Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo dopravy
Skupina oborů: Doprava a spoje
Povolání: Hradlář a hláskař
Platnost standardu: Od 15.1.2010 do 6.7.2015
Možnosti zkoušky: Tento standard již není platný a není možno podle něj zkoušet. Od 21.10.2022 lze zkoušet podle nového standardu.
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v dokumentaci a v základních informacích železniční dopravy

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se ve vybraných značkách a číst trasy v grafikonu Praktické předvedení se slovním vysvětlením
b Prokázat znalost dopravních údajů v grafikonu a zapisovat je Praktické předvedení se slovním vysvětlením
c Vyjmenovat nejdůležitější právní předpisy týkající se železniční dopravy Slovní vysvětlení
d Prokázat znalost základní terminologie železniční dopravy (námezdník, návěstidlo, výhybka, výkolejka, volný schůdný a manipulační prostor, průjezdný průřez; posun, posun mezi dopravnami, přestavná jízda apod.) Slovní vysvětlení
Je třeba splnit kritérium d) a jedno z kritérií a) až c).
3

Prodej vlakových jízdenek a dalších dokladů a produktů osobní dopravy

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Komunikovat s cestující veřejností Praktické předvedení
b Prokázat znalost jízdních dokladů Slovní vysvětlení
c Zpracovat a vystavovat cestovní doklady Praktické předvedení se slovním vysvětlením
d Vyúčtovat se zákazníkem, odvést peněžní hotovost Praktické předvedení se slovním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Obsluha železničních návěstidel

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat funkce železničních návěstidel a návěstí Slovní vysvětlení
b Popsat obsluhu železničních návěstidel během mimořádných událostí Slovní vysvětlení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Obsluha železničních závor

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Prokázat znalost obsluhy železničních závor Slovní vysvětlení
b Prokázat znalost obsluhy železničních závor během mimořádných událostí Slovní vysvětlení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Obsluha zabezpečovacího a sdělovacího zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat jednotlivé druhy zabezpečovacích a sdělovacích zařízení Slovní vysvětlení
b Obsluhovat zabezpečovací a sdělovací zařízení Praktické předvedení se slovním vysvětlením
c Sjednávat jízdy (rozkazy, hlášení) Praktické předvedení se slovním vysvětlením
d Popsat obsluhu zabezpečovacího a sdělovacího zařízení během mimořádných událostí Slovní vysvětlení
Je třeba splnit kritérium a) a dvě z kritérií b) až d).
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy. Dále stanoví, které pomůcky uchazeč při zkoušce smí používat.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a prokazatelně doložit absolvování Kabinetu bezpečnosti práce, jehož součástí jsou zejména podmínky pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci, požární ochrany (PO) a poskytování první pomoci. Zdravotní způsobilost je vyžadována (odkaz na povolání v NSP - http://katalog.nsp.cz/karta_tp.aspx?id_jp=2267&kod_sm1=14).

Kritéria by měla být pokud možno ověřována v navazujících činnostech s využitím daných technologických postupů zejména v oblasti obsluhy dopravní cesty.

 

Při ověřování kritérií formou praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů i k časovému hledisku zvládání operací.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard byl připraven Expertním týmem železničář (ETŽ), v němž byly zastoupeny:

Svaz dopravy České Republiky

Národní ústav odborného vzdělávání v Praze

 

Na tvorbě kvalifikačního standardu se dále podílely tyto subjekty:

České dráhy, a. s., GŘ

Třinecké železárny, a. s.

UNIPETROL doprava, a. s.

VIAMONT, a. s.

OKD Doprava, a. s.