Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Obchod
Povolání: Manažer prodeje
Platnost standardu: Od 7.10.2020 do 28.2.2023
Možnosti zkoušky: Tento standard již není platný a není možno podle něj zkoušet. Od 1.3.2023 lze zkoušet podle nového standardu.
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Řízení provozu obchodně provozní jednotky a lidských zdrojů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit podstatu směrnic obchodně provozní jednotky a popsat způsoby jejich využití Ústní ověření
b Navrhnout a popsat podstatu obchodní a marketingové strategie obchodně provozní jednotky, popsat jejich účel a strukturu pro dosažení stanovených cílů Praktické předvedení a ústní ověření
c Navrhnout a popsat efektivní personální strukturu s obsahovou náplní práce manažera prodeje s možností delegování pravomocí a odpovědnosti na podřízené pracovníky Praktické předvedení a ústní ověření
d Vysvětlit postupy při vedení a koordinaci zaměstnanců na dané pracovní pozici manažer prodeje, popsat a předvést způsoby rozdělování úkolů a způsob kontroly jejich plnění Praktické předvedení a ústní ověření
e Vysvětlit a předvést postup správné motivace a hodnocení zaměstnanců v obchodně provozní jednotce Praktické předvedení a ústní ověření
f Předvést a popsat zásady efektivní komunikace při práci se zaměstnanci v obchodně provozní jednotce Praktické předvedení a ústní ověření
g Vypracovat SWOT analýzu současné situace a pozici obchodně provozní jednotky a nabídku zboží a služeb Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Cenotvorba a vyúčtování tržeb dle vnitřních předpisů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vypočítat prodejní ceny z dodacího listu na základě vnitřních předpisů Praktické předvedení a ústní ověření
b Propočítat hodnoty celého dodacího listu a jeho kontrola na soupisku dodacích listů a řešit případné rozdíly v ceně Praktické předvedení a ústní ověření
c Přecenit zboží podle vnitřních předpisů Praktické předvedení a ústní ověření
d Provést kontrolu denní tržby Praktické předvedení a ústní ověření
e Provést odvod tržby, popsat a vysvětlit princip vedení evidence trezoru Praktické předvedení a ústní ověření
f Zpracovat finanční uzávěrku pokladny Praktické předvedení a ústní ověření
g Zpracovat výčetku hotovosti (bankovek a jiných cenin) na předepsaném tiskopise Praktické předvedení a ústní ověření
h Uzavřít pokladnu včetně tisku dokladů Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Sestavení objednávky podle nabídky dodavatelů a stavu zásob na prodejně a ve skladu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat vedení evidence o pohybu zboží v prodejně Ústní ověření
b Popsat vedení evidence o pohybu zásob ve skladu Ústní ověření
c Vyhledat v katalogu nebo nabídkovém listu zboží od dodavatele Praktické předvedení a ústní ověření
d Připravit podklady pro objednávku zboží, komunikovat s dodavateli Praktické předvedení a ústní ověření
e Sestavit objednávku na zboží, jednat s dodavateli Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Přepočet cen zboží a služeb na cizí měnu při platbách na pokladnách

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Přepočítat cenu zboží na požadovanou zahraniční měnu Praktické předvedení
b Manipulovat správně se zahraniční měnou na pokladně Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Vyplňování prodejní dokumentace, např. záručních listů, paragonů a příprava příslušných dokumentů v maloobchodní jednotce

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vystavit předepsanou prodejní dokumentaci, např. záruční list, paragon, aj. Praktické předvedení
b Poskytnout zákazníkovi informace ve spojitosti s prodejní dokumentací Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Inventarizace zásob v obchodně provozní jednotce

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést inventarizaci zásob podle zadaných kritérií a postupů Praktické předvedení a ústní ověření
b Porovnat fyzický stav zásob s účetním stavem zásob a zaznamenat zjištěné rozdíly Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat a předvést odstranění nedostatků zjištěných inventurou v souladu s platnými předpisy Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Nabídka prodávaného zboží dle sortimentu s odbornou poradenskou službou

