Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba
Povolání: Montér ocelových konstrukcí
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v technologickém postupu, normách a v technických podkladech pro montáž a opravy ocelových konstrukcí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst technologickou dokumentaci Praktické předvedení a ústní ověření
b Číst různé druhy projekční a výkresové dokumentace Praktické předvedení a ústní ověření
c Použít vhodné technické normy podle platné ISO normy včetně Strojnických tabulek Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Volba postupu práce, potřebných nástrojů, pomůcek a dílů pro provádění montáže a demontáže ocelových konstrukcí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Stanovit odpovídající postup práce v souladu s technologickým postupem Praktické předvedení a ústní ověření
b Roztřídit materiál a díly z hlediska kvality a kompletnosti Praktické předvedení a ústní ověření
c Zvolit odpovídající manipulační, zdvihací a jiná zařízení umožňující, popř. usnadňující montáž Praktické předvedení a ústní ověření
d Zvolit nástroje, nářadí, pomůcky, měřidla a strojní zařízení, potřebné pro provádění montáže a demontáže ocelových konstrukcí Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Měření a kontrola délkových rozměrů, geometrických tvarů, vzájemné polohy dílů a jakosti povrchu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Určit vhodné měřicí metody podle technologického postupu a příslušných platných norem Praktické a ústní ověření
b Ověřit dodržení rozměrových tolerancí, tvaru a vzájemné polohy dílů Praktické a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Ruční obrábění a zpracování kovových a nekovových materiálů řezáním, stříháním, pilováním, vrtáním, broušením, ohýbáním

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Dosáhnout žádoucích rozměrů a tvaru ručním obráběním a zpracováním kovových a nekovových materiálů Praktické předvedení
b Použít nástroje, nářadí a pomůcky pro ruční obrábění a zpracování kovových a nekovových materiálů Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Používání různých prostředků pro manipulaci s ocelovými konstrukcemi a jejich částmi

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit vhodné manipulační, zdvihací a jiná pomocná zařízení a prostředky pro provádění pracovních činností na pracovišti Praktické předvedení
b Popsat použítí mechanizačních a vázacích prostředků pro manipulaci s břemeny Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Sestavování, montáž a demontáž ocelových konstrukcí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Stanovit postup demontáže starého zařízení Praktické předvedení
b Sestavit ocelové konstrukce podle výkresové dokumentace v souladu s technologickým postupem Praktické předvedení
c Provést funkční zkoušku ocelové konstrukce (přesnost, kompletnost, bezvadná funkce) podle plánu kontrol a zkoušek nebo inspekčního plánu Praktické předvedení
d Opravit zjištěné vady a nedodělky ocelové konstrukce Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

 

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

 

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://nsp.cz/jednotka-prace/monter-ocelovych-konstruk#zdravotni-zpusobilost).

 

Při ověřování splnění kritérií založených na formě praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů, ke kvalitě zhotoveného produktu i k časovému hledisku zvládání operací.

 

Specifikace podmínek pro praktické ověření odborných kompetencí a kritérií:

U odborné kompetence „Měření a kontrola délkových rozměrů, geometrických tvarů, vzájemné polohy dílů a jakosti povrchu“, kritérium a), b) uchazeč změří a zkontroluje rozměry, tvary, polohu a jakost povrchu u jedné zadané součásti ocelové konstrukce (např. konzole, vzpěra, rám, příčka, atd.) pomocí měřidel.

U odborné kompetence „Ruční obrábění a zpracování kovových a nekovových materiálů řezáním, stříháním, pilováním, vrtáním, broušením, ohýbáním“, kritérium a), b) uchazeč ručním obráběním a zpracováním předvede opracování minimálně jedné kovové a jedné nekovové součásti zadané montované konstrukce podle poskytnuté výrobní technologické dokumentace pomocí ručního nářadí a nástrojů.

U odborné kompetence „Používání různých prostředků pro manipulaci s ocelovými konstrukcemi a jejich částmi“, kritérium a) - uchazeč předvede správné používání minimálně jednoho prostředku pro manipulaci s ocelovými konstrukcemi a jejich částmi (např. použití: řetízkového zvedáku, lešení, vozíku, plošiny, kladky , atd.)

U odborné kompetence „Sestavování, montáž a demontáž ocelových konstrukcí“, kritérium b), c), d) uchazeč sestaví a smontuje pomocí ručního nářadí a nástrojů jednu zadanou ocelovou konstrukci podle poskytnuté technické dokumentace za použití dodaných částí konstrukce (např. ocelové profily, tyčové profily, pásy, plechy, trubky, spojovací materiály) a jednu zadanou ocelovou konstrukci demontuje. Pokud při montáži zjistí vady a nedodělky (např. chybějící otvory, neočištěné plochy, netolerované odchylky rozměrů) opraví je.

 

 

Uchazeč si zajistí pracovní oděv a pracovní obuv dle požadavků BOZP pracoviště, na kterém se realizuje zkouška.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro strojírenství, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

VÍTKOVICE, a. s.

SPŠ OA Uherský Brod,

VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY, a. s. ,

VÍTKOVICKÁ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA