Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba
Povolání: Mechanik nákladních vozidel a autobusů
Platnost standardu: Od 9.1.2024 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Dodržování zásad BOZP a PO, ochrany zdraví a životního prostředí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat a vysvětlit pravidla BOZP a PO související s opravami nákladních vozidel a autobusů (zvedací zařízení, ruční nářadí) Písemné a ústní ověření
b Popsat a vysvětlit zásady práce s nebezpečnými látkami při opravách nákladních vozidel a autobusů Písemné a ústní ověření
c Popsat a vysvětlit zásady ekologické likvidace dílů a vozidel v autoopravárenství Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v normách a v technické dokumentaci silničních motorových vozidel

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v příručkách pro opravy v elektronické nebo tištěné podobě, včetně poslední aktualizace, vyhledat způsob opravy, parametry seřízení dílu nebo agregátu určeného autorizovanou osobou Praktické předvedení a ústní ověření
b Vyhledat v elektronickém nebo tištěném katalogu náhradních dílů díl, určený autorizovanou osobou Praktické předvedení a ústní ověření
c Najít v systému aktualizace technické dokumentace poslední platnou verzi pro autorizovanou osobou zadanou oblast a typ vozidla Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v uspořádání a funkci základních verzí mechanických převodů nákladních vozidel a autobusů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat základní druhy a hlavní části převodovek Písemné a ústní ověření
b Charakterizovat systémy ovládání převodovek (manuální, automatizované, automatické) Písemné a ústní ověření
c Orientovat se v přídavných převodovkách Písemné a ústní ověření
d Charakterizovat rozvodovky, diferenciály a kolové redukce, včetně systému mazání náprav Písemné a ústní ověření
e Orientovat se v jednotlivých typech pomocných pohonů Písemné a ústní ověření
f Popsat způsoby přenosu hnací síly u pomocných pohonů Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Provádění pravidelných servisních prohlídek a údržby převodových a zpomalovacích systémů nákladních vozidel a autobusů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat a vysvětlit systém údržby (interval údