Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie
Povolání: Vodař - údržba vodních toků
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace ve vodohospodářských normách, standardech, legislativě a dokumentaci

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit obsah zákona o vodách a uvést související předpisy v platném znění Ústní ověření
b Vysvětlit jednotlivé vodohospodářské pojmy (vodní tok, povodí, koryto, stupeň, jez, přehrada, včetně navazujících objektů a zařízení, doprovodná zeleň, břehové porosty) Ústní ověření
c Číst projektovou dokumentaci (stavební, dopravní, vodohospodářskou) Praktické předvedení a ústní ověření
d Rozlišit dokumentaci a výkresy vodních děl, vysvětlit členění a úplnost dokumentace vodních děl Praktické předvedení a ústní ověření
e Vysvětlit obsah zákona o odpadech a uvést související předpisy v platném znění Ústní ověření
f Vysvětlit obsah zákona o ochraně přírody a krajiny v platném znění Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Péče o břehové porosty

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit pojem doba vegetačního klidu, rozpoznat základní dřeviny rostoucí kolem vodního toku (minimálně čtyři) Praktické předvedení a ústní ověření
b Vysvětlit zásady nakládání se smýcenou zelení Ústní ověření
c Objasnit postupy při tzv. zvláštních případech těžby Ústní ověření
d Popsat nutnost a vlastní provádění nové výsadby Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Údržba břehových opevnění a průtočnosti koryt

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést údržbu vegetačního opevnění podle zadání Praktické předvedení
b Provést údržbu stavebního opevnění podle zadání Praktické předvedení
c Popsat způsoby odstraňování překážek průtočnosti z koryt toků Ústní ověření
d Popsat způsoby údržby a oprav opevnění ze dřeva a lomového kamene včetně gabionů Ústní ověření
e Vysvětlit zásady BOZP při práci s lomovým kamenem Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Výroba malt a čerstvého betonu ze suchých směsí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat typy malt a betonových směsí, vysvětlit vhodnost použití jednotlivých typů při stavbách a opravách na tocích Ústní ověření
b Připravit maltu podle zadání Praktické předvedení
c Připravit betonovou směs podle zadání Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Doprava materiálu a uložení na místě zpracování

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat a vysvětlit postupy při dopravě, přepravě a manipulaci s materiálem a předměty, uvést zakázané postupy Ústní ověření
b Vysvětlit zásady BOZP při dopravě, přepravě a manipulaci s materiálem a předměty Ústní ověření
c Vysvětlit a předvést signalizaci při dopravě, přepravě a manipulaci s materiálem a předměty Praktické předvedení a ústní ověření
d Dopravit zadaný materiál (např. pro výrobu malty, údržbu břehových opevnění) Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Jednoduché činnosti s ručním nářadím a strojním zařízením

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit zásady bezpečné práce s elektrickým nářadím v mokrém prostředí Ústní ověření
b Vysvětlit zásady BOZP při práci s ručním nářadím a strojním zařízením Ústní ověření
c Pracovat s ručním nářadím a strojním zařízením podle zadání Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Čištění koryt vodních toků a vodohospodářských zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit způsoby nakládání s odstraněnými sedimenty a dalšími předměty, objasnit pojmy skládka a meziskládka Ústní ověření
b Vysvětlit zásady BOZP při čištění vodních děl a vodních toků Ústní ověření
c Provést pročištění části vodního díla nebo úseku vodního toku podle zadání Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Řízení a obsluha drobné mechanizace

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést a popsat potřebná oprávnění pro obsluhu motorové pily, větších mechanizmů pro sekání trávy a malotraktoru Ústní ověření
b Vysvětlit zásady BOZP při řízení a obsluze drobné mechanizace Ústní ověření
c Předvést řízení a obsluhu malotraktoru Praktické předvedení
d Předvést obsluhu křovinořezu, sekačky a motorové pily Praktické předvedení
e Vysvětlit nutnost prokazatelného periodického proškolení obsluhy motorové pily, křovinořezu a elektrického nářadí Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (https://nsp.cz/jednotka-prace/vodar-udrzba-vodnich-toku).

