Hodnoticí standard

Autorizující orgán: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Skupina oborů: Osobní a provozní služby
Povolání: Masér
Platnost standardu: Od 30.6.2009 do 15.4.2013
Možnosti zkoušky: Tento standard již není platný a není možno podle něj zkoušet. Od 12.10.2021 lze zkoušet podle nového standardu.
Kvalifikační úroveň: 3

Hodnoticí standard


Kritéria a způsoby hodnoceni

Název odborné způsobilosti Úroveň

Jednání s klientem

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Minimalizovat tenzi při sociálním kontaktu Praktické předvedení
b Volit vhodné strategie pro snižování tenze z narušení osobního pole u klienta Praktické předvedení
c Volit vhodné komunikační strategie s různými typy klientů (ostýchavý, agresivní, přecitlivělý) Praktické předvedení
d Využívat vhodně prostředky komunikace s klientem Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Diagnostika klienta

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zjistit zdravotní stav klienta pohovorem Praktické předvedení
b Vyhodnotit pohovor s klientem a rozhodnout o provádění masáží a volbě nejvhodnějšího druhu masáže Slovní vysvětlení
c Orientačně zjistit aktuální stav klienta pohledem Praktické předvedení a slovní vysvětlení
d Zjistit aktuální stav pohmatem na části těla klienta (kožní napětí, kožní citlivost a bolestivost, zvýšená potivost, …) Praktické předvedení a slovní vysvětlení
e Vysvětlit indikace a kontraindikace Slovní vysvětlení
f Zvážit možnost předehřátí klienta a volit optimální způsob (sprcha, solux, rašelina, …) Slovní vysvětlení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Vykonávání ručních masáží celého těla – sportovní masáž

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uložit klienta do správné pozice na masáž Praktické předvedení
b Zajistit optimální podmínky masáže (vhodná teplota místnosti, vhodná hudba, …) Slovní vysvětlení
c Informovat klienta o možných reakcích na masáž Slovní vysvětlení
d Provést sportovní masáž zad Praktické předvedení se slovním vysvětlením
e Provést sportovní masáž šíje Praktické předvedení se slovním vysvětlením
f Provést sportovní masáž hrudníku Praktické předvedení se slovním vysvětlením
g Provést sportovní masáž břicha Praktické předvedení se slovním vysvětlením
h Provést sportovní masáž horních končetin Praktické předvedení se slovním vysvětlením
i Provést sportovní masáž dolních končetin Praktické předvedení se slovním vysvětlením
j Udržovat kontakt s klientem (verbální i neverbální) Praktické předvedení
k Doporučit interval masáží Slovní vysvětlení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Vykonávání ručních masáží celého těla – pohotovostní masáž před sportovním výkonem

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit význam pohotovostní masáže pro výkon sportovce Slovní vysvětlení
b Vysvětlit načasování pohotovostní masáže před sportovním výkonem Slovní vysvětlení
c Zvolit vhodný masážní prostředek na pohotovostní masáž Slovní vysvětlení
d Provést pohotovostní masáž zad Praktické předvedení se slovním vysvětlením
e Provést pohotovostní masáž dolních končetin Praktické předvedení se slovním vysvětlením
f Provést pohotovostní masáž horních končetin Praktické předvedení se slovním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Aplikace masážních přípravků při masážích klientů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Rozdělit přípravky podle charakteru Slovní vysvětlení
b Vyjmenovat emulzní přípravky, charakterizovat jednotlivé složky emulzí, uvést jejich použití, expirační dobu a předvést způsoby aplikace při masáži Slovní vysvětlení s praktickým předvedením
c Vyjmenovat olejové přípravky, charakterizovat jednotlivé složky, uvést jejich použití, expirační dobu a předvést způsoby aplikace při masáži Slovní vysvětlení s praktickým předvedením
d Vyjmenovat lihové přípravky, charakterizovat jednotlivé složky, uvést jejich použití, expirační dobu a předvést způsoby aplikace při masáži Slovní vysvětlení s praktickým předvedením
e Uvést možnosti alergií a případných komplikací při použití přípravků při masážích Slovní vysvětlení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Objednávání přípravků, pomůcek a přístrojů do masérské provozovny u dodavatelů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyhledat v nabídce (katalogy, webové stránky firem apod.) přípravky a pomůcky, zhodnotit použitelnost nabízených produktů pro daný provoz Slovně nad nabídkovým materiálem s obhajobou zvoleného výběru
b Objednat přípravky a pomůcky s ohledem na jejich optimální využití Písemně
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Skladování a používání masérských přípravků, pomůcek a přístrojů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Skladovat masérské přípravky, pomůcky a přístroje podle jejich charakteru v souladu s hygienickými normami Praktické předvedení a slovní vysvětlení
b Dodržovat způsoby bezpečné likvidace přípravků po skončení jejich životnosti Slovní vysvětlení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Dodržování zdravotně-hygienických předpisů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Dodržovat hygienické předpisy a zásady osobní hygieny v průběhu pracovní činnosti Praktické předvedení
b Vysvětlit na příkladech význam kritických bodů a jejich dodržování v praxi Slovně s výkladem
c Vytvořit provozní řád Praktické předvedení
d Zajistit hygienické podmínky pro klienty Slovní vysvětlení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba stanoví, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy. Dále stanoví, které pomůcky uchazeč při zkoušce smí používat.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO).

Ověřování by mělo být spojeno s činnostmi, které bude uchazeč vykonávat. Samotná zkouška by se neměla zaměřit pouze na mechanické provádění masáží, ale měla by komplexně obsáhnout i související činnosti z oblastí regenerace a zdravého životního stylu.

