Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů
Povolání: Stavební truhlář
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v technické dokumentaci stavební a stavebně-truhlářského výrobku

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst dodanou stavební dokumentaci v tištěné i elektronické formě, orientovat se v technickém popisu, ve značení materiálů, v kótování Praktické předvedení a ústní ověření
b Používat odpovídajícím způsobem dokumentaci stavebně-truhlářského výrobku v tištěné i elektronické formě Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Zpracování výrobního výkresu okna a dveří, včetně výpočtů a rozpisu materiálu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Rozměřit a rozkreslit podle technické dokumentace a konkrétního zadání truhlářské prvky okna Praktické předvedení
b Rozměřit a rozkreslit podle technické dokumentace a konkrétního zadání truhlářské prvky dveří Praktické předvedení
c Provést související výpočty k vypracování kusovníku okna a dveří podle konkrétního zadání Praktické předvedení
d Rozkreslit podle konkrétního zadání jednotlivé konstrukční prvky, konstrukční spoje, osazení výplní v rámu Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zpracování výrobního výkresu příček, vestavěného nábytku, včetně výpočtů a rozpisu materiálu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Rozměřit a rozkreslit podle technické dokumentace a konkrétního zadání truhlářské prvky příček Praktické předvedení
b Rozměřit a rozkreslit podle technické dokumentace a konkrétního zadání truhlářské prvky vestavěného nábytku Praktické předvedení
c Vypracovat podle konkrétního zadání jednotlivé kusovníky pro příčku a vestavěný nábytek a provést související výpočty Praktické předvedení
d Rozkreslit podle konkrétního zadání jednotlivé konstrukční prvky, konstrukční spoje, používané u příček a vestavěného nábytku Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zpracování výrobního výkresu obkladů, schodišť a podlah, včetně výpočtů a rozpisu materiálu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Rozměřit a rozkreslit podle technické dokumentace a konkrétního zadání truhlářské prvky obkladů Praktické předvedení
b Rozměřit a rozkreslit podle technické dokumentace a konkrétního zadání truhlářské prvky schodišť Praktické předvedení
c Rozměřit a rozkreslit podle technické dokumentace a konkrétního zadání truhlářské prvky podlah Praktické předvedení
d Vypracovat podle konkrétního zadání jednotlivé kusovníky pro obklady, schodiště, podlahy a provést související výpočty Praktické předvedení
e Rozkreslit podle konkrétního zadání jednotlivé konstrukční prvky a konstrukční spoje, používané u obkladů, schodišť a podlah Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Volba materiálů, technologických postupů, nástrojů, strojů a zařízení, organizace práce při zhotovování oken a dveří

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Podle technické dokumentace konkrétního zadání zvolit druh, množství a kvalitu surovin, polotovarů a součástek Praktické předvedení
b Zvolit podle technické dokumentace konkrétního zadání postup práce a způsob provedení technologických operací a zdůvodnit navržený výběr Praktické předvedení a ústní ověření
c Podle konkrétního zadání zvolit stroje a zařízení, nástroje, nářadí, pomůcky a měřidla pro výrobu a montáž oken a dveří Praktické předvedení
d Podle konkrétního zadání popsat organizaci práce při výrobě a montáži oken a dveří Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Volba materiálů, technologických postupů, nástrojů, strojů a zařízení, organizace práce při výrobě a kompletaci příček a vestavěného nábytku

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Podle technické dokumentace konkrétního zadání zvolit druh, množství a kvalitu surovin, polotovarů a součástek Praktické předvedení
b Zvolit podle technické dokumentace konkrétního zadání postup práce a způsob provedení technologických operací a zdůvodnit navržený výběr Praktické předvedení a ústní ověření
c Podle konkrétního zadání zvolit stroje a zařízení, nástroje, nářadí, pomůcky a měřidla pro výrobu a kompletaci příček a vestavěného nábytku Praktické předvedení
d Podle konkrétního zadání popsat organizaci práce při výrobě a kompletaci příček a vestavěného nábytku Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Volba materiálů, technologických postupů, nástrojů, strojů a zařízení, organizace práce při zhotovování a montáži obkladů, schodišť a podlah

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Podle technické dokumentace konkrétního zadání zvolit druh, množství a kvalitu surovin, polotovarů a součástek Praktické předvedení
b Zvolit podle technické dokumentace konkrétního zadání postup práce, způsob provedení technologických operací při zhotovování a montáži obkladů, schodišť a podlah a zdůvodnit navržený výběr Praktické předvedení a ústní ověření
c Podle konkrétního zadání zvolit stroje a zařízení, nástroje, nářadí, pomůcky a měřidla pro zhotovení a montáž obkladů, schodišť a podlah Praktické předvedení
d Podle konkrétního zadání popsat organizaci práce při výrobě a montáži obkladů, schodišť a podlah Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Obrábění a spojování materiálů ze dřeva, plastu, kovů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat základní druhy, materiálové provedení a důležité parametry obráběcích nástrojů z hlediska jejich použití při obrábění dřevěných, kovových a plastových materiálů Ústní ověření
b Zvolit a použít nástroje, nářadí, pomůcky a materiály pro obrábění a spojování dřevěných, kovových a plastových materiálů při výrobě stavebně truhlářských výrobků a zdůvodnit jejich výběr Praktické předvedení a ústní ověření
c Zvolit a použít pracovní postupy řezání, hoblování, frézování, tvarování, dlabání, vrtání, broušení a lepení dřevěných, kovových a plastových materiálů a zdůvodnit navržený výběr Praktické předvedení a ústní ověření
d Provést obrábění a opracování dřevěných, kovových a plastových materiálů v odpovídající kvalitě Praktické předvedení
e Při všech pracovních operacích dodržet zásady BOZP a PO Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Výroba a montáž oken a dveří včetně osazování kování

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyrobit zadaný druh okna nebo jeho části včetně osazení kování a dokončovacích prací Praktické předvedení
b Vyrobit zadaný druh dveří nebo jejich části včetně osazení kování a dokončovacích prací Praktické předvedení
c Zvolit a použít vhodný technologický postup při montáži, seřízení a opravě jednotlivých prvků kování a zdůvodnit navržený výběr Praktické předvedení a ústní ověření
d Při všech pracovních operacích dodržet zásady BOZP a PO Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Výroba a montáž příček a vestavěného nábytku

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyrobit zadaný druh dřevěné příčky včetně montáže a dokončovacích prací Praktické předvedení
b Vyrobit zadaný druh vestavěného nábytku včetně montáže a dokončovacích prací Praktické předvedení
c Při všech pracovních operacích dodržet zásady BOZP a PO Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Výroba a montáž obkladů, schodišť a podlah

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyrobit zadaný druh obkladů včetně montáže a dokončovacích prací Praktické předvedení
b Vyrobit zadaný druh schodiště včetně montáže a dokončovacích prací Praktické předvedení
c Vyrobit zadaný druh podlahy včetně montáže a dokončovacích prací Praktické předvedení
d Při všech pracovních operacích dodržet zásady BOZP a PO Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Povrchová úprava stavebně truhlářských výrobků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat druhy povrchových úprav stavebně truhlářských výrobků Ústní ověření
b Podle konkrétního zadání zvolit, připravit a použít vhodné druhy materiálů pro povrchovou úpravu stavebně truhlářských výrobků, zdůvodnit výběr materiálů i použité úpravy Praktické předvedení a ústní ověření
c Podle konkrétního zadání zvolit, použít a dodržet technologické postupy dokončování povrchů výrobků a zdůvodnit navržený výběr Praktické předvedení a ústní ověření
d Podle konkrétního zadání popsat ošetřování a údržbu stavebně truhlářských výrobků Ústní ověření
e Při všech pracovních operacích dodržet zásady BOZP a PO Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Kontrola, balení a expedice truhlářských výrobků a materiálů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat způsoby a zásady provádění kontroly v celém procesu výroby a skladování stavebně truhlářských výrobků a materiálů Ústní ověření
b Popsat zásady označování výrobků podle platných právních předpisů, popsat a označit určené stavebně trulářské prvky Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat způsoby balení, expedice a dopravy stavebně truhlářských výrobků podle jejich charakteru a množství Ústní ověření
d Popsat zásady manipulace a skladování stavebně truhlářských výrobků a materiálů v celém procesu výroby Ústní ověření
e Při všech pracovních operacích dodržet zásady BOZP a PO Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zaznamenávání technických údajů a výsledků práce

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zaznamenat průběh prací a technologického procesu výroby stavebně truhlářských výrobků Praktické předvedení
b Vysvětlit význam údajů o poruchách, opravách a běžné údržbě strojů a zařízení při výrobě stavebně truhlářských výrobků Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Nakládání s odpadem z truhlářské výroby

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat odpady vzniklé při truhlářské výrobě Ústní ověření
b Vysvětlit způsoby třídění, skladování, zpracování, recyklace a likvidace odpadu vzniklého při truhlářské výrobě Ústní ověření
c Provést úklid pracoviště a roztřídění odpadu vzniklého pří výrobě zadaných stavebně truhlářských výrobků, dodržet zásady BOZP a PO Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

 

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

 

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://www.nsp.cz/jednotka-prace/stavebni-truhlar#zdravotni-zpusobilost).

Při ověřování kritérií hodnocení bude kladen důraz na volbu postupu práce a vhodného materiálu s přihlédnutím k samostatnému rozhodování a ekonomickému hledisku výroby. Zadávané úkoly se zaměří na práci s technickou dokumentací stavební a stavebně-truhlářského výrobku, na volbu postupu práce, nástrojů a materiálů pro zhotovení požadovaného výrobku, na výrobu a montáž zadaného výrobku, manipulaci s materiálem, obsluhu, seřizování a běžnou údržbu dřevoobráběcích strojů a nástrojů.

 

Uchazeč v rámci zkoušky zpracuje technickou dokumentaci a vyrobí minimálně:

1. jeden druh okna a jeden druh dveří, případně část okna a část dveří - podle náročnosti konkrétního úkolu, který musí být zadán tak, aby byly ověřeny všechny kompetence

2. jednu příčku ve tvaru U s vestavěnou skříní nebo příčku ve tvaru L s vestavěnou skříní v rozsahu, který umožní ověřit všechny kompetence.

 

3. Uchazeč v rámci zkoušky zpracuje technickou dokumentaci a podle konkrétního zadání provede:

  1. výrobu a montáž obkladu o rozměru min. 1 m², který bude obsahovat jeden vnitřní nebo vnější roh a jedno zakončení obkladu

- montáž latí roštu (uchazeč navrhne rozteč latí)

- montáž palubek (založení obkladu, obložení rohu a ukončení obkladu zalištováním)

- připevnění palubek (např. pomocí kotvicích sponek a vrutů)

b) výrobu a montáž minimálně 3 schodišťových stupňů

c) výrobu a montáž podlahy o rozměru min. 2 m²:

- výrobu a montáž hranolů roštu (uchazeč navrhne rozteč hranolů)

- montáž prkenné nebo palubové podlahy (založení podlahy, obložení rohu a ukončení podlahy zalištováním)

- připevnění podlahovek k hranolům bude provedeno pomocí vrutů do per.

 

Ověřování odborných kompetencí autorizovanou osobou:

1) Orientace v technické dokumentaci stavební a stavebně-truhlářského výrobku: autorizovaná osoba posoudí, jak se uchazeč pomocí čtení výkresů orientuje v technické dokumentaci.

 

2) Zpracování výrobního výkresu okna a dveří, včetně výpočtů a rozpisu materiálu: autorizovaná osoba připraví technickou dokumentaci, podle které uchazeč vypracuje kusovník s potřebnými výpočty a provede rozkreslení konstrukčních spojů pro jeden druh okna a jeden druh dveří nebo jejich části, podle náročnosti výrobku v rozsahu, který umožní ověřit všechny kompetence - doporučujeme jeden výrobek jednodušší a jeden složitější, např. jednoduché okno do již připraveného rámu a jeden druh dveří včetně zárubně.

 

3) Zpracování výrobního výkresu příček, vestavěného nábytku, včetně výpočtů a rozpisu materiálu: autorizovaná osoba připraví technickou dokumentaci, podle které uchazeč vypracuje kusovník s potřebnými výpočty a provede rozkreslení konstrukčních spojů pro jednu příčku ve tvaru U s vestavěnou skříní nebo příčku ve tvaru L s vestavěnou skříní v rozsahu, který umožní ověřit všechny kompetence.

 

4) Zpracování výrobního výkresu obkladů, schodišť a podlah, včetně výpočtů a rozpisu materiálu: autorizovaná osoba připraví technickou dokumentaci, podle které uchazeč vypracuje kusovník s potřebnými výpočty a provede rozkreslení konstrukčních spojů pro výrobu a montáž v rozsahu, který umožní ověřit všechny kompetence pro:

  1. obklad o rozměru min. 1 m², který bude obsahovat jeden vnitřní nebo vnější roh a jedno zakončení obkladu

- výroba a montáž latí roštu (uchazeč navrhne rozteč latí)

- montáž palubek (založení obkladu, obložení rohu a ukončení obkladu zalištováním)

- připevnění palubek např. pomocí kotvicích sponek a vrutů

b) výrobu a montáž minimálně 3 schodišťových stupňů

c) výrobu a montáž podlahy o rozměru min. 2 m²:

- výroba a montáž hranolů roštu (uchazeč navrhne rozteč hranolů)

- montáž prkenné nebo palubové podlahy (založení podlahy, obložení rohu a ukončení podlahy zalištováním)

- připevnění podlahovek k hranolům bude provedeno pomocí vrutů do per.

5) Volba materiálů, technologických postupů, nástrojů, strojů a zařízení, organizace práce při zhotovování oken a dveří: autorizovaná osoba kontroluje a posuzuje uchazeče při výběru kvality materiálů, volbě nástrojů a nářadí a pracovních postupů potřebných pro výrobu jednoho druhu okna a jednoho druhu dveří nebo jejich části, podle náročnosti výrobku - doporučujeme jeden výrobek jednodušší a jeden složitější, např. jednoduché okno do již připraveného rámu a jeden druh dveří včetně zárubně.

 

6) Volba materiálů, technologických postupů, nástrojů, strojů a zařízení, organizace práce při výrobě a kompletaci příček a vestavěného nábytku: autorizovaná osoba kontroluje a posuzuje uchazeče při výběru kvality materiálů, volbě nástrojů a nářadí a pracovních postupů potřebných pro výrobu jedné příčky ve tvaru U s vestavěnou skříní nebo příčky ve tvaru L s vestavěnou skříní v rozsahu, který umožní ověřit všechny kompetence.

 

7) Volba materiálů, technologických postupů, nástrojů, strojů a zařízení, organizace práce při zhotovování a montáži obkladů, schodišť a podlah: autorizovaná osoba kontroluje a posuzuje uchazeče při výběru kvality materiálů, volbě nástrojů a nářadí a pracovních postupů potřebných pro výrobu:

a) obkladu o rozměru min. 1 m², který bude obsahovat jeden vnitřní nebo vnější roh a jedno zakončení obkladu

- výroba a montáž latí roštu (uchazeč navrhne rozteč latí)

- montáž palubek (založení obkladu, obložení rohu a ukončení obkladu zalištováním)

- připevnění palubek např. pomocí kotvicích sponek a vrutů

b) výrobu a montáž minimálně 3 schodišťových stupňů

c) výrobu a montáž podlahy o rozměru min. 2 m²

- výroba a montáž hranolů roštu (uchazeč navrhne rozteč hranolů)

- montáž prkenné nebo palubové podlahy (založení podlahy, obložení rohu a ukončení podlahy zalištováním)

- připevnění podlahovek k hranolům bude provedeno pomocí vrutů do per.

8) Obrábění a spojování materiálů ze dřeva, plastu, kovů: autorizovaná osoba posuzuje uchazeče při volbě a vhodném použití strojů a nástrojů, optimálních pracovních postupů při opracování a spojování materiálů v rámci zadaných výrobků.

 

9) Výroba a montáž oken a dveří včetně osazování kování: autorizovaná osoba kontroluje a posuzuje pracovní postupy uchazeče a zhotovený výrobek - jeden druh okna a jeden druh dveří nebo jejich části, podle náročnosti výrobku (doporučujeme jeden výrobek jednodušší a jeden složitější např. jednoduché okno do již připraveného rámu a jeden druh dveří včetně zárubně).

10) Výroba a montáž příček a vestavěného nábytku: autorizovaná osoba kontroluje a posuzuje pracovní postupy uchazeče a zhotovený výrobek - příčku ve tvaru U s vestavěnou skříní nebo příčku ve tvaru L s vestavěnou skříní.

 

11) Výroba a montáž obkladů, schodišť a podlah: autorizovaná osoba kontroluje a posuzuje pracovní postupy uchazeče při výrobě a montáži:

a) obkladu o rozměru min. 1 m², který bude obsahovat jeden vnitřní nebo vnější roh a jedno zakončení obkladu

- výroba a montáž latí roštu (uchazeč navrhne rozteč latí)

- montáž palubek (založení obkladu, obložení rohu a ukončení obkladu zalištováním)

- připevnění palubek např. pomocí kotvicích sponek a vrutů

b) minimálně 3 schodišťových stupňů

c) podlahy o rozměru min. 2 m²

- výroba a montáž hranolů roštu (uchazeč navrhne rozteč hranolů)

- montáž prkenné nebo palubové podlahy (založení podlahy, obložení rohu a ukončení podlahy zalištováním)

- připevnění podlahovek k hranolům bude provedeno pomocí vrutů do per.

12) Povrchová úprava stavebně truhlářských výrobků: autorizovaná osoba vybere jeden z uvedených způsobů povrchové úpravy výrobků - moření, voskování, bělení, imitování dřeva, nanášení tmelů, emailů a laků strojně nebo ručně pro každý typ výrobku. Uchazeč povrchovou úpravu podle zadání aplikuje na části okna nebo dveří, na části příčky nebo na části vestavěného nábytku a na části obkladu nebo na schodišťovém stupni nebo na části podlahy.

 

13) Kontrola, balení a expedice stavebně truhlářských výrobků a materiálů: uchazeč popíše způsoby a zásady provádění kontroly, balení a expedice, manipulace a skladování stavebně truhlářských výrobků a materiálů a provede označení stavebních prvků minimálně na třech různých výrobcích - okno nebo dveře, části příčky nebo vestavěného nábytku, části obkladu nebo schodišťových stupňů nebo podlahy.

 

14) Zaznamenávání technických údajů a výsledků práce: uchazeč popíše význam technických údajů a zaznamená průběh prací těchto výrobků:

a) zhotoveného okna nebo dveří

b) části vyrobené příčky nebo vestavěného nábytku

c) části obkladu nebo schodišťových stupňů nebo podlahy.

15) Nakládání s odpadem z truhlářské výroby: uchazeč popíše odpady vzniklé při výrobě zadaných výrobků, jejich skladování a další zpracování, roztřídí je a uklidí pracoviště.

 

Při ověřování kritérií hodnocení způsobem ověření "Praktické předvedení a ústní ověření" se požaduje stručné slovní doplnění předvedené činnosti ve smyslu vysvětlení nebo obhajoby zvoleného postupu či řešení.

Při ověřování kritérií hodnocení formou praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů, ke kvalitě zhotoveného výrobku a k časovému hledisku zvládání operací.

 

Uchazeč si na zkoušku přinese vlastní ochranný oděv a pracovní obuv.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro dřevozpracující a papírenský průmysl, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

KODA s. r. o., Blatno 118

ESOZ Chomutov

LINETA, a. s., Praha

Radek Nový - RN střechy