Hodnoticí standard

Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj
Skupina oborů: Gastronomie, hotelnictví a turismus
Povolání: Průvodce , Průvodce turistů
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 5

Hodnoticí standard


Kritéria a způsoby hodnoceni

Název odborné způsobilosti Úroveň

Aplikace znalostí historie a dějin kultury České republiky v průvodcovské činnosti

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Objasnit vztah historických a uměleckohistorických reálií ČR k cestovnímu ruchu Písemné ověření
b Vysvětlit politické, sociální a ekonomické souvislosti dějin ČR, prokázat znalosti dobových souvislostí a významných historických událostí Písemné ověření
c Prokázat základní znalosti archeologických a historických zajímavostí na území ČR Písemné ověření
d Prokázat znalosti dějin a současnosti umění, historických osobností Písemné ověření
e Pracovat s odbornou literaturou při přípravě podkladů pro odborný výklad Praktické předvedení
f Charakterizovat nejvýznamnější kulturní, historické a architektonické památky (hmotné a nehmotné památky UNESCO) Ústní ověření
g Poznat na obrázku nebo podle známých charakteristik nejvýznamnější historické a památkové objekty a zařadit je do historického období Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Aplikace znalostí světových dějin a dějin kultury v cestovním ruchu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Objasnit vztah historických a uměleckohistorických reálií k cestovnímu ruchu ve významných evropských destinacích Písemné ověření
b Objasnit vztah historických a uměleckohistorických reálií k cestovnímu ruchu ve významných světových destinacích Písemné ověření
c Orientovat se v politické, sociální a ekonomické historii daných oblastí Písemné ověření
d Charakterizovat nejvýznamnější kulturní, historické a archeologické památky v EU a ve světě Ústní ověření
e Poznávat na obrázku nebo podle známých charakteristik nejvýznamnější historické a památkové objekty a zařadit je do historického kontextu (památky UNESCO, Národní kulturní památky a další významná místa) Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Využívání znalostí zeměpisu cestovního ruchu v České republice

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Objasnit vztah geografie a cestovního ruchu Písemné ověření
b Pracovat s mapou a geografickými údaji a dalšími informacemi Praktické předvedení
c Charakterizovat přírodní podmínky v ČR, klima a vlivy počasí na cestovní ruch Písemné ověření
d Charakterizovat významné průmyslové a zemědělské oblasti Písemné ověření
e Zhodnotit přírodní a kulturně-historický potenciál konkrétního geografického prostředí podle zadání pro realizaci cestovního ruchu Praktické předvedení a ústní ověření
f Vysvětlit faktory, které tvoří turistický potenciál regionu a způsoby podpory cestovního ruchu Písemné ověření
g Charakterizovat významné oblasti cestovního ruchu (turistické regiony) v ČR Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Využívání znalostí zeměpisu Evropy a ostatních světadílů ve vztahu k cestovnímu ruchu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat přírodní a hospodářsko-sociální podmínky v jednotlivých zemích Evropy Písemné ověření
b Charakterizovat přírodní a hospodářsko-sociální podmínky pro rozvoj cestovního ruchu v jednotlivých světadílech, vymezit regionální rozložení, postavení jednotlivých regionů a subregionů v cestovním ruchu, vymezit hlavní světové trhy z hlediska cestovního ruchu Písemné ověření
c Zhodnotit potenciál konkrétního geografického prostředí pro realizaci cestovního ruchu Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Vysvětlení vztahu cestovního ruchu k životnímu prostředí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit význam udržitelného cestovního ruchu, ochrany přírodního a kulturně-historického dědictví, vymezit principy trvale udržitelného rozvoje a jeho pilířů Písemné ověření
b Vysvětlit úlohu chráněných oblastí a chování turistů v nich (flora, fauna, památky) Písemné ověření
c Objasnit vlivy cestovního ruchu na životní prostředí a charakterizovat mezinárodní úmluvy (CITES, Agenda 21, Globální etický kodex UNWTO) Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Prezentace přehledu o životě obyvatel v České republice

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat politický systém, mezinárodní vztahy a hospodářství v ČR Písemné ověření
b Uvést základní sociálně demografické údaje Písemné ověření
c Charakterizovat vzdělávací systém Písemné ověření
d Uvést způsob zajištění zdravotní a sociální péče Písemné ověření
e Uvést významné výsledky v oblasti vědy Písemné ověření
f Charakterizovat způsob trávení volného času Písemné ověření
g Uvést stravovací zvyklosti, tradiční pokrmy a nápoje, možnosti stravování Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Orientace v podmínkách činnosti průvodců v EU

