Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví
Povolání: Chovatel a jezdec koní
Platnost standardu: Od 9.2.2009 do 4.7.2016
Možnosti zkoušky: Tento standard již není platný a není možno podle něj zkoušet. Od 21.10.2022 lze zkoušet podle nového standardu.
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Zápis a vedení chovatelské a jiné evidence v souladu s legislativou

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat organizaci chovu a sportu v ČR Slovní vyjádření ústní
b Vysvětlit obsah průkazu původu koně a stanovit, kdo provádí evidenci dostihových koní, sportovních koní a vede plemenné knihy na území ČR Slovní vyjádření ústní
c Vnést příslušné záznamy do chovatelské a sportovní evidence Písemně
d Zapsat zadané údaje do evidence o plemenářské a sportovní práci Písemně
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Posuzování vlastností koní

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat základní anatomii, morfologii a fyziologii – popsat kostru, hlavní skupiny svalů, tělesnou stavbu a těžiště, postoje končetin Slovní vyjádření ústní nebo písemné a praktická ukázka
b Předvést měření a vážení koní, vyhodnotit růst a vývin koně v dané kategorii od hříběte až do dospělosti Slovní vyjádření ústní a písemné a praktické předvedení
c Popsat ideální vývin a stavbu těla s ohledem na budoucí užití koně a vývin a stavbu těla v jednotlivých etapách života koní Slovní vyjádření ústní a písemné
d Popsat mechaniku pohybu, postoje končetin, vyhodnotit jednotlivé chody, dopad postoje na celkové zatížení pohybového aparátu při zátěži a jeho dalším výcviku a užití koně Slovní vyjádření ústní a písemné
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Podestýlání, čištění a údržba stájí, výběhů a ohrad pro koně, ošetřování a čištění koní

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Posoudit stav ustájení a mikroklima ve stáji Praktické předvedení a slovní vyjádření ústní
b Vysvětlit zásady BOZP v chovu koní a přístup ke koni Slovní vyjádření ústní a praktické předvedení
c Posoudit stav výběhů a zvolit postup pro sanaci a péči o pastviny a provést dezinfekci ustájení Praktické předvedení a slovní vyjádření ústní
d Vyčistit, podestlat a připravit ustájení pro koně Praktické předvedení
e Zhodnotit celkový stav koně a jeho čistotu Slovní vyjádření ústní a praktické předvedení (vizuální kontrola)
f Vyčistit, případně umýt, ostříhat, zadekovat, zabandážovat koně s využitím vhodných pomůcek Praktické předvedení
g Předvést základní péči a ošetření kopyta Praktické předvedení
h Zkontrolovat funkčnost všech zařízení ve stáji, výbězích a ohradách, případně provést jejich opravu Slovní vyjádření ústní a praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Krmení koní přiměřenou technikou

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat trávicí ústrojí koně a fyziologii trávení, popsat význam a potřebu nejdůležitějších živin, minerálních látek a vitamínů Písemný test
b Rozpoznat základní druhy krmiv, posoudit jejich kvalitu, vhodnost a nezávadnost pro krmení jednotlivých plemen a kategorií koní Praktické předvedení a slovní vyjádření ústní
c Navrhnout vhodné způsoby uskladnění jednotlivých krmiv a možné úpravy krmiv, odhadnout hmotnost předložených krmiv Praktické předvedení a slovní vyjádření ústní
d Orientačně sestavit základní krmnou dávku pro zadanou kategorii koní v daném ročním období s ohledem na energetické potřeby jednotlivých plemen a kategorií koní Písemně a slovní doplnění ústní
e Stanovit denní krmný režim a připravit krmiva pro zadanou kategorii koní, podat vhodným způsobem připravená krmiva Praktické předvedení a slovní vyjádření ústní
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Napájení, dokrmování a pasení koní

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zajistit napájení koní na přiděleném pracovišti Praktické předvedení a slovní vyjádření ústní
b Podat vhodným způsobem připravená krmiva Praktické předvedení
c Vysvětlit význam pastvy v chovu koní, popsat zásady pastevního odchovu a různé systémy pastvy, předvést vybrané úkony Slovní vyjádření ústní a praktické předvedení
d Popsat péči o pastviny, jejich zakládání a ošetřování pastevních porostů Slovní vyjádření ústní a praktické předvedení
e Sestavit elektrický ohradníkový systém a napojit ho na síť, uvést další možnosti oplocení pastvin Praktické předvedení
f Dovést koně na pastvinu (do výběhu), posoudit jeho celkový stav a mechaniku pohybu, charakterizovat technická zařízení a vybavení na pastvinách Praktické předvedení a slovní vyjádření ústní
g Popsat způsoby pohybování ve výbězích, pastvinách, nebo práce jednotlivých kategorií koní a následně ovlivnění krmné dávky Slovní vyjádření ústní a písemné
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Péče o zdraví a pohodu (welfare) koní

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit prevenci v péči o zdraví koní (mikroklima, trénink, krmivo, pravidelné odčervování, ochranné očkování) Slovní vyjádření ústní
b Posoudit zdravotní stav koně, popsat denní kontrolu zdraví koně Praktické předvedení a slovní vyjádření ústní
c Popsat základní nemoci a vady koní, rozpoznat příznaky onemocnění a změny v chování nemocného koně Praktické předvedení a slovní vyjádření ústní
d Změřit tělesnou teplotu, tepovou a dechovou frekvenci koně a zjištěné údaje vyhodnotit Praktické předvedení a slovní vyjádření ústní
e Popsat první pomoc při drobném i větším zranění Praktické předvedení a slovní vyjádření ústní
f Popsat poskytnutí první pomoci koni postiženému kolikovými bolestmi Slovní vyjádření ústní
g Charakterizovat další vady koní (zlozvyky, skryté vady apod.) Slovní vyjádření ústní
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Základní výcvik koně pod sedlem a v tahu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat jezdeckou výstroj a výstroj na koně, její údržbu a základní opravy Praktické předvedení a slovní vyjádření ústní
b Rozpoznat ochranné pomůcky pro koně a ochranné pomůcky pro jezdce a uvést jejich použití Praktické předvedení a slovní vyjádření ústní
c Předvést nácvik uzdění mladého koně, popsat druhy udidel a jejich použití Praktické předvedení
d Popsat obecnou strukturu výcvikového procesu a přípravy ke zkouškám mladých hřebců a klisen Slovní vyjádření ústní a písemné
e Popsat fyziologická pravidla zátěže, reakce a adaptace mladého koně – remonty na zátěž Slovní vyjádření ústní a písemné
f Charakterizovat složení krmné dávky v období základního výcviku koně, nutriční a energetické požadavky s ohledem na tělesnou stavbu, psychiku a stupeň zátěže Slovní vyjádření ústní a písemné
g Charakterizovat hlavní a vedlejší komunikační a dorozumívací pomůcky mezi jezdcem a koněm Slovní vyjádření ústní
h Popsat postup výcviku a tréninku mladého koně – remonty, sestavit výcvikový plán s ohledem na tělesnou stavbu a psychiku dané remonty Slovní vyjádření ústní a písemné
i Popsat nohosled koně v základních chodech, ukázat předvádění a vodění zadaného koně na ruce Náčrt a praktické předvedení slovní vyjádření ústní
j Předvést práci s koněm ze země, lonžování – lonžovací pomůcky a jejich použití a skok ve volnosti Praktické předvedení a slovní vyjádření ústní
k Předvést nácvik uzdění a obsedání koně Praktické předvedení
l Předvést základní drezuru, kavaletovou a skokovou řadu podle zkušebního řádu Praktické předvedení a slovní vyjádření ústní
m Charakterizovat základní zkoušky teplokrevných a chladnokrevných klisen a hřebců v testačních odchovnách Slovní vyjádření ústní nebo písemné
n Ošetřit zadaného koně před a po práci Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Péče o plemenné klisny a plemenné hřebce, hříbata a mladé koně

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Rozpoznat plemennou příslušnost zadaných koní a vysvětlit jejich využití Slovní vyjádření ústní
b Předvést zadané koně a posoudit jejich exteriér ve vztahu k dalšímu užití koně Praktické předvedení a slovní vyjádření ústní
c Rozpoznat příznaky říje a nejvhodnější období k zapouštění, zacházení s plemennými klisnami ve sportu, faktory ovlivňující plodnost klisen Praktické předvedení a slovní vyjádření ústní
d Popsat a předvést ošetřování plemenných hřebců, zacházení s plemenným hřebcem ve sportu, faktory ovlivňující plodnost hřebců Praktické předvedení a slovní vyjádření ústní
e Charakterizovat přípravu hříbat pro jejich další využití, předvést hříbě na ruce v kroku a klusu a podle pravidel testačních odchoven Praktické předvedení
f Popsat základní profylaxi hříbat a mladých koní Slovní vyjádření ústní
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Údržba, ošetřování a drobné opravy výstroje koně

