Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie
Povolání: Podlahář
Platnost standardu: Od 7.10.2009 do 6.7.2015
Možnosti zkoušky: Tento standard již není platný a není možno podle něj zkoušet. Od 28.4.2015 lze zkoušet podle nového standardu.
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace ve stavebních výkresech, dokumentaci a čtení prováděcích výkresů podlah

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Rozlišit druhy stavebních výkresů a dokumentace podle druhů Praktické předvedení s vysvětlením a použitím výkresů
b Číst prováděcí stavební výkresy související s podlahářskými pracemi Praktické předvedení s vysvětlením a použitím výkresů
c Zhotovit jednoduchý technický náčrt Praktické předvedení s vysvětlením a použitím výkresů
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v normách a v technických podkladech pro provádění podlah

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Rozlišit druhy norem, vysvětlit jejich důležitost pro provádění dřevěných podlah Pracovat s technickou dokumentací s vysvětlením
b Použít normy a technickou dokumentaci pro řešení zadaného úkolu Pracovat s technickou dokumentací s vysvětlením
c Pracovat s dokumentací dřevěných podlah – technickými listy, firemními informačními materiály Pracovat s technickou dokumentací s vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v technologických postupech pro provádění podlah předepsaných normami, výrobci stavebních materiálů nebo projektanty

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vybrat technologický postup vhodný pro zadaný pracovní úkol Slovně s odůvodněním
b Vysvětlit technologický postup a zdůvodnit výběr Slovně s odůvodněním
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Návrh pracovních postupů a materiálů pro provádění podlah

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Navrhnout vhodný pracovní postup pro zadaný pracovní úkol Písemně s odůvodněním
b Vysvětlit a odůvodnit pracovní postup Písemně s odůvodněním
c Navrhnout vhodný materiál pro zadaný pracovní úkol Písemně s odůvodněním
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Kontrola, úprava a převzetí pracoviště

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat kontrolované parametry Slovně nebo písemně s odůvodněním
b Zkontrolovat podklad Praktické předvedení s odůvodněním
c Zvolit vhodný typ měřícího zařízení Praktické předvedení s odůvodněním
d Zvolit a provést nutné zkoušky podkladu (rovinnost, vlhkost, tvrdost) Praktické předvedení s odůvodněním
e Interpretovat výsledky měření Slovně s odůvodněním
f Provést vhodnou úpravu podkladu pro položení dřevěné podlahy Praktické předvedení s odůvodněním
g Zpracovat předávací protokol Písemně
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Volba, používání a údržba nástrojů, nářadí a pracovních pomůcek

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit a používat nástroje a ruční nářadí, vysvětlit údržbu Praktické předvedení s odůvodněním
b Zvolit a používat mechanizované nářadí, vysvětlit údržbu Praktické předvedení s odůvodněním
c Zvolit a používat pracovní pomůcky Praktické předvedení s odůvodněním
d Vysvětlit pravidla bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci (BOZP) s nářadím Slovně s vysvětlením
e Vysvětlit zásady požární ochrany (PO) Slovně s vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zhotovení podkladu z velkoplošných desek

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat způsob zhotovení podkladu z velkoplošných desek (OSB, sádrovláknitých, cementových) Slovně s vysvětlením
b Zhotovit podklad z velkoplošných desek Praktické předvedení s odůvodněním
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Posouzení kvality materiálů a příslušenství dostupnými prostředky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat kvalitativní ukazatele Písemně
b Posoudit kvalitu konkrétního materiálu (nášlapné vrstvy) Praktické předvedení s odůvodněním
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Měření a rozměřování dřevěných podlah před pokládkou

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit pracovní pomůcky a nářadí Praktické předvedení
b Stanovit plochy měřením nebo čtením výkresu s výpočtem Písemným výpočtem, praktické předvedení s odůvodněním
c Zaměřit navazující stavební konstrukce Písemným výpočtem, praktické předvedení s odůvodněním
d Zaměřit výšku čisté podlahy Písemným výpočtem, praktické předvedení s odůvodněním
e Rozvrhnout podlahu Písemným výpočtem, praktické předvedení s odůvodněním
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Měření a ruční opracování dřeva

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Změřit a orýsovat materiály (naměřit požadovaný rozměr a tvar a přenést ho na upravovaný prvek) Praktické předvedení s odůvodněním
b Upravit rozměr, tvar a povrch dřeva ručním a mechanizovaným nářadím (postup při řezání, hoblování, pilování, vrtání, dlabání) Praktické předvedení s odůvodněním
c Připravit a seřídit nástroje a nářadí Praktické předvedení nebo slovně s vysvětlením
d Ošetřit a uložit nástroje Praktické předvedení nebo slovně s vysvětlením
e Vysvětlit pravidla BOZP při ručním opracování dřeva Slovně s vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Výpočet spotřeby materiálů pro provádění podlah

