Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Obchod
Povolání: Skladník
Platnost standardu: Od 12.10.2021 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 2

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Ukládání, skladování a ošetřování zboží a materiálu ve skladu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Přijmout, skladovat, ošetřit a zkompletovat zboží a materiál podle sortimentu Praktické předvedení a ústní ověření
b Zkontrolovat záruční dobu skladovaného zboží a materiálu a dodržovat předepsanou dobu skladování
Praktické předvedení a ústní ověření
c Připravit zboží nebo materiál k výdeji na základě evidovaného požadavku na výdej Praktické předvedení a ústní ověření
d Připravit zboží či materiál k expedici Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Obsluha ruční manipulační techniky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat zásady BOZP při práci s ruční manipulační technikou Ústní ověření
b Popsat a předvést obsluhu ruční manipulační techniky Praktické předvedení a ústní ověření
c Předvést přemisťování, ukládaní a skladování zboží Praktické předvedení
d Vykonat běžnou údržbu manipulačních prostředků, ostatního skladového zařízení a manipulačních jednotek Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Provádění hygienicko-sanitační činnosti ve skladovacích prostorech a dodržování hygienických předpisů při manipulaci se zbožím a materiálem

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Dodržet hygienu osobní i hygienu práce v průběhu pracovních činností Praktické předvedení a ústní ověření
b Dodržet sanitační řád během provozu i po jeho ukončení Praktické předvedení a ústní ověření
c Použít vhodný pracovní oděv a ochranné pomůcky Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž autorizovaná osoba vyhotoví a uchazeč podepíše písemný záznam.

 

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

 

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://nsp.cz/jednotka-prace/manipulacni-pracovnik-se-#zdravotni-zpusobilost).

Proškolení k používání ruční manipulační techniky je součástí úvodního seznámení s požadavky BOZP na pracovišti.

Uchazeči budou zadány konkrétní činnosti a úkoly při manipulaci se zbožím a materiálem, které si autorizovaná osoba předem připraví, konkretizuje a rozpracuje podle kritérií.

Uchazeč připraví pracoviště a potřebné zboží a materiál, formuláře, softwarové vybavení. Zvolí vhodné mechanizační prostředky, manipulační jednotky a techniku manipulace. Koná zadané úkoly, při nichž bude hodnocena technika manipulace se zbožím a materiálem, odběr a přejímka zboží a materiálu a jeho uskladnění, vyhotovení administrativní dokumentace, organizace práce, společenské a profesionální chování. Bude provedena kontrola kvality vykonané práce.

Po celou dobu hodnocení je sledováno dodržování hygienických předpisů, předpisů bezpečnosti práce a techniky manipulace, dodržování časového harmonogramu.

Jednotlivá kritéria se ověřují uvedenými nástroji hodnocení a zaměřují se buď na proces, nebo na výsledek (v některých případech na obojí).

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro dopravu, logistiku, poštovní a doručovací služby, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

ČSAD Hodonín, a. s.

Česká logistická asociace, o. p. s.

Svaz spedice a logistiky České republiky