Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství
Povolání: Hutník
Platnost standardu: Od 7.3.2013 do 5.4.2019
Možnosti zkoušky: Tento standard již není platný a není možno podle něj zkoušet. Od 5.2.2019 lze zkoušet podle nového standardu.
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Normalizace při výrobě a lití kovů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v názvosloví pro zpracování a lití kovů Praktické předvedení v technické dokumentaci
b Orientovat se v normách a technických podkladech souvisejících s činnostmi při výrobě a lití kovů Praktické předvedení v technické dokumentaci
c Číst metalurgické předpisy pro výrobu kovů a jejich slitin Praktické předvedení s ústní obhajobou
d Zaznamenávat druhy a množství vstupních komponentů Písemné ověření se slovní obhajobou
e Zaznamenávat množství a chemické složení taveniny Písemné ověření se slovní obhajobou
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Dodržování bezpečnosti práce v hutním provozu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat a předvést osobní ochranné pomůcky pracovníka (OOPP) při provádění tavby a lití surového železa Praktické předvedení s ústní obhajobou
b Dodržovat bezpečnost práce Praktické předvedení s ústní obhajobou
c Vyjmenovat bezpečnostní pravidla práce pod jeřábem a pravidla pro vázání břemen Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Obsluha strojů a zařízení v hutnictví

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Rozeznat a popsat funkce strojů a zařízení používaných při tavení a odlévání surového železa Praktické předvedení s ústní obhajobou v provozním, nebo simulovaném prostředí
b Určit části jednotlivých hutnických strojů a zařízení a vyjmenovat jejich základní vlastnosti Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Ověřování kvality výroby

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat zkoušky prováděné u tavicích pecí Ústní ověření
b Odebrat a odeslat vzorek kovu Praktické předvedení s ústní obhajobou
c Ověřovat a kontrolovat předepsané technologické parametry výroby a zajistit případné korekce Praktické předvedení s ústní obhajobou v provozním, nebo simulovaném prostředí
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Tavení kovů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Obsluhovat a řídit zařízení pro zakládání vsázky do tavící pece Praktické předvedení s ústní obhajobou
b Obsluhovat tavící pece, kontrolovat kvalitu taveniny a strusky, posuzovat stav zařízení Praktické předvedení s ústní obhajobou
c Provádět potřebné úpravy programu v závislosti na vyhodnocení konkrétní situace při tavení kovů Praktické předvedení s ústní obhajobou
d Připravit taveninu pro odlévání Praktické předvedení s ústní obhajobou
e Připravit licí pomůcky, zahájit lití a korigovat jeho průběh Praktické předvedení s ústní obhajobou
f Spolupracovat při údržbě a opravách technického a technologického zařízení Praktické předvedení s ústní obhajobou
g Popsat vedení evidence realizovaných taveb včetně evidence o stavu zařízení Ústní ověření
h Popsat způsob úpravy a zpracování strusky Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Obsluha a řízení procesu lití kovů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Obsluhovat a řídit proces lití kovů Praktické předvedení s ústní obhajobou
b Provádět korekci neshodných projevů při řízení a ovládání procesu lití Praktické předvedení s ústní obhajobou
c Připravit licí pomůcky, zahájit lití a korigovat jeho průběh, připravovat a provádět odběr vzorků Praktické předvedení s ústní obhajobou
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována (odkaz na povolání v NSP - http://katalog.nsp.cz/karta_p.aspx?id_jp=100189&kod_sm1=36).

 

Simulované prostředí znamená:

a) Uchazeč přímo svojí rukou neovlivňuje proces, ale sdělí, co se má udělat. Pracovník, který proces normálně provádí (řídí), tento povel vykoná, nebo sdělí, proč to vykonat nelze.

b) Uchazeč vykonává svoji činnost na simulátoru, nikoliv v reálném prostředí.

 

Autorizovaná osoba sdělí a spolu s pozvánkou zašle uchazeči, jaké činnosti budou ověřovány, jaké aspekty budou sledovány při výkonu činností a při nakládání s materiálem.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard připravila SR pro hutnictví, slévárenství a kovárenství, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Vítkovice, a. s.

Třinecké železárny, a. s.

Arcelor Mittal, a. s