Uchazeč by měl nejen masáž samostatně a správně provést, ale měl být schopný s klientem odpovídajícím způsobem komunikovat a v případě zjištění problémů nabídnout i další způsoby řešení vzniklých problémů (cvičení proti bolestem zad, úprava jídelníčku a výběr správné sportovní aktivity při nadváze, ...).

Uchazeč také musí být schopný v případě kontraindikací rozhodnout o neprovádění masáží a doporučit návštěvu lékaře.

Zkoušející by měl případně do masáže vstupovat s otázkami a doplněními tak, aby uchazeč dokázal, že masáž ovládá zcela bez problémů a je schopný v případě zájmu a potřeby komunikovat s klientem.

Veškeré úkony musí být prováděny podle zásad bezpečnosti práce a hygienických požadavků a předpisů.

Hodnocení provedených úkonů by mělo být nejen na základě správného postupu (správné pořadí masérských hmatů), ale i na základě vlastního provedení masáže (správná intenzita prováděných hmatů) a také na základě schopnosti komunikace s klientem a případné improvizace podle zjištěných skutečností (např. klient si stěžuje na větší bolesti v oblasti beder).

Výsledné hodnocení

Zkoušení uchazeče provádí jeden zkoušející. Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou způsobilost a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou způsobilost musí znít „vyhověl“ nebo „nevyhověl“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé způsobilosti. Návrh na výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč vyhověl pro všechny způsobilosti, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč pro některou způsobilost nevyhověl.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před jednou autorizovanou osobou nebo před jedním autorizovaným zástupcem právnické osoby.

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba musí mít nejméně střední vzdělání s maturitní zkouškou a současně musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:

a) Střední vzdělání s výučním listem v oboru vzdělání rekondiční a sportovní masér + střední vzdělání s maturitní zkouškou (v jiném oboru vzdělání) a alespoň 5 let odborné praxe v řídících činnostech v oblasti regeneračních služeb nebo ve funkci učitele praktického vyučování, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o udělení autorizace.

b) Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání masér sportovní a rekondiční a alespoň 5 let odborné praxe v řídících činnostech v oblasti regeneračních služeb nebo ve funkci učitele praktického vyučování, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o udělení autorizace.

c) Vyšší odborné vzdělání zaměřené na oblast regenerace a alespoň 5 let odborné praxe v řídících činnostech v oblasti regeneračních služeb nebo ve funkci učitele praktického vyučování, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o udělení autorizace.

d) Vysokoškolské vzdělání zaměřené na oblast regenerace a alespoň 5 let odborné praxe v řídících činnostech v oblasti regeneračních služeb nebo ve funkci učitele odborných předmětů, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o udělení autorizace.

 

Další požadavky:

– Autorizovaná osoba, která nemá odbornou kvalifikaci podle příslušných ustanovení zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor dalšího vzdělávání, musí být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), a přípravu zaměřenou na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.

– Autorizovaná osoba musí mít základní dovednosti práce s počítačem a s internetem (stačí doložit čestným prohlášením).

– Autorizovaná osoba musí být schopna organizačně zajistit zkušební proces včetně vyhodnocení na PC, tisku jednotného osvědčení a zasílání s vyhodnocením elektronickou poštou (stačí doložit čestným prohlášením).

 

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost předložením dokladu nebo souboru dokladů o získání odborné způsobilosti autorizujícímu orgánu nebo jiným postupem stanoveným autorizujícím orgánem.

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

Pro zajištění zkoušky podle tohoto hodnotícího standardu je třeba mít k dispozici masérskou místnost vybavenou na patřičné úrovni, tzn. minimálně následující materiálně technické vybavení:

- masérský stůl pevný nebo výškově stavitelný s potřebným prostorem okolo stolu na všech stranách

- masérskou židli nebo klekačku

- umyvadlo s tekoucí teplou a studenou vodou

- masážní prostředky (větší výběr – emulze, oleje, ….)

- odpovídající čisticí prostředky nutné k zajištění hygieny a sanitace provozu

- přísun energie odpovídající bezpečnostním předpisům

 

K žádosti o autorizaci žadatel přiloží seznam svého materiálně technického vybavení pro účely zkoušky. Pokud žadatel bude při zkouškách využívat materiálně technické vybavení jiného subjektu, přiloží k žádosti o udělení autorizace smlouvu o jeho využívání nebo pronájmu, která bude uzavřená nejméně na dobu pěti let.

Doba přípravy na zkoušku

Celková doba přípravy na zkoušku (včetně případných časů, kdy se uchazeč připravuje během zkoušky) je 15 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky (bez času na přestávky a na přípravu) je 3,5 až 4 hodiny (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška může být podle zadaných činností rozložena do více dnů.

Na tvorbě standardu se podíleli

Standard byl připraven Sektorovou radou služeb, v níž jsou zastoupeny:

Střední podnikatelský stav

Česká asociace úklidu a čištění

Česká komora služeb ochrany osob a majetku

Unie kosmetiček

Asociace technických bezpečnostních služeb GRÉMIUM ALARM, o.s.

Svaz českých a moravských výrobních družstev

Svaz účetních

Svaz průmyslu a dopravy ČR

Společenstvo drobného podnikání

Národní ústav odborného vzdělávání v Praze

 

Na tvorbě hodnotícího standardu se dále podílely:

Asociace pracovníků v regeneraci