Hodnoticí standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Textilní výroba a oděvnictví
Povolání: Šička interiérového vybavení
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Hodnoticí standard


Kritéria a způsoby hodnoceni

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v technických dokumentech včetně čtení výkresů interiérového a exteriérového vybavení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst dodanou technickou dokumentaci konkrétního výrobku včetně 3D zobrazení v listinné nebo elektronické formě, předvést měření v metrické soustavě a vypočítat zadané rozměry Praktické předvedení a ústní ověření
b Orientovat se v dodaných technických podkladech pro výrobu a značení textilních výrobků podle platných právních předpisů Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Přípravné práce pro zhotovení šitých výrobků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uspořádat pracoviště podle potřeby manipulace s materiálem, připravit pomůcky pro konkrétní výrobek, zvolit hlavní a pomocné materiály, případně výplňové materiály Praktické předvedení
b Vytvořit šablony, nářezové plány a střihové plány výrobků podle zadaných rozměrů a výkresové dokumentace Praktické předvedení a ústní ověření
c Stanovit spotřebu všech materiálů, vyžehlit, rozměřit materiál a zakreslit předlohu Praktické předvedení a ústní ověření
d U šitých výplní vícekomorových rozpočítat rozdělení náplně do komor Praktické předvedení a ústní ověření
e Při sestavování střihového plánu respektovat vzor a směr textilie, tažnost a srážlivost materiálu a přídavky na švy Praktické předvedení a ústní ověření
f Při sestavování střihového plánu usně posoudit kvalitu, označit vady a vyloučit použití vad na dílcích Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Ruční a strojové dělení plošných dílů v čalounické výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vystřihnout nebo vyříznout díly podle šablony nebo podle zakresleného střihu Praktické předvedení a ústní ověření
b Pomocí ručních řezacích strojků rozdělit zadaný materiál Praktické předvedení a ústní ověření
c Při všech pracovních operacích dodržet zásady BOZP a PO Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zhotovování dílů a výrobků na šicích strojích, ruční šití

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést základní seřízení šicího stroje, zkontrolovat funkčnost a čistotu šicího stroje, nastavit parametry seřízení šicího stroje odpovídající zpracovávanému materiálu, vybrat vhodné nitě, velikost a druh jehly k zhotovovanému výrobku Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést zadané operace na šicích strojích včetně všití etikety nesoucí informaci o použitých materiálech a údržbě výrobku Praktické předvedení a ústní ověření
c Ručním šitím dokončit výrobek, použít skrytý nebo jiný steh dle potřeby Praktické předvedení
d Při všech pracovních operacích dodržet zásady BOZP a PO Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Žehlení, podlepování dílů a tepelné tvarování výrobků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést základní seřízení a kontrolu žehlicího stroje podle zpracovávaného materiálu a zhotovovaného výrobku Praktické předvedení a ústní ověření
b Vyžehlit a vytvarovat, případně zpevnit díly výztužným materiálem v souladu se zásadami BOZP a PO Praktické předvedení
c Zkontrolovat kvalitu provedení a soudržnosti žehlením spojených materiálů, uložit dílec na určené místo Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Plnění, montáž a kompletace šitých výrobků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Naplnit šité výplně, vážením ověřit zadanou hmotnost, po zašití nebo jiném uzavření očistit dílec Praktické předvedení a ústní ověření
b Vložit nebo vlepit dle technické dokumentace dílce PUR pěn do šité výplně Praktické předvedení a ústní ověření
c Výrobky nebo polotovary podle zadání dokončit a zkontrolovat jejich kvalitu Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Nakládání s odpadem ze šicí dílny

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit způsoby třídění, skladování, zpracování, recyklace a likvidace odpadu ze šicí dílny Ústní ověření
b Naložit s odpadem v souladu s platnými předpisy s dodržením zásad BOZP a PO Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Balení ušitého výrobku

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vybrat a připravit vhodný balicí materiál a popsat vhodná balicí zařízení Praktické předvedení a ústní ověření
b Zabalit výrobek nebo polotovar v souladu se zásadami BOZP a PO Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam. Zdravotní způsobilost pro vykonání zkoušky není vyžadována.

Při realizaci zkoušky uchazeč zhotoví:

 • vícekomorovou šitou výplň s dílcem PUR pěny
 • snímatelný potah polštáře se všitou paspulí
 • vzorek z usně se švy – jednostranně přeplátovaný, rozešitý a podšitý lemovkou
 • vzorek z textilie - všití zdrhovadla min. délky 400 mm

Při ověřování kritérií formou praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů a ke kvalitě práce. Pokud ze strany zkoušeného nebudou při ověřování kompetencí dodržovány zásady BOZP a PO, ohodnotí zkoušející danou kompetenci, při níž došlo k porušení zásad BOZP, výsledkem „nesplnil“.

 

Na zkoušku si účastník donese vlastní pracovní oděv a obuv.

