Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví
Povolání: Podkovář specialista
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Příprava pracoviště podkováře

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vybrat a upravit pracoviště z hlediska organizace předpokládaných činností (pokud není určené místo k podkování, vybrat místo pro pojízdnou kovárnu) Praktické předvedení a ústní ověření
b Zajistit spolehlivou fixaci zvířete a dodržet zásady BOZP při práci se zvířaty, popsat použití uklidňujících prostředků Praktické předvedení a ústní ověření
c Provést kontrolu pracoviště z hlediska připravenosti nářadí, pracovních pomůcek a strojního zařízení Praktické předvedení a ústní ověření
d Dodržovat zásady BOZP a PO včetně vybavení ochrannými pracovními pomůckami Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Posuzování fyziologie a pohybové anatomie koně z hlediska zdravotního stavu a charakteru onemocnění distálních částí končetin

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Určit plemeno předvedeného koně, popsat morfolologické vlastnosti, vady a odchylky Praktické předvedení a ústní ověření
b Posoudit psychiku předváděného koně z hlediska temperamentu a charakteru Praktické předvedení a ústní ověření
c Posoudit stav předvedeného koně z hlediska výživného a zdravotního stavu Praktické předvedení a ústní ověření
d Popsat fyziologii a pohybovou anatomii předváděného koně, popsat anatomii končetin pod karpem a tarzem (tj. kostra, šlachy, krevní a nervový systém, chrupavky, synoviální útvary, rohové pouzdro, funkci kopyta a rohového střelu) dle charakteru postižení nebo onemocnění, popsat tělesnou stavbu a těžiště, postoje končetin, vyhodnotit jednotlivé chody Praktické předvedení a ústní ověření
e Popsat patologii distálních částí končetin, např. kostně-kloubní systém, onemocnění kloubů, poškození vazů, poškození a záněty šlach, podotrochlozu, schvácení kopyt a patologii kůže a rohového pouzdra, zkostnatění chrupavek Písemné a ústní ověření
f Charakterizovat nejvýznamnější bakteriální, virová a plísňová onemocnění koní včetně onemocnění podléhajících povinnosti oznámení místně příslušným organizačním složkám Státní veterinární správy Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Úprava a ošetření končetin hříbat při běžných i extrémních odchylkách

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat odchylky a zdravotní problémy končetiny hříbat ve věku od narození do 1 roku Písemné a ústní ověření
b Vyhodnotit způsob nápravy odchylek a provést správné ošetření podchycením těžiště končetiny hříběte Praktické předvedení a ústní ověření
c Předvést použití plastových extenzních podkůvek a rychle tuhnoucích tmelů Praktické předvedení a ústní ověření
d Navrhnout zabezpečení následné péče, stálé kontroly a dietetického režimu Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Klasifikace, úprava, podkování a ošetření nemocných kopyt

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Klasifikovat a charakterizovat základní nemoci kopyt a distální části končetiny koně Písemné a ústní ověření
b Charakterizovat, upravit, ošetřit a podkovat nemocné kopyto se změnou tvaru, uvést vady ošetření a podkování kopyta se změnou tvaru Praktické předvedení a ústní ověření
c Charakterizovat, upravit, ošetřit a podkovat kopyto s poškozením rohového pouzdra, uvést vady ošetření a podkování kopyta s poškozením rohového pouzdra Praktické předvedení a ústní ověření
d Charakterizovat, upravit, ošetřit a podkovat kopyto se zánětlivým procesem, uvést vady ošetření a podkování kopyta se zánětlivým procesem Praktické předvedení a ústní ověření
e Charakterizovat příznaky onemocnění distální části končetiny koně, upravit, ošetřit a podkovat končetinu s daným onemocněním, uvést vady ošetření a podkování kopyta Praktické předvedení a ústní ověření
f Popsat a ošetřit rány kopyta – např. nášlap, zášlap Praktické předvedení a ústní ověření
g Charakterizovat vady v pohybu končetin předváděného koně a respektovat je při podkování Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Základní diagnostika problémů distální části končetiny koně a její metody

