Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví
Povolání: Europodkovář
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Posuzování koně z hlediska fyziologie, anatomie a základní péče o jeho zdraví

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat základní plemena koní, barvy a odznaky Písemné ověření (test) a ústní ověření
b Určit plemeno předvedeného koně, popsat jeho morfologické vlastnosti a vady Praktické předvedení a ústní ověření
c Vysvětlit základy etologie koní Písemné ověření (test) a ústní ověření
d Charakterizovat psychiku koně podle temperamentu, charakteru a neurotypu Písemné ověření (test) a ústní ověření
e Popsat základní péči o zdraví, výživu a pohodu koně Písemné ověření (test, písemná práce) a ústní ověření
f Posoudit zdravotní stav předvedeného koně Praktické předvedení a ústní ověření
g Popsat kostru, hlavní skupiny svalů, tělesnou stavbu a těžiště, postoje končetin, vyhodnotit jednotlivé chody, pohybovou anatomii končetin, vysvětlit anatomii pod karpem a tarzem, tj. kostra, šlachy, krevní a nervový systém, chrupavky, synoviální útvary a rohové pouzdro, funkci kopyta a rohového střelu Písemné ověření (test, písemná práce) a ústní ověření v reálném provozu
h Popsat patologii distálních částí končetin - kostně kloubní systém onemocnění kloubů, záněty vazů, záněty šlach, podotrochlozu, schvácení kopyt a patologii kůže a rohového pouzdra Písemné ověření (test, písemná práce) a ústní ověření
i Popsat základní péči o končetiny a kopyta koně Písemné ověření (test, písemná práce) a ústní ověření
j Charakterizovat nejvýznamnější bakteriální, virová a plísňová onemocnění koní včetně onemocnění podléhajících povinnosti oznámení orgánům veterinární správy Písemné ověření (test) a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Příprava pracoviště podkováře

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat podkovářské dílny a nářadí Písemné ověření (test, písemná práce)
b Popsat sortiment strojně vyráběných podkov, podkováků a umělých hmot používaných v podkovářství Písemné ověření (test, písemná práce)
c Vybrat a upravit pracoviště z hlediska organizace předpokládaných činností (pokud není určené místo k podkování, vybrat místo pro pojízdnou podkovářskou dílnu) Praktické předvedení a ústní ověření
d Provést a popsat kontrolu pracoviště z hlediska připravenosti nářadí, pracovních pomůcek, strojního zařízení a ergonomie Praktické předvedení a ústní ověření
e Popsat a předvést spolehlivou fixaci zvířete a dodržet zásady BOZP při práci se zvířaty Praktické předvedení a ústní ověření v reálném provozu
f Popsat zásady BOZP a PO včetně vybavení ochrannými pracovními pomůckami Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Posuzování koně před a po korektuře kopyt nebo podkování

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit význam pohybu koně a popsat mechaniku pohybu koně Písemné ověření (test, písemná práce) a ústní ověření v reálném provozu
b Posoudit koně před korekturou kopyt nebo podkováním v klidu, osy zatížené končetiny ze všech stran, osy na zvednuté končetině, stav kopyta nebo starého podkování Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat jednotlivé fáze pohybu končetin koně a jejich význam v podkovářství Písemné ověření (test, písemná práce)
d Posoudit v pohybu koně jednotlivé fáze - došlapu, nesení, překlápění, odrazu a kmitu jednotlivých končetin Praktické předvedení a ústní ověření
e Posoudit koně po korektuře kopyt či podkování v klidu, v kroku, v klusu na tvrdém podkladu, posoudit správnost a vhodnost provedeného zákroku Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Korektura kopyt bez podkování

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat úpravu rovnováhy kopyta v závislosti na zatížení končetinou Písemné ověření (test, písemná práce) a ústní ověření
b Vyhodnotit nárůst rohoviny a stanovit způsob korektury kopyt Praktické předvedení a ústní ověření
c Upravit střel podle jeho výšky Praktické předvedení a ústní ověření
d Upravit chodidlo bez zbytečného zeslabení Praktické předvedení a ústní ověření
e Upravit kopytní stěnu a nosný okraj Praktické předvedení a ústní ověření
f Provést ortopedická opatření – překlápění hrany Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Úpravy končetin hříbat

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat končetiny hříbat ve stáří od narození do 8 týdnů z hlediska možnosti úpravy nepravidelných postojů a popsat jejich úpravu Písemné ověření (test, písemná práce) a ústní ověření
b Popsat a zdůvodnit použití plastových extenzních podkůvek a rychle tuhnoucích tmelů Písemné ověření (písemná práce) a ústní ověření
c Popsat a předvést způsob ošetření kopýtka hříběte podchycením správného těžiště při úpravě nepravidelných postojů hříbat, provést úpravu Praktické předvedení a ústní ověření
d Popsat zabezpečení následné péče, stálé kontroly a dietetického režimu při léčbě nepravidelných postojů Písemné ověření (test, písemná práce) a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Popis postupu práce a ohřevu materiálu v kovářských pecích a výhních

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat základy výroby železa a postupy využívané podkováři při změně vlastnosti kovů Písemné ověření (test, písemná práce)
b Popsat základní kovářské postupy využívané podkováři při tvarování železa Písemné ověření (test, písemná práce)
c Popsat nářadí, pomůcky a zařízení pro ruční tváření kovů za tepla Písemné ověření (test, písemná práce)
d Popsat správný postup při ohřevu a ochlazování materiálu Písemné ověření (test, písemná práce)
e Popsat zásady BOZP pro tváření kovů za tepla a práci s plasty včetně poskytnutí první pomoci Písemné a ústní ověření (test, písemná práce)
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Ruční zhotovování různých typů podkov na pravidelná a nepravidelná kopyta

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat a charakterizovat podkovu Písemné ověření (test, písemná práce)
b Popsat způsoby a postupy ruční výroby podkov Písemné ověření (test, písemná práce)
c Popsat výrobu ortopedického doplňku podkovy (např. zámek, srdce apod.) Písemné ověření (test, písemná práce)
d Vysvětlit zásady a požadavky na výrobu podkovy podle standardu EU Ústní ověření
e Zdůvodnit použití plastových podkov a podkov ze slitin, popsat jejich úpravu Písemné ověření (test, písemná práce) a ústní ověření
f Provést kontrolu připravenosti pracoviště a nářadí Praktické předvedení a ústní ověření
g Vybrat vhodný materiál pro zvolenou podkovu Praktické předvedení a ústní ověření
h Vyrobit podkovu na pravidelné nebo nepravidelné kopyto a přibít ji na kopyto neživé končetiny Praktické předvedení a ústní ověření
i Provést tvarování a ortopedickou úpravu na strojně vyráběných podkovách Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Ruční opracování podkovy

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést a zdůvodnit základní postupy ručního obrábění a opracování kovových a plastových podkov (např. řezání, svařování, stříhání, pilování, vrtání, broušení, ohýbání aj.) Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat zásady BOZP pro ruční obrábění a zpracování kovových materiálů, popř. plastů včetně poskytnutí první pomoci Písemné ověření (písemná práce) a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Podkování zdravých a pravidelných kopyt

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat pravidelná kopyta, jejich úpravu a podkování Písemné ověření (test, písemná práce)
b Popsat výhody a nevýhody podkování Písemné ověření (test, písemná práce)
c Popsat rozdíly v podkování dle využití koní Písemné ověření (test, písemná práce)
d Sejmout podkovy, vyhodnotit nárůst rohoviny kopyt a opotřebení podkov za použití vhodného nářadí Praktické předvedení a ústní ověření
e Upravit kopyta před podkováním za použití vhodného nářadí – provést korekturu kopyta, vyvážit končetiny podle postojů a stavby koně, zkontrolovat pravidelný došlap Praktické předvedení a ústní ověření
f Vybrat a upravit nebo vykovat vhodnou podkovu a upravit ji za tepla tak, aby vyhovovala tvaru kopyta a zatížení postojem končetiny, napasovat podkovu za tepla, případně provést ortopedická opatření Praktické předvedení a ústní ověření
g Zvolit odpovídající podkováky k přibití podkovy, podkovat končetiny, provést konečnou úpravu kopyt, zhodnotit správnost podkování v klidu i za pohybu Praktické předvedení a ústní ověření
h Informovat osobu zodpovědnou za koně o stavu končetin a podkování Ústní ověření v reálném provozu
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Klasifikace, úprava a podkování nepravidelných kopyt v závislosti na nepravidelných postojích končetin

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Klasifikovat, popsat a načrtnout zdravá nepravidelná kopyta Písemné ověření (test, písemná práce) a ústní ověření
b Popsat a načrtnout deformace končetin Písemné ověření (test, písemná práce) a ústní ověření
c Uvést chyby, ke kterým může dojít při korektuře nebo podkování nepravidelných kopyt Písemné ověření (test, písemná práce) a ústní ověření
d Popsat stíhání, strouhání a další vady chůze a navrhnout opatření Písemné ověření (test, písemná práce) a ústní ověření
e Provést korekturu a podkování nepravidelných kopyt v závislosti na nepravidelných postojích končetin Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v ošetřování nemocných kopyt

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Klasifikovat, popsat a načrtnout nemocná kopyta se změnou tvaru, s poškozením rohového pouzdra a se zánětlivými procesy Písemné ověření (test, písemná práce) a ústní ověření
b Charakterizovat kulhání, jeho příčiny, typy a intenzitu Písemné ověření (test, písemná práce)
c Popsat základní klinické vyšetření končetiny koně palpací, vyšetření kopyta palpačními kleštěmi, vyšetření končetiny digitálním balančním přístrojem Písemné ověření (test, písemná práce)
d Popsat zobrazovací metody a diagnostické znecitlivění nemocné končetiny a kopyta koně Písemné ověření (test, písemná práce)
e Popsat ošetření hniloby rohového střelu Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Vedení evidence související s podkovářskou praxí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyplnit běžné pracovní záznamy vedené pro hlavní činnosti související s povoláním podkovář Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat postup při sjednávání zakázek se zákazníkem Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Dodržování etiky, kodexu jednání a předpisů souvisejících s podkovářskou praxí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat profesní praxi podkováře v souladu s předpisy ČR a EU Ústní ověření
b Popsat profesní etiku a kodex chování a jednání podkováře Ústní ověření
c Dodržovat profesní etiku a kodex chování a jednání podkováře a dodržovat platnou právní úpravu související s podkovářskou praxí Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

 

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

 

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na jednotku práce NSP - https://nsp.cz/jednotka-prace/europodkovar#zdravotni-zpusobilost).

Uchazeč předloží svářečský průkaz pro svařování elektrickým obloukem (v rozsahu oprávnění ZK 111W01 nebo ZK 135W01).

Pracovní oděv si zajistí každý uchazeč sám.

 

Ověřování kompetencí by mělo pokud možno probíhat v navazujících činnostech vedoucích k ucelenému podkovářskému úkonu, který zahrnuje požadavky na úpravu bosých kopyt a podkování a tím zlepšení pohybových schopností a celkové úrovně welfare koně. Při ověřování kompetencí formou praktického předvedení je třeba přihlížet nejen k bezpečnému provádění všech úkonů a dodržování hygienických zásad při provádění práce, ale především ke správnosti a kvalitě úpravy bosých kopyt a podkování tak, aby splňovalo maximální pohodu ošetřovaných koní. Je nutno posuzovat nejen dosažený výsledek, ale i samostatnost při rozhodování o nejvhodnějším postupu řešení zadaného úkolu podle daných podmínek pracoviště. Důraz je třeba klást na šetrnou manipulaci s koňmi, podloženou dostatečnými odbornými vědomostmi a dovednostmi.

 

Součástí zkoušky je písemný test. Autorizovaná osoba sestaví test náhodným generováním ze souboru otázek a při přípravě testu zabezpečí vždy různé kombinace pořadí možných odpovědí u jednotlivých otázek. Celkový počet otázek v testu musí být 70.

 

Pravidla pro aplikaci testů jako způsobu ověřování profesních kvalifikací

Soubor otázek pro testy stanovuje autorizovaná osoba podle požadavků hodnoticího standardu. Musí přitom splňovat následující pravidla:

A. Testy pro jednotlivé uchazeče musí být generovány z dostatečně velkého souboru otázek, aby bylo možné vytvářet dostatečné počty různě sestavených testů.

B. Při každé zkoušce musí být ověřeny všechny kompetence kvalifikačního standardu. To znamená, že v případě, kdy se některé kompetence nebo kritéria ověřují pomocí testů, musí být splněny následující podmínky:

B1. Pro celkový soubor otázek, z něhož se generují jednotlivé testy: Pro každé kritérium existuje několik otázek.

B2. Pro jednotlivé vygenerované testy: Každý uchazeč má ve svém testu pro každé kritérium (u něhož je test způsobem ověření a v návaznosti na pokyn o tom, která kritéria je třeba u zkoušky splnit) dvě otázky.

B3. Pro úspěšné splnění požadavků testu: Za úspěšné splnění testu se považuje 90 % správně zodpovězených otázek s tím, že pro každé kritérium musí být správně zodpovězeno alespoň 50 % otázek.

 

Zkouška je rozdělena na následující části:

 

1. Písemná část zkoušky

1.a) Písemný test

Uchazeč v písemném testu odpovídá na 70 otázek se třemi až čtyřmi možnostmi odpovědí (čas ke zpracování testu je 140 minut). Testové otázky vycházejí z 35 kritérií hodnocení, u kterých je uveden test.

Pokyny k hodnocení písemného testu

  • maximální počet získaných bodů = 70
  • minimální počet bodů pro hodnocení "vyhověl" = 63

 

1.b) Písemná práce

Uchazeč si vylosuje 4 otázky pro písemné zpracování odpovědí z kritérií hodnocení, u kterých je uvedena písemná práce. Čas ke zpracování písemné práce je 120 minut.

Upozornění: Způsob ověření "písemná práce" je uveden u 33 kritérií, ale uchazeč bude vyzkoušen tímto způsobem pouze ze 4 kritérií.

Pokyny k hodnocení písemné práce:

  • každá otázka je hodnocena 10 body (celkem max. 40 bodů)
  • minimální počet bodů pro hodnocení každé otázky = 5
  • hodnocení otázky pod 5 bodů je považováno za nedostatečné
  • minimální počet bodů pro celkové hodnocení písemné práce "vyhověl" = 32 bodů

 

2. Praktická část zkoušky

2.A. Ruční výroba podkovy

Vykovat z pásoviny vylosovanou podkovu dle nákresů, přitvarovat a přibít na kopyto neživé končetiny, kterou si uchazeč vylosuje z celkového počtu připravených preparátů předních a zadních končetin.

Typy losovaných podkov:

1.a) Přední podkova stíhavka s rýhou, rotační sáňkou prohnutou o sílu materiálu a ohnutými konci ramen

1.b) Zadní podkova stíhavka se zkovaným svahem v přední části

2.a) Přední podkova strouhavka s obroušenou hranou podkovy na přechodu vnitřní přední a postranní části na úroveň rýhy. Druhý a třetí otvor pro podkovák jsou posunuty za zbroušenou část podkovy.

2.b) Zadní podkova strouhavka s obroušenou hranou podkovy na přechodu vnitřní přední a postranní části na úroveň rýhy. Druhý a třetí otvor pro podkovák jsou posunuty za zbroušenou část podkovy. Vnitřní čapka je posunuta dozadu na konec zbroušené hrany.

3.a) Přední podkova s boční extenzí. Vnější rameno je širší než vnitřní. Rozdíl v šířce ramen je 10 mm. Širší rameno podkovy je rýhované, na vnitřním rameni jsou otvory pro podkováky znamenané bez rýhy.

3.b) Zadní podkova s boční extenzí. Vnější rameno je širší než vnitřní. Rozdíl v šířce ramen je 10 mm. Širší rameno podkovy je rýhované, na vnitřním rameni jsou otvory pro podkováky znamenané bez rýhy.

