Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Umění a užité umění
Povolání: Umělecký truhlář
Platnost standardu: Od 17.6.2010 do 4.7.2016
Možnosti zkoušky: Tento standard již není platný a není možno podle něj zkoušet. Od 21.10.2022 lze zkoušet podle nového standardu.
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v technických a výtvarných podkladech pro zhotovování uměleckořemeslných truhlářských výrobků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst technický výkres podle platných norem, pracovat s dodanou konstrukční a technologickou dokumentací Slovně
b Vypracovat technický výkres části uměleckořemeslného výrobku Prakticky a slovně
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Volba postupu práce, způsobu zpracování, nástrojů a materiálů pro zhotovování uměleckořemeslných truhlářských výrobků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit technologický postup a stanovit návaznost jednotlivých pracovních operací pro zhotovení příslušného výrobku, způsob provedení technologických operací Slovně
b Zvolit vhodný materiál, nástroje, nářadí a pomůcky, včetně měřidel (podle platných norem) pro zhotovení příslušného výrobku Praktické předvedení se slovním vysvětlením
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Zhotovování uměleckořemeslných truhlářských výrobků podle výtvarných návrhů, technické dokumentace nebo vzoru

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit způsoby broušení a údržby příslušných nástrojů Slovně
b Zhotovit část individuálního truhlářského výrobku podle výtvarného návrhu, technické dokumentace nebo vzoru do obroušeného stavu nahrubo Prakticky
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Povrchové úpravy uměleckořemeslných truhlářských výrobků různými technikami

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Připravit zhotovenou část výrobku k příslušné povrchové úpravě a stanovit techniku a technologický postup provádění povrchové úpravy Prakticky a slovně
b Provést tmelení a broušení včetně přípravy a pigmentace konkrétního tmelu na zhotovené části výrobku Praktické předvedení
c Provést moření na zhotovené části výrobku Praktické předvedení
d Provést vymývání a bělení barevných vad a skvrn na dýhovaných plochách nebo masivním dřevě, likvidaci pryskyřičných skvrn na dodaném zkušebním vzorku Praktické předvedení
e Provést povrchovou úpravu voskem nebo olejovým napouštěcím způsobem nebo lakem na bázi přírodních pryskyřic na dodaném zkušebním vzorku Prakticky a slovně
f Provést povrchovou úpravu šelakovou politurou na vysoký lesk na dodaném zkušebním vzorku Praktické předvedení
g Popsat použití netradiční úpravy povrchu dřevěného dílce (pískování, gravírování, úpravy laserem) Slovně
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Opravy a rekonstrukce uměleckořemeslných truhlářských výrobků příslušnými technikami a technologiemi

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se ve slohu nebo stylu předloženého poškozeného výrobku Slovně
b Zjistit rozsah poškození, stanovit technologický postup včetně vhodných materiálů, nástrojů a pomůcek Slovně
c Odstranit a vyměnit poškozenou část při zachování původních materiálů a původních technik výroby Praktické předvedení
d Odstranit nevhodné nátěrové vrstvy a sjednotit celkový vzhled povrchové úpravy Prakticky a slovně
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zhotovování intarzií, inkrustací a marketerií

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit a připravit vhodné materiály, nástroje, nářadí a pomůcky pro zhotovení intarzie nebo marketerie nebo inkrustace včetně nabroušení a údržby příslušných nástrojů Prakticky a slovně
b Zhotovit intarzii nebo marketerii nebo inkrustaci zvolenou technologií o velikosti 500–600 cm2 podle výtvarného návrhu, technické dokumentace nebo vzoru Praktické předvedení
c Popsat rozsah závad na předložené intarzii nebo inkrustaci nebo marketerii Slovně
d Popsat odstranění a výměnu poškozených částí intarzie nebo inkrustace nebo marketerie se zachováním původních materiálů, technik a technologií Slovně
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Obsluha dřevoobráběcích strojů a strojních zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Připravit, seřídit, používat a ošetřovat strojní zařízení pro podélné a příčné řezání Praktické předvedení
b Připravit, seřídit, používat a ošetřovat strojní zařízení pro vrtání Praktické předvedení
c Připravit, seřídit, používat a ošetřovat strojní zařízení pro dlabání Praktické předvedení
d Předvést soustružení na zhotovené části výrobku nebo na dodaném zkušebním vzorku Praktické předvedení
e Popsat provádění šroubovice a podélného frézování Slovně
f Předvést podélné vnější tvarování na spodní frézce na zhotovené části výrobku nebo na dodaném zkušebním vzorku Praktické předvedení
g Popsat varianty použití dalších způsobů frézování (příčné, podle vodícího kroužku) Slovně
h Připravit, seřídit, používat a ošetřovat pásovou pilu (předvést tvarové řezání) Praktické předvedení
i Předvést rovinné frézování a rovinné tloušťkování na zhotovené části výrobku nebo na dodaném zkušebním vzorku Praktické předvedení
j Předvést ruční broušení na zhotovené části výrobku nebo na dodaném zkušebním vzorku Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy. Dále stanoví, které pomůcky smí uchazeč při zkoušce používat.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována (odkaz na NSP: http://katalog.nsp.cz/karta_tp.aspx?id_jp=237&kod_sm1=42).

Ověřování by mělo představovat komplex navazujících činností vedoucích k dohotovení finálního produktu s využitím příslušných technologických postupů a technik. Při ověřování kompetencí, zejména formou praktického předvedení, je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech pracovních úkonů, dodržování povinností pro bezpečnou a zdraví neohrožující práci, dodržování technologické kázně. Je třeba klást důraz na kvalitu a přesnost zhotoveného výrobku.

Autorizovaná osoba zadá uchazeči konkrétní zadání, které umožní ověření všech kompetencí uvedených v hodnotícím standardu.

Při hodnocení hotového výrobku bude provedena kontrola jakosti; předmětem hodnocení je i estetická stránka a manuální zručnost uchazeče a dodržování předpisů BOZP a PO.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard byl připraven Sektorovou radou uměleckých řemesel, v níž byly zastoupeny:

Atelier České ruce, o. s.

Rudolfinea, o. s.

Vzdělávací spolek uměleckých řemesel

Společenstvo uměleckých kovářů a zámečníků a kovářů podkovářů Čech, Moravy a Slezska

Odborový svaz zaměstnanců výrobních a účelových organizací kultury

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Národní ústav odborného vzdělávání v Praze

 

Na tvorbě kvalifikačního standardu se dále podílely:

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Ústav nábytku, designu a bydlení