Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Umění a užité umění
Povolání: Umělecký truhlář
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v technických a výtvarných podkladech pro zhotovování uměleckořemeslných truhlářských výrobků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst technický výkres podle platných norem, pracovat s konstrukční a technologickou dokumentací Praktické předvedení a ústní ověření
b Vypracovat kótovaný technický výkres rámových dvířek se skleněnou výplní nebo loketníku židle nebo boční části korpusu skříňky nočního stolku se značením materiálů a stupně opracování Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Volba postupu práce, způsobu zpracování, nástrojů a materiálů pro zhotovování uměleckořemeslných truhlářských výrobků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Stanovit způsob provedení, technologický postup a návaznost jednotlivých pracovních operací pro zhotovení daného výrobku Praktické předvedení a ústní ověření
b Zvolit vhodný materiál, nástroje, nářadí a pomůcky pro zhotovení příslušného výrobku Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Zhotovování uměleckořemeslných truhlářských výrobků podle výtvarných návrhů, technické dokumentace nebo vzoru

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zhotovit daný uměleckořemeslný truhlářský výrobek podle konstrukční a technologické dokumentace do obroušeného stavu nahrubo Praktické předvedení
b Vysvětlit způsoby broušení a údržby příslušných nástrojů Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Povrchové úpravy uměleckořemeslných truhlářských výrobků různými technikami

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Připravit zhotovený výrobek k povrchové úpravě a stanovit techniku a technologický postup provedení povrchové úpravy Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést tmelení a broušení včetně přípravy a pigmentace konkrétního tmelu na zhotovené části výrobku Praktické předvedení
c Provést moření na zhotovené části výrobku Praktické předvedení
d Provést vymývání a bělení barevných vad a skvrn na dýhovaných plochách nebo masivním dřevě, likvidaci pryskyřičných skvrn na dodaném zkušebním vzorku Praktické předvedení
e Provést povrchovou úpravu voskem nebo olejovým napouštěcím způsobem nebo lakem na bázi přírodních pryskyřic na dodaném zkušebním vzorku Praktické předvedení a ústní ověření
f Provést povrchovou úpravu šelakovou politurou na vysoký lesk na dodaném zkušebním vzorku Praktické předvedení
g Popsat použití netradiční úpravy povrchu dřevěného dílce (pískování, gravírování, úpravy laserem) Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Opravy a rekonstrukce uměleckořemeslných truhlářských výrobků příslušnými technikami a technologiemi

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se ve slohu nebo stylu předloženého poškozeného výrobku Ústní ověření
b Zjistit rozsah poškození, stanovit technologický postup včetně vhodných materiálů, nástrojů a pomůcek Praktické předvedení a ústní ověření
c Odstranit a vyměnit poškozenou část při zachování původních materiálů a původních technik výroby Praktické předvedení
d Odstranit nevhodné nátěrové vrstvy a sjednotit celkový vzhled povrchové úpravy Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zhotovování intarzií, inkrustací a marketerií

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit a připravit vhodné materiály, nástroje, nářadí a pomůcky pro zhotovení intarzie nebo marketerie nebo inkrustace, a to včetně nabroušení a údržby příslušných nástrojů Praktické předvedení a ústní ověření
b Zhotovit intarzii nebo marketerii nebo inkrustaci zvolenou technologií o velikosti 500–600 cm čtverečních Praktické předvedení
c Popsat rozsah závad na předložené intarzii, inkrustaci nebo marketerii Ústní ověření
d Popsat odstranění a výměnu poškozených částí intarzie, inkrustace nebo marketerie s důrazem na zachování původních materiálů, technik a technologií Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Obsluha dřevoobráběcích strojů a strojních zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Připravit, seřídit, používat a ošetřovat strojní zařízení pro podélné a příčné řezání Praktické předvedení
b Připravit, seřídit, používat a ošetřovat strojní zařízení pro vrtání Praktické předvedení
c Připravit, seřídit, používat a ošetřovat strojní zařízení pro dlabání Praktické předvedení
d Předvést soustružení na zhotovené části výrobku nebo na dodaném zkušebním vzorku Praktické předvedení
e Popsat provádění šroubovice a podélného frézování Ústní ověření
f Předvést podélné vnější tvarování na spodní frézce na zhotovené části výrobku nebo na dodaném zkušebním vzorku Praktické předvedení
g Popsat varianty použití dalších způsobů frézování (příčné, podle vodicího kroužku) Ústní ověření
h Připravit, seřídit, používat a ošetřovat pásovou pilu (předvést tvarové řezání) Praktické předvedení
i Předvést rovinné frézování a rovinné tloušťkování na zhotovené části výrobku nebo na dodaném zkušebním vzorku Praktické předvedení
j Předvést ruční broušení na zhotovené části výrobku nebo na dodaném zkušebním vzorku Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž autorizovaná osoba vyhotoví a uchazeč podepíše písemný záznam.