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

 

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před jednou autorizovanou osobou; zkoušejícím je jedna autorizovaná fyzická osoba s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci anebo jeden autorizovaný zástupce autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:

 

 1. Střední vzdělání s výučním listem v oboru vzdělání čalouník nebo krejčí a střední vzdělání s maturitní zkouškou a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti čalounické výroby nebo textilní výroby při zhotovování interiérového vybavení nebo šití bytového textilu nebo ve funkci učitele praktického vyučování nebo odborného výcviku v oblasti čalounické nebo textilní a oděvní výroby.
 2. Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oblasti nábytkářské výroby a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti čalounické nebo textilní výroby při zhotovování interiérového vybavení nebo šití bytového textilu nebo ve funkci učitele praktického vyučování nebo odborného výcviku v oblasti čalounické nebo textilní a oděvní výroby.
 3. Vyšší odborné vzdělání v oblasti nábytkářské nebo textilní výroby a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti čalounické nebo textilní výroby při zhotovování interiérového vybavení nebo šití bytového textilu nebo ve funkci učitele praktického vyučování nebo odborného výcviku v oblasti čalounické nebo textilní a oděvní výroby.
 4. Vysokoškolské vzdělání v oblasti nábytkářské nebo textilní výroby a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti čalounické výroby při zhotovování interiérového vybavení nebo šití bytového textilu nebo ve funkci učitele odborných předmětů nebo praktického vyučování nebo odborného výcviku v oblasti čalounické nebo textilní a oděvní výroby.
 5. Profesní kvalifikace 31-029-H Šič/šička interiérového vybavení a střední vzdělání s maturitní zkouškou a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti výroby šitého interiérového vybavení.

 

Další požadavky:

 • Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor/lektorka dalšího vzdělávání, může být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.

 

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost autorizujícímu orgánu, a to předložením dokladu nebo dokladů o získání odborné způsobilosti v souladu s hodnoticím standardem této profesní kvalifikace, nebo takovým postupem, který je v souladu s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu této profesní kvalifikace autorizujícím orgánem stanoven.

 

Žádost o udělení autorizace naleznete na internetových stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo průmyslu a obchodu, www.mpo.cz.

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

Pro zajištění zkoušky podle tohoto hodnoticího standardu je třeba mít k dispozici čalounickou nebo textilní dílnu pro výrobu inrteriérového vybavení, s rozvodem elektrické energie a stlačeného vzduchu, splňující normy BOZP a PO a minimálně následující materiálně-technické vybavení:

 

 • Technické normy, zákony a nařízení týkající se způsobu a kvality provedení a zákonného značení textilních výrobků, které budou k dispozici buď v listinné podobě v dostatečném počtu potřebném na zkoušku, nebo v elektronické podobě v off line formě (tedy již stažené) pro okamžité použití uchazečem
 • Technologické postupy, nákresy a výkresy šitých dílců a výrobků interiérového vybavení
 • Textilie, usně, povrstvený textil (koženky), výplňové materiály, dílce měkkých polyuretanových (PUR) pěn různých druhů, hustot a tvrdostí, obdobné tvarovací a kypřicí materiály a směsi pro plnění šitých výplní
 • Textilní pomocné materiály - zdrhovadla, stuhové uzávěry, stuhy, prýmky, pruženky, třapce, šňůry, strojové a ruční nitě více druhů (min. 3) a od každého druhu více barev (min. 4), lemovací proužky, vyšívací nitě, aplikace, značkovky, zdobné prvky, podlepovací textilie (např. s naneseným nízkotavným lepidlem)
 • Lepidlo pro spojování PUR pěn
 • Vybavení k nanášení lepidla
 • Měřicí, kreslicí a pro šití potřebné pracovní pomůcky včetně rýsovacích potřeb
 • Základní vybavení pracoviště pro zhotovení střihů a šablon
 • Střihací technika a pracovní pomůcky, tj. střihací stůl, ruční nůžky malé, ruční nůžky velké krejčovské, ruční elektrický řezací strojek s kotoučovým nožem, ruční elektrický řezací strojek s přímým nožem
 • Žehlicí a fixační technika
 • Technické vybavení k balení výrobků, balicí materiály
 • Elektrické šicí stroje, tj. průmyslový šicí stroj jednojehlový se stehem vázaným, průmyslový šicí stroj se stehem vázaným dvoujehlový, průmyslový šicí stroj obnitkovací tří nebo vícenitný
 • Strojové jehly (min. balení 10 ks k příslušnému šicímu stroji, šitému a šicímu materiálu)
 • Jehly různých velikostí pro ruční šití: jehly jednohrotové s kulatou špicí, jehly jednohrotové s trojhranným hrotem, jehly dvojhrotové s kulatou špicí, jehly oblé s kulatou špicí, jehly oblé s ostrou špicí, jehly oblé s trojhrannou špicí
 • Špendlíky krejčovské, špendlíky čalounické
 • Vypichovače
 • Váha
 • Ochranné pracovní prostředky
 • Potřeby pro čištění výrobku od peří, polyesterových smotků, jiných výplňových materiálů, nití a k udržování čistoty na pracovišti
 • PC nebo tablet

 

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí zajistit, aby pracoviště byla uspořádána a vybavena tak, aby pracovní podmínky pro realizaci zkoušky z hlediska BOZP odpovídaly bezpečnostním požadavkům a hygienickým limitům na pracovní prostředí a pracoviště.

 

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Zajištění vhodných prostor pro provádění zkoušky prokazuje žadatel odpovídajícím dokladem (např. výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouva, dohoda) umožňujícím jejich užívání po dobu platnosti autorizace.

Doba přípravy na zkoušku

Uchazeč má nárok na celkovou dobu přípravy na zkoušku v trvání 15 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

 

 

 

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky jednoho uchazeče (bez času na přestávky a na přípravu) je 4 až 6 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška může být rozložena do více dnů.

 

 

Na tvorbě standardu se podíleli

Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro dřevozpracující a papírenský průmysl, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

CECH ČALOUNÍKŮ A DEKORATÉRŮ, z. s.

BPP, spol. s r. o.

STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍCH ŘEMESEL BRNO-BOSONOHY, příspěvková organizace