Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba
Povolání: Provozní zámečník
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace ve strojírenských normách a v technické dokumentaci strojů, přístrojů a zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst různé druhy technické dokumentace Ústní ověření nad technickým výkresem
b Orientovat se ve výběrech strojírenských norem, strojnických tabulkách Praktické předvedení a ústní ověření
c Používat technologickou dokumentaci Praktické předvedení a ústní ověření
d Pracovat se servisními příručkami Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Volba postupu práce, potřebných nástrojů, pomůcek a náhradních dílů pro provádění montáže, demontáže a oprav strojů a zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit pracovní postupy pro provádění montáže, demontáže a oprav stroje a zařízení Praktické předvedení
b Volit nástroje, nářadí, pomůcky, měřidla, pomocné hmoty, náhradní díly potřebné při opravě, renovaci a údržbě nářadí, přípravků, měřidel aj. pomůcek či jejich součástí Praktické předvedení
c Správně vyčíst údaje pro ošetřování, údržbu, seřizování, provoz a obsluhu Praktické předvedení
d Dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci při činnostech souvisejících s opravami strojů a zařízení v souladu se strategií udržitelného rozvoje Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Měření a kontrola délkových rozměrů, geometrických tvarů, vzájemné polohy prvků a jakosti povrchu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Určit vhodné měřicí metody a vhodné měřicí a kontrolní prostředky dle výkresu obrobku Praktické předvedení a ústní ověření
b Měřit správnost délkových rozměrů a rozměrů geometrického tvaru pomocí posuvného měřítka, mikrometru, mezních kalibrů včetně kontroly jakosti povrchu Praktické předvedení a ústní ověření
c Vyhodnotit na výrobcích dodržení úchylek tvaru a vzájemné polohy Praktické předvedení a ústní ověření
d Vystavit protokol měření geometrických hodnot (rovinnost, kolmost, rovnoběžnost), nastavení vůlí s ohledem na předání opraveného stroje provozovateli Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Ruční obrábění a zpracovávání kovových materiálů a plastů řezáním, stříháním, pilováním, vrtáním, broušením a ohýbáním

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Dosáhnout žádoucích rozměrů a tvaru nářadí, přípravků, měřidel aj. pomůcek a jejich částí ručním obráběním a zpracováním Praktické předvedení
b Používat racionálně nástroje, nářadí a pomůcky pro ruční obrábění a zpracování kovů a plastů Praktické předvedení
c Využít ruční mechanizované nářadí ke zvýšení produktivity práce ručního obrábění a zpracování kovů a plastů Praktické předvedení
d Obrábět a zpracovávat ručně kovové materiály a plasty Praktické předvedení
e Orýsovat součást a polotovar s použitím měřidel, rýsovačského nářadí, pomůcek, přístrojů Praktické předvedení
f Dodržet při ručním obrábění a zpracování kovů a plastů pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví při práci Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Kontrola a provádění funkčních zkoušek strojů, zařízení a výrobních linek

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Diagnostikovat poruchy strojů, zařízení a výrobních linek Praktické předvedení
b Zvolit vhodný způsob funkčních zkoušek strojů, zařízení, výrobních linek a jejích podmínek pomocí servisní knížky a návodu k obsluze Ústní ověření
c Provést zkoušku podle stanovených předpisů a vyplnit formulář předávacího protokolu Praktické předvedení
d Analyzovat a vyhodnotit výsledky zkoušky strojních zařízení Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Sestavování částí strojů, zařízení a výrobních linek a jejich montáž a oživování

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Sestavovat součástky v celek tak, jak to vyžaduje jejich vzájemná poloha vzhledem k jejich funkci Praktické předvedení
b Kontrolovat vzájemnou polohu spojovacích součástí, měřit rovinnosti, rovnoběžnosti, vůle ap. Praktické předvedení
c Pracovat s dílenským pravítkem, nožovým pravítkem, vodováhou, lístkovými měrkami, číselníkovými úchylkoměry, optickými přístroji apod. Praktické předvedení
d Provést funkční zkoušku stroje, zařízení, výrobní linky Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Sestavování točivých strojů, jejich montáž dle výkresové dokumentace

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Sestavit součástky v celek tak, jak to vyžaduje jejich vzájemná poloha vzhledem k jejich funkci Praktické předvedení
b Zkontrolovat vzájemnou polohu spojovacích součástí, měřit rovinnosti, rovnoběžnosti, pracovat s dílenským pravítkem, nožovým pravítkem, vodováhou, lístkovými měrkami, číselníkovými úchylkoměry a optickými přístroji Praktické předvedení
c Zkontrolovat souosost, kolmost, obvodové a čelní házení, vůli Praktické předvedení
d Provést funkční zkoušku točivýho stroje Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Provádění údržby, oprav a generálních oprav strojů a zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vypracovat na základě znalosti funkce konstrukčních uzlů, konstrukcí agregátů a konstrukčního uspořádání a servisní dokumentace stroje a zařízení postup montáže, údržby a oprav stroje a zařízení Ústní ověření
b Zvolit pro montáž, údržbu a opravy potřebné nástroje, nářadí, ruční mechanizované nářadí, stroje a zařízení, mechanizační prostředky umožňující či usnadňující manipulaci s montovanými částmi stroje a zařízení Praktické předvedení
c Určit s ohledem na požadovanou spolehlivost a životnost vhodnou metodu renovace součástí stroje a zařízení Ústní ověření
d Vést předepsanou dokumentaci o provozu zařízení, o jejich technickém stavu, závadách, opravách Praktické předvedení
e Vykonat údržbu a opravu stroje a zařízení Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam. Zdravotní způsobilost pro vykonání zkoušky není vyžadována.

Jednotlivá kritéria se ověřují uvedenými nástroji hodnocení a zaměřují se na proces a výsledek.

Autorizovaná osoba/autorizovaný zástupce rozpracuje kritéria podrobně podle charakteru konkrétních zadaných úkolů.

Kompetence: Kontrola a provádění funkčních zkoušek strojů, zařízení a výrobních linek, kritérium c) – pro potřeby zkoušky uchazeč provede zkoušku podle stanovených předpisů a vyhotoví předávací protokol.

Kompetence: Sestavování částí strojů, zařízení a výrobních linek a jejich montáž a oživování – pro potřeby zkoušky uchazeč provede funkční zkoušku např. stojanové brusky, vrtačky, lanovnice, montážního pásu, dopravníku, pracovního zvedáku, otočného zařízení, výrobní linky apod.

Kompetence: Sestavování točivých strojů, jejich montáž dle výkresové dokumentace – pro potřeby zkoušky uchazeč provede funkční zkoušku např. kompresoru, vodního čerpadla, stojanové brusky, vrtačky, dopravníku apod.

Kompetence: Provádění údržby, oprav a generálních oprav strojů a zařízení – pro potřeby zkoušky uchazeč provede preventivní prohlídku např. kompresoru, vodního čerpadla, stojanové brusky, vrtačky, lanovnice, montážního pásu, dopravníku apod. a na základě prohlídky provede opravu poškozených částí strojů a zařízení.

 

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro strojírenství, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

AISIN Europe manufacturing, s. r. o.

Žďas, a. s.

SOŠ a SOU Milevsko

ZVVZ Machinery, a. s.