Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba
Povolání: Provozní zámečník a montér , Strojní zámečník , Mechanik báňské záchranné služby , Montér vzduchotechniky , Mechanik opravář , Montér točivých strojů , Důlní zámečník , Provozní zámečník , Montér ocelových konstrukcí
Platnost standardu: Od 28.1.2009 do 10.2.2016
Možnosti zkoušky: Tento standard již není platný a není možno podle něj zkoušet. Od 21.10.2022 lze zkoušet podle nového standardu.
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace ve strojírenských normách a v technické dokumentaci strojů, přístrojů a zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst různé druhy technické dokumentace Slovně nad technickým výkresem a dokumentací
b Orientovat se ve výběrech norem, strojnických tabulkách apod. Slovně s vyhledáním v dílenských tabulkách, výběrech norem apod.
c Používat technologickou dokumentaci Slovně s vyhledáním v dílenských tabulkách, výběrech norem apod. Slovně nad technologickým postupem
d Pracovat se servisními příručkami apod. Slovně
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Měření a kontrola délkových rozměrů, geometrických tvarů, vzájemné polohy prvků a jakosti povrchu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Určit vhodné měřící metody a vhodné měřící a kontrolní prostředky dle výkresu obrobku Praktické předvedení se slovním zdůvodněním
b Měřit správnost délkových rozměrů a rozměrů geometrického tvaru pomocí posuvného měřítka, mikrometru, mezních kalibrů včetně kontroly jakosti povrchu Praktické předvedení se slovním zdůvodněním
c Vyhodnotit na výrobcích dodržení úchylek tvaru a vzájemné polohy Praktické předvedení se slovním zdůvodněním
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Ruční obrábění a zpracovávání kovových materiálů a plastů řezáním, stříháním, pilováním, vrtáním, broušením a ohýbáním

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Dosáhnout žádoucích rozměrů a tvaru, nářadí, přípravků, měřidel aj. pomůcek a jejich částí ručním obráběním a zpracováním Praktické předvedení
b Používat racionálně nástroje, nářadí a pomůcky pro ruční obrábění a zpracování kovů a plastů Praktické předvedení
c Využívat ruční mechanizované nářadí ke zvýšení produktivity práce ručního obrábění a zpracování kovů a plastů Praktické předvedení
d Obrábět ručně a zpracovávat kovové materiály popř. jiné materiály (např.plasty) Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Výroba součástí na obráběcích strojích

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Upínat obrobky na konvenčních univerzálních hrotových soustruzích, frézkách, hoblovkách, obrážečkách a vrtačkách Praktické předvedení
b Upínat nástroje na frézkách, hoblovkách a obrážečkách Praktické předvedení
c Nastavit řezné podmínky na soustruzích, frézkách, hoblovkách, obrážečkách a vrtačkách, seřídit stroj Praktické předvedení
d Vrtat a obrábět materiály, polotovary a opravované součástky jednoduchými technologickými operacemi na frézkách, hoblovkách, vrtačkách a obrážečkách Praktické předvedení
e Volit nástroje na obrábění, kontrola obrobku Praktické předvedení se slovním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Rovnání kovů pod lisem a pomocí ohřevu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Ohřívat polotovary z různých druhů ocelí a neželezných kovů bez nežádoucího ovlivnění jejich vnitřní struktury Praktické předvedení
b Opravovat rovnáním pod lisem Praktické předvedení
c Vyrobit přípravky a pomůcek potřebných k rovnání Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orýsování součástí a polotovarů s použitím měřidel, rýsovačského nářadí, pomůcek, přístrojů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orýsovat dvojrozměrnou součást (např. součást z plechu) s použitím měřidel, rýsovačského nářadí a pomůcek Praktické předvedení
b Orýsovat trojrozměrnou součást na rýsovací desce s použitím měřidel, rýsovačského nářadí a pomůcek Praktické předvedení + slovní doprovod
c Orýsovat součást s použitím rýsovačského přístroje (Perfektor), hrotového přístroje, univerzálního dělicího přístroje apod. Praktické předvedení + slovní doprovod
d Zkontrolovat orýsovanou součást Praktické předvedení + metricky
Z kritérií b), c) stačí splnit jedno, ostatní kritéria je třeba splnit všechna.
3

Sestavování částí strojů, zařízení a výrobních linek a jejich montáž a oživování

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Sestavit součástky v celek, tak jak to vyžaduje jejich vzájemná poloha vzhledem k jejich funkci Praktické předvedení
b Kontrolovat vzájemnou polohu spojovacích součástí, měření rovinnosti, rovnoběžnosti Praktické předvedení
c Pracovat s dílenským pravítkem, nožovým pravítkem, vodováhou, lístkovými měrkami, číselníkovými úchylkoměry a optickými přístroji apod. Praktické předvedení
d Provést funkční zkoušku strojů, zařízení, výrobních linek apod. Praktické předvedení se slovním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Provádění údržby, rekonstrukcí, oprav a generálních oprav strojů a zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vypracovávat na základě znalosti funkce konstrukčních uzlů, konstrukcí agregátů a konstrukčního uspořádání a servisní dokumentace strojů a zařízení postupy montáží, údržby a oprav strojů a zařízení Písemně nebo slovně vysvětlit, popsat, zdůvodnit
b Volit pro montáž, údržbu a opravy potřebné nástroje, nářadí, ruční mechanizované nářadí, stroje a zařízení, mechanizační prostředky umožňující či usnadňující manipulaci s montovanými částmi strojů a zařízení apod. Písemně nebo slovně vysvětlit, popsat, zdůvodnit
c Určovat s ohledem na požadovanou spolehlivost a životnost vhodnou metodu renovace součástí strojů a zařízení Písemně nebo slovně vysvětlit, popsat, zdůvodnit
d Vést předepsanou dokumentaci o provozu zařízení, o jejich technickém stavu, závadách, opravách apod. Písemně,vysvětlit, popsat, zdůvodnit
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Ohýbání a zkružování plechů, trubek, kovových tyčí a profilů na strojních ohýbačkách, zkružovacích aj. strojích

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Měřit a orýsovávat plechy Praktické předvedení
b Řezat materiály, plechy, trubky, profily Praktické předvedení
c Stříhat, sekat a probíjet materiál Praktické předvedení
d Pilovat plochy rovinné, tvarové a spájené Praktické předvedení
e Rovnat a ohýbat ploché a profilové materiály Praktické předvedení
f Zakružovat plechy, trubky kovové tyče a profily Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Svařování kovů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Svařovat kovy (svářečský průkaz ) – základní zkouška – odborná způsobilost podle ČSN 05 0705 Praktické předvedení
Je třeba splnit kritérium.
3

Volba postupu práce a technologických podmínek, potřebných nástrojů, pomůcek a materiálů pro ruční a strojní obrábění a tvarování kovových součástí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Volit odpovídající postup práce a technologické podmínky Písemně nebo slovně
b Určit nástroje, pomůcky a materiál na obrábění a tvarování Slovně vysvětlit, popsat a zdůvodnit
c Zvolit postup práce při sestavení, opravě, renovaci a údržbě nástrojů, nářadí, přípravků, měřidel aj. pomůcek či jejich součástí Slovně vysvětlit, popsat, uvést důležité faktory
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba stanoví, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy. Dále stanoví, které pomůcky uchazeč při zkoušce nesmí používat.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO).

Ověřování by mělo být pokud možno spojeno v navazující činnosti vedoucí k ucelenému opravárenskému úkonu.

Při zadávání se doporučují např. tyto činnosti:

- Číst různé druhy technické dokumentace, orientovat se ve výběrech norem, pracovat se servisními příručkami apod.

- Volit odpovídající postup práce, volit nástroje, nářadí, pomůcky, pomocné hmoty, měřidla a strojní zařízení, potřebné při výrobě, sestavení, opravě, renovaci a údržbě (viz také dále část Požadavky na materiálně technické zázemí autorizované osoby)

- Montovat, vykonávat údržbu a opravy strojů a zařízení, kontrolovat provedení úkonů

- Sestavovat součástky v celek, tak jak to vyžaduje jejich vzájemná poloha vzhledem jejich funkci, provést funkční zkoušky strojů, zařízení, výrobních linek apod.

Při ověřování splnění kritérií založených na formě praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů, ke kvalitě zhotoveného produktu i k časovému hledisku zvládání operací.

Na tvorbě standardu se podíleli

Sektorová rada strojírenství

Národní ústav odborného vzdělávání