Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Technická chemie a chemie silikátů
Povolání: Keramik modelář
Platnost standardu: Od 1.12.2015 do 6.12.2020
Možnosti zkoušky: Tento standard již není platný a není možno podle něj zkoušet. Od 21.10.2022 lze zkoušet podle nového standardu.
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v normách, v technických a výtvarných podkladech pro výrobu a zpracování keramiky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se ve výrobních, technických a výtvarných podkladech pro zadaný výrobek Ústní ověření
b Určit postup práce pro zadaný výrobek určitého tvaru a velikosti Praktické předvedení a ústní ověření
c Posoudit, zda zvolený postup práce u předloženého výrobku odpovídá výrobní a technické dokumentaci Praktické předvedení a ústní ověření
d Charakterizovat základní vlastnosti a druhy sádry, keramických hmot a dalších materiálů Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Volba postupu práce, technologických podmínek, nástrojů a pomůcek pro zhotovování modelů, modelových forem, rozmnožovacích zařízení a provozních forem keramických výrobků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit materiál, nástroje a pomůcky podle výrobní dokumentace Praktické předvedení a ústní ověření
b Zvolit technologický a pracovní postup výroby modelu, modelové formy, rozmnožovacího zařízení a provozních forem Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Zhotovování modelů a modelových forem pro keramické výrobky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyrobit model podle technického výkresu Praktické předvedení a ústní ověření
b Vyrobit modelovou formu pro určitý model tak, aby odpovídala technické dokumentaci pro zvolenou technologii a zadání Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Zhotovování rozmnožovacích zařízení a provozních forem pro keramické výrobky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyrobit rozmnožovací zařízení Praktické předvedení a ústní ověření
b Vyrobit provozní formu podle výrobní dokumentace Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Kontrola a posuzování funkčnosti a rozměrů zhotovených modelů a forem pro keramické výrobky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést kontrolu rozměrů, provést kontrolu přesnosti dosedacích ploch a lícování spár forem Praktické předvedení a ústní ověření
b Odlít zkušební vzorek požadované velikosti, přeměřit parametry vzorku před výpalem a po výpalu posoudit vady na zkušebním vzorku Praktické předvedení a ústní ověření
c Provést korekce modelu a modelové formy na základě porovnání parametrů výrobku s výkresovou dokumentací Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Skladování, manipulace, vedení evidence modelů a forem

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést vhodné ošetření, označení, evidenci, údržbu a uskladnění modelů, modelových forem a rozmnožovacích zařízení Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit toto kritérium.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována (odkaz na povolání v NSP - http://katalog.nsp.cz/karta_p.aspx?id_jp=2175&kod_sm1=35).

Ověřováním kritérií hodnocení pro jednotlivé kompetence je třeba získat celkový přehled o způsobilosti zkoušeného uchazeče vykonávat pracovní činnosti v určitém úseku keramické výroby.

Uchazeč prokáže znalosti o surovinách a používaných materiálech. Vysvětlí princip jednotlivých technologických operací a funkci strojů a zařízení, které se používají ve výrobě. Autorizovaná osoba určí druh výrobku, jeho model a formu, uvede jejich parametry, ke kterým se budou vztahovat zadané úkoly podle zaměření konkrétní keramické výroby a místa konání zkoušky

V odborných kompetencích Kontrola a posuzování funkčnosti a rozměrů zhotovených modelů a forem pro keramické výrobky, kritérium a), b), c) a Skladování, manipulace,vedení evidence modelů a forem, kritérium a), při ověřování kritérií hodnocení je možné, v rámci hospodárného využití času určeného na zkoušku, použít připravený výrobek nebo polotovar. V případě použití hotového výrobku se bude posuzovat kvalita a soulad s technickou a výrobní dokumentací, případně nedodržení jednotlivých parametrů pro zadaný výrobek. Při ověřování kritérií hodnocení, které je založeno na praktickém předvedení, je kladen důraz na dodržování hygienických a bezpečnostních zásad. Je posuzováno hospodárné využití surovin a bezpečné provádění všech úkonů. Předmětem hodnocení je také estetická stránka výrobku a manuální zručnost uchazeče.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro sklo, keramiku a zpracování minerálů, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Silikátový svaz

Český porcelán, akciová společnost

Laufen CZ, s. r. o.

G. Benedikt Karlovy Vary, s. r. o.

Lasselsberger, s. r. o.

Střední škola Horní Bříza

Keramické studio Jarmily Tyrnerové, s. r. o.