Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví
Povolání: Chovatel a ošetřovatel ovcí a koz
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Evidence a označování ovcí a koz

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat vedení prvotní evidence ovcí a koz ve stáji, stájového registru a hlášení do ústřední evidence hospodářských zvířat, vyplnit formulář hlášení o narození zvířat, jejich úhynu, ztrátě a přemístění Praktické předvedení a ústní ověření
b Charakterizovat způsoby označování a označení předvést Praktické předvedení a ústní ověření
c Rozpoznat a charakterizovat 10 základních plemen ovcí a koz chovaných v ČR Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Systémy chovu ovcí a koz, údržba stájí a ohrad

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat systémy chovu pro ovce a kozy Ústní ověření
b Předvést čištění a dezinfekci zadaných stájových prostor, případně dojírny Praktické předvedení
c Popsat postupy při zakládání a obnově trvalých travních porostů Ústní ověření
d Popsat základní pastevní systémy a technologie chovu Ústní ověření
e Posoudit stájové prostředí v zadaném objektu pro zvířata, navrhnout případná opatření pro zlepšení zoohygienických podmínek Praktické předvedení a ústní ověření
f Popsat základní opatření vedoucí k zabránění průniku predátorů k ovcím a kozám Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Manipulace se zvířaty

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat a předvést správný přístup ke zvířatům Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat a předvést zásady vhodné manipulace se zvířaty a jejich fixaci s ohledem na zákon na ochranu zvířat proti týrání Praktické předvedení a ústní ověření
c Charakterizovat zásady bezpečnosti při práci se zvířaty a vysvětlit nutnost jejich dodržování Ústní ověření
d Popsat a demonstrovat přípravu zvířat na nákupní trh nebo výstavu, včetně zásad přepravy zvířat Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Krmení ovcí a koz

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat techniku krmení, vyjmenovat kategorie krmiv Ústní ověření
b Rozpoznat minimálně 5 předložených vzorků krmiv, senzoricky posoudit jejich kvalitu a vhodnost pro zkrmování Praktické předvedení a ústní ověření
c Zvolit vhodná krmiva pro určený druh, plemeno a kategorii zvířat s ohledem na roční období Praktické předvedení a ústní ověření
d Vysvětlit význam doplňkových krmiv a premixů Ústní ověření
e Popsat způsob správného skladování a manipulace s krmivy Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pastva ovcí a koz

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat skladbu pastevních a lučních porostů a zásady produkce a konzervace objemných krmiv Ústní ověření
b Objasnit zásady a potřebu napájení zvířat s ohledem na pohodu chovu zvířat Ústní ověření
c Vysvětlit význam pastvy a charakterizovat jednotlivé systémy pastvy Ústní ověření
d Popsat zařízení používaná na pastvinách s pevným oplocením Ústní ověření
e Popsat zařízení na pastvinách s elektrickým ohradníkem nebo mobilní elektrickou ohradou Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Péče o zdravotní stav ovcí a koz

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat péči o zdraví ovcí a koz a uvést preventivní opatření, popsat prevenci proti zavlečení chorob do chovu v souladu s veterinárním zákonem a související legislativou a platnou metodikou kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace Ústní ověření
b Posoudit zdravotní stav zvířat v chovu, v němž probíhá zkouška a rozpoznat příznaky onemocnění na nemocném zvířeti (ovci nebo koze) nebo na fotografiích a popsat postup při zjištění úrazu nebo onemocnění zvířete Praktické předvedení a ústní ověření
c Změřit teplotu zdravého nebo nemocného zvířete Praktické předvedení a ústní ověření
d Popsat zásady poskytnutí první pomoci při zranění zvířete Ústní ověření
e Vysvětlit význam koprologických rozborů v chovech ovcí a koz a odebrat vzorek trusu Praktické předvedení a ústní ověření
f Popsat aplikaci perorálních léčiv Ústní ověření
g Předvést ošetřování paznehtů Praktické předvedení
h Posoudit trias ovce nebo kozy Praktické předvedení
i Popsat ošetření zvířete napadeného predátory Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Reprodukce ovcí a koz

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat způsoby připouštění a inseminace používané u ovcí a koz Ústní ověření
b Popsat základní příznaky říje a způsoby jejího vyhledávání u ovcí a koz Ústní ověření
c Uvést délku březosti, vlivy na ni působící a způsoby zjišťování gravidity u ovcí a koz Ústní ověření
d Uvést specifika péče o březí plemenice ovcí a koz Ústní ověření
e Popsat příznaky blížícího se porodu u ovcí a koz Ústní ověření
f Charakterizovat průběh jednotlivých fází porodu a činnost ošetřovatele při porodu ovcí a koz Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Péče o narozená jehňata a kůzlata a o jejich správný růst

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést a popsat péči o matku a narozená jehňata nebo kůzlata bezprostředně po porodu Praktické předvedení a ústní ověření
b Vysvětlit zásady odchovu jehňat a kůzlat do odstavu a jehniček, beránků, koziček a kozlíků po odstavu Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Získávání mléka na farmě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat způsoby a technologické postupy používané při získávání mléka u koz a ovcí Ústní ověření
b Předvést dojení kozy nebo ovce Praktické předvedení
c Uvést činitele ovlivňující množství a kvalitu získaného mléka Ústní ověření
d Vysvětlit význam konzumace ovčího a kozího mléka a uvést jeho složení Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zpracování kozího a ovčího mléka

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Ošetřit ovčí nebo kozí mléko po nadojení Praktické předvedení
b Charakterizovat technologie a pomůcky na zpracování mléka Ústní ověření
c Uvést hlavní principy a zásady při zpracování mléka Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v domácí porážce ovcí a koz

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat a předvést použití pomůcek a vybavení pro domácí porážku malých přežvýkavců Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat zásady omračování a vykrvování malých přežvýkavců Ústní ověření
c Uvést správný postup stahování kůže a vykolení jatečné ovce a kozy Ústní ověření
d Uvést správný postup chlazení, skladování, bourání a balení masa malých přežvýkavců Ústní ověření
e Vysvětlit složení a význam konzumace masa malých přežvýkavců Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na jednotku práce v NSP: https://nsp.cz/jednotka-prace/chovatel-a-osetrovatel-ov#zdravotni-zpusobilosty).

Uchazeč musí při vstupu do chovu splňovat požadavky veterinárních předpisů (zákon č. 166/1999 Sb. a vyhláška č. 342/2012 Sb.) a obecně platných pravidel zoohygieny. Pro ověření znalostí a dovedností uchazeče budou kompetence ověřovány nejen ve zkušební místnosti, ale také přímo v zemědělském provozu zaměřeném na chov ovcí nebo koz.

Při ověřování kompetencí formou praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů a dodržování zásad správné zemědělské praxe. Přitom je nutné posuzovat nejen dosažený výsledek, ale i samostatnost při rozhodování o nejvhodnějším postupu řešení zadaného úkolu podle daných podmínek pracoviště. Při práci je třeba hodnotit přístup ke zvířatům a respektování požadavků pohody zvířat (welfare). Je vhodné zadávat uchazečům komplexní úkoly, které umožní ověření několika kritérií v rámci jedné i více kompetencí.

U kompetence Evidence a označování ovcí a koz pro kritérium b) uchazeč zvolí vhodné pomůcky a metody označení a označení provede. V kritériu c) bude uchazeči předložen obrazový materiál pro rozpoznání 10 plemen ovcí a koz.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro zemědělství, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Mendelova univerzita v Brně

Milský statek, s. r. o.

Svaz chovatelů ovcí a koz, z. s.

Institut vzdělávání v zemědělství, o. p. s.