Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Technická chemie a chemie silikátů
Povolání: Chemik pro obsluhu zařízení
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v normách, v pracovních instrukcích pro obsluhu a řízení technologických procesů v chemické výrobě a v různých odvětvích zpracovatelského průmyslu chemického charakteru

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Rozpoznat typy jednotlivých zařízení, která se běžně v chemické výrobě a v různých odvětvích vyskytují Praktické předvedení
b Číst technologická schémata, předpisy a základní postupy výroby chemických produktů, tj. vyčíst z nich pořadí technologických operací a procesů a základní údaje pro jejich provedení Praktické předvedení a ústní ověření
c Orientovat se ve schválených dokumentech pro technologický proces, vyhledat a interpretovat informace z těchto dokumentů (bezpečnostní listy, pracovní instrukce, provozní předpisy) Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Aplikace znalostí fyzikálně-chemických principů a pravidel při chemických procesech

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat a vysvětlit fyzikálně-chemické principy a pravidla při chemických procesech a zpracovatelských operacích probíhajících ve výrobních provozech, objasnit způsoby, kterými lze ovlivnit jejich průběh Ústní ověření
b Zvolit vhodné pomůcky a nástroje potřebné pro provoz stroje nebo zařízení a připravit k provozu zadaný stroj nebo zařízení Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Sledování hodnot a parametrů při obsluze a řízení technologických procesů ve výrobě chemických a zpracovatelských produktů a vyhodnocování kontrolní činnosti

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést samostatně zadanou kvalitativní a kvantitativní analýzu vzorku v provozním měřítku (barva, zákal, pH, sediment, sušina, teplota tání, teplota varu, viskozita) Praktické předvedení
b Posoudit sledované parametry a technologické podmínky a navrhnout opatření na základě získaných výsledků dle stanovených postupů Praktické předvedení a ústní ověření
c Rozpoznat možnost nekvalitního produktu technologického procesu (z odchylky od předepsaného technologického režimu – fluktuace hodnot) Praktické předvedení
d Provést korekci podmínek technologického režimu pro dosažení žádané kvality produktu dle pracovních instrukcí Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Měření fyzikálně-chemických veličin v chemických výrobách

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat měřené veličiny a jejich jednotky, provést potřebné výpočty a vysvětlit principy základních měřicích přístrojů Praktické předvedení a ústní ověření
b Připravit chemické látky, měřicí přístroje, zařízení a pomůcky dle zadané dokumentace Praktické předvedení a ústní ověření
c Provést měření dle zadané dokumentace, měření zaznamenat a vyhodnotit Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Příprava a úprava chemických látek a surovin pro procesy chemických výrob podle výrobní a analytické dokumentace

