Hodnoticí standard

Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví
Povolání: Chovatel a ošetřovatel drůbeže a běžců
Platnost standardu: od 26.7.2016 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Hodnoticí standard


Kritéria a způsoby hodnoceni

Název odborné způsobilosti Úroveň

Vedení prvotní evidence v chovech drůbeže

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit, které záznamy patří do prvotní evidence v chovech drůbeže Ústní ověření
b Charakterizovat vedení evidence drůbeže (registr drůbeže v hospodářství, hlášení do ústřední evidence drůbeže) Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Posuzování drůbeže

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat alespoň 6 druhů drůbeže chovaných v ČR a určit je na perokresbách nebo fotografiích Praktické předvedení a ústní ověření
b Ukázat části těla jednotlivých druhů hrabavé a vodní drůbeže a uvést hlavní masné partie Praktické předvedení a ústní ověření
c Posoudit exteriér alespoň 5 kusů drůbeže s ohledem na jejich užitkovost Praktické předvedení a ústní ověření
d Vysvětlit význam a způsoby značení drůbeže (křídelní značky, kroužky), provést označení drůbeže Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Údržba a dezinfekce prostor pro chov drůbeže

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat technologie chovu jednotlivých druhů a kategorií drůbeže Ústní ověření
b Specifikovat požadavky pro chov nosnic v klecových technologiích, ve voliérách, volně v halách a ve výbězích Písemné ověření
c Popsat způsob naskladňování hal Ústní ověření
d Popsat způsoby větrání a vytápění hal Ústní ověření
e Zkontrolovat funkčnost krmítek a napáječek v hale Praktické předvedení
f Popsat a předvést mechanické čistění haly po vyskladnění drůbeže Praktické předvedení a ústní ověření
g Popsat postupy při dezinfekci prostor a uvést, kdy je možné opět naskladnit drůbež Ústní ověření
h Provést údržbu a případně drobné opravy zařízení v určeném chovu drůbeže Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Sběr, ošetření a třídění vajec

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat způsob učení snášení kuřic do snáškových hnízd v podestýlkových chovech Ústní ověření
b Popsat systémy sběru vajec a u konkrétní technologie (pro chov nosnic) sběr předvést Praktické předvedení a ústní ověření
c Předvést správné třídění, balení a skladování vajec Praktické předvedení a ústní ověření
d Posoudit u vzorku vajec čistotu a neporušenost skořápky, velikost a tvar Praktické předvedení a ústní ověření
e Objasnit principy třídění a označování konzumních vajec, vysvětlit význam jednotlivých údajů Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Příprava a dávkování krmiva pro drůbež

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat používané krmné směsi pro jednotlivé kategorie slepic, krůt, kachen a hus Ústní ověření
b Zvážit reprezentativní vzorek drůbeže Praktické předvedení
c Uvést vhodnost různých typů krmítek a napáječek pro jednotlivé kategorie slepic, krůt, kachen a hus Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Napájení, krmení, třídění a vyskladňování drůbeže

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zajistit napájení pro drůbež ustájenou v hale Praktické předvedení
b Popsat a předvést způsoby dávkování medikamentů Praktické předvedení a ústní ověření
c Zkontrolovat dostupnost krmení pro drůbež v hale Praktické předvedení a ústní ověření
d Zvolit vhodný způsob krmení a nakrmit drůbež v hale Praktické předvedení
e Vysvětlit zásady pro vyskladňování drůbeže a demonstrovat správnou manipulaci s drůbeží Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Péče o zdraví drůbeže

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Posoudit zdravotní stav zvířat, rozpoznat příznaky onemocnění Praktické předvedení a ústní ověření
b Zkontrolovat (senzoricky) kvalitu předkládaného krmiva a vody Praktické předvedení a ústní ověření
c Vysvětlit preventivní opatření proti zavlečení nákaz do chovu Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Líhnutí drůbeže

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést délku inkubace vajec jednotlivých druhů drůbeže (kur domácí, krocan domácí, kachna domácí, kachna pižmová, husa domácí, pštros africký) Písemné ověření
b Charakterizovat požadavky na násadová vejce, vysvětlit ošetřování násadových vajec Ústní ověření
c Posoudit vhodnost předložených násadových vajec pro inkubaci Praktické předvedení a ústní ověření
d Vysvětlit principy líhnutí, popsat typy líhní a jejich obsluhu Písemné a ústní ověření
e Vysvětlit význam a způsoby sexování drůbeže Ústní ověření
f Popsat nejčastější příčiny odumření zárodku během inkubace Ústní ověření
g Předvést zacházení s kuřaty při vybírání z líhní, třídění, vakcinaci, balení a přepravě Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v chovu běžců

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat druhy běžců Ústní ověření
b Pojmenovat jednotlivé části těla běžce Písemné ověření
c Charakterizovat technologie chovu běžců Písemné a ústní ověření
d Vyjmenovat krmiva vhodná pro běžce Ústní ověření
e Popsat posouzení zdravotního stavu běžců Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

 

U kompetence Posuzování drůbeže v kritériu b) bude uchazeč popisovat části těla jednotlivých druhů drůbeže s využitím perokreseb jednotlivých druhů.