Uchazeč si donese vlastní OOOP: pracovní oblek, rukavice, pracovní obuv, ochranu hlavy a sluchu a zraku, pro práci s motorovou pilou přilbu s ochranou sluchu a zraku, antivibrační rukavice, neprořeznou obuv a oblek s neprořeznými částmi.

Uchazeč bude seznámen s návody a obsluhou drobné mechanizace a zařízení souvisejících se zkouškou.

Hodnocení odborných kompetencí může být prováděno společně podle logických celků, kdy bude během praktického předvedení současně prováděno ústní ověření tak, aby bylo zřejmé, že uchazeč chápe celou problematiku v širších souvislostech s nezbytnými teoretickými základy. Ústní ověření kompetence Orientace ve vodohospodářských normách, standardech, legislativě a dokumentaci bude provedeno samostatně jako teoretická část.

 

Současně lze provádět hodnocení kompetencí Péče o břehové porosty, Údržba břehových opevnění a průtočnosti koryt, Výroba malt a čerstvého betonu ze suchých směsí a Čištění koryt vodních toků a vodohospodářských zařízení, kdy uchazeč předvede schopnost provádět základní manuální činnosti z oboru vodař přímo na úseku vodního toku. Během těchto činností se bude provádět jejich ústní ověření podle hodnoticích kritérií.

 

Další celek tvoří kompetence Řízení a obsluha drobné mechanizace, Jednoduché činnosti s ručním nářadím a strojním zařízením a Doprava materiálu a uložení na místě zpracování, v nichž uchazeč prokáže svoji schopnost práce s mechanizací, ručním nářadím a ústním ověřením potvrdí znalosti z oblasti bezpečnosti práce při práci s drobnou mechanizací, ručním nářadím a při dopravě materiálu a dalších požadovaných kritérií.

 

Při ověřování splnění kritérií založených na formě praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů, jakož i ke kvalitě, časovému hledisku zvládání předváděných operací a dodržování platných norem. Přitom je nutno posuzovat nejen dosažený výsledek, ale i samostatnost při rozhodování o nejvhodnějším postupu řešení zadaného úkolu podle daných podmínek pracoviště.

 

Vzhledem k provádění praktické části zkoušky přímo na úseku vodního toku a potřebě provést praktické ověření práce s drobnou mechanizací (sekačka, křovinořez, motorová pila) je vhodná doba pro vykonání zkoušky období březen - listopad, kdy by mělo být možné provést veškeré požadované praktické úkony. Zkouška nemůže být provedena během povodní, extrémního sucha nebo mrazů.

Zkouška proběhne na vodním díle, které zvolí autorizovaná osoba provádějící zkoušku.

 

Autorizovaná osoba připraví ke zkoušce vždy tři modelová zadání, z nichž vždy jedno vybere s ohledem na situaci. Na nich odzkouší vybraná hodnoticí kritéria. Jedná se o kritéria uvedená u níže uvedených kompetencí, u nichž je uvedeno „podle zadání“.

  • Údržba břehových opevnění a průtočnosti koryt – a) AOs připraví varianty údržby vegetačního opevnění, b) AOs připraví varianty údržby stavebního opevnění

  • Výroba malt a čerstvého betonu ze suchých směsí – b) AOs připraví varianty přípravy malty, c) AOs připraví varianty přípravy betonové směsi

  • Čištění koryt vodních toků a vodohospodářských zařízení – c) AOs připraví varianty pročištění části vodního díla nebo vodního toku

  • Jednoduché činnosti s ručním nářadím a strojním zařízením – c) AOs připraví varianty práce s ručním nářadím.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro lesní a vodní hospodářství a životní prostředí, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

VOŠ a SŠ stavební Vysoké Mýto

Povodí Labe, státní podnik

P O P R spol. s. r. o.