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Klasifikovat a charakterizovat základní příčiny kulhání Písemné a ústní ověření
b Popsat a předvést klinické vyšetření distální části končetiny koně podkovářem (předvedení, palpace, vyšetření extenzním balančním přístrojem) Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat ohybové zkoušky hrudních a pánevních končetin Písemné a ústní ověření
d Popsat ostatní diagnostické metody (např. rentgenové vyšetření, ultrazvuk, magnetická rezonance, scintigrafie, termografie) Písemné a ústní ověření
e Popsat význam a užití svodné anestezie Písemné a ústní ověření
f Vyhodnotit pravděpodobné možnosti užití koně pro jednotlivá odvětví činnosti z hlediska zdravotního stavu a fyziologického postavení končetin Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Vedení evidence související s podkovářskou praxí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat běžné pracovní záznamy vedené pro hlavní činnosti související s povoláním podkovář Písemné a ústní ověření
b Předvést postup při sjednávání zakázek se zákazníky Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Dodržování etiky, kodexu jednání a předpisů souvisejících s podkovářskou praxí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat profesní praxi v souladu s předpisy ČR a EU Písemné a ústní ověření
b Popsat profesní etiku a kodex jednání podkováře Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

Uchazeč předloží buď výuční list v oboru zaměřeném na podkovářství nebo osvědčení o získání profesní kvalifikace Europodkovář (41-031-H) a čestné prohlášení o způsobu získání a délce samostatné podkovářské praxe. Délka praxe musí být minimálně 2 roky.

 

Ověřování kompetencí bude probíhat v navazujících činnostech vedoucích k ucelenému podkovářskému úkonu, který zahrnuje požadavky na zlepšení zdravotního stavu kopyt, končetin, pohybových schopností a celkové pohody zvířat (welfare) ošetřovaného koně. Úkolem ověřování je vytvořit ucelený obraz o teoretických znalostech a praktických dovednostech zkoušeného absolventa na úrovni podkováře specialisty.

 

Zkouška je rozdělena na následující části:

Písemné ověření (formou písemné práce)

Praktické a ústní ověření

 

Součástí zkoušky je písemná práce, kterou budou ověřena všechna kritéria, u nichž je uveden způsob ověření "Písemné ověření".

 

K praktické části zkoušky každého uchazeče musí být připraveno na úpravu a ošetření jedno hříbě s výraznou odchylkou končetiny do stáří jednoho roku a jeden dospělý kůň na ošetření a podkování z každé kategorie v níže uvedeném přehledu:

 

1. kategorie - Nemocné kopyto se změnou tvaru

1.1 Charakterizovat, upravit a podkovat kopyto úzké v patkách

1.2 Charakterizovat, upravit a podkovat kopyto úzké v korunkovém okraji

1.3 Charakterizovat, upravit a podkovat kopyto úzké v chodidlovém okraji

1.4 Charakterizovat, upravit a podkovat kopyto špalkové

1.5 Charakterizovat, upravit a podkovat kopyto ploché

1.6 Charakterizovat, upravit a podkovat kopyto plné

1.7 Charakterizovat, upravit a podkovat kopyto s kroužkem

 

2. kategorie - Nemocné kopyto s poškozením rohového pouzdra

2.1 Charakterizovat, upravit a podkovat kopyto se sníženou kvalitou rohoviny

2.2 Charakterizovat, upravit a podkovat kopyto s rozštěpem

2.3 Charakterizovat, upravit a podkovat kopyto s onemocněním bílé čáry

2.4 Charakterizovat, upravit a podkovat kopyto s rohovým sloupkem v součinnosti s veterinárním lékařem

2.5 Charakterizovat, upravit a podkovat kopyto s ránou v součinnosti s veterinárním lékařem

 

3. kategorie - Nemocné kopyto se zánětlivým procesem

3.1 Charakterizovat, upravit a podkovat kopyto s pododermatitidou

3.2 Charakterizovat, upravit a podkovat kopyto s rakovinou kopyta v součinnosti s veterinárním lékařem

3.3 Charakterizovat, upravit a podkovat kopyto s hyperplazií rohoviny

3.4 Charakterizovat, upravit a podkovat kopyto schvácené v součinnosti s veterinárním lékařem

 

4. kategorie - Onemocnění distální části končetiny koně

4.1 Charakterizovat, upravit a podkovat kopyto končetiny s onemocněním podotrochleárního aparátu

4.2 Charakterizovat, upravit a podkovat kopyto končetiny s postiženým hlubokým ohybačem

4.3 Charakterizovat, upravit a podkovat kopyto končetiny s postiženým mezikostním svalem

4.4 Charakterizovat, upravit a podkovat kopyto končetiny s postiženým povrchovým ohybačem

4.5 Charakterizovat, upravit a podkovat kopyto končetiny s postižením kolaterálních vazů

4.6 Charakterizovat, upravit a podkovat kopyto končetiny s artrotickými změnami kloubů prstu

4.7 Charakterizovat, upravit a podkovat kopyto končetiny se zkostnatělými chrupavkami

 

U podkovaných koní s ortopedickými problémy během celé zkoušky musí účastník zkoušky sledovat koně s vadami v pohybu končetin. Správné vyhodnocení odchylky v pohybu končetin, úprava kopyt a podkování musí směřovat k nápravě odchylek jako jsou: rozmetání, smetání, stíhání, ploužení, překlubování a vytáčení v hleznech.

 

Předepsané činnosti, jejichž zvládnutí je nutné ověřit:

 

Ošetřit a upravit končetiny hříběte postiženého výraznou odchylkou končetin včetně použití různých způsobů extenzí

Posoudit koně před podkováním nebo korekturou v klidu, osy zatížené končetiny ze všech stran, osy na zvednuté končetině, staré podkování

Posoudit koně v pohybu, zhodnotit fáze kmitu, podpěru a posunu v závislosti na stavbě těla, došlap jednotlivých končetin, vyhodnotit případné kulhání

Sejmout podkovy a vyhodnotit stav kopyta a opotřebení podkovy za použití vhodného nářadí

Vypracovat plán podkování podle výsledků posouzení postojů končetin koně, jejich případného onemocnění a vyhodnocení RTG snímků v součinnosti s veterinárním lékařem

Upravit kopyto před podkováním za použití vhodného nářadí, vyvážit končetiny podle postojů a stavby koně, zohlednit povahu onemocnění, provést ortopedické zákroky na kopytech a zkontrolovat pravidelnost došlapu

Vybrat vhodnou podkovu, zvolit vhodné nářadí pro úpravu podkov, upravit podkovu za tepla tak, aby vyhovovala tvaru kopyta a zatížení postojem končetiny, připálit podkovu a případně užít ortopedická opatření respektující onemocnění koně

Vybrat vhodné nářadí a odpovídající podkováky k přibití podkovy, podkovat končetiny, provést konečnou úpravu kopyt, zhodnotit správnost podkování v klidu i za pohybu koně

 

Při ověřování kompetencí formou praktického předvedení je třeba přihlížet nejen k bezpečnému provádění všech úkonů a dodržování hygieny práce, ale především ke správnosti a kvalitě podkování tak, aby splňovalo maximální pohodu koně. Je nutno posuzovat nejen dosažený výsledek, ale i samostatnost při rozhodování o nejvhodnějším postupu řešení zadaného úkolu. Důraz je třeba klást na šetrnou manipulaci s koňmi podloženou dostatečnými odbornými vědomostmi a dovednostmi a na součinnost s veterinárním lékařem.

 

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro zemědělství, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a AK ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Živnostenské společenstvo podkovářů

Svaz chovatelů českého teplokrevníka

Mendelova univerzita v Brně

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno - Klinika chorob koní

Ing. Jindřich Vinčálek (OSVČ, Podkovářská škola, s. r. o.)

Š CH K - KUBIŠTA, s. r. o. (Šlechtitelský chov koní)

SŠDOS Moravský Krumlov