Hodnoticí standard

Autorizující orgán: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Skupina oborů: Osobní a provozní služby
Povolání: Masér
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Hodnoticí standard


Kritéria a způsoby hodnoceni

Název odborné způsobilosti Úroveň

Navázání kontaktu s klientem

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat a předvést komunikaci s klientem (komunikace po telefonu, objednání klienta, rozhovor a příprava na masáž) Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat specifika jednání s hendikepovanými klienty Ústní ověření
c Zvolit vhodné strategie pro snižování tenze z narušení osobního pole u klienta Praktické předvedení a ústní ověření
d Zvolit vhodné komunikační strategie s různými typy klientů (ostýchavý, agresivní, přecitlivělý) Praktické předvedení a ústní ověření
e Informovat klienta o významu masáže a o možných reakcích na masáž Praktické předvedení
f Uvést možné kontraindikace masáže Ústní ověření
g Ověřit efekt aplikované masáže a doporučit interval následující masáže, případně pravidelný interval masáží a to tak, aby byl zajištěn individuální přístup ke klientovi Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Stanovení fyzického, psychického a sociálního stavu klienta

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zajistit soubor informací potřebných k bližší analýze pohybového stavu klienta (anamnézu) Praktické předvedení
b Orientačně prověřit aktuální stav klienta pohledem a pohmatem (kožní napětí, kožní citlivost a bolestivost, zvýšená potivost) Praktické předvedení
c Provést systémové vyšetření pohybového systému klienta (základní funkční testy svalové aktivity, základní funkční testy kloubní pohyblivosti apod.) Praktické předvedení
d Objektivně vyhodnotit aktuální stav pohybového systému Praktické předvedení a ústní ověření
e Vysvětlit kartu klienta a popsat její náležitosti s ohledem na aktuální právní předpisy Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit kritéria a), d), e) a jedno z kritérií b) a c)
4

Vykonávání ručních masáží celého těla – sportovní a rekondiční masáž, pohotovostní masáž

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uložit klienta do správné pozice na aplikaci masáže Praktické předvedení
b Popsat a předvést možné způsoby přesunutí klienta se sníženou schopností pohybu na masážní lehátko Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat masérské hmaty včetně míry jejich použití Ústní ověření
d Zvolit a aplikovat individuální masáž na konkrétních místech těla, ve vhodném pořadí, s vhodnou technikou a vhodnými masážními prostředky tak, aby byla zajištěna individualita aplikace masáže Praktické předvedení a ústní ověření
e Udržovat kontakt s klientem (verbální i neverbální) Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Aplikace masážních přípravků při masážích klientů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést rozdělení masážních přípravků podle vlastností a použití Ústní ověření
b Popsat masážní pomůcky a přístroje podle charakteru jejich použití Ústní ověření
c Charakterizovat emulzní, olejové a lihové přípravky, popsat jejich jednotlivé složky, uvést jejich použití, expirační dobu a popsat jejich způsoby použití při masáži Ústní ověření
d Uvést možnosti alergií a případných komplikací při použití přípravků při masážích Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Dodržování zdravotně-hygienických předpisů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Dodržovat hygienické předpisy a zásady osobní hygieny Praktické předvedení
b Uvést nezbytné materiální a technické vybavení masérské provozovny a vysvětlit náležitosti provozního řádu Ústní ověření
c Popsat optimální hygienické podmínky masáže (klidné prostředí, vhodná teplota místnosti, bezpečné masážní lehátko, osobní hygiena, hygiena pracovních pomůcek, vhodnost masážních prostředků, kritické body na těle …) v souladu s hygienickými normami Ústní ověření
d Prokázat všeobecný přehled z anatomie a fyziologie tělních funkcí člověka Písemné ověření
e Prokázat znalost poskytování základů první pomoci Písemné ověření
f Předvést poskytování základů první pomoci Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Skladování a používání masérských přípravků, pomůcek a přístrojů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit zásady skladování a používání masérských přípravků, pomůcek a přístrojů podle jejich charakteru v souladu s hygienickými normami Ústní ověření
b Vysvětlit způsoby dodržování bezpečné likvidace přípravků po ukončení jejich životnosti Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP – https://www.nsp.cz/jednotka-prace/maser#zdravotni-zpusobilost). Účastník zkoušky nesmí v době zkoušky trpět infekčním a jiným nakažlivým onemocněním - dokládá se čestným prohlášením uchazeče.