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit postup předvedení a poskytnutí informací ke zboží či službě s ohledem na typ, věk, pohlaví zákazníka Praktické předvedení a ústní ověření
b Předvést zboží zákazníkovi a informovat zákazníka o vlastnostech zboží, jeho použití a ošetřování, vysvětlit přednosti zboží a možnosti substitutu Praktické předvedení a ústní ověření
c Předvést praktickou ukázku dodatečné nabídky (doplňkového sortimentu) a nabídku nových druhů zboží Praktické předvedení a ústní ověření
d Zodpovědět otázky ohledně funkce, provozu či případných problémů při používání zboží Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Vyřizování dodávek zboží pro zákazníky ze skladů vč. zajišťování dopravy, dojednávání termínů dodání

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Přijmout objednávku zboží od zákazníka Praktické předvedení a ústní ověření
b Vyskladnit zboží zákazníkovi podle dodaných podkladů (prodejka) Praktické předvedení a ústní ověření
c Senzoricky zkontrolovat stav obalů vydávaného zboží Praktické předvedení a ústní ověření
d Předvést vedení základní evidence ve skladu a vyplňování příslušných tiskopisů písemnou a elektronickou formou Praktické předvedení a ústní ověření
e Vyhotovit dokumenty spojené s objednávkou Praktické předvedení
f Evidovat objednávky Praktické předvedení a ústní ověření
g Pracovat se softwarovým vybavením pro zajištění objednávek Praktické předvedení a ústní ověření
h Zorganizovat dodání zboží zákazníkovi ze skladu Praktické předvedení
i Předvést balení zboží způsobem odpovídajícím druhu a vlastnostem zboží, včetně dárkového způsobu nebo podle přání zákazníka Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Přejímka, výkup, skladování, ošetřování zboží a manipulace se zásobami v obchodně provozní jednotce

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést přejímku zásob kvalitativně, kvantitativně a sortimentně Praktické předvedení a ústní ověření
b Zkontrolovat doklady vázané na přejímku zásob (kvantitativně, kvalitativně) Praktické předvedení a ústní ověření
c Vyhotovit a evidovat doklady spojené s řešením problémů vzniklých při přejímce zásob Praktické předvedení
d Popsat způsob skladování a ošetřování zásob ve sféře oběhu v souladu s charakterem zásob (dodržování HACCP) podle sortimentu a podle zásad logistiky Ústní ověření
e Popsat manipulaci se zásobami podle charakteru sortimentu v souladu s hygienickými a bezpečnostními předpisy, předpisy na ochranu životního prostředí Ústní ověření
f Předvést práci s přístroji, strojovým a jiným zařízením obchodně provozní jednotky Praktické předvedení
g Pracovat s doklady spojenými s pohybem zboží na provozovně Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Vedení administrativní dokumentace v obchodně provozní jednotce

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat vedení povinné administrativy v obchodně provozní jednotce Ústní ověření
b Vyplňovat základní formuláře (úraz na pracovišti, požární evidence, HACCP, evidence docházky, bezpečnost práce, evidence tržeb aj.) Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Jednání ve styku se zákazníky, obchodními partnery a kontrolními orgány v souladu s platnou legislativou

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat podmínky a postupy reklamace zboží Ústní ověření
b Popsat a řešit různé situace při reklamaci zboží Praktické předvedení a ústní ověření
c Vyjmenovat základní právní normy vztahující se k prodeji zboží a specifikovat jejich obsah Ústní ověření
d Vyplnit příslušné doklady spojené s reklamací zboží podle platné legislativy Praktické předvedení
e Předvést a popsat komunikaci se zákazníkem při stížnostech a reklamacích zboží v souladu s předepsanými normami Praktické předvedení a ústní ověření
f Předvést a popsat řešení různých konfliktních situací při komunikaci se zákazníkem s ohledem na věk a typ zákazníka, formu prodeje a sortiment zboží Praktické předvedení a ústní ověření
g Kultivovaně komunikovat se zákazníkem v českém jazyce Praktické předvedení
h Předvést a popsat profesionální jednání s kontrolními orgány v souladu s platnou legislativou Praktické předvedení a ústní ověření
i Dodržovat pravidla úspěšného prodeje při komunikaci se zákazníkem Praktické předvedení a ústní ověření
j Předvést a popsat posilování kontaktů se zákazníky formou zákaznického klubu Praktické předvedení a ústní ověření
k Předvést a popsat posilování kontaktů se zákazníky formou sběru bodů a následné slevy na vybrané výrobky Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v příslušné oborové legislativě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést zdroje přístupu k potřebné legislativě v elektronické nebo tištěné podobě Ústní ověření
b Vyjmenovat a charakterizovat kontrolní orgány včetně jejich profesního zaměření Ústní ověření
c Vysvětlit BOZP a PO, kontrolu a opatření kritických bodů (např. HACCP) Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Tvorba obchodních a finančních plánů v obchodně provozní jednotce