4.a) Přední podkova s přední extenzí, v přední části široká 25-30 mm. Ramena se mezi prvním a druhým otvorem pro podkováky zužují, šířka na konci ramen je o 10 mm užší než v přední části podkovy. Podkova nemá rýhu.

4.b) Zadní podkova s přední extenzí, v přední části široká 25-30 mm. Ramena se mezi prvním a druhým otvorem pro podkováky zužují, šířka na konci ramen je o 10 mm užší než v přední části podkovy. Podkova nemá rýhu.

5.a) Přední podkova se zámkem mezi konci ramen. Zámek může být vykován a svařen kovářským svařováním, nebo zhotoven z polotovaru a navařen elektrickým obloukem. Šířka zámku musí být minimálně stejná jako šířka ramen.

5.b) Zadní podkova se zámkem mezi konci ramen. Zámek může být vykován a svařen kovářským svařováním, nebo zhotoven z polotovaru a navařen elektrickým obloukem. Šířka zámku musí být minimálně stejná jako šířka ramen.

V této části zkoušky jsou ověřovány tyto kompetence a jejich kritéria:

Příprava pracoviště podkováře, kritéria c) a d),

Ruční zhotovování různých typů podkov na pravidelná a nepravidelná kopyta, kritéria f), g), h), i),

Ruční opracování podkovy, kritérium a).

 

Bodové hodnocení části zkoušky 2.A. Ruční výroba podkovy

 

Úprava kopyta

úprava chodidla a střelu, rovina nosného okraje

0 - 10 bodů

Výroba a tvarování podkovy

připravenost pracoviště, pracovní postup

0 - 10

bodů

Výroba a tvarování podkovy

tvarování

0 - 10

bodů

Výroba a tvarování podkovy

rovina nosné plochy

0 -10

bodů

Výroba a tvarování podkovy

kvalita otvorů pro podkováky

0 -10

bodů

Výroba a tvarování podkovy

pozice podkováků

0 -10

bodů

Výroba a tvarování podkovy

tvar a umístění čapek

0 -10

bodů

Výroba a tvarování podkovy

ortopedická opatření

0 -10

bodů

Přibití podkovy a konečná úprava

rozmístění podkováků a výška zatlučení

0 -10

bodů

Přibití podkovy a konečná úprava

konečná úprava

0 -10

bodů

 

Maximální počet možných získaných bodů je 100 a minimální je 75, přičemž žádná z činností nesmí být hodnocena nedostatečně, tj. pod 5 bodů. Hodnocení "nevyhověl" vyřazuje uchazeče z další účasti na zkoušce z důvodů ochrany zdraví ošetřovaných koní.

Časový limit zkoušky části 2.A je 90 minut.

 

2.B. Úprava kopyt hříběte

2.B.1.Posoudit postoj hříběte do stáří jednoho roku

2.B.2.Zvolit vhodný postup korektury a navrhnout ortopedická opatření

2.B.3.Provést korekturu hříběcích kopýtek včetně ortopedických opatření

2.B.4. Předvést použití plastových podkůvek a tmelů

V této části zkoušky jsou ověřovány kompetence a jejich kritéria:

Příprava pracoviště podkováře, kritéria c), d) a e),

Posuzování koně z hlediska fyziologie, anatomie a základní péče o jeho zdraví, kritéria b) a f),

Posuzování koně před a po korektuře kopyt nebo podkování, kritéria b), d), e),

Korektura kopyt bez podkování, kritéria b), c), d), e), f),

Úpravy končetin hříbat, kritérium c).

 

Bodové hodnocení části zkoušky 2.B. Úprava kopyt hříběte

 

Posouzení stojícího hříběte

rámec, stavba končetin, vše s ohledem na stáří hříběte

0 - 10 bodů

Posouzení hříběte v kroku

pohyb a došlap končetin

0 - 10

bodů

Vypracování návrhu úpravy kopýtek hříběte

pracovní postup a ortopedická opatření

0 - 10

bodů

Korektura bosých kopýtek hříběte

správnost korektury nosné plochy kopýtka v souvislosti s osou končetiny

0 -10

bodů

Korektura bosých kopýtek hříběte

ortopedická opatření

0 -10

bodů

 

Maximální počet možných získaných bodů je 50 a minimální je 35, přičemž žádná činnost nesmí být hodnocena nedostatečně, tj. pod 5 bodů. Časový limit zkoušky části B je 90 minut.