 

Autorizovaná osoba poskytne uchazeči všechny pomůcky a vybavení, které jsou nutné k vykonání zkoušky. Pro masáž si přinese uchazeč:

 • vlastní ručník

 • prostěradlo pro položení na lehátko při masážích

 • vhodný pracovní oděv pro provádění masáží

 

Masáž se provádí na figurantovi. Figuranta zajistí autorizovaná osoba. Figurant nesmí do průběhu zkoušky nijak aktivně zasahovat, plní pouze pokyny zkoušeného, případně autorizované osoby. Figurant nemusí mít žádné znalosti a dovednosti z oblasti masáží.

 

Zkouška ověřuje dovednost uchazeče jednat s klientem, zhodnotit jeho současný zdravotní stav, zvolit a provést individuální způsob masáže v souladu s aktuálními potřebami a požadavky klienta. Testová část a praktické předvedení kompetence "Vykonávání ručních masáží celého těla – sportovní a rekondiční masáž, pohotovostní masáž" jsou jediné části standardu, které lze ověřovat pro více uchazečů současně, avšak pro správný průběh zkoušky u kompetence "Vykonávání ručních masáží celého těla - sportovní a rekondiční masáž, pohotovostní masáž" je maximální počet současně provádějících praktický způsob masáže čtyři zkoušené osoby.

 

Kompetence "Stanovení fyzického, psychického a sociálního stavu klienta",

kritérium e) uchazeč při vyhotovení karty klienta popíše způsob vedení karty klienta včetně vysvětlení průběžně zaznamenávaných záznamů o klientovi, dále popíše způsob souladu shromažďování údajů o klientovi v kartě klienta s předpisy GDPR.

 

Kompetence "Vykonávání ručních masáží celého těla - sportovní a rekondiční masáž, pohotovostní masáž"

V kritériu b) uchazeč popíše a předvede možné způsoby přesunutí klienta se sníženou schopností pohybu na masérský stůl (využití pomůcek, uložení klienta na masérský stůl bez pomoci nebo s pomocí třetí osoby).

V kritériu d) uchazeč provádí celkovou masáž, na všech částech těla ve správném pořadí. Může se snížit počet opakování každého hmatu a masáž provede ve zrychleném režimu.

 

Kompetence "Dodržování zdravotně-hygienických předpisů", kritérium f) uchazeč prakticky předvede rychlou první pomoc za využití resuscitačního modelu, popíše jí a navrhne způsoby řešení vzniklé situace: bezvědomí klienta."

 

Písemné testy dělají všichni účastníci najednou na začátku zkoušky.

 

Pravidla pro aplikaci testů jako způsobu ověřování profesních kvalifikací

Soubor otázek pro testy stanovuje autorizovaná osoba podle požadavků hodnoticího standardu. Musí přitom splňovat následující pravidla:

A. Testy pro jednotlivé uchazeče musí být generovány z dostatečně velkého souboru otázek, aby bylo možné vytvářet dostatečné počty různě sestavených testů.

B. Při každé zkoušce musí být ověřeny všechny kompetence kvalifikačního standardu. To znamená, že v případě, kdy se některé kompetence nebo kritéria ověřují pomocí testů, musí být splněny následující podmínky:

B1. Pro celkový soubor otázek, z něhož se generují jednotlivé testy:

Pro každé kritérium existuje určený počet otázek.

Kompetence "Dodržování zdravotně-hygienických předpisů" kritérium d) minimálně 100 otázek z oblasti anatomie a kineziologie a kritérium e) minimálně 80 otázek z oblasti první pomoci. Všechny otázky jsou s odpověďmi a, b, c, d; z nichž vždy pouze jedna je správná.

B2. Pro jednotlivé vygenerované testy:

Každý uchazeč má ve svém testu pro každé kritérium (u něhož je test způsobem ověření a v návaznosti na pokyn o tom, která kritéria je třeba u zkoušky splnit určený počet otázek.

Kompetence "Dodržování zdravotně-hygienických předpisů", kritérium d) 40 otázek a kritérium e) 30 otázek.

B3. Pro úspěšné splnění požadavků testu:

Za úspěšné splnění testu se považuje 60 % správně zodpovězených otázek s tím, že pro každé kritérium musí být správně zodpovězeno alespoň 60 % otázek.