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat právní a politický systém EU Písemné ověření
b Orientovat se v podmínkách poskytování průvodcovských služeb v EU Písemné ověření
c Uvést příklady mezinárodních organizací průvodců a cestovního ruchu Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Prezentace reálií a specifik cestovního ruchu v ČR

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést nejvýznamnější národní kulturní a přírodní památky Písemné ověření
b Charakterizovat různé druhy turistiky (pěší, horská, vodní atd. podle zadání) Písemné ověření
c Popsat folklór, zvyky, pověsti a multikulturnost v dané oblasti, regionu ČR Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Příprava výkladu průvodce a nabídky průvodcovských služeb

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Získat, třídit a využít informace pro přípravu výkladu s ohledem na posluchače, jejich zájmy a multikulturní specifika Praktické předvedení
b Pracovat s literaturou, internetem, mapami apod. – využívat informační zdroje Praktické předvedení
c Připravit výklad na dané téma pro určitou skupinu účastníků (poutavě, správně, objektivně) Praktické předvedení
d Zpracovat přípravu na zájezd nebo naplánovat trasu Praktické předvedení
e Připravit individuální nabídku průvodcovských služeb Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Vedení skupiny

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Prokázat znalost zásad bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci (BOZP) a jejich dodržování Písemné ověření
b Zajišťovat bezpečnost klientů (při pohybu ve městě, na horách, v dopravních prostředcích,
v ubytovacím zařízení apod.), předvést bezpečnostní instruktáž
Praktické předvedení
c Uplatňovat techniku průvodcovské činnosti (postoj k památce, skupině, práce s početnou skupinou apod.) Praktické předvedení
d Řídit časový plán, dodržovat časový harmonogram Praktické předvedení
e Vyhodnotit riskantní a nebezpečné situace a přijmout opatření Ústní ověření
f Zvládat obvyklé i neobvyklé a stresové situace, prokázat zásady krizové komunikace Praktické předvedení a ústní ověření
g Udržovat neutrální přístup a zdvořilost Praktické předvedení
h Zvládat dynamiku skupiny Praktické předvedení
i Vyvolat pocit jistoty u klientů (ochrana proti kriminalitě, podvodům apod.) Praktické předvedení
j Orientovat se v terénu Praktické předvedení
k Poskytnout laickou první pomoc Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria. Splnění kritéria k) lze nahradit předložením osvědčení z kurzu první pomoci či doložením vzdělávání v oblasti zdravotnické profese.
5

Provádění výkladu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provádět skupiny nebo jednotlivé návštěvníky po přírodních a kulturních památkách Praktické předvedení
b Představit návštěvníkům kulturní a přírodní dědictví a životní prostředí Praktické předvedení
c Informovat návštěvníky o významných aspektech života v dané lokalitě Praktické předvedení
d Využívat technické prostředky v práci průvodce Praktické předvedení
e Používat vhodný a kultivovaný styl řeči a slovní zásobu Praktické předvedení
f Zaujmout správný postoj vůči skupině klientů a dodržet jej, případně reagovat pružně na situaci, pohotově se rozhodovat Praktické předvedení
g Uplatňovat schopnost pracovat samostatně a nezávisle, improvizovat Praktické předvedení
h Uvést specifika výkladu v autokaru, na lodi, během vycházky, při návštěvě muzeí, galerií
a památkových objektů či náboženských míst
Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Zohledňování osob se speciálními potřebami v práci průvodce

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat zvláštní potřeby klientů Písemné ověření
b Připravit plán vhodný pro všechny klienty nebo se zohledněním individuálních potřeb (např. pro rodiny s dětmi, klienty s omezením pohybu ap.) Praktické předvedení
c Přizpůsobit trasu možnostem klientů podle jejich omezení ( s omezením pohybu, rodiny s dětmi, senioři) Praktické předvedení
d Přizpůsobit trasu s ohledem na bezpečnost, zájmy a potřeby dětí Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Uplatňování právních a ekonomických aspektů při výkonu práce průvodce