 

2.C. Úprava a podkování všech čtyřech končetin koně strojně vyráběnými podkovami

2.C.1.Zkontrolovat připravenost pracoviště, posoudit koně před podkováním nebo korekturou kopyt v klidu, osy zatížených končetin ze všech stran, osy na zvednuté končetině, staré podkování

2.C.2.Posoudit koně v pohybu, zhodnotit jednotlivé fáze pohybu končetin v závislosti na stavbě těla a došlap jednotlivých končetin

2.C.3.Fixovat koně

2.C.4.Zvolit vhodný postup korektury, nářadí a pomůcky

2.C.5.Sejmout podkovy a vyhodnotit stav kopyt a opotřebení podkov za použití vhodného nářadí

2.C.6.Upravit kopyta před podkováním za použití vhodného nářadí, vyvážit končetiny podle postojů a stavby koně, zkontrolovat pravidelný došlap

2.C.7.Vybrat vhodné podkovy, zvolit vhodné nářadí pro úpravu podkov, upravit podkovu za tepla tak, aby vyhovovaly tvaru kopyta a zatížení postojem končetiny, případně provést ortopedická opatření

2.C.8.Vybrat vhodné nářadí a odpovídající podkováky k přibití podkovy, podkovat končetiny, provést konečnou úpravu kopyt, posoudit správnost podkování jednotlivých končetin v klidu i za pohybu koně, vyhodnotit účelnost zvolených ortopedických opatření

 

Bodové hodnocení části zkoušky 2.C. Úprava a podkování všech čtyřech končetin koně strojně vyráběnými podkovami

 

1. část – Posouzení koně před podkováním

V této části zkoušky jsou ověřovány tyto kompetence a jejich kritéria:

Příprava pracoviště podkováře – kritéria c), d), e),

Posuzování koně z hlediska fyziologie, anatomie a základní péče o jeho zdraví- kritéria b), f),

Posuzování koně před a po korektuře kopyt nebo podkování – kritéria b), d).

 

Kontrola připravenosti pracoviště, posouzení stojícího koně

rámec, stavba končetin

0 - 10 bodů

Posouzení v kroku a v klusu

pohyb končetin, došlap, délka kroku, kulhání

0 - 10

bodů

Sejmutí podkovy a posouzení starého podkování

opotřebení podkovy, nárůst rohoviny, vyhodnocení účinnosti ortopedických opatření

0 - 10

bodů

Plán podkování

vypracování plánu nového podkování podle zjištěných skutečností včetně snímků RTG

0 -10

bodů

 

2. část – Úprava kopyt

V této části zkoušky jsou ověřovány tyto kompetence a jejich kritéria:

Podkování zdravých a pravidelných kopyt – d), e), f), g),

Klasifikace, úprava a podkování nepravidelných kopyt v závislosti na nepravidelných postojích končetin – kritérium e).

 

Úprava chodidla a střelu

odstranění rohoviny, dostatečná tloušťka chodidla, výška střelu

0 - 10 bodů

Korektura kopytní stěny

vyrovnanost a délka stěny, přiměřenost zkrácení, vyrovnání pronešení stěny

0 - 10

bodů

Tvar chodidla a rovina nosného okraje

vyrovnání zatížení, rovina a dostatečná šířka nosného okraje

0 - 10

bodů

Lateromediální rovnováha

zatížení kopyt ve fázích došlapu a nesení v souvislosti
s postavením končetiny při zachování přirozených os končetin

0 -10

bodů

Dorzopalmární – plantární rovnováha

zatížení kopyta při došlapu v souvislosti s délkou kroku, úprava a vybalancování překlápění, při zachování přirozených os končetin

0 -10

bodů

 

3. část - Výběr a příprava podkov

V této části zkoušky je ověřována kompetence Podkování zdravých a pravidelných kopyt - kritérium f).

