Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Obchod
Povolání: Pracovník maloobchodu , Skladník
Platnost standardu: Od 30.8.2023 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Posuzování kvality zboží

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Senzoricky zkontrolovat a zhodnotit druh a kvalitu zboží při příjmu od dodavatele Praktické předvedení a ústní ověření
b Senzoricky zkontrolovat zboží při reklamaci od zákazníka Praktické předvedení a ústní ověření
c Senzoricky zkontrolovat zboží při výdeji zákazníkovi Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Plánování druhu a množství zásob pro obchodně provozní jednotku dle předpokládaného prodeje

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat vedení evidence o pohybu zásob ve skladu Ústní ověření
b Připravit podklady pro objednávku zboží Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat a předvést způsob vedení komunikace s dodavateli Praktické předvedení a ústní ověření
d Popsat pojmy "obrátka zásob, minimální a maximální zásoba" Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Inventarizace zásob v obchodně provozní jednotce

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést inventarizaci zásob podle zadaných kritérií a postupů Praktické předvedení a ústní ověření
b Porovnat fyzický stav zásob s účetním stavem zásob a zaznamenat zjištěné rozdíly Praktické předvedení a ústní ověření
c Odstranit nedostatky zjištěné inventurou v souladu s platnými předpisy Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zajišťování a poskytování doplňkových služeb spojených s prodejem a odběrem zboží zákazníkovi

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyskladnit zboží zákazníkovi podle dodaných podkladů (prodejka) Praktické předvedení a ústní ověření
b Senzoricky zkontrolovat stav obalů vydávaného zboží Praktické předvedení a ústní ověření
c Vyplnit tiskopisy spojené s prodejem a odběrem zboží písemnou nebo elektronickou formou Praktické předvedení a ústní ověření
d Popsat základní evidenci ve skladu a vyplnit příslušné tiskopisy písemnou nebo elektronickou formou Praktické předvedení a ústní ověření
e Vyhotovit dokumenty spojené s objednávkou Praktické předvedení a ústní ověření
f Popsat vedení evidence objednávek Ústní ověření
g Popsat postup vydání zboží zákazníkovi ze skladu Ústní ověření
h Předvést balení zboží způsobem odpovídajícím druhu a vlastnostem zboží včetně dárkového způsobu nebo podle přání zákazníka Praktické předvedení a ústní ověření
i Předvést zákazníkovi způsob zkompletování zboží, jeho funkčnost a užívání Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Přejímka, výkup, skladování, ošetřování zboží a manipulace se zásobami v obchodně provozní jednotce

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést přejímku zásob kvalitativně, kvantitativně a sortimentně Praktické předvedení a ústní ověření
b Zkontrolovat doklady vázané na přejímku zásob (kvantitativně, kvalitativně) Praktické předvedení a ústní ověření
c Vyhotovit a evidovat doklady spojené s řešením problémů vzniklých při přejímce zásob Praktické předvedení a ústní ověření
d Popsat způsob skladování a ošetřování zásob ve sféře oběhu v souladu s charakterem zásob (dodržování HACCP), podle sortimentu a podle zásad logistiky Ústní ověření
e Předvést manipulaci se zásobami podle charakteru sortimentu, v souladu s hygienickými a bezpečnostními předpisy, předpisy na ochranu životního prostředí Praktické předvedení
f Předvést práci s přístroji, strojovým a jiným zařízením obchodně provozní jednotky Praktické předvedení
g Předvést práci s doklady spojenými s pohybem zboží v provozovně (např. příjemka, aj.) Praktické předvedení a ústní ověření
h Vyhotovit reklamační doklad vůči dodavateli při zjištění vady výrobku v záruční lhůtě Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v příslušné oborové legislativě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést zdroje přístupu k potřebné legislativě (elektronicky, v tištěné podobě) Ústní ověření
b Vyjmenovat a charakterizovat kontrolní orgány včetně jejich profesního zaměření Ústní ověření
c Vysvětlit a předvést základní principy BOZP, PO, kontroly a opatření kritických bodů - HACCP Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Údržba manipulačních prostředků a skladového zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit postupy údržby manipulačních prostředků a skladového zařízení v souladu se sanitačním řádem firmy v rámci systému HACCP Ústní ověření
b Vysvětlit hygienická minima pro údržbu manipulačních prostředků a skladového zařízení vzhledem k sortimentu a uskladnění zboží ve skladu Ústní ověření
c Popsat obsah a šíři sanitace při denní údržbě, týdenní údržbě a měsíční údržbě (tzv. sanitační den) Ústní ověření
d Popsat možné dezinfekční prostředky pro dezinfekci, dezinsekci a deratizaci při údržbě manipulačních prostředků a skladového zařízení v prostoru skladu Ústní ověření
e Vyjmenovat ochranné pracovní pomůcky při aplikaci čisticích prostředků při údržbě manipulačních prostředků a skladového zařízení v souladu s provozním řádem firmy Ústní ověření
f Vysvětlit zásady údržby manipulačních prostředků (ruční dvoukolový vozík (rudl), nízkozdvižný a vysokozdvižný vozík mechanický, elektrický, motorový) a skladových zařízení (regály) Ústní ověření
g Aplikovat vhodný čisticí prostředek správným technologickým postupem na 1 manipulační prostředek (ruční dvoukolový vozík (rudl), nízkozdvižný a vysokozdvižný vozík mechanický, elektrický, motorový) a 1 skladové zařízení (regál) a stanovit dobu působení tohoto prostředku Praktické předvedení
h Zabezpečit manipulační prostředky a skladové zařízení po ukončení provozu a údržby v souladu s bezpečnostními předpisy Praktické předvedení a ústní ověření
i Vykonat běžnou údržbu manipulačních prostředků a skladového zařízení ( 1vozík a 1 regál) v souladu s "Pokyny pro obsluhu" a kontrolovat termíny revizí Praktické předvedení
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

 

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

 

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP -https://www.nsp.cz/jednotka-prace/skladnik#zdravotni-zpusobilost).

Kritéria je nutno ověřovat v reálném provozu, nebo ve cvičných prostorách pod dohledem autorizované osoby. Veškeré úkoly a činnosti budou realizovány na pracovišti, které bude mít dostačující prostory k vykonání zkoušky. Při samotné zkoušce se autorizovaná osoba zaměří na teoretické a praktické činnosti, které charakterizují danou pracovní pozici.

 

V případě, že uchazeč vlastní příslušné oprávnění pro řízení elektrických nebo motorových paletizačních nebo vysokozdvižných vozíků, může zkouška proběhnout s použitím elektrického nebo motorového paletizačního nebo vysokozdvižného vozíku. Vlastnictví toho oprávnění není podmínkou pro vykonání zkoušky.

 

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro obchod a marketing, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

COOP Jednota

Střední škola hotelnictví a gastronomie

Kaufland

Automotive Lighting