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést právní podmínky výkonu průvodcovské činnosti v oblasti cestovního ruchu formou živnostenského podnikání a závislé činnosti Písemné ověření
b Charakterizovat ekonomické aspekty a trendy v cestovním ruchu Písemné ověření
c Uvést příklady státních i nestátních organizací zabývajících se problematikou průvodcovské činnosti v ČR Písemné ověření
d Uvést příklady ochrany spotřebitele Písemné ověření
e Vysvětlit administrativní a účetní úkony spojené s činností průvodce Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Zajišťování služeb cestovního ruchu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat způsob zajištění asistenční, stravovací, ubytovací a dopravní služby Písemné ověření
b Vysvětlit postup řešení pojistné a mimořádné události v cestovním ruchu, prokázat znalost pojištění a asistenčních služeb Ústní ověření
c Poskytnout informační služby, zorientovat se v informačních a rezervačních systémech Praktické předvedení a ústní ověření
d Popsat spolupráci s informačními centry, s tuzemskými a zahraničními partnery Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Uplatňování profesního jednání a komunikace

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat profesi průvodce a jeho pozici v cestovním ruchu Písemné ověření
b Dbát na vzhled, kultivovaný projev a dobrou fyzickou kondici Praktické předvedení
c Předvést kultivovaný hlasový projev – přednes, výslovnost, technika dýchání Praktické předvedení
d Uplatňovat vizuální kontakt a nonverbální komunikaci Praktické předvedení
e Komunikovat s nepříjemnými účastníky, zodpovídat jejich dotazy, zvládnout situaci Praktické předvedení
f Prokázat schopnost jednání s lidmi a práce v týmu Praktické předvedení
g Uplatňovat profesní chování a etiku v práci průvodce Praktické předvedení
h Uplatňovat komunikační a řečnické dovednosti Praktické předvedení
i Porozumět problému a vyřešit ho, přizpůsobit se konkrétní situaci Praktické předvedení
j Vnímat místní souvislosti nebo souvislosti závislé na specifiku klienta a jednat podle toho Praktické předvedení
k Předcházet problémům a konfliktním situacím Praktické předvedení
l Chovat se zodpovědně, rozvážně, vyrovnaně Praktické předvedení
m Projevovat vstřícnost, ochotu, úctu k lidem Praktické předvedení
n Uplatňovat přiměřené sebevědomí, schopnost sebeovládání a sebekázeň Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Ústní komunikace v cizím jazyce při výkonu práce průvodce

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Všeobecně konverzovat v rozhovoru se zkoušejícím v délce 10 min., konverzace má napodobovat běžný rozhovor mezi průvodcem a turistou Praktické předvedení
b Připravit si a podat výklad podle vlastního výběru o přírodním a kulturním dědictví místa nebo oblasti v délce 5 min., uchazeč může nahlížet do poznámek (nesmí je však doslovně číst), zkoušející může položit 1–2 doplňující otázky k tématu výkladu Praktické předvedení
c Přeložit text v rozsahu 100 slov do cizího jazyka, zkoušející vybere vhodný text související s prací průvodce a dá uchazeči před překladem čas na prostudování v délce 2 min. Praktické předvedení
d Shrnout obsah textu v rozsahu asi 250 slov jako např. text historického popisu, brožury ap., uchazeč obdrží text 3 min. předem a může si připravit poznámky, pak text vrátí zkoušejícímu a vlastními slovy v cizím jazyce parafrázuje obsah textu Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Písemná komunikace v cizím jazyce při výkonu práce průvodce

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Napsat dopis, vzkaz nebo sdělení (podle vlastního výběru) v rozsahu cca 50 slov, text se bude vztahovat k práci průvodce při komunikaci s klienty, bude srozumitelný, bude zachován správný slovosled, pravopis bez hrubých gramatických a stylistických chyb Praktické předvedení
Je třeba splnit uvedené kritérium.
5

Informovanost o reáliích dané jazykové oblasti

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat stávající systém po stránce politické a ekonomické v dané jazykové oblasti Ústní ověření
b Uvést hlavní přírodní a kulturní památky v dané jazykové oblasti Ústní ověření
c Představit kulturní a přírodní dědictví a životní prostředí Ústní ověření
d Přiblížit sociokulturní prostředí, zvyky a tradice Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

Zkouška probíhá ve zkušební místnosti i v terénu, kdy jsou prověřována předepsaná kritéria podle jednotlivých bodů kvalifikace.

Autorizovaná osoba stanoví místo konání zkoušky (včetně praktické zkoušky) a které pomůcky uchazeč při zkoušce smí používat.