 

Kompetence v tomto standardu, kromě poslední, se týkají hrabavé a vodní drůbeže. Poslední kompetence je věnována chovu běžců. Při ověřování kompetencí formou praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů a dodržování zásad správné zemědělské praxe. Přitom je nutno posuzovat nejen dosažený výsledek, ale i samostatnost při rozhodování o nejvhodnějším postupu řešení zadaného úkolu podle daných podmínek pracoviště s chovem drůbeže. Při práci je třeba hodnotit přístup ke zvířatům a respektování pohody zvířat. Uchazečům jsou zadávány komplexní úkoly, které umožní ověření několika kritérií v rámci jedné i více kompetencí.

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před jednou autorizovanou osobou; zkoušejícím je jedna autorizovaná fyzická osoba s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci anebo jeden autorizovaný zástupce autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.

 

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:

 

a)Střední vzdělání s maturitní zkouškou v zemědělském nebo veterinárním oboru a alespoň 5 let praxe ve funkci s odpovědností za chov drůbeže, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o udělení autorizace.

b)Střední vzdělání s maturitní zkouškou v zemědělském nebo veterinárním oboru a alespoň 5 let praxe ve funkci učitele odborného výcviku nebo učitele praktického vyučování v oboru vzdělání, který se týká chovu hospodářských zvířat, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o udělení autorizace.

c)Vyšší odborné nebo vysokoškolské vzdělání zemědělské nebo veterinární a alespoň 5 let praxe ve funkci s odpovědností za chov drůbeže, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o udělení autorizace.

d)Vysokoškolské vzdělání zemědělské nebo veterinární a alespoň 5 let praxe ve funkci učitele odborných předmětů nebo učitele praktického vyučování nebo učitele odborného výcviku v oboru vzdělání, který se týká chovu hospodářských zvířat, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o udělení autorizace.

e)Profesní kvalifikace 41-047-H Chovatel a ošetřovatel drůbeže a běžců a střední vzdělání s maturitní zkouškou a alespoň 5 let praxe ve funkci s odpovědností za chov drůbeže, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o udělení autorizace.

 

Další požadavky:

f)Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor dalšího vzdělávání, musí být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.

g)Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, musí být schopna organizačně zajistit zkušební proces včetně vyhodnocení na PC a vydání jednotného osvědčení (stačí doložit čestným prohlášením).

 

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost předložením dokladu nebo souboru dokladů o získání odborné způsobilosti autorizujícímu orgánu nebo jiným postupem stanoveným autorizujícím orgánem.

 

Žádost o autorizaci naleznete na internetových stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo zemědělství, www.eagri.cz

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

Objekty s chovem drůbeže, ve kterých je realizován chov minimálně dvou druhů drůbeže: haly včetně technologického zařízení pro drůbež, zařízení pro třídění a balení vajec, líheň, krmné směsi

Váhy, rukavice, respirátor

Registr drůbeže v hospodářství, hlášení do ústřední evidence drůbeže

Perokresby jednotlivých druhů drůbeže

Záznamové archy pro sledování a hodnocení postupu plnění úkolů

 

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam svého materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Pokud žadatel bude při zkouškách využívat materiálně-technické vybavení jiného subjektu, přiloží k žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti autorizace smlouvu (popřípadě smlouvy) umožňující jeho užívání nejméně po dobu 5 let ode dne podání žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti autorizace.

Doba přípravy na zkoušku

Celková doba přípravy na zkoušku (včetně případných časů, kdy se uchazeč připravuje během zkoušky) je 15 až 30 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky (bez času na přestávky a na přípravu) je 5 až 7 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška může být rozložena do více dnů.

Na tvorbě standardu se podíleli

Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro zemědělství, ustavená a licentovaná pro tuto činnost HK ČR, SP ČR a AK ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

AGRONEA, a. s., Polička

Společnost mladých agrárníků ČR

Svaz zemědělských družstev Svitavy

Regionální agrární komora Pardubického kraje