Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství
Povolání: Hutník
Platnost standardu: Od 4.2.2009 do 15.4.2013
Možnosti zkoušky: Tento standard již není platný a není možno podle něj zkoušet. Od 5.2.2019 lze zkoušet podle nového standardu.
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Normalizace při výrobě a lití kovů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v názvosloví pro zpracování a lití kovů Praktické předvedení v technické dokumentaci
b Orientovat se v normách a technických podkladech souvisejících s činnostmi při výrobě a lití kovů Praktické předvedení v technické dokumentaci
c Číst metalurgické předpisy pro výrobu kovů a jejich slitin Slovně na technické dokumentaci
d Zaznamenávat druhy a množství vstupních komponentů Písemně + slovně
e Zaznamenávat množství a chemické složení taveniny Písemně + slovně
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Dodržování bezpečnosti práce

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat osobní ochranné pomůcky pracovníka (OOPP) při provádění tavby na vysoké peci Slovně a prakticky s komentářem
b Vyjmenovat bezpečnostní pravidla práce pod jeřábem a pravidla pro vázání břemen Slovně
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Obsluha strojů a zařízení v hutnictví

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Rozeznat a popsat funkce strojů a zařízení používaných při tavení a odlévání surového železa Prakticky s komentářem v provozním, nebo simulovaném prostředí
b Určit typické části jednotlivých hutnických strojů a zařízení a znát jejich základní vlastnosti Slovně
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Ověřování kvality výroby

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat zkoušky prováděné u tavících pecích Slovně
b Odebrat a odeslat vzorek Prakticky s komentářem
c Ověřovat a kontrolovat předepsané technologické parametry výroby a zajistit případné korekce Prakticky s komentářem v provozním, nebo simulovaném prostředí
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Tavení kovů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Obsluhovat a řídit zařízení pro zakládání vsázky do tavící pece Praktické předvedení se slovním vysvětlením
b Obsluhovat tavící pece, kontrolovat kvalitu taveniny a strusky, posuzovat stav zařízení Praktické předvedení se slovním vysvětlením
c Provádět potřebné úpravy programu v závislosti na vyhodnocení konkrétní situace při tavení kovů Praktické předvedení se slovním vysvětlením
d Připravit taveninu pro odlévání Praktické předvedení se slovním vysvětlením
e Připravit licí pomůcky, zahájit lití a korigovat jeho průběh Praktické předvedení se slovním vysvětlením
f Spolupracovat při údržbě a opravách technického a technologického zařízení Praktické předvedení se slovním vysvětlením
g Vést evidenci realizovaných taveb včetně evidence o stavu zařízení Slovně
h Popsat způsob úpravy a zpracování strusky Slovně
Je třeba splnit alespoň dvě kritéria.
3

Obsluha a řízení procesu lití kovů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Obsluhovat odlévací zařízení Praktické předvedení se slovním vysvětlením
b Provádět korekci neshodných projevů při řízení a ovládání procesu lití Praktické předvedení se slovním vysvětlením
c Obsluhovat zařízení sekundární metalurgie Praktické předvedení se slovním vysvětlením
d Připravit licí pomůcky, zahájit lití a korigovat jeho průběh, připravovat a provádět odběr vzorků Praktické předvedení se slovním vysvětlením
Je třeba splnit kritéria a) + b) + d), pro ocelárnu ještě kritérium c).
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba stanoví, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy. Dále stanoví, které pomůcky uchazeč při zkoušce nesmí používat.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO).

Na tvorbě standardu se podíleli

Sektorová rada hutnictví a slévárenství

Národní ústav odborného vzdělávání