 

Zároveň s oznámením termínu o konání zkoušky zadá autorizovaná osoba / autorizovaný zástupce uchazeči zpracování písemné práce (itinerář, prezentace apod.), jejíž obsah vychází z kompetencí a kritérií hodnoticího standardu - zejména odborné způsobilosti Příprava výkladu průvodce a nabídky průvodcovských služeb - kritéria hodnocení d), e). Zpracovanou písemnou práci uchazeč předloží u zkoušky. Na její zpracování musí mít uchazeč alespoň 2 týdny.

 

Zkouška se koná v českém jazyce. Uchazeč ve stanoveném termínu sdělí cizí jazyk/jazyky, ve kterém bude ověřována jazyková způsobilost, tj. 3 poslední uvedené kompetence (ústní komunikace v cizím jazyce pro práci průvodce; písemná komunikace v cizím jazyce pro práci průvodce; informovanost o reáliích dané jazykové oblasti). Cizím jazykem se rozumí jiný jazyk než český nebo slovenský (z důvodu blízké příbuznosti obou jazyků). V případě, že uchazeč v minulosti složil jazykovou zkoušku úrovně minimálně B2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky a doloží její úspěšné vykonání příslušným certifikátem (originálem nebo ověřenou kopii, kterou si autorizovaná osoba pro účely dokumentace okopíruje), lze ji pro účely této profesní kvalifikace uznat v plném rozsahu a uchazeč nemusí prokazovat 3 poslední uvedené kompetence: ústní komunikace v cizím jazyce při výkonu práce průvodce, písemná komunikace v cizím jazyce při výkonu práce průvodce, informovanost o reáliích dané jazykové oblasti (viz výše). V případě, že je uchazeč rodilý mluvčí nebo absolvoval studium v zahraničí, doloží tuto skutečnost příslušným dokladem.

 

Upřesnění pro zkoušení vybraných kritérií:

Aplikace znalostí historie a dějin kultury České republiky v průvodcovské činnosti - kritérium g) Poznat na obrázku nebo podle známých charakteristik nejvýznamnější historické a památkové objekty a zařadit je do historického období - autorizovaná osoba předloží uchazeči alespoň 3 památkové objekty v České republice.

Aplikace znalostí světových dějin a dějin kultury v cestovním ruchu, kritérium e) Poznávat na obrázku nebo podle známých charakteristik nejvýznamnější historické a památkové objekty a zařadit je do historického kontextu - autorizovaná osoba předloží uchazeči alespoň 3 historické nebo památkové objekty.

Využívání znalostí zeměpisu Evropy a ostatních světadílů ve vztahu k cestovnímu ruchu - kritérium c) Zhodnotit potenciál konkrétního geografického prostředí podle zadání pro

realizaci cestovního ruchu - autorizovaná osoba zadá do písemného ověřování 1 destinaci v Evropě a 1 destinaci ve světě.

Příprava výkladu průvodce a nabídky průvodcovských služeb - kritérium c) Připravit výklad na dané téma pro určitou skupinu účastníků (poutavě, správně, objektivně) - autorizovaná osoba konkretizuje v zadání účastnickou skupinu ( např. školní výlet, senioři apod.), stanoví v souvislosti s tím i vhodné téma a lokalitu.

Zohledňování osob se speciálními potřebami v práci průvodce - kritérium c) Přizpůsobit trasu možnostem klientů podle jejich omezení - specifikuje autorizovaná osoba - např. osoby s omezením pohybu, senioři, rodiny s dětmi.

Vedení skupiny - kritéruim k) Poskytnout laickou první pomoc splnění lze nahradit předložením osvědčení z kurzu první pomoci či doložením vzdělání v oblasti zdravotnické profese.

 

Pravidla pro aplikaci testů jako způsobu ověřování

Soubor otázek pro testy stanovuje autorizovaná osoba podle požadavků hodnoticího standardu Musí přitom splňovat následující pravidla:

A. Testy pro jednotlivé uchazeče musí být generovány z dostatečně velkého souboru otázek, aby bylo umožněno řádově několik desítek různě sestavených testů.

B. Při každé zkoušce musí být ověřeny všechny kompetence kvalifikačního standardu. To znamená, že v případě, kdy se některé kompetence nebo kritéria ověřují pomocí testů, musí být splněné následující podmínky:

B1. Pro celkový soubor otázek, z něhož se generují jednotlivé testy:

Pro každé kritérium existuje několik otázek.

B2. Pro jednotlivé vygenerované testy:

Každý uchazeč má ve svém testu pro každé kritérium (u něhož je test způsobem ověření a v návaznosti na pokyn o tom, která kritéria je třeba u zkoušky splnit) alespoň jednu otázku.

B3. Pro úspěšné splnění požadavků testu:

Za úspěšné splnění testu se považuje 75 % správně zodpovězených otázek s tím, že pro každé kritérium musí být správně zodpovězeno alespoň 50 % otázek.

 

Pravidla pro aplikaci ústního ověřování formou vylosovaných otázek

Soubor otázek pro ústní ověřování stanovuje autorizovaná osoba podle požadavků hodnoticího standardu. Musí přitom splňovat následující pravidla:

Při každé zkoušce musí být ověřeny všechny kompetence kvalifikačního standardu. To znamená, že v případě, kdy se některé kompetence nebo kritéria ověřují pomocí losovaných otázek, musí být splněny následující dvě podmínky:

A. Pro celkový soubor otázek:

Každé kritérium je zohledněno v několika otázkách.

B. Pro soubor vylosovaných otázek konkrétního uchazeče:

Každý uchazeč musí mít v souboru svých vylosovaných otázek zohledněno alespoň jednou každé kritérium (myslí se kritérium, u něhož jsou losované otázky způsobem ověření a v návaznosti na pokyn o tom, která kritéria je třeba u zkoušky splnit).

 

Autorizovaná osoba uvede v osvědčení o získání profesní kvalifikace ve výčtu získaných odborných způsobilostí též specifikaci cizího jazyka (cizích jazyků), kterého se týkají odborné způsobilosti „Ústní komunikace v cizím jazyce při výkonu práce průvodce“a „Písemná komunikace v cizím jazyce při výkonu práce průvodce".

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před jednou autorizovanou osobou; zkoušejícím je jedna autorizovaná fyzická osoba s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci anebo jeden autorizovaný zástupce autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.

V případě ověřování jazykových kompetencí, pokud autorizovaná osoba nemá kvalifikaci v příslušném cizím jazyce na úrovni magisterského studia (doloží diplom), nebo v daném jazyce nezískala a nedoložila certifikát úrovně minimálně C1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky, musí být při zkoušce přítomna také další osoba, která tyto kvalifikační požadavky splňuje.

Pro posouzení některých kriterií si autorizovaná osoba může přizvat jako odborníka dalšího přísedícího, např. zdravotníka, jeho názor má doporučující charakter.

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat tento požadavek:

 

  • Vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo doktorském studijním programu a alespoň 5 let odborné praxe v průvodcovské činnosti a zároveň má pedagogickou nebo lektorskou praxi v oblasti cestovního ruchu.

 

Další požadavky:

  • Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor/lektorka dalšího vzdělávání, musí být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.
  • Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, musí být schopna organizačně zajistit zkušební proces včetně vyhodnocení na PC a vydání jednotného osvědčení (stačí doložit čestným prohlášením).

 

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost předložením dokladu nebo souboru dokladů o získání odborné způsobilosti autorizujícímu orgánu nebo jiným postupem stanoveným autorizujícím orgánem.

 

Žádost o autorizaci naleznete na stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo pro místní rozvoj, www.mmr.cz.

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

- topografické mapy, odborná literatura, slovník

- technické pomůcky – mikrofon, PC s přístupem na internet

- skupina alespoň 2 osob pro simulaci prověřovaných aktivit

- text pro překlady v cizím jazyce a pro provedení překladu do cizího jazyka

 

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam svého materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Pokud žadatel bude při zkouškách využívat materiálně-technické či prostorové vybavení jiného subjektu, přiloží k žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti autorizace doklady (resp. jejich ověřené kopie) umožňující jeho užívání nejméně po dobu 5 let ode dne podání žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti autorizace.

Doba přípravy na zkoušku

Uchazeč má nárok na celkovou dobu přípravy na zkoušku v trvání 45 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky jednoho uchazeče (bez času na přestávky a na přípravu) je 4 až 6 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška může být rozložena do více dnů. V případě zařazení cizího jazyka se doba zkoušky navyšuje o 1,5 až 2 hodiny.

Na tvorbě standardu se podíleli

Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro pohostinství, gastronomii a cestovní ruch, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Asociace průvodců České republiky - PhDr. Stanislav Volerman

Asociace cestovních kanceláří České republiky - PhDr. Jolana Kopřiva Myslivcová

Vysoká škola obchodní Praha - Ing. Petr Houška

Pražská informační služba - PhDr. Jaroslava Nováková