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před zkušební komisí složenou ze 2 členů, kteří jsou autorizovanou fyzickou osobou s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci nebo autorizovaným zástupcem autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:

 

 1. Střední vzdělání s výučním listem v oboru vzdělání zaměřeném na oblast masérství a střední vzdělání s maturitní zkouškou a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti sportovní a rekondiční masáže nebo ve funkci učitele praktického vyučování nebo odborného výcviku v oblasti sportovní a rekondiční masáže

 2. Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání zaměřeném na oblast masérství a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti sportovní a rekondiční masáže nebo ve funkci učitele praktického vyučování nebo odborného výcviku v oblasti sportovní a rekondiční masáže.

 3. Střední zdravotnické vzdělání s maturitní zkouškou + akreditovaný kvalifikační kurz pro odbornou způsobilost k výkonu příslušného zdravotnického povolání - AKK Masér ve zdravotnictví (zákon č. 96/2004 Sb., zákon o nelékařských zdravotnických povoláních) a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti sportovní a rekondiční masáže nebo ve funkci učitele praktického vyučování nebo odborného výcviku v oblasti sportovní a rekondiční masáže.

 4. Vyšší odborné vzdělání zaměřené na masérství nebo fyzioterapii a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti sportovní a rekondiční masáže nebo ve funkci učitele praktického vyučování nebo odborného výcviku v oblasti sportovní a rekondiční masáže.

 5. Vyšší odborné vzdělání tělovýchovného směru se zaměřením na regeneraci nebo wellness a profesní kvalifikace 69-037-M Sportovní masér/masérka a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti sportovní a rekondiční masáže nebo ve funkci učitele praktického vyučování nebo odborného výcviku v oblasti sportovní a rekondiční masáže.

 6. Vysokoškolské vzdělání se zaměřením na fyzioterapii nebo rehabilitaci nebo masérství a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti sportovní a rekondiční masáže nebo ve funkci učitele odborných předmětů nebo praktického vyučování nebo odborného výcviku v oblasti masérství.

 7. Vysokoškolské vzdělání a profesní kvalifikace 69-037-M Sportovní masér/masérka a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti sportovní a rekondiční masáže nebo ve funkci učitele odborných předmětů nebo praktického vyučování nebo odborného výcviku v oblasti masérství.

 

Další požadavky:

 • Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor/lektorka dalšího vzdělávání, může být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.

 

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost autorizujícímu orgánu, a to předložením dokladu nebo dokladů o získání odborné způsobilosti v souladu s hodnoticím standardem této profesní kvalifikace, nebo takovým postupem, který je v souladu s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu této profesní kvalifikace autorizujícím orgánem stanoven.

 

Žádost o udělení autorizace naleznete na internetových stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, www.msmt.cz.

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

Pro zajištění zkoušky podle tohoto hodnoticího standardu je třeba mít k dispozici provozovnu (masérskou místnost) schválenou příslušnými úřady k provozování masérské rekondiční a regenerační služby nebo provozování zdravotnického zařízení nebo odborná učebna pro výuku masáží, ve které je k dispozici:

 • umyvadlo s tekoucí teplou a studenou vodou

 • osvětlení, větrání a teplota v místnosti dle platných hygienických norem

 • polohovatelný masérský stůl

 • masážní prostředky (5 masážních emulzí a olejů)

 • odpovídající čisticí prostředky nutné k zajištění hygieny a sanitace provozu

 • resuscitační model/cvičná figurína

 • šatna a hygienické zázemí (místnost na převlečení, případně šatna je uzamykatelná místnost mimo masérskou místnost, která je oddělená od šatny pro personál). Hygienické zázemí pro uchazeče musí být k dispozici dle schválené provozovny.

 • figurant pro provádění masáže.

 

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Zajištění vhodných prostor pro provádění zkoušky prokazuje žadatel odpovídajícím dokladem (např. výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouva, dohoda) umožňujícím jejich užívání po dobu platnosti autorizace.

Doba přípravy na zkoušku

Uchazeč má nárok na celkovou dobu přípravy na zkoušku v trvání 15 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky jednoho uchazeče (bez času na přestávky a na přípravu) je 3 až 4 hodiny (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška může být rozložena do více dnů. Celková doba trvání písemné zkoušky formou testu je 70 minut.

Na tvorbě standardu se podíleli

Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro osobní služby ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, spol. s r.o.

MFK Centrum s.r.o.

REFIT SH s.r.o.