Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj
Skupina oborů: Textilní výroba a oděvnictví
Povolání: Pracovník pronájmu prádla
Platnost standardu: Od 7.10.2020 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v sortimentu textilních materiálů a výrobků pro pronájem prádla

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Rozeznat základní druhy textilií a identifikovat vazbu plátnovou, keprovou a atlasovou Praktické předvedení a ústní ověření
b Zvolit technologický postup údržby bavlněných a směsových výrobků včetně podmínek praní, sušení a žehlení výrobků Praktické předvedení a ústní ověření
c Rozeznat tkaniny z tzv. mikrovláken a identifikovat vlastnosti polyesterové tkaniny z tzv. mikrovláken Praktické předvedení a ústní ověření
d Zvolit technologický postup údržby tkanin z tzv. mikrovláken včetně podmínek praní, sušení a žehlení výrobků Praktické předvedení a ústní ověření
e Rozeznat materiálové složení a zvolit technologický postup údržby v případě operačních oděvů a plášťů Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v sortimentní skladbě textilií pro pronájem prádla

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Rozeznat hlavní skupiny zdravotnického prádla a roztřídit prádlo podle skupin; roztřídit alespoň tři sortimentní skupiny podle velikostních skupin a odhadnout přibližné rozměry Praktické předvedení a ústní ověření
b Rozeznat hlavní skupiny hotelového prádla a roztřídit prádlo podle skupin; identifikovat základní vlastnosti hotelového prádla, zejména z hlediska gramáže, vazby a kvality Praktické předvedení a ústní ověření
c Rozeznat základní typy uzávěrů ložního prádla a identifikovat jejich přednosti a nedostatky Praktické předvedení a ústní ověření
d Rozeznat hlavní velikostní skupiny pracovních oděvů, změřit základní míry postavy v případě pracovních kalhot, pracovní košile a pracovního pláště Praktické předvedení a ústní ověření
e Dodržovat základní normy při výběru zdravotnického prádla rovného i tvarového Praktické předvedení a ústní ověření
f Uvést základní normy a kritéria při výběru oděvů používaných v potravinářství Ústní ověření
g Uvést základní normy a kritéria při výběru oděvů používaných ve zvláštních odvětvích (pro záchrannou službu, záchranný hasičský sbor, svářeče, chemický průmysl, dopravní službu) Ústní ověření
h Rozeznat základní vlastnosti výrobků (rozeznat materiál a tvar výrobků) a navrhnout vhodný technologický postup pro údržbu dalších pronajímatelných výrobků (mopů, čisticích hadrů, rohoží) Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v základních technologiích praní a žehlení pronajímaných výrobků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Dodržovat základní požadavky a normy na hygienu prádla, praní a provozu prádelny; zvolit technologický postup pro odstranění tzv. mikrobiologického znečištění; zvolit technologický postup pro tzv. kontaminované prádlo, zejména s přihlédnutím k možným hygienickým nebezpečím Praktické předvedení a ústní ověření
b Dodržovat zásady a normy pro tzv. dezinfekční praní zdravotnického, potravinářského a hotelového prádla a zvolit technologický postup pro tzv. termodezinfekční a chemotermodezinfekční praní Praktické předvedení a ústní ověření
c Dodržovat zásady osobní hygieny pracovníka pronájmu prádla v expedici, zejména s přihlédnutím k možným nebezpečím při práci s kontaminovaným prádlem Praktické předvedení a ústní ověření
d Stanovit pro konkrétní sortiment (3 různé kusy) tvarového prádla určeného k pronájmu vhodný způsob praní a žehlení Praktické předvedení a ústní ověření
e Zvolit technologický postup pro žehlení 3 kusů prádla z různých sortimentů pronajímaného prádla (finišování nebo žehlení na lisech nebo žehlení v kabinetové žehlicí soupravě) Praktické předvedení a ústní ověření
f Dodržovat předpisy pro různé sortimentní druhy zdravotnické techniky, identifikovat textilní materiály těchto výrobků a navrhnout technologický postup pro jejich prádelenské zpracování Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Řízení a kontrola toku pronajímaného prádla v rámci jeho údržby

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Organizovat tok pronajímaného prádla od sběrného místa do prádelny a zpět (modelová situace) Praktické předvedení a ústní ověření
b Vyplnit jeden objednávkový formulář základními údaji o pronajímaném prádle (modelová situace) Praktické předvedení a ústní ověření
c Pracovat s klecovým kontejnerem a provést jeho dezinfekci (jedenkrát) Praktické předvedení a ústní ověření
d Dodržovat základní hygienické zásady pro používání vozidel pro přepravu pronajímaného prádla Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Třídění, opravy a expedice prádla

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zkontrolovat základní znaky a vlastnosti prádla při příjmu pronajímaného prádla z prádelny do výdejny (velikosti, žehlení, složení, zapínání, funkčnost pružinek) Praktické předvedení a ústní ověření
b Roztřídit jednu dávku přijatého prádla z prádelny (sortiment, velikost) Praktické předvedení
c Připravit jednu kompletní dodávku pro zákazníka včetně balení, kompletace kontejneru, dokladů Praktické předvedení
d Posoudit a provést nejčastější a nejjednodušší opravy prádla (výměna knoflíku, zašití dírky, oprava švu), odhadnout stav (pevnost) materiálu a stáří s přihlédnutím k dalším opravám prádla Praktické předvedení
e Posoudit neodeprané skvrny na 5 kusech prádla a určit jejich původ (krev, rez, mastnota, žluté skvrny na kuchyňském prádle, propisovací tuha) a rozhodnout o dalším postupu Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Identifikace a značení prádla a vytváření systémů logistiky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Identifikovat 3 kusy osobního prádla pomocí čárových kódů a čipů Praktické předvedení a ústní ověření
b Pracovat se základními informacemi uloženými v kódu nebo čipu (ověřit stáří kusu prádla, identifikovat posledního zákazníka) Praktické předvedení a ústní ověření
c Provést upevnění čárového kódu na textilním výrobku (nažehlení) na jednom kusu prádla Praktické předvedení a ústní ověření
d Zavést (zařadit) jednoho nového zákazníka do existujícího logistického systému a přidělit prádlo novému zákazníkovi (modelová situace) Praktické předvedení a ústní ověření
e Pracovat se základními položkami logistického systému pronájmu prádla (nákup, vyřazování, sklad, evidence, inventura a návaznosti na ekonomiku firmy), vypracovat vyřazovací protokol k vyřazení jednohu kusu prádla (modelová situace) Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Jednání se zákazníkem prádelny

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést jednání se zákazníkem, vést rozhovor se zákazníkem, který se zajímá o pronájem prádla z hlediska platné legislativy pro daný obor činnosti zákazníka (modelová situace) Praktické předvedení
b Předvést reklamační řízení a dodržovat reklamační řád a související zákony a předpisy (modelová situace) Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v provozech prádelen a čistíren

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Identifikovat kritická místa v provozu pro vznik úrazů elektrickým proudem Praktické předvedení a ústní ověření
b Dodržovat zásady bezpečnosti práce s elektrickými stroji a zařízeními Praktické předvedení a ústní ověření
c Identifikovat kritická místa v provozu pro vznik úrazů popálením nebo opařením Praktické předvedení a ústní ověření
d Dodržovat zásady bezpečnosti práce s tepelnými stroji a zařízením Praktické předvedení a ústní ověření
e Identifikovat kritická místa v provozu pro vznik úrazů souvisejících s nebezpečnými chemickými látkami Praktické předvedení a ústní ověření
f Dodržovat zásady bezpečnosti práce s nebezpečnými chemickými látkami Praktické předvedení a ústní ověření
g Identifikovat kritická místa v provozu pro vznik požáru Praktické předvedení a ústní ověření
h Dodržovat zásady požární prevence a postup činností při vzniku požáru Praktické předvedení a ústní ověření
i Identifikovat kritická místa v provozu pro vznik ostatních úrazů (úrazy pohybujícími se částmi strojů, pádem z výšky) Praktické předvedení a ústní ověření
j Dodržovat zásady bezpečnosti práce pro předcházení vzniku ostatních úrazů (úrazy pohybujícími se částmi strojů, pádem z výšky) Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

 

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž autorizovaná osoba vyhotoví a uchazeč podepíše písemný záznam.

 

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby je oprávněn předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

 

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://nsp.cz/jednotka-prace/pracovnik-pradelen-a-cist#zdravotni-zpusobilost).

