Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Technická chemie a chemie silikátů
Povolání: Dekoratér keramiky
Platnost standardu: Od 17.6.2010 do 19.6.2020
Možnosti zkoušky: Tento standard již není platný a není možno podle něj zkoušet.
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v normách, v technických a výtvarných podkladech pro výrobu a zpracování keramiky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Určit pracovní postup pro zadaný dekor výrobku určitého tvaru a velikosti Slovně podle příslušné výrobní dokumentace
b Posoudit, zda zvolený pracovní postup při zhotovování dekoru určitého výrobku odpovídá výrobní a technické dokumentaci Praktické provedení a metricky
Je třeba splnit obě uvedená kritéria.
3

Volba postupu práce, dekoračních materiálů a pomůcek pro dekorování keramiky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Připravit odpovídající nástroje a pomůcky podle způsobu nanášení barvy štětcem, perem, razítkem apod. Praktické provedení podle výtvarných podkladů
b Zvolit dekorační materiál požadovaných vlastností podle výrobních podkladů Praktické provedení
c Provést zkušební provedení dekoru podle výkresové dokumentace nebo referenčního vzorku Praktické provedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Příprava glazur, engob a dekoračních materiálů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést základní výpočet složení glazur, engob, solí apod. Praktické provedení se slovním vyjádřením s využitím PC programu
b Připravit glazuru a engobu podle technologických podmínek Praktické provedení se slovním vyjádřením
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Ruční malba štětcem a dalšími technikami

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Připravit vhodné nástroje a pomůcky pro ruční malbu Praktické provedení se slovním vyjádřením
b Provést ruční malbu štětcem na připravený polotovar podle výkresové dokumentace Praktické provedení se slovním vyjádřením
c Provést další techniky ruční dekorace (např. stínování, tónování, tupování, email, ocelotisk) Praktické provedení se slovním vyjádřením
Je třeba splnit kritéria a) a dále jedno z kritérií b) nebo c).
3

Zdobení keramických výrobků stříkáním, tiskem, sítotiskem, razítkováním

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Připravit polotovar vykrýváním šablonou nebo vykrývacími laky podle výtvarných podkladů nebo referenčního vzorku Slovní vyjádření podle výrobní dokumentace
b Samostatně provést dekor běžnými dekoračními technikami, odstranit vykrývací šablonu z výrobku Slovní vyjádření podle výrobní dokumentace
c Zhotovit dekor na připravený polotovar tiskem, sítotiskem, razítkováním podle výtvarných podkladů Praktické provedení se slovním vyjádřením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Výpal dekorovaných výrobků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Určit počet ložení a teploty a délku výpalů podle druhu dekorační techniky, provést ložení výrobků Praktické provedení se slovním vyjádřením
b Provést výpal, kontrolu pálící křivky Praktické provedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Posuzování kvality provedených dekorací na keramických výrobcích

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Určit, zda provedená dekorace odpovídá výrobní dokumentaci a výtvarným podkladům Praktické provedení se slovním vyjádřením
b Posoudit kvalitu provedené dekorace, určit druh dekoračního materiálu na předloženém výrobku Praktické provedení se slovním vyjádřením
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Obsluha zařízení a linek pro dekorování keramických výrobků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat zásady bezpečné obsluhy zařízení a linek určených k dekorování keramických výrobků Slovně za použití výkresové dokumentace
b Předvést dekorování keramických výrobků na lince Praktické provedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy. Dále stanoví, které pomůcky uchazeč při zkoušce smí používat.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována (odkaz na povolání v NSP - http://katalog.nsp.cz/karta_tp.aspx?id_jp=83&kod_sm1=35).

Ověřováním kriterií hodnocení pro jednotlivé kompetence je třeba získat celkový přehled o způsobilosti zkoušeného uchazeče vykonávat povolání v určitém úseku keramické výroby.

Uchazeč prokáže znalosti o surovinách a používaných materiálech. Vysvětlí princip jednotlivých technologických operací a funkci strojů a zařízení, které se používají ve výrobě.

Kritéria hodnocení jsou komplexnějšího charakteru, proto se může zkoušející zaměřit na určitý konkrétní úkol, který je pro ověřovanou kompetenci stěžejní a je v souladu s požadovaným zaměřením DK.

Při ověřování kompetencí formou praktického předvedení a zvládnutí konkrétní činnosti sleduje zkoušející dodržování hygienických a bezpečnostních zásad. Dále posuzuje hospodárné využití surovin a bezpečné provádění všech úkonů. Hodnotí se také kvalita zhotoveného výrobku. Předmětem hodnocení zkoušeného uchazeče je také estetická stránka výrobku, kreativita a manuální zručnost.

U všech kritérií, kde je způsobem ověření slovní vysvětlení nebo vyjádření, je tím míněno stručné slovní doplnění předvedené činnosti v souladu s technologickým postupem.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard byl připraven Sektorovou radou pro sklářský a keramický průmysl, v níž byly zastoupeny:

Silikátový svaz

Asociace sklářského a keramického průmyslu ČR

Svaz výrobců bižuterie

Národní ústav odborného vzdělávání v Praze

 

Na tvorbě kvalifikačního standardu se dále podílely:

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR