Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů
Povolání: Montážník nábytku
Platnost standardu: Od 1.9.2023 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v technických podkladech pro montáž nábytku a interiérových prvků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat podle výkresové dokumentace materiálové a konstrukční provedení výrobků určených k montáži Ústní ověření
b Popsat podle stavebních výkresů materiálové a konstrukční provedení stavby, a to zejména s ohledem na rozdíly v konstrukcích stěn a stropů, vlastnosti materiálů použitých ve stavbě, nosnost pro různé způsoby zavěšení a správně označit rozvody elektřiny, vody, odpadu, topení Praktické předvedení a ústní ověření
c Rozměřit podle technické dokumentace interiérové prostory a provést související výpočty Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Volba postupu práce, způsobu zpracování, nástrojů a materiálů pro montáž nábytku a interiérových prvků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vypracovat na základě technické dokumentace a montážního návodu postup práce, způsob provedení jednotlivých operací montáže a demontáže nábytkových jednotek a sestav včetně příslušenství a dalších prvků interiérového zařízení ze dřeva, materiálů na bázi dřeva, kovu, skla, plastů Praktické předvedení a ústní ověření
b Zvolit nástroje, nářadí, pomůcky a měřidla Praktické předvedení a ústní ověření
c Zvolit druh a množství polotovarů a součástek, kování, pomocného materiálu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Manipulace s nábytkem a ostatními doplňkovými výrobky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit pomůcky k manipulaci Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést manipulaci s nábytkem a ostatními doplňkovými výrobky představující nebo simulující naložení výrobků do nákladního prostoru přepravního vozidla, vyložení a dopravení výrobků na místo montáže Praktické předvedení a ústní ověření
c Dodržet zásady BOZP a PO při manipulaci s nábytkem a ostatními doplňkovými výrobky Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Úprava dřevěných, plastových a dalších materiálů vrtáním otvorů a začištění elektrickými a ručními nástroji a nářadím

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit a použít nástroje, nářadí a pomůcky pro úpravy dřevěných, kovových a plastových materiálů Praktické předvedení a ústní ověření
b Zvolit pracovní postupy řezání, vrtání, frézování, začišťování, broušení Praktické předvedení a ústní ověření
c Provést obrábění dřeva a materiálů na bázi dřeva, kovu a plastu, řemeslně a esteticky provést spoje a montáž, dodržet zásady BOZP a PO Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Rozměrové vrtání a montáž kotevní techniky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Posoudit podle druhu stěny možnosti kotvení a zvolit správný způsob kotvení nábytku a interiérových prvků Praktické předvedení a ústní ověření
b Stanovit technologickou dobu tuhnutí pojiv Písemné ověření
c Vyvrtat, vyčistit a zkontrolovat otvory v místech podle předchozího rozměření Praktické předvedení a ústní ověření
d Vložit a upevnit kotevní materiály do otvorů dle technologického postupu Praktické předvedení a ústní ověření
e Zkontrolovat finální kvalitu provedení dle technologického postupu Praktické předvedení a ústní ověření
f Při všech pracovních operacích dodržet zásady BOZP a PO Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Montáž a demontáž nábytku a interiérových prvků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést předmontáž kování, podsestav a montáž nábytku a nábytkových sestav včetně příslušenství, dodržet postup práce dle montážního návodu od výrobce Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést osazení skleněné výplně rámů Praktické předvedení a ústní ověření
c Provést seřízení kování, zavěšení jednotlivých prvků a rektifikaci, tedy přesné vzájemné ustavení všech částí nábytku Praktické předvedení a ústní ověření
d Ověřit správnou funkčnost pohyblivých částí Praktické předvedení a ústní ověření
e Provést demontáž pracovní desky kuchyňské linky včetně dřezu a vodoinstalace Praktické předvedení a ústní ověření
f Při všech pracovních operacích dodržet zásady BOZP a PO Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Montáž a sestavování dalších prvků interiérového zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést montáž vybraných interiérových prvků, jako jsou madla, obklady stěn, pomocné konstrukce, zařizovací interiérové prvky Praktické předvedení a ústní ověření
b Ověřit požadovanou funkčnost provedené montáže vybraných interiérových prvků Praktické předvedení a ústní ověření
c Při všech pracovních operacích dodržet zásady BOZP a PO Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Volba postupu práce, způsobu zpracování, nástrojů a materiálů pro montáž elektrických prvků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vypracovat na základě technické dokumentace a montážního návodu postup práce a způsob provedení jednotlivých operací instalace elektrického vedení, elektrických zásuvek, svítidel, spotřebičů, montáže elektricky ovládaných interiérových prvků Praktické předvedení a ústní ověření
b Zvolit nástroje, nářadí, pomůcky a měřidla Praktické předvedení a ústní ověření
c Zvolit druh a množství elektrických součástek, vodičů, svítidel, vypínačů, ovladačů, systémů Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Volba postupu práce, způsobu zpracování, nástrojů a materiálů pro vodoinstalace

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vypracovat na základě technické dokumentace a montážního návodu postup práce a způsob provedení jednotlivých operací instalace dřezů, umyvadel, baterií, drtičů odpadu, přívodu a odpadu vody Praktické předvedení a ústní ověření
b Zvolit nástroje, nářadí, pomůcky a měřidla Praktické předvedení a ústní ověření
c Zvolit druh a množství vodoinstalatérských komponentů, součástek, instalatérského materiálu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Instalace elektrických zařízení do interiérových prvků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést instalaci zvolených elektrických součástek, vodičů, svítidel, vypínačů, ovladačů a systémů Praktické předvedení a ústní ověření
b Ověřit správnost montáže a funkčnost nainstalovaných elektrických zařízení či prvků Praktické předvedení a ústní ověření
c Při všech pracovních operacích dodržet zásady BOZP a PO Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Zabezpečení připojení spotřebičů na rozvody vody a kanalizace

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést instalaci zvolených vodoinstalatérských komponent, součástek, instalatérského materiálu a jejich připojení na instalační rozvody Praktické předvedení a ústní ověření
b Ověřit těsnost, funkci, bezpečnost připojených zařízení či prvků Praktické předvedení a ústní ověření
c Při všech pracovních operacích dodržet zásady BOZP a PO Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Nakládání s odpadem v nábytkářství

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést úklid po skončení montáže Praktické předvedení
b Vysvětlit způsoby třídění, skladování, zpracování, recyklace a likvidace odpadu vzniklého v průběhu montáže Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Zaznamenávání technických údajů a výsledků práce

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Ověřit kompletnost přebíraného zboží dle technické dokumentace, výdejky, faktury Praktické předvedení a ústní ověření
b Ověřit stav přebíraného zboží nebo neporušenost obalů a o zjištěných závadách učinit písemný záznam Praktické předvedení a ústní ověření
c Vyhodnotit stav prostředí, ve kterém má smontovaný nábytek plnit své užitné funkce, a to z hlediska teploty a vlhkosti Praktické předvedení a ústní ověření
d Při převzetí a při předání pracoviště vyhodnotit technický stav prostoru pro montáž a provést jeho zdokumentování z hlediska technických závad, poškození, vybavení Praktické předvedení a ústní ověření
e Vypracovat protokol při převzetí a při předání pracoviště Praktické předvedení a ústní ověření
f Vypracovat předávací protokol o provedené montáži obsahující připomínky k montáži, závady, nedodělky, vícepráce, případné další požadavky ze strany zákazníka Praktické předvedení a ústní ověření
g Zaznamenat údaje o poruchách, opravách a běžné údržbě montážních strojů a zařízení během montáže Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam. Zdravotní způsobilost pro vykonání zkoušky není vyžadována.

Vstupním předpokladem připuštění ke zkoušce a pro výkon povolání/činnosti je předložení platného dokladu o odborné způsobilosti v elektrotechnice v rozsahu minimálně dle § 6 (elektrotechnik), nařízení vlády č. 194/2022 Sb. o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činností na elektrickém zařízení a na odbornou způsobilost v elektrotechnice.

 

Při zkoušce uchazeč provede:

  • Montáž rohové kuchyňské linky s využitím rohu, rohová linka musí obsahovat 5 kuchyňských zón (zásoby, ukládání, mytí, přípravy, vaření/pečení), spodní a horní úložné prostory, výsuvy, dvířka plná i zasklená, místní osvětlení, elektrospotřebiče, přívod vody a odvod splaškové vody u mycí zóny vybavené dvojitým dřezem a myčkou nádobí.

  • Při ověřování kompetence e32.A.1005 Úprava dřevěných, plastových a dalších materiálů vrtáním otvorů a začištění elektrickými a ručními nástroji a nářadím musí být zkouška realizována na všech v kritériu uvedených materiálech buď při přípravě a montáži linky nebo samostatně, pokud by některé materiály nebyly součástí montované linky.

  • Ověřování kompetence e32.A.2007 Rozměrové vrtání a montáž kotevní techniky bude ověřeno nejméně na třech různých stěnových systémech, z nichž dva budou vzorky stěn upevněné ke stropu a podlaze v minimální šířce 1 000 mm. Jeden stěnový systém bude pevným podkladem montované rohové kuchyňské linky s výškou místnosti kuchyně a minimální šířkou stěn odpovídající šířkovým rozměrům montované kuchyňské rohové linky.

  • Při ověřování kompetence e32.A.3009 uchazeč provede na jeden stěnový prvek montáž madla a dřevěného obkladu od podlahové krytiny do výše minimálně 1 m.

 

Písemné ověřování kritérií hodnocení bude realizováno formou odpovědí uchazeče na úkoly a zadání vyplývající z příslušných kritérií hodnocení vypracovaných na PC nebo na označené listy papíru, ústním ověřením se rozumí stručné slovní doplnění písemně zpracovaných úkolů a zadání.

 

Při ověřování kritérií hodnocení formou praktického předvedení s ústním ověřením se požaduje stručné slovní doplnění předvedené činnosti ve smyslu vysvětlení nebo obhajoby zvoleného postupu či řešení.

 

Při ověřování kritérií formou praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému a kvalitnímu provádění všech úkonů tak, aby byl montovaný celek bezpečný a estetický při provádění montáže a při dlouhodobém užívání. Pracovní plochy včetně varných musí být vodorovné.

 

Na zkoušku si účastník donese vlastní pracovní oděv a obuv.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro dřevozpracující a papírenský průmysl, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Miloš SOUČEK – truhlářství, Žebrák

Dřevařský magazín

PROFIL NÁBYTEK, a. s., Humpolec

Elektrotechnický svaz český, Praha