Autorizovaná osoba zpracuje seznam strojového vybavení (strojů a zařízení používaných v rozsahu hodnoticího standardu) a předá ho uchazeči minimálně 1 týden před zkouškou, nedohodne-li se s uchazečem jinak.

 

Autorizovaná osoba dále připraví modelové situace z provozu v návaznosti na ověřované kompetence, kde je u kritéria hodnocení uvedeno, že se jedná o modelovou situaci, přičemž se předpokládá, že při ověřování odborné kompetence Jednání se zákazníkem prádelny se obě kritéria hodnocení mohou ověřit na modelových situacích, pokud situace v reálném provozu neumožní provést ověření při reálném jednání se zákazníkem.

 

Ověřování bude spojeno v navazující činnosti vedoucí k úplnému vykonání služby pronájmu prádla a oděvů. Konkrétní skladba zakázky vyplyne z aktuální zakázky firmy.

 

Při ústním ověřování spojeném s praktickým předvedením uchazeč stručně vysvětlí pojem nebo jev, jeho uplatnění v praxi, podmínky a příklady použitého technologického procesu.

 

Při ověřování odborných kompetencí, zejména formou praktického předvedení, je třeba přihlížet k dodržování hygienických pravidel a zásad vedoucích k naplňování podmínky bezpečnosti práce v prádelnách a čistírnách oděvů a prádla. Dále je třeba posuzovat hospodárné využívání zdrojů energie, vody a chemických přípravků, dodržování ekologických principů při provádění služby, bezpečné provádění všech úkonů a časové zvládání jednotlivých operací.

 

Při ověřování kritérií hodnocení b), c) a e) odborné kompetence Orientace v sortimentu textilních materiálů a výrobků pro pronájem prádla uchazeč určí 3 vzorky podle zadání každého kritéria, při ověřování kritéria hodnocení a) určí 2 vzorky plátnové vazby, 2 vzorky keprové vazby a 2 vzorky atlasové vazby.

 

Při ověřování kritérií hodnocení a) až h) odborné kompetence Orientace v sortimentní skladbě textilií pro pronájem prádla roztřídí uchazeč minimálně 50 kg prádla, přičemž v něm musí byt zastoupen celý sortiment uvedený v těchto kritériích.

 

Při ověřování kritéria hodnocení d) odborné kompetence Třídění, opravy a expedice prádla autorizovaná osoba zvolí jeden druh poškození.

Při ověřování odborných kompetencí Orientace v sortimentu textilních materiálů a výrobků pro pronájem prádla, Orientace v sortimentní skladbě textilií pro pronájem prádla a Orientace v základních technologiích praní a žehlení pronajímaných výrobků uchazeč předvede a vysvětlí, které normy, vyhláška a oborové specifikace se k těmto činnostem vztahují a jaké podmínky z nich pro provoz prádelny vyplývají, přitom bude používat předpisy uvedené v kapitole Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky.

 

Pro hodnocení odborné kompetence Dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v provozech prádelen a čistíren zkoušející sleduje uchazeče v průběhu plnění všech zadaných úkolů, tj. jak zásady zachovává při obsluze všech strojů a zařízení nebo při provádění souvisejících činností v provozu, kde se koná zkouška. Není požadováno zkoušet dodržování BOZP na samostatném úkolu.

 

Při hodnocení způsobu zhotovení služby bude provedeno výsledné hodnocení vizuálně i senzoricky, proběhne obvyklá kontrola kvality vyprání nebo vyčištění, případně odstranění skvrn na pronajímaném prádle. Předmětem hodnocení bude i kreativita a manuální zručnost uchazeče, jeho orientace v textilních materiálech, sortimentu prádla a oděvů a použitých prádelenských technologiích. Důraz bude kladen na bezpečnost práce a úsporu použitých prostředků.

 

Uchazeč si zajistí pracovní oděv a pracovní obuv podle požadavků BOZP pracoviště, na kterém bude zkouška probíhat.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro textilní, oděvní a kožedělný průmysl, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Asociace prádelen a čistíren ČR, z. s., Brno

RENATEX, a. s., Ostrava - Poruba

CHRIŠTOF, spol. s r. o., Brno

Prádelna a čistírna Manela Vyškov, Vyškov