Hodnoticí standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Obchod
Povolání: Pracovník maloobchodu , Skladník
Platnost standardu: Od 30.8.2023 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Hodnoticí standard


Kritéria a způsoby hodnoceni

Název odborné způsobilosti Úroveň

Posuzování kvality zboží

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Senzoricky zkontrolovat a zhodnotit druh a kvalitu zboží při příjmu od dodavatele Praktické předvedení a ústní ověření
b Senzoricky zkontrolovat zboží při reklamaci od zákazníka Praktické předvedení a ústní ověření
c Senzoricky zkontrolovat zboží při výdeji zákazníkovi Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Plánování druhu a množství zásob pro obchodně provozní jednotku dle předpokládaného prodeje

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat vedení evidence o pohybu zásob ve skladu Ústní ověření
b Připravit podklady pro objednávku zboží Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat a předvést způsob vedení komunikace s dodavateli Praktické předvedení a ústní ověření
d Popsat pojmy "obrátka zásob, minimální a maximální zásoba" Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Inventarizace zásob v obchodně provozní jednotce

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést inventarizaci zásob podle zadaných kritérií a postupů Praktické předvedení a ústní ověření
b Porovnat fyzický stav zásob s účetním stavem zásob a zaznamenat zjištěné rozdíly Praktické předvedení a ústní ověření
c Odstranit nedostatky zjištěné inventurou v souladu s platnými předpisy Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zajišťování a poskytování doplňkových služeb spojených s prodejem a odběrem zboží zákazníkovi

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyskladnit zboží zákazníkovi podle dodaných podkladů (prodejka) Praktické předvedení a ústní ověření
b Senzoricky zkontrolovat stav obalů vydávaného zboží Praktické předvedení a ústní ověření
c Vyplnit tiskopisy spojené s prodejem a odběrem zboží písemnou nebo elektronickou formou Praktické předvedení a ústní ověření
d Popsat základní evidenci ve skladu a vyplnit příslušné tiskopisy písemnou nebo elektronickou formou Praktické předvedení a ústní ověření
e Vyhotovit dokumenty spojené s objednávkou Praktické předvedení a ústní ověření
f Popsat vedení evidence objednávek Ústní ověření
g Popsat postup vydání zboží zákazníkovi ze skladu Ústní ověření
h Předvést balení zboží způsobem odpovídajícím druhu a vlastnostem zboží včetně dárkového způsobu nebo podle přání zákazníka Praktické předvedení a ústní ověření
i Předvést zákazníkovi způsob zkompletování zboží, jeho funkčnost a užívání Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Přejímka, výkup, skladování, ošetřování zboží a manipulace se zásobami v obchodně provozní jednotce

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést přejímku zásob kvalitativně, kvantitativně a sortimentně Praktické předvedení a ústní ověření
b Zkontrolovat doklady vázané na přejímku zásob (kvantitativně, kvalitativně) Praktické předvedení a ústní ověření
c Vyhotovit a evidovat doklady spojené s řešením problémů vzniklých při přejímce zásob Praktické předvedení a ústní ověření
d Popsat způsob skladování a ošetřování zásob ve sféře oběhu v souladu s charakterem zásob (dodržování HACCP), podle sortimentu a podle zásad logistiky Ústní ověření
e Předvést manipulaci se zásobami podle charakteru sortimentu, v souladu s hygienickými a bezpečnostními předpisy, předpisy na ochranu životního prostředí Praktické předvedení
f Předvést práci s přístroji, strojovým a jiným zařízením obchodně provozní jednotky Praktické předvedení
g Předvést práci s doklady spojenými s pohybem zboží v provozovně (např. příjemka, aj.) Praktické předvedení a ústní ověření
h Vyhotovit reklamační doklad vůči dodavateli při zjištění vady výrobku v záruční lhůtě Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v příslušné oborové legislativě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést zdroje přístupu k potřebné legislativě (elektronicky, v tištěné podobě) Ústní ověření
b Vyjmenovat a charakterizovat kontrolní orgány včetně jejich profesního zaměření Ústní ověření
c Vysvětlit a předvést základní principy BOZP, PO, kontroly a opatření kritických bodů - HACCP Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Údržba manipulačních prostředků a skladového zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit postupy údržby manipulačních prostředků a skladového zařízení v souladu se sanitačním řádem firmy v rámci systému HACCP Ústní ověření
b Vysvětlit hygienická minima pro údržbu manipulačních prostředků a skladového zařízení vzhledem k sortimentu a uskladnění zboží ve skladu Ústní ověření
c Popsat obsah a šíři sanitace při denní údržbě, týdenní údržbě a měsíční údržbě (tzv. sanitační den) Ústní ověření
d Popsat možné dezinfekční prostředky pro dezinfekci, dezinsekci a deratizaci při údržbě manipulačních prostředků a skladového zařízení v prostoru skladu Ústní ověření
e Vyjmenovat ochranné pracovní pomůcky při aplikaci čisticích prostředků při údržbě manipulačních prostředků a skladového zařízení v souladu s provozním řádem firmy Ústní ověření
f Vysvětlit zásady údržby manipulačních prostředků (ruční dvoukolový vozík (rudl), nízkozdvižný a vysokozdvižný vozík mechanický, elektrický, motorový) a skladových zařízení (regály) Ústní ověření
g Aplikovat vhodný čisticí prostředek správným technologickým postupem na 1 manipulační prostředek (ruční dvoukolový vozík (rudl), nízkozdvižný a vysokozdvižný vozík mechanický, elektrický, motorový) a 1 skladové zařízení (regál) a stanovit dobu působení tohoto prostředku Praktické předvedení
h Zabezpečit manipulační prostředky a skladové zařízení po ukončení provozu a údržby v souladu s bezpečnostními předpisy Praktické předvedení a ústní ověření
i Vykonat běžnou údržbu manipulačních prostředků a skladového zařízení ( 1vozík a 1 regál) v souladu s "Pokyny pro obsluhu" a kontrolovat termíny revizí Praktické předvedení
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