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vypočítat plochu podlahy z rozměrů naměřených nebo odečtených z výkresu Praktické provedení s písemným výpočtem
b Vypočítat spotřebu materiálů Praktické provedení s písemným výpočtem
c Provést ocenění materiálu Praktické provedení s písemným výpočtem
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Provádění dřevěných tesařských a prkenných podlah včetně konečných úprav povrchu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Připravit podklad podle zadání Praktické předvedení s vysvětlením
b Popsat pracovní postup zhotovení podlahy Praktické předvedení s vysvětlením
c Provést dřevěnou podlahu podle zadání (na připravený podklad) Praktické předvedení s vysvětlením
d Napojit podlahu na okolní konstrukce (lištování, dilatace) Praktické předvedení s vysvětlením
e Provést konečnou povrchovou úpravu podlahy (broušení, nátěr) Praktické předvedení s vysvětlením
f Provést kontrolu hotové podlahy Praktické předvedení s vysvětlením
g Zpracovat předávací protokol Slovně nebo písemně s vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Provádění podlah z parketových vlysů, parket, mozaikových parket a parket složených do vzorů, včetně konečných úprav povrchu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Připravit podklad podle zadání Praktické předvedení s vysvětlením
b Popsat pracovní postup zhotovení podlahy Slovně s vysvětlením
c Provést dřevěnou parketovou podlahu na připravený podklad Praktické předvedení s vysvětlením
d Napojit podlahu na okolní konstrukce (lištování, dilatace) Praktické předvedení s vysvětlením
e Provést konečnou povrchovou úpravu podlahy (broušení, lakování, voskování, olejování) Praktické předvedení s vysvětlením
f Provést kontrolu hotové podlahy Praktické předvedení s vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Provádění podlah s podlahovým vytápěním

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Navrhnout provedení dřevěné nášlapné vrstvy pro podlahu s podlahovým vytápěním Slovně s vysvětlením
b Uvést zásady platné pro zhotovování dřevěných podlah na podlahové vytápění Slovně s vysvětlením
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Opravy, údržba a ošetřování dřevěných podlah

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Posoudit stav stávající dřevěné podlahy Praktické předvedení s vysvětlením
b Rozpoznat vady a určit jejich příčinu Praktické předvedení s vysvětlením
c Navrhnout materiál pro opravu podlahy Praktické předvedení s vysvětlením
d Navrhnout technologii opravy podlahy Praktické předvedení s vysvětlením
e Navrhnout vhodný způsob údržby a ošetřování nové podlahy Slovně s vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Obsluha a údržba strojů a zařízení pro provádění podlah

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Používat stroje a zařízení pro úpravu podkladu zadané dřevěné podlahy Praktické předvedení s vysvětlením
b Používat stroje a zařízení pro provedení zadané dřevěné podlahy Praktické předvedení s vysvětlením
c Používat stroje a zařízení pro provádění dokončovacích prací dřevěné podlahy Praktické předvedení s vysvětlením
d Předvést a popsat opravy a údržbu strojů a strojních zařízení Praktické předvedení s vysvětlením
e Vysvětlit předpisy BOZP a hygieny práce, používání osobních ochranných pracovních prostředků Písemně nebo slovně
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Nakládání s odpady

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit pojem „nebezpečná látka“, uvést nebezpečné látky používané v oboru Slovně s odůvodněním
b Vysvětlit označování výrobků z hlediska nebezpečných látek Slovně s odůvodněním
c Popsat vliv profesních činností na životní prostředí Slovně s odůvodněním
d Popsat způsoby skladování a manipulace s materiály Slovně s odůvodněním
e Popsat způsoby nakládání s odpady při podlahářských pracích Slovně s odůvodněním
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba stanoví, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy. Dále stanoví, které pomůcky uchazeč při zkoušce smí používat.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

Hodnotící standard je nástrojem ověřování zvládnutí způsobilostí nezbytných k výkonu činností, které jsou vymezeny kvalifikačním standardem úplné nebo dílčí kvalifikace. Hodnotící standard stanovuje kritéria hodnocení a způsob ověřování jejich zvládnutí.

Kritériem hodnocení může být:

proces (např. pracovní postup)

výsledek procesu (výpočet hodnot, výrobek)

proces i výsledek (pracovní postup na jehož konci je výsledek – hotové dílo)

Vzhledem k tomu, že hodnotící standard nemůže vzít v úvahu všechny možné varianty ověřování způsobilostí, zkoušející rozpracuje (upřesní) kritéria hodnocení tak, aby odpovídala konkrétnímu zadání. Přitom nemůže měnit obecný charakter kritérií hodnocení ani žádné povinné kritérium vypustit.

Při praktickém ověřování zvládnutí kritérií hodnocení je třeba v odpovídajících případech hodnotit organizaci práce, dodržování předepsaných technologických postupů, volbu a dodržování pracovních postupů, volbu a používání nářadí, zařízení a pracovních pomůcek. Dále je hodnoceno dodržování předpisů BOZP a používání osobních ochranných pracovních prostředků, dodržování předpisů PO a hygieny práce.

Nedílnou součástí hodnocení je hodnocení pracovního výkonu a kvality provedení prací.

 

Vzhledem k charakteru některých činností při ověřování kritérií hodnocení je nezbytné uchazeči zajistit pomoc dalších osob nebo mechanizační prostředky. Zkoušení lze variantně řešit jako týmovou práci s tím, že jednotliví uchazeči budou v týmu zastávat jak roli řídícího, tak provádějícího pracovníka.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard byl připraven Sektorovou radou ve stavebnictví, v níž byly zastoupeny:

Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Cech obkladačů ČR

Cech topenářů a instalatérů ČR

Cech klempířů, pokrývačů a tesařů ČR

Cech malířů a lakýrníků ČR

Svaz drobných, malých a středních podnikatelů ve stavebnictví

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Národní ústav odborného vzdělávání v Praze

 

Na tvorbě kvalifikačního standardu se dále podílely:

Cech podlahářů ČR