Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj
Skupina oborů: Osobní a provozní služby
Povolání: Pomocný pracovník ve službách , Hrobník
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 2

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Používání běžných nástrojů a dodržování hygienických opatření

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Obléknout se do vhodného pracovního oděvu a obuvi Praktické předvedení
b Vybrat pro otevření a výkop hrobu ochranné pomůcky a vhodné nástroje Praktické předvedení a ústní ověření
c Ošetřit pomůcky po použití při otevírání a výkopu hrobu, zkontrolovat jejich technický stav, provést údržbu nástrojů Praktické předvedení
d Popsat, jak byly dodrženy hygienické předpoklady při otevření a výkopu hrobu Ústní ověření
e Vysvětlit na příkladech kritické hygienické body a místa kritická pro zranění nebo zavlečení nákazy do organismu Ústní ověření
f Uvést, kdy a za jakých podmínek lze do hrobky vstupovat Ústní ověření
g Vysvětlit způsob dezinfekce pracovního oděvu a pomůcek, popř. způsob jejich detoxikace nebo likvidace; Vysvětlit důvody pro oddělení šatny špinavé a čisté, separátní pračky na montérky, separátního sociálního zařízení, sprchy Ústní ověření
h Určit místo, oddělené od běžného odpadu, kam ukládat zbytky rakví, polštářů, oděvů, kytic, stuh apod. vyjmutých z hrobů a hrobek; Uvést, které vlastnosti činí tento odpad z pohřebiště nebezpečným a jak s nebezpečnými odpady může správce pohřebiště nakládat podle zákona o odpadech Ústní ověření
i Vysvětlit pojem lidské ostatky Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Zajišťování základních činností provozovatele pohřebiště

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést, které osoby mohou veřejné pohřebiště provozovat a v jakém právním režimu se tato služba poskytuje; Definovat vztah mezi provozovatelem pohřebiště, hrobníkem a pohřební službou a činnostmi těchto subjektů Ústní ověření
b Popsat základní osnovu řádu pohřebiště se všemi jejími náležitostmi s použitím řádu pohřebiště Ústní ověření
c Vysvětlit způsob stanovení tlecí doby, její minimální délku a provádění hydrogeologického průzkumu pohřebiště, tj. jak se průzkum provádí, proč se provádí, kdo jej provádí a k čemu slouží; Uvést minimální zákonnou délku ochranného pásma pohřebiště a důvody pro jeho stanovení Ústní ověření
d Rozdělit pohřebiště podle druhů, rozdělit hrobová místa podle typů, vysvětlit základní rozdíly mezi nezetlelými, zetlelými a zpopelněnými lidskými ostatky a rozlišit výkopy na pohřebišti Praktické předvedení a ústní ověření
e Uvést základní podmínky pro zahájení výkopových prací Ústní ověření
f Posoudit rizika při výkopu hrobu, tj. pravděpodobnost ohrožení, následky ohrožení, míra rizika a vysvětlit, z čeho rizika pramení Ústní ověření
g Uvést zákonem předepsanou hloubku hrobu u dospělých osob a dětí od 10 let, u dětí mladších 10 let, uvést rozhodující ukazatele rozměru hrobu Ústní ověření
h Uvést zákonnou minimální výšku dna hrobu nad hladinou podzemní vody, minimální boční vzdálenosti mezi jednotlivými hroby, minimální výše zasypané zkypřené zeminy nad rakví s lidskými pozůstatky po uložení do hrobu Ústní ověření
i Uvést zákonné podmínky ukládání dalších lidských pozůstatků do téhož hrobu před uplynutím tlecí doby Ústní ověření
j Uvést podmínky pro pažení otevřených hrobů, podmínky výkopů hrobek podle dokumentace, pro zřizování pomníků a pro technický dozor při veškerých stavbách na pohřebišti Ústní ověření
k Vyjádřit podmínky pro zahájení vlastního pohřbení, zda je úmrtí doloženo listem o prohlídce zemřelého, průvodním listem k přepravě lidských pozůstatků, zprávou oprávněného orgánu cizího státu; Uvést, za jakých podmínek musí hrobník postupovat v případě podezření spáchání trestného činu v souvislosti s úmrtím Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Otevření hrobu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Otevřít hrobku nebo hrob s krycí deskou, uzavřít, zaspárovat a umýt Praktické předvedení
b Otevřít a uzavřít urnový hrob, spárovat a umýt Praktické předvedení
c Otevřít a uzavřít kolumbární schránku s pevným uzávěrem Praktické předvedení
d Zdůvodnit pojištění na škodu spojenou s výkonem povolání hrobníka Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Výkop hrobu předepsaných rozměrů a hloubky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zajistit fotodokumentaci závad hrobových zařízení, které by mohly být dány do souvislosti s výkopovými pracemi Praktické předvedení
b Zabezpečit ochranu sousedních hrobů a vegetace na pohřebišti; Vyloučit rizika poškození obrub či náhrobku kopaného hrobu, ale i výsadby na něm; Připravit speciální ohrady – bednění na ukládání zeminy, zvážit možnost jejich umístění v souvislosti s ustanovením zákona o pohřebnictví Praktické předvedení a ústní ověření
c Zajistit stabilitu stěn výkopu proti sesutí pažením; Bezpečně výkop odpažit; Zřídit bezpečný sestup a výstup pomocí žebříků přesahujících hranu výkopu o 1 m Praktické předvedení
d Zhotovit zábrany a pochůzkové plošiny pro spuštění rakve Praktické předvedení
e Upravit stěny hrobu, předat hotové dílo; Zakrýt eventuální pažení nebo estetické vady kopané stěny hrobu Praktické předvedení
f Zabezpečit výkop proti případnému pádu jiné osoby zakrytím, nebo zábranou (ohradou) a označením Praktické předvedení
g Zhodnotit stav hrobu před vlastním pohřbením, odstranit závady Praktické předvedení a ústní ověření
h Zasypat hrob, dbát na úpravu rovu, aby kopíroval tvar pohřbívané rakve Praktické předvedení a ústní ověření
i Celkově uklidit okolní plochy i vlastní hrob, včetně umytí hrobového zařízení hrobů okolních Praktické předvedení
j Provést malé výkopové práce pro ukládání uren, vsypy, rozptyly a sondáže; Uvést ideální období pro provádění rozptylu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Ukládání rakve s lidskými pozůstatky do hrobu nebo hrobky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Určit na hřbitově trasu pro pohřební průvod a stanovit, kdy začíná a končí pohřební obřad na pohřebišti Praktické předvedení a ústní ověření
b Vysvětlit, jak dozorovat nebo přímo spouštět rakev do hrobu Ústní ověření
c Spustit rakev do hrobu Praktické předvedení
d Umístit kolem hrobu květinové dary (kytice, věnce, stuhy atp.) podle místních zvyků Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Exhumace a další ukládání lidských ostatků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit na příkladech význam pietních a eticky podmíněných způsobů zacházení s lidskými ostatky exhumovanými při výkopu hrobu z předchozích pohřbení i po tlecí době Ústní ověření
b Dodržet řád pohřebiště během exhumace i po jejím ukončení Praktické předvedení
c Objasnit, kdo může nařídit exhumaci a kdo o ni požádat; která osoba povoluje exhumaci před uplynutím tlecí doby a která po uplynutí tlecí doby Ústní ověření
d Vysvětlit pojem exhumace Ústní ověření
e Zhodnotit stav dna po vykopání hrobu a uložení exhumovaných ostatků v rakvi nebo jen v textilním vaku na dno do zářezu Praktické předvedení a ústní ověření
f Vysvětlit, jak postupovat, není-li možné na dno vykopaného hrobu uložit další ostatky Ústní ověření
g Zdokumentovat původ exhumovaných lidských ostatků a splnit další zákonné podmínky pro jejich vydání za účelem jejich přemístění mimo pohřebiště Praktické předvedení a ústní ověření
h Uvést oprávněné osoby, které mohou nařídit otevření hrobu, hrobky, urny nebo rakve Ústní ověření
i Uvést, za jakých podmínek je možné žadateli vydat předměty nalezené při exhumaci Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam. Zdravotní způsobilost pro vykonání zkoušky není vyžadována.

 

Metodické pokyny:

 

Zkouška probíhá v reálném prostředí běžného nebo cvičného hřbitova. V reálném provozu jsou na konkrétních příkladech činností ověřovány odborné kompetence v souladu s hodnoticím standardem za přítomnosti odpovědného provozního pracovníka. Odborné kompetence jsou ověřovány na úkolech z praxe. Na jednom úkolu je možné ověřit kritéria hodnocení z několika odborných kompetencí.

 

Pokyny pro uchazeče:

 

Uchazeč je povinen přijít v pracovním oděvu (pracovním overalu) a pevné obuvi nad kotníky, nebo si ho přinést s sebou a převléknout se před zkouškou. Nebude-li pracovní oděv a obuv mít, nemůže být zkouška zahájena. Práci nesmí vykonávat uchazeč, který má otevřené poranění, zejména na rukou.

 

Pokud dojde k poranění během prací při výkopu hrobu, musí se nechat neprodleně ošetřit a zkouška se přeruší. Existuje-li při manipulaci s ostatky zdravotní riziko, je nutno pro ochranu dýchacích orgánů použít obličejovou masku.

Při výkopech hrobů autorizovaná osoba věnuje zvýšenou pozornost riziku slunečního úžehu nebo úpalu, bodnutí hmyzem, v zimě podchlazení či riziku poškození páteře.

 

Zkouška se může skládat ze dvou časově i prostorově oddělených částí, praktické a teoretické. Teoretická část probíhá formou ústního ověřování. Pokud je praktická část zkoušky prováděna na provozovaném pohřebišti, musí autorizovaná osoba zaručit dodržování zásad ochrany postmortální osobnosti zemřelého a osobně zajistit, aby s mrtvým lidským tělem a ostatky bylo nakládáno důstojně. Pořizování audiovizuálních záznamů z průběhu zkoušky je zakázáno.

 

Autorizovaná osoba prověří, zda se v blízkosti budoucího hrobu nenachází vzrostlý strom, jehož kořeny a stabilita by mohly být výkopem narušeny.

Při hodnocení uchazeče se hodnotí nejen kvalita provedené práce, ale také dodržování BOZP, PO, zásad ochrany životního prostředí a to, zda uchazeč po celou dobu práce dodržoval zásady piety a slušnosti při práci (potlačil profesionální otrlost).

Na sousední hrobová místa je zakázáno odkládat jakékoliv pomůcky a pracovní předměty. Při práci se nesmí jíst, pít ani kouřit.

 

U odborné kompetence Výkop hrobu předepsaných rozměrů a hloubky, autorizovaná osoba připraví hrobové místo a určí jeho velikost.

U odborné kompetence Ukládání rakve s lidskými pozůstatky do hrobu nebo hrobky, kritérium c) autorizovaná osoba zajistí ověření praktickým předvedením na modelové situaci. U odborné kompetence Otevření hrobu, kritérium a) autorizovaná osoba vybere vhodnou hrobku nebo hrob pro ověření daného kritéria. U odborné kompetence Otevření hrobu, kritérium d) autorizovaná osoba zadá parametry pojištění na škodu.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro ostatní služby, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Unie pohřebních služeb z. s., Praha

Pegas CZ s. r. o., Praha

Ministerstvo pro místí rozvoj ČR, Praha