 

Výběr vhodných podkov

typ, velikost, šířka, tloušťka podkovy, podle zaměření koně a stavby končetin

0 - 10 bodů

Tvarování přední a postranní části podkov

přizpůsobení k nosnému okraji, pozice podkováků, umístění čapek

0 - 10

bodů

Tvarování patek

přesah podkovy, dostatečná podpora patkám

0 - 10

bodů

Rovina nosného okraje a kvalita zpracování

vyrovnání nosné plochy, zpracování bez přílišných stop po kladivu

0 -10

bodů

Zvolená ortopedická opatření

sáňkové prohnutí odvalovací hrany, rozšíření ramen, úprava podkovy řezáním a svařováním

0 -10

bodů

 

4. část – Přibití podkovy a konečná úprava

V této části zkoušky je ověřována kompetence Podkování zdravých a pravidelných kopyt – kritérium g).

Usazení podkov na kopytech

respektování sagitální osy těla a pohybu končetin, vyváženost kopyta

0 - 10 bodů

Rozmístění podkováků na kopytech

přibití optimálního množství podkováků v přední části kopyta

0 - 10

bodů

Úroveň výšky a roviny přibitých podkováků

dostatečná výška a rovina přibití podkováků, respektování vzdálenosti od korunkového okraje

0 - 10

bodů

Kvalita nýtování

tvar a zapuštění nýtů

0 -10

bodů

Konečná úprava

hladkost kopyta, obroušení hran

0 -10

bodů

 

5. část – Posouzení koně po podkování, záznam do provozního deníku

V této části zkoušky jsou ověřovány tyto kompetence a jejich kritéria:

Posuzování koně před a po korektuře kopyt nebo podkování – kritérium e),

Vedení evidence související s podkovářskou praxí - kritérium a).

 

Zhodnocení správnosti podkování

správný došlap, vyváženost překlápění končetin, zlepšení pohybu končetin

0 - 10 bodů

 

Maximální počet možných získaných bodů je 200 a minimální 150, přičemž žádná z činností nesmí být hodnocena nedostatečně, tj. pod 5 bodů. Hodnocení neprospěl vyřazuje uchazeče z další účasti na zkouškách. Při ohrožení zdraví koně a nedodržení BOZP ze strany uchazeče bude zkouška předčasně ukončena. Časový limit zkoušky části C je 120 minut.

 

3. Ústní část zkoušky

V průběhu celé praktické zkoušky probíhá kombinované ústní ověření. Uchazeč musí vždy zkoušejícímu sdělit a zdůvodnit způsob praktického předvedení před jeho zahájením, neboť veškeré úkony praktické zkoušky 2.B. a 2.C. probíhají na živých hříbatech a koních. Špatně zvolený nebo provedený úkon by mohl ošetřovanému hříběti či koni vážně poškodit zdraví.

Některá kritéria jsou ověřována vedle písemného ověření, také ústním ověřením. Několik kritérií ověřuje teoretické znalosti, které jsou ověřovány pouze ústním ověřením. Obsah těchto teoretických otázek se týká problematiky uvedené v příslušných kritériích.

Během ústního ověřování je hodnocena odborná správnost a úroveň komunikace. Ústní zkouška není bodově hodnocena, ale je třeba splnit všechna kritéria.

 

Závěrečné hodnocení

Celkový počet maximálně možných získaných bodů z písemné a praktické části zkoušky je 460, minimální počet bodů nutný pro úspěšné absolvování zkoušky z písemné a praktické části je 355. Pro úspěšné absolvování zkoušky je třeba splnit také všechna kritéria s ústním ověřením zařazená do ústní části zkoušky.

Opravnou zkoušku je třeba absolvovat v plném rozsahu.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro zemědělství, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a AK ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Živnostenské společenstvo podkovářů

Mendelova univerzita v Brně

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno - Klinika chorob koní

Ing. Jindřich Vinčálek (OSVČ) - Podkovářská škola, s. r. o.

Š CH K - KUBIŠTA, s. r. o. (Šlechtitelský chov koní)