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Připravit vhodné suroviny a chemické látky pro zadaný technologický proces dle předložené dokumentace, vyhledat a interpretovat, jaké mají mít vlastnosti a parametry Praktické předvedení a ústní ověření
b Odebrat a navážit připravené suroviny a chemické látky a upravit je k technologickému procesu dle předložené dokumentace Praktické předvedení a ústní ověření
c Objasnit důvody, vlastnosti a způsoby úpravy použitých surovin a chemických látek pro danou chemickou výrobu s ohledem na technologický postup Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Vedení předepsané výrobní a provozní dokumentace obsluhy a řízení technologických procesů ve výrobě chemických a zpracovatelských produktů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zaznamenat průběh technologického procesu na příslušném zařízení, uvést jeho parametry a podmínky Praktické předvedení a ústní ověření
b Zaznamenat v souladu s provozním předpisem údaje o chodu zařízení, spotřebě energie, doplňování hmot, provedených úkonech běžné údržby Praktické předvedení
c Zaznamenat v souladu s provozním předpisem údaje o poruchách a opravách provozních zařízení Praktické předvedení
d Provést a zaevidovat příjem, skladování, expedici, balení a značení surovin, polotovarů a produktů v různých fázích výrobního procesu včetně nakládání s výrobním a manipulačním odpadem a vložit data do počítačového systému Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Obsluha technologických zařízení jednotlivých výrobních operací a chemických procesů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat funkci a způsob ovládání stroje nebo zařízení používaného při technologických operacích, při úpravě surovin, výrobě polotovarů a výrobků a jejich manipulaci Ústní ověření
b Provést základní úkony při obsluze stroje nebo zařízení používaného při technologických operacích, při úpravě a zpracování surovin, výrobě polotovarů a výrobků a jejich manipulaci, tj. uvést je do chodu, udržovat, přerušit a zastavit chod, seřídit chod, provést běžnou údržbu Praktické předvedení
c Dodržet a nastavit pracovní režim stroje či zařízení používaného při technologických operacích podle předepsaných technologických předpisů Praktické předvedení a ústní ověření
d Operativně reagovat adekvátním zásahem při běžném provozu, při výskytu havarijního stavu, na změnu zobrazovacích jednotek, měřicích přístrojů a signalizačního zařízení stroje či zařízení používaných při technologických operacích Praktické předvedení a ústní ověření
e Dodržet při obsluze a provozu stroje či zařízení používaného při technologických operacích bezpečnostní a požární předpisy Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, hygieny práce, požární prevence a ochrany životního prostředí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Dodržovat zásady bezpečné práce s chemickými látkami, stroji, přístroji a zařízením v provozním měřítku včetně používání vhodných OOPP Praktické předvedení
b Dodržovat hygienické předpisy Praktické předvedení
c Orientovat se v hlavních zásadách práce v systému environmentálního řízení, posoudit možné negativní vlivy provozu na životní prostředí při nedodržení technologických postupů Praktické předvedení a ústní ověření
d Dodržovat obecně závazné normy a předpisy BOZP a požární ochrany, dodržovat zásady práce v zavedeném systému řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam. Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://nsp.cz/jednotka-prace/chemik-pro-obsluhu-zarize#zdravotni-zpusobilost).

Ověřování odborných kompetencí představuje komplex činností zahrnující orientaci v dokumentech potřebných pro technologickou výrobu a interpretaci údajů v nich uvedených, úpravu surovin pro výrobu, provádění analýz, vysvětlení průběhu technologického procesu, sledování a posuzování hodnot a parametrů při obsluze technologických procesů, vedení předepsané výrobní a technologické dokumentace, obsluhu technologických zařízení, apod.

 

Zkouška bude probíhat pro vybranou konkrétní technologii chemické výroby, na které se uchazeč před zkouškou dohodne s autorizovanou osobou.

 

U odborné kompetence Sledování hodnot a parametrů při obsluze a řízení technologických procesů ve výrobě chemických a zpracovatelských produktů a vyhodnocování kontrolní činnosti, kritérium hodnocení a), zadá autorizovaná osoba kvalitativní a kvantitativní analýzu, na základě které uchazeč splní dané kritérium hodnocení; při ověřování dalších kritérií hodnocení v této odborné kompetenci se vychází ze zadání stanoveného pro kritérium hodnocení a).

 

U odborné kompetence Měření fyzikálně-chemických veličin v chemických výrobách, kritérium hodnocení b) a c), autorizovaná osoba zadá dokumentaci, na základě které uchazeč splní daná kritéria hodnocení.

 

U odborné kompetence Příprava a úprava chemických látek a surovin pro procesy chemických výrob podle výrobní a analytické dokumentace, kritérium hodnocení a), autorizovaná osoba zadá technologický proces, na základě kterého uchazeč splní dané kritérium hodnocení; při ověřování dalších kritérií hodnocení v této odborné kompetenci se vychází ze zadání stanoveného pro kritérium hodnocení a).

 

U odborné kompetence Aplikace znalostí fyzikálně-chemických principů a pravidel při chemických procesech, kritérium hodnocení b), autorizovaná osoba zadá stroj nebo zařízení, na základě kterého uchazeč splní dané kritérium hodnocení.

 

Při hodnocení je posuzováno rovněž dodržování ekologických principů, bezpečné provádění a časové zvládání všech úkonů. Bude přihlíženo k bezpečnému provádění všech pracovních úkonů a k dodržování zásad bezpečné práce s chemickými látkami a chemickými přípravky v podmínkách různých typů chemických výrob.

 

Uchazeč si zajistí pracovní oděv a pracovní obuv dle požadavků BOZP pracoviště, na kterém se realizuje zkouška.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro chemii, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Synthesia, a. s., Pardubice

Střední průmyslová škola chemická Pardubice