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat peněžní toky v obchodně provozní jednotce a popsat důležitost cash-flow Ústní ověření
b Vysvětlit postup pro zjištění jednotlivých nákladů obchodně provozní jednotky a navrhnout možná opatření k minimalizaci nákladů Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat a sestavit finanční plán obchodně provozní jednotky pro následující období Praktické předvedení a ústní ověření
d Zhodnotit způsoby cenotvorby obchodně provozní jednotky u nabízených výrobků Praktické předvedení
e Provést a popsat zjednodušenou finanční analýzu provozovny (likvidita, rentabilita, zadluženost, ukazatele obratu, ukazatel aktivity) Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

 

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

 

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potrvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://nsp.cz/jednotka-prace/manazer-prodeje#zdravotni-zpusobilost). V případě, že bude uchazeč vykonávat zkoušku v potravinářském provozu, musí doložit i platný zdravotní průkaz.

Kritéria je nutno ověřovat v reálném provozu nebo ve cvičných prostorách pod dohledem autorizované osoby.

Kompetence Řízení provozu obchodně provozní jednotky a lidských zdrojů:

kritérium b) uchazeč před zahájením zkoušky obdrží podklady pro tvorbu obchodní a marketingové strategie.
Na základě těchto podkladů navrhne obchodní a marketingovou strategii obchodně provozní jednotky na roční období se zaměřením na sezónní období a významné dny v roce. Vysvětlí a popíše účel těchto akcí a jejich strukturu pro dosažení stanoveného indexu růstu.

kritérium c) a d) uchazeč před zahájením zkoušky obdrží personální podklady obchodně provozní jednotky. Na základě těchto podkladů zpracuje návrh směn a jejich obsazení tak, aby bylo zajištěno obsazení jednotlivých pozic v provozní době provozní jednotky, vysvětlí povinnosti zaměstnanců na jednotlivých pozicích, způsob předání těchto povinností podřízeným zaměstnancům a způsob kontroly plnění těchto povinností.

kritérium g) uchazeč před zahájením zkoušky obdrží podklady pro vytvoření strategické SWOT analýzy obchodně provozní jednotky. Uchazeč zpracuje analýzu se zaměřením na maximalizaci předností a minimalizaci nedostatků
v nabídce zboží a služeb provozní jednotky.

Kompetence: Tvorba obchodních a finančních plánů v obchodně provozní jednotce:

kritérium b) před zahájením zkoušky obdrží uchazeč „Výkaz hospodaření provozovny“ v tabulkové formě rozčleněné na nákladové a výnosové položky v syntetické a u vybraných nákladových položek i v analytické formě. Uchazeč u zkoušky na základě těchto údajů analyzuje předložené hospodaření a navrhne opatření k zabezpečení ziskového hospodaření.

Kritérium c) před zahájením zkoušky obdrží uchazeč základní ukazatele provozní jednotky za uplynulé období v tabulkové formě rozčleněné na nákladové a výnosové položky v syntetické a u vybraných nákladových položek i v analytické formě včetně výše tržeb. Uchazeč u zkoušky na základě těchto údajů zpracuje návrh ziskového obchodně finančního plánu na další období v členění rok, čtvrtletí, měsíc.

Kritérium d) při zkoušce uchazeč předvede výpočet prodejní ceny dvěma způsoby (pevná cena, procentní přirážka,) a vysvětlí výhody a nevýhody obou druhů cen.

Kritérium e) před zahájením zkoušky obdrží uchazeč základní ukazatele provozní jednotky za uplynulé období v tabulkové formě rozčleněné na nákladové a výnosové položky v syntetické a u vybraných nákladových položek i v analytické formě. Dále obdrží v tabulkové formě ukazatele pro výpočet zadaných analýz - výši tržeb, zásob, zisk, investice, celkové náklady, doba splatnosti faktur, doba obratu zásob, tak, aby uchazeč u zkoušky mohl na základě těchto údajů zpracovat finanční analýzu provozovny.

 

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro obchod a marketing, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

COOP Jednota

Střední škola hotelnictví a gastronomie

Kaufland

Automotive Lighting