Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba
Povolání: Provozní zámečník a montér , Strojní zámečník , Mechanik báňské záchranné služby , Montér vzduchotechniky , Mechanik opravář , Montér točivých strojů , Důlní zámečník , Provozní zámečník , Montér ocelových konstrukcí
Platnost standardu: Od 28.1.2009 do 8.9.2015
Možnosti zkoušky: Tento standard již není platný a není možno podle něj zkoušet. Od 21.10.2022 lze zkoušet podle nového standardu.
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace ve strojírenských normách a v technické dokumentaci strojů, přístrojů a zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst různé druhy technické dokumentace Slovně nad technickým výkresem
b Orientovat se ve výběrech norem, strojnických tabulkách apod. Slovně s vyhledáním v dílenských tabulkách, výběrech norem apod.
c Používat technologickou dokumentaci Slovně nad technologickým postupem
d Pracovat se servisními příručkami apod. Písemně nebo slovně
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Volba postupu práce, potřebných nástrojů, pomůcek a náhradních dílů pro provádění montáže, demontáže a oprav strojů a zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Volit odpovídající postup práce Písemně nebo slovně
b Volit nástroje, nářadí, pomůcky, pomocné hmoty, měřidla a strojní zařízení, potřebné při výrobě, sestavení, opravě, renovaci a údržbě, nářadí, přípravků, měřidel aj. pomůcek či jejich součástí Písemně nebo slovně
c Správně vyčíst údaje pro ošetřování, údržbu, seřizování, provoz a obsluhu Slovně vysvětlit, popsat a zdůvodnit
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Měření a kontrola délkových rozměrů, geometrických tvarů, vzájemné polohy prvků a jakosti povrchu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Určit vhodné měřící metody a vhodné měřící a kontrolní prostředky dle výkresu obrobku Praktické předvedení se slovním zdůvodněním
b Měřit správnost délkových rozměrů a rozměrů geometrického tvaru pomocí posuvného měřítka, mikrometru, mezních kalibrů včetně kontroly jakosti povrchu Praktické předvedení se slovním zdůvodněním
c Vyhodnotit na výrobcích dodržení úchylek tvaru a vzájemné polohy Praktické předvedení se slovním zdůvodněním
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Ruční obrábění a zpracovávání kovových materiálů a plastů řezáním, stříháním, pilováním, vrtáním, broušením a ohýbáním

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Dosáhnout žádoucích rozměrů a tvaru, nářadí, přípravků, měřidel aj. pomůcek a jejich částí ručním obráběním a zpracováním Praktické předvedení
b Používat racionálně nástroje, nářadí a pomůcky pro ruční obrábění a zpracování kovů a plastů Praktické předvedení
c Využívat ruční mechanizované nářadí ke zvýšení produktivity práce ručního obrábění a zpracování kovů a plastů Praktické předvedení
d Obrábět a zpracovávat ručně kovové materiály popř. jiné plasty Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Kontrola a provádění funkčních zkoušek strojů, zařízení a výrobních linek

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit vhodný způsob funkčních zkoušek strojů, zařízení a výrobních linek aj. pomůcek a jejích podmínek pomocí servisní knížky Písemně nebo slovně
b Analyzovat a vyhodnotit výsledky zkoušky strojních zařízení Písemně
c Provést zkoušku podle stanovených předpisů Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orýsování součástí a polotovarů s použitím měřidel, rýsovačského nářadí, pomůcek, přístrojů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orýsovat dvojrozměrnou součást (např. součást z plechu) Praktické předvedení + slovní doprovod
b Orýsovat trojrozměrnou součást na rýsovací desce s použitím měřidel, rýsovačského nářadí a pomůcek Praktické předvedení + slovní doprovod
c Zkontrolovat orýsovanou součást Praktické předvedení + metricky
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Sestavování částí strojů, zařízení a výrobních linek a jejich montáž a oživování

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Sestavovat součástky v celek, tak jak to vyžaduje jejich vzájemná poloha vzhledem k jejich funkci Praktické předvedení
b Kontrolovat vzájemnou polohu spojovacích součástí, měřit rovinnosti, rovnoběžnosti Praktické předvedení + metricky
c Pracovat s dílenským pravítkem, nožovým pravítkem, vodováhou, lístkovými měrkami, číselníkovými úchylkoměry a optickými přístroji apod. Praktické předvedení + metricky
d Provést funkční zkoušku strojů, zařízení, výrobních linek apod. Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Sestavování částí točivých strojů vč. jejich elektrických částí a jejich montáže