 

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

 

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP -https://www.nsp.cz/jednotka-prace/skladnik#zdravotni-zpusobilost).

Kritéria je nutno ověřovat v reálném provozu, nebo ve cvičných prostorách pod dohledem autorizované osoby. Veškeré úkoly a činnosti budou realizovány na pracovišti, které bude mít dostačující prostory k vykonání zkoušky. Při samotné zkoušce se autorizovaná osoba zaměří na teoretické a praktické činnosti, které charakterizují danou pracovní pozici.

 

V případě, že uchazeč vlastní příslušné oprávnění pro řízení elektrických nebo motorových paletizačních nebo vysokozdvižných vozíků, může zkouška proběhnout s použitím elektrického nebo motorového paletizačního nebo vysokozdvižného vozíku. Vlastnictví toho oprávnění není podmínkou pro vykonání zkoušky.

 

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před jednou autorizovanou osobou; zkoušejícím je jedna autorizovaná fyzická osoba s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci anebo jeden autorizovaný zástupce autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.

 

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:

 

 1. Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oblasti obchodu a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti skladování.
 2. Vyšší odborné vzdělání v oblasti obchodu a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti skladování nebo ve funkci učitele praktického vyučování nebo odborného výcviku v oblasti skladování.
 3. Vysokoškolské vzdělání se zaměřením na obchod a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti skladování nebo ve funkci učitele odborných předmětů nebo učitele praktického vyučování nebo odborného výcviku v oblasti skladování.
 4. Profesní kvalifikace 66-002-H Skladník/skladnice a střední vzdělání s maturitní zkouškou a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti skladování.

 

Další požadavky:

 • Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor dalšího vzdělávání, může být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.

 

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost autorizujícímu orgánu, a to předložením dokladu nebo dokladů o získání odborné způsobilosti v souladu s hodnoticím standardem této profesní kvalifikace, nebo takovým postupem, který je v souladu s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu této profesní kvalifikace autorizujícím orgánem stanoven.

 

Žádost o udělení autorizace naleznete na internetových stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo průmyslu a obchodu, www.mpo.cz.

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

Součástí materiálně-technického zázemí musí být minimálně:

 • sklad výrobků nebo učebna školy
 • počítač, monitor, tiskárna, připojení k internetu
 • zařízení pro skladování zboží - regály, minimálně 1 paleta
 • manipulační technika (nízkozdvižný a vysokozdvižný vozík, váha, manipulační vozík - rudl a ruční scanner pro snímání čárového kódu) - včetně pokynů k obsluze
 • minimálně 10 kartonů zboží při maximální váze jednoho kartonu do 25 kg
 • označení nosnosti regálu regálovým štítkem
 • dezinfekční prostředky
 • tiskopisy potřebné pro realizaci zkoušky - katalogy zboží, legislativa zaměřená na reklamace (reklamační řád, zákon o ochraně spotřebitele, v platném znění), reklamační listy, sanitační a manipulační řád, provozní řád inventarizační list, dodací list, příjemka, výdejka, skladové karty, objednávkový list, vystavená faktura, zprávy HACCP, PO a BOZP
 • 1 balení balicího papíru, 1 balení vázací stužky, 1 páskovací stroj s dostatečným množstvím páskoviny.

 

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí zajistit, aby pracoviště byla uspořádána a vybavena tak, aby pracovní podmínky pro realizaci zkoušky z hlediska BOZP odpovídaly bezpečnostním požadavkům a hygienickým limitům na pracovní prostředí a pracoviště.

 

Zkouška bude probíhat ve skladu výrobků nebo v učebně školy s odpovídajícím vybavením.

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Zajištění vhodných prostor pro provádění zkoušky prokazuje žadatel odpovídajícím dokladem (např. výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouva, dohoda) umožňujícím jejich užívání po dobu platnosti autorizace.

Doba přípravy na zkoušku

Uchazeč má nárok na celkovou dobu přípravy na zkoušku v trvání 60 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky jednoho uchazeče (bez času na přestávky a na přípravu) je 3 až 5 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška může být rozložena do více dnů.

Na tvorbě standardu se podíleli

Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro obchod a marketing, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

COOP Jednota

Střední škola hotelnictví a gastronomie

Kaufland

Automotive Lightinging