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby je oprávněný předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede autorizovaná osoba do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://www.nsp.cz/jednotka-prace/umelecky-truhlar#zdravotni-zpusobilost).

Pro ověření kompetencí Volba postupu práce, způsobu zpracování, nástrojů a materiálů pro zhotovování uměleckořemeslných truhlářských výrobků, Zhotovování uměleckořemeslných truhlářských výrobků podle výtvarných návrhů, technické dokumentace nebo vzoru, Povrchové úpravy uměleckořemeslných truhlářských výrobků různými technikami autorizovaná osoba určí jeden z uvedených uměleckořemeslných truhlářských výrobků: skříňka s uměleckořemeslnými prvky, židle s tvarovaným loketníkem, jídelní stůl v kombinaci masivních a dýhovaných dílců. Na začátku konání zkoušky uchazeč obdrží od autorizované osoby konstrukční a technologickou dokumentaci.

 

Pro ověření kompetencí Volba postupu práce, způsobu zpracování, nástrojů a materiálů pro zhotovování uměleckořemeslných truhlářských výrobků uchazeč vysvětlí nejen vhodnost základních materiálů, ale i materiálů vhodných pro lepení výrobku a jeho povrchovou úpravu.

Autorizovaná osoba připraví nejméně 5 vzorků materiálů ke kompetenci Povrchové úpravy uměleckořemeslných truhlářských výrobků různými technikami pro praktické předvedení povrchových úprav, které nebudou prakticky předvedeny při zhotovení určeného výrobku.

 

Pro ověření kompetence Opravy a rekonstrukce uměleckořemeslných truhlářských výrobků příslušnými technikami a technologiemi autorizovaná osoba připraví poškozený uměleckořemeslný truhlářský výrobek, rozdílný vzhledem k zadání výrobku, a ten bude uchazeč vytvářet při zkoušce (např. skříňka s uměleckořemeslnými prvky, židle s loketní opěrkou, jídelní stůl v kombinaci masivních a dýhovaných dílců). V případě kompetencí c) a d) se jedná o práci uchazeče na ploše o rozměrech minimálně 20 x 20 cm.

 

Pro ověření kompetence Zhotovování intarzií, inkrustací a marketerií autorizovaná osoba připraví výtvarný návrh motivu intarzie, inkrustace nebo marketerie o velikosti plochy 500–600 cm 2 v měřítku 1 : 1 a poškozenou intarzii, inkrustaci nebo marketerii.

 

Ověřování představuje komplex navazujících činností vedoucích k dohotovení finálního produktu s využitím příslušných tradičních technologických postupů a technik. Při ověřování kompetencí, zejména formou praktického předvedení, je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech pracovních úkonů, dodržování bezpečné a zdraví neohrožující práce, dodržování technologické kázně.

 

Při hodnocení hotového výrobku se klade důraz na posouzení a ohodnocení kvality a přesnosti provedení zhotoveného výrobku. Předmětem hodnocení je rovněž estetická stránka provedení výrobku, manuální zručnost uchazeče a dodržování předpisů BOZP a PO.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro řemesla a umělecká řemesla, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Mendelova univerzita v Brně, Ústav nábytku, designu a bydlení

Ing. Jaromír Kaláb, OSVČ / soudní znalec

Balajka Adam, OSVČ / řezbář, restaurátor, umělecký truhlář

Vít Vavřiník, OSVČ / restaurátor