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat jednotlivé části výstroje koně (sedlo, uzdečku, postroj) Praktické předvedení a slovní vyjádření ústní
b Předvést péči a očištění jednotlivých částí výstroje Praktické předvedení
c Popsat opravu, případně předvést opravu drobné závady ve výstroji koně Slovní vyjádření ústní, případně praktické předvedení
d Ošetřit a uložit použité pomůcky k výcviku koní Praktické předvedení
Je třeba alespoň jedno kritérium.
3

Přeprava koní

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit zásady pohybu koní po veřejných komunikacích podle platné legislativy Slovní vyjádření ústní
b Popsat přípravu koně před přepravou a předvést praktickou ukázku z ní Slovní vyjádření ústní a praktická ukázka
c Uvést příslušné doklady pro přepravu koní Písemně
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pomoc při podkování a korekturách kopyt

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat a předvést různé způsoby fixace koní Praktické předvedení a slovní vyjádření ústní
b Popsat kopyto jako anatomický útvar Náčrt a slovní vyjádření ústní
c Asistovat při podkování koní a korekturách kopyt, uvést zásady a předvést správné držení končetin, zásady BOZP Praktické předvedení a slovní vyjádření ústní
d Vysvětlit význam podkování a popsat předloženou podkovu Praktické předvedení a slovní vyjádření ústní
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba stanoví, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy. Dále stanoví, které pomůcky uchazeč při zkoušce nesmí používat.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a přiděleným koněm (pokud nemá ke zkoušce vlastního koně) a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany (BOZP a PO).

 

Ověřování by mělo být pokud možno spojeno do navazujících činností vedoucích k ucelenému obrazu jezdce, který je schopen připravit koně pro jeho další užití.

Při demonstraci práce s koněm se z časových a bezpečnostních důvodů doporučuje použít zaučeného koně.

Při zadávání se doporučují např. tyto činnosti:

Předvést vyčištění a ošetření koně

Předvést vyčištění boxu, připravit a podat krmení, popsat a zkontrolovat napájení

Předvést koně na ruce, v klidu, v kroku a v klusu

Popsat exteriér, zhodnotit mechaniku pohybu v kroku a v klusu předváděného koně

Předvést s mladým koněm zkoušku skoku ve volnosti

Nauzdit koně a předvést lonžování např. s chambonem

Postavit drezurní obdélník, kavaletovou a postupovou řadu

Nauzdit a nasedlat koně, předvést základní drezurní úlohu, kavaletovou a skokovou postupovou řadu předepsanou zkušebními řády jednotlivých plemenných knih

Sestavit postroj, postrojit a zapřáhnout koně, vyjmenovat a popsat různé způsoby spřežení

Popsat příznaky říje a práci s říjící klisnou

Popsat péči o březí klisnu v práci

Popsat a předvést základní péči o koně po práci a péči o kopyta

 

Při plnění úkolů formou praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů, dodržování hygieny práce, jakož i ke kvalitě a časovému hledisku zvládání předváděných operací. Přitom je nutno posuzovat nejen dosažený výsledek, ale i samostatnost při rozhodování o nejvhodnějším postupu řešení zadaného úkolu podle daných podmínek pracoviště, kategorie a plemene určeného koně. Důraz je třeba klást na šetrnou manipulaci s koňmi podloženou dostatečnými odbornými vědomostmi a dovednostmi. Při práci s koňmi je třeba hodnotit přístup ke zvířatům a respektování požadavků welfare.

V drezúře se hodnotí zejména sed a pomůcky holení a rukou, vliv jezdce, ve skoku na parkuru rovnováha a styl jezdce. Jednotlivá kritéria se zaměřují na proces i výsledek. Vzhledem ke specifičnosti dílčí kvalifikace by bylo vhodné před vlastním zkoušením absolvovat na zkušebním pracovišti několikadenní stáž. Vzhledem k velkému rozsahu způsobilostí bude hodnocení rozděleno do více částí podle možností organizace.

Na tvorbě standardu se podíleli