Hodnoticí standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Speciální a interdisciplinární obory
Povolání: Malíř, lakýrník a natěrač
Platnost standardu: Od 6.2.2009 do 15.2.2017
Možnosti zkoušky: Tento standard již není platný a není možno podle něj zkoušet. Od 29.11.2016 lze zkoušet podle nového standardu.
Kvalifikační úroveň: 3

Hodnoticí standard


Kritéria a způsoby hodnoceni

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v technické dokumentaci provádění a oprav malířských prací

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Rozlišit druhy technické dokumentace Praktické předvedení s vysvětlením
b Používat technickou projektovou dokumentaci - porozumět technické zprávě jako součásti projektové dokumentace Praktické předvedení s vysvětlením
c Používat technickou firemní dokumentaci týkající se nátěrových hmot a technologických postupů Praktické předvedení s vysvětlením
d Používat výkresovou dokumentaci lakýrnických a natěračských prací Praktické předvedení s vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v technologických postupech provádění a oprav maleb

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit technologický postup pro zadaný pracovní úkol a volbu odůvodnit Slovní vysvětlení s odůvodněním
b Vysvětlit technologický postup Slovní vysvětlení s odůvodněním
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Návrh pracovních postupů provádění a oprav maleb

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Navrhnout pracovní postup pro zadaný pracovní úkol Písemně nebo slovně s odůvodněním
b Vysvětlit a odůvodnit pracovní postup Písemně nebo slovně s odůvodněním
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Orientace v nátěrových hmotách a pomocných prostředcích pro malířské práce

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat druhy nátěrových hmot a pomocných prostředků, jejich vlastnosti a použití Písemně nebo slovně s vysvětlením
b Vysvětlit možnosti použití nátěrových hmot a pomocných prostředků Písemně nebo slovně s vysvětlením
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Posuzování kvality materiálů dostupnými prostředky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést parametry kvality materiálů Písemně nebo slovně
b Posoudit kvalitu konkrétního stavebního materiálu, prostředky, které má pracovník běžně k dispozici (smyslovými vjemy, jednoduchými měřidly apod.), posudek odůvodnit Prakticky se slovním odůvodněním
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Posuzování stavu podkladu před prováděním maleb, stanovení způsobu přípravy podkladu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat kritéria pro posouzení stavu podkladu Písemně nebo slovně
b Popsat způsob kontroly kritérií Písemně nebo slovně
c Stanovit způsob přípravy podkladu (očištění, odmaštění, odstranění starých nátěrů, izolace skvrn, dezinfekce, opravy trhlin aj.) Písemně nebo slovně
d Vyhodnotit kritéria dle zadání Prakticky se slovním odůvodněním
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Tmelení ploch a broušení tmelených ploch

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat účel tmelení, materiály a pracovní pomůcky Písemně nebo slovně
b Popsat pracovní postup tmelení a broušení Písemně nebo slovně
c Provést tmelení a broušení ploch dle zadání Praktické předvedení s vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Nanášení malířských nátěrů štětkou, štětcem a válečkem

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat způsoby nanášení nátěrových hmot Písemně nebo slovně
b Popsat pracovní postupy, nářadí a zařízení Písemně nebo slovně
c Popsat druhy používaných nátěrových hmot a jejich přípravu pro nanášení štětcem, válečkem a stříkáním Písemně nebo slovně
d Popsat způsoby kontroly nátěrů a kontrolované parametry Písemně nebo slovně
e Připravit nátěrovou hmotu k použití Praktické předvedení s vysvětlením
f Nanášet nátěrovou hmotu dle zadání Praktické předvedení s vysvětlením
g Kontrolovat kvalitu povrchu po aplikaci nátěrové hmoty Praktické předvedení s vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Příprava podkladu před prováděním maleb

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat způsoby přípravy podkladu (očištění, odmaštění, odstranění starých nátěrů, izolace skvrn, dezinfekce, opravy trhlin aj.) Písemně nebo slovně
b Popsat prostředky pro přípravu podkladu Písemně nebo slovně
c Popsat způsoby kontroly podkladu a kontrolované parametry Písemně nebo slovně
d Odstranit původní nátěr nebo tapety mechanickými pomůckami Praktické předvedení s vysvětlením
e Odstranit původní nátěr nebo tapety chemickými přípravky Praktické předvedení s vysvětlením
f Odstranit mechanické nečistoty Praktické předvedení s vysvětlením
g Očistit podklad od nečistot, mastnot a mastných příměsí Praktické předvedení s vysvětlením
h Provést izolaci skvrn a dezinfekci Praktické předvedení s vysvětlením
i Provést opravy trhlin Praktické předvedení s vysvětlením
j Kontrolovat podklad před další úpravou Praktické předvedení s vysvětlením
k Upravit podklad penetrováním, napouštěním apod. Praktické předvedení s vysvětlením
l Kontrolovat kvalitu provedené práce Praktické předvedení s vysvětlením
Je třeba splnit kritéria a), b), c) a l), další dle zadání.
3

Provádění a opravy všech druhů maleb v jednom nebo více odstínech

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat provádění a opravy maleb dle zadání Písemně nebo slovně
b Popsat nářadí, pracovní pomůcky a zařízení pro provádění maleb Písemně nebo slovně
c Popsat způsoby kontroly maleb a kontrolované parametry Písemně nebo slovně
d Provést malbu dle zadání Praktické předvedení s vysvětlením
e Kontrolovat kvalitu provedení maleb a vzorů Praktické předvedení s vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Provádění dekorativních omítek a linkrust

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat druhy dekorativních omítek a způsoby jejich zhotovení včetně přípravy podkladu Písemně nebo slovně
b Popsat pracovní postup zhotovování linkrust, používané materiály, nářadí a pracovní pomůcky Písemně nebo slovně
c Popsat pracovní postup napodobování mramoru a kameniny, používané materiály, nářadí a pracovní pomůcky Písemně nebo slovně
d Zhotovit dekorativní omítku dle zadání Praktické předvedení se slovním vysvětlením
e Provést linkrustu dle zadání Praktické předvedení se slovním vysvětlením
f Provést napodobení mramoru nebo kameniny dle zadání Praktické předvedení se slovním vysvětlením
g Kontrolovat kvalitu provedení Praktické předvedení se slovním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Provádění maleb dekorativními technikami, linkování

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat provádění maleb dekorativními technikami (válečkováním, šablonováním, batikováním aj.) Písemně nebo slovně
b Popsat nářadí, pracovní pomůcky a zařízení pro provádění maleb a linkování Písemně nebo slovně
c Popsat způsoby kontroly maleb a kontrolované parametry Písemně nebo slovně
d Popsat techniku linkování a přípravu nátěrové hmoty pro linkování Písemně nebo slovně
e Provést malbu dle zadání Praktické předvedení s vysvětlením
f Provést linkování Praktické předvedení s vysvětlením
g Kontrolovat kvalitu provedení maleb a vzorů Praktické předvedení s vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Provádění nátěrů fasád

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat přípravu podkladu (vysprávky, čištění, broušení, penetrace aj.) Písemně nebo slovně
b Popsat používaná nátěrové hmoty, jejich vlastnosti, možnosti a způsoby aplikace Písemně nebo slovně
c Popsat technologické přestávky a povětrnostní podmínky pro provádění nátěrů fasád Písemně nebo slovně
d Popsat podmínky BOZP při práci na lešení, osobní ochranné pracovní prostředky Písemně nebo slovně
e Provést nátěr fasády dle zadání Praktické předvedení s vysvětlením
f Kontrolovat kvalitu provedené práce Praktické předvedení s vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Příprava nátěrových hmot

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat postupy přípravy nátěrových hmot (úprava konzistence, pigmentování, míchání, filtrace, směšování aj.) Písemně nebo slovně
b Popsat používané nářadí a pracovní pomůcky Písemně nebo slovně
c Upravit konzistenci nátěrové hmoty Praktické předvedení s vysvětlením
d Připravit nátěrovou hmotu na požadovaný barevný odstín Praktické předvedení s vysvětlením
e Míchat a upravit nátěrovou hmotu dalšími přípravky např. proti plísni, zvýšení otěruschopnosti aj. Praktické předvedení s vysvětlením
f Filtrovat nátěrovou hmotu Praktické předvedení s vysvětlením
g Kontrolovat kvalitu provedené práce Praktické předvedení s vysvětlením
Je třeba splnit kritéria a), b) a c), další dle zadání.
2

Upevňování lišt a jiných dekorativních prvků na stěny a stropy při provádění malířských a tapetářských prací

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat druhy materiálů a způsoby jejich úpravy a aplikace Písemně nebo slovně
b Upevňovat lišty a dekorativní prvky po provedení malířských prací dle zadání Praktické předvedení s vysvětlením
c Provést finální úpravu Praktické předvedení s vysvětlením
d Kontrolovat kvalitu provedené práce Praktické předvedení s vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Příprava, používání, ošetřování a údržba nářadí, zařízení a pracovních pomůcek

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat přípravu, ošetřování a údržbu nářadí, zařízení, pracovních a osobních ochranných pracovních prostředků Písemně nebo slovně
b Připravit a ošetřovat štětce a štětky před a po provedení nátěrů Praktické předvedení se slovním vysvětlením
c Připravit, ošetřovat a udržovat, nářadí, zařízení a pracovní pomůcky dle zadání Praktické předvedení se slovním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Návrh barevného řešení malovaných prostorů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit teoretická hlediska barevného řešení prostorů (fyzikální princip vzniku barev, barevný vjem, působení barev na člověka, barevný soulad a kontrast) Písemně s nakreslením náčrtku barevného řešení
b Popsat zásady barevného řešení prostorů Písemně s nakreslením náčrtku barevného řešení
c Navrhnout barevné řešení prostoru dle zadání Písemně s nakreslením náčrtku barevného řešení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Výpočet množství nátěrů, spotřeby materiálů a zpracování položkového rozpočtu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit zásady měření a výpočtu množství nátěrů Písemně s výpočtem za použití ceníků
b Vypočíst množství nátěru (v metrech čtverečných) dle zadání Písemně s výpočtem za použití ceníků
c Vypočíst spotřebu materiálu dle zadání Písemně s výpočtem za použití ceníků
d Zpracovat položkový rozpočet dle zadání Písemně s výpočtem za použití ceníků
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zabezpečení pracoviště z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, hygieny práce a požární ochrany

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat druhy ohrožení při práci a způsoby ochrany pracovníků, zdroje a příčiny pracovních úrazů Písemně nebo slovně s vysvětlením
b Popsat způsoby zabezpečení pracoviště z hlediska BOZP, hygieny práce a PO Písemně nebo slovně s vysvětlením
c Vyjmenovat a popsat prostředky pro zajištění BOZP a PO na pracovišti Písemně nebo slovně s vysvětlením
d Vyjmenovat a popsat osobní ochranné pracovní prostředky a jejich použití Písemně nebo slovně s vysvětlením
e Popsat první pomoc při úrazech Písemně nebo slovně s vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Nakládání s odpady

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat základní právní předpisy o chemických látkách a ochraně veřejného zdraví, vysvětlit pojem „bezpečnostní list“ Písemně nebo slovně s vysvětlením
b Vysvětlit pojem „nebezpečná látka“, uvést nebezpečné látky používané v oboru Písemně nebo slovně s vysvětlením
c Vysvětlit označování výrobků z hlediska nebezpečných látek Písemně nebo slovně s vysvětlením
d Popsat vliv profesních činností na životní prostředí Písemně nebo slovně s vysvětlením
e Popsat způsoby nakládání s odpady při malířských, pracích Písemně nebo slovně s vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba stanoví, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy. Dále stanoví, které pomůcky uchazeč při zkoušce nesmí používat.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO).

Hodnotící standard je nástrojem ověřování zvládnutí odborných způsobilostí nezbytných k výkonu činností, které jsou vymezeny kvalifikačním standardem úplné nebo dílčí kvalifikace. Hodnotící standard stanovuje kritéria hodnocení a způsob ověřování jejich zvládnutí.

Kritériem hodnocení může být:

- proces (např. pracovní postup)

- výsledek procesu (výpočet hodnot, výrobek)

- proces i výsledek (pracovní postup na jehož konci je výsledek – hotové dílo)

Vzhledem k tomu, že hodnotící standard nemůže vzít v úvahu všechny možné varianty ověřování odborných způsobilostí, hodnotitel rozpracuje (upřesní) kritéria hodnocení tak, aby odpovídala konkrétnímu zadání. Přitom nemůže měnit obecný charakter kritérií hodnocení ani žádné povinné kritérium vypustit.

Při praktickém ověřování zvládnutí kritérií hodnocení je třeba v odpovídajících případech hodnotit organizaci práce, dodržování předepsaných technologických postupů, volbu a dodržování pracovních postupů, volbu a používání nářadí, zařízení a pracovních pomůcek. Dále je hodnoceno dodržování předpisů BOZP a používání osobních ochranných pracovních prostředků, dodržování předpisů PO a hygieny práce.

Nedílnou součástí hodnocení je hodnocení kvality provedení prací.

Vzhledem k charakteru některých činností při ověřování odborných způsobilostí je nezbytné uchazeči zajistit pomoc dalších osob nebo mechanizační prostředky.

Výsledné hodnocení

Zkoušení uchazeče provádí jeden zkoušející. Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou způsobilost a výsledek zapisuje do klasifikačního zápisu o zkoušce. Výsledné hodnocení pro danou způsobilost musí znít „vyhověl“ nebo „nevyhověl“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé způsobilosti. Návrh na výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč vyhověl pro všechny způsobilosti, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč pro některou způsobilost nevyhověl.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před jednou autorizovanou osobou nebo před jedním autorizovaným zástupcem právnické osoby.

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba musí splňovat jednu z následujících variant požadavků:

Vyučení v oboru vzdělání s praxí v délce minimálně 5 let ve funkci mistra malířského provozu, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o autorizaci.

Alespoň 5 let praxe ve funkci učitele odborného výcviku v oboru vzdělání malíř, lakýrník, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o autorizaci.

Vysokoškolské vzdělání se zaměřením na pozemní stavitelství s praxí v délce minimálně 5 let ve funkci mistra (vedoucího) dílny, provozu nebo úseku, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o autorizaci.

 

Další požadavky:

- Autorizovaná osoba, která nemá odbornou kvalifikaci podle příslušných ustanovení zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor dalšího vzdělávání, musí být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) a přípravu zaměřenou na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.

- Autorizovaná osoba musí mít základní dovednosti práce s počítačem a s internetem (stačí doložit čestné prohlášení).

- Autorizovaná osoba musí být schopna organizačně zajistit zkušební proces včetně vyhodnocení na PC, tisku jednotného osvědčení a zasílání s vyhodnocením elektronickou poštou (stačí doložit čestné prohlášení).

 

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost předložením dokladu nebo souboru dokladů o získání odborné způsobilosti autorizujícímu orgánu nebo jiným postupem stanoveným autorizujícím orgánem.

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

Vybavení pracoviště

Pracoviště umožňující realizaci zkoušek vybavené potřebnými malířskými materiály, nářadím, zařízeními a pracovními pomůckami pro provádění malířských prací a pomocnými zařízeními (např. lešením) odpovídajícími požadavkům BOZP a hygienickým předpisům. Teplota prostředí odpovídající realizaci malířských prací, bezprašnost, dokončení stavebních prací v malovaném prostoru.

Měřidla: skládací nebo svinovací metr dl. 2 m, svinovací pásmo dl. 20 m, vodováha 1 a 2 m.

Nářadí a zařízení: štětka malířská hranatá (kulatá), štětec zárohák č. 2, 5 a 4, škrabky škrabací, tmelící (sádrovací), nerezové, hladítko nerezové, mřížka plastová, váleček s držákem pro interiérové nátěrové hmoty, váleček s držákem pro fasádní nátěrové hmoty, hrubé brusné plátno, nádobka na rozdělání sádrové nebo stěrkové hmoty, štětec plochý č. 2, 5 a 4, elektrické míchadlo pro míchání hmot, váleček strukturovací.

Pomůcky: dvojitý žebřík malířský (4 st., 6 st.), páska krepová (19,25 mm), folie zakrývací, šňůra vytyčovací („brnkačka“), tužka obyčejná, prodlužovací nástavce k dvojitému žebříku vč. fixovacích šroubů, kleště, prodlužovací teleskopický nástavec.

Materiál: dle zadání úkolu

Zdroj elektrické energie

Projektová dokumentace související s hodnocenými činnostmi, předepsané technologické postupy a informační materiály (např. technické listy)

Pomocný personál

 

Uchazeč

Pracovní oděv a obuv, osobní ochranné pracovní prostředky odpovídající prováděným pracím.

 

K žádosti o autorizaci žadatel přiloží seznam svého materiálně technického vybavení pro účely zkoušky. Pokud žadatel bude při zkouškách využívat materiálně technické vybavení jiné organizace, přiloží k žádosti o autorizaci smlouvu o jeho využívání nebo pronájmu, která bude uzavřená nejméně na dobu pěti let.

Doba přípravy na zkoušku

Celková doba přípravy na zkoušku (včetně případných časů, kdy se uchazeč připravuje během zkoušky) je 15 až 30 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky (bez času na přestávky a na přípravu) je 10 až 14 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška může být podle zadaných výrobků rozložena do více dnů.

Na tvorbě standardu se podíleli

Sektorová rada ve stavebnictví

Národní ústav odborného vzdělávání

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Cech malířů a lakýrníků ČR