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Sestavovat součástky v celek, tak jak to vyžaduje jejich vzájemná poloha vzhledem k jejich funkci Praktické předvedení
b Kontrolovat vzájemnou polohu spojovacích součástí, měřit rovinnosti, rovnoběžnosti, pracovat s dílenským pravítkem, nožovým pravítkem, vodováhou, lístkovými měrkami, číselníkovými úchylkoměry a optickými přístroji apod. Praktické předvedení + metricky
c Kontrolovat souosost, kolmost, obvodové a čelní házení Praktické předvedení + metricky
d Provést funkční zkoušku (přesnost, bezvadná funkce hydraulických, pneumatických, tuhost zařízení,výkon při předepsaných podmínkách zátěže, ovládatelnost apod.) točivých strojů Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Provádění údržby, oprav a generálních oprav strojů a zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vypracovávat na základě znalosti funkce konstrukčních uzlů, konstrukcí agregátů a konstrukčního uspořádání a servisní dokumentace strojů a zařízení postupy montáží, údržby a oprav strojů a zařízení Písemně, vysvětlit, popsat, zdůvodnit
b Volit pro montáž, údržbu a opravy potřebné nástroje, nářadí, ruční mechanizované nářadí, stroje a zařízení, mechanizační prostředky umožňující či usnadňující manipulaci s montovanými částmi strojů a zařízení apod. Písemně nebo slovně vysvětlit, popsat, zdůvodnit
c Určovat s ohledem na požadovanou spolehlivost a životnost vhodnou metodu renovace součástí strojů a zařízení Písemně nebo slovně vysvětlit, popsat, zdůvodnit
d Vést předepsanou dokumentaci o provozu zařízení, o jejich technickém stavu, závadách, opravách apod. Písemně, vysvětlit, popsat, zdůvodnit
e Zabezpečit pro zajištění provozuschopnosti dopravních prostředků optimální stav náhradních dílů a komponentů potřebných k údržbě a plánovaným opravám dopravních prostředků Písemně, vysvětlit, popsat, zdůvodnit
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Opravy a výměny elektrických částí přístrojů, strojů a zařízení vč. výměn elektronických prvků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Volit s použitím servisní dokumentace a na základě znalosti funkce konstrukčních uzlů, agregátů a konstrukčního uspořádaní elektrických částí přístrojů, strojů a zařízení způsoby diagnostikování jejich provozních parametrů a technického stavu Písemně nebo slovně vysvětlit, popsat, zdůvodnit
b Určovat vhodné přístroje, pomůcky a prostředky pro diagnostikování technického stavu či závad konstrukčních uzlů a agregátů elektrických částí přístrojů, strojů a zařízení vč. výměn elektronických prvků Písemně nebo slovně vysvětlit, popsat, zdůvodnit
c Určovat na základě znalosti funkce konstrukčních uzlů, konstrukcí agregátů a konstrukčního uspořádaní elektrických částí přístrojů, strojů a zařízení vč. výměn elektronických prvků, technické a manipulační prostředky pro údržbu a opravy Písemně nebo slovně vysvětlit, popsat, zdůvodnit
d Řídit na základě znalosti funkce konstrukčních uzlů, konstrukcí agregátů a konstrukčního uspořádaní elektrických částí přístrojů, strojů a zařízení vč. výměn elektronických prvků přípravu oprav elektrických částí přístrojů, strojů a zařízení vč. výměn elektronických prvků Slovně vysvětlit, popsat, zdůvodnit
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba stanoví, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy. Dále stanoví, které pomůcky uchazeč při zkoušce nesmí používat.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO).

Ověřování by mělo být pokud možno spojeno v navazující činnosti vedoucí k ucelenému opravárenskému úkonu.

Při zadávání se doporučují např. tyto činnosti:

- Číst různé druhy technické dokumentace, orientovat se ve výběrech norem, pracovat se servisními příručkami apod.

- Volit odpovídající postup práce, volit nástroje, nářadí, pomůcky, pomocné hmoty, měřidla a strojní zařízení, sestavení, opravě, renovaci a údržbě (viz také dále část Požadavky na materiálně technické zázemí autorizované osoby)

- Vypracovávat postupy montáží, údržby a oprav strojů a zařízení, kontrola provedení úkonů

- Sestavovat stroje a zařízení v celek, tak jak to vyžaduje jejich vzájemná poloha vzhledem jejich funkci, provést funkční zkoušky strojů, zařízení, výrobních linek apod.

Při ověřování splnění kritérií založených na formě praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů, ke kvalitě zhotoveného produktu i k časovému hledisku zvládání operací.

Na tvorbě standardu se podíleli

Sektorová rada strojírenství

Národní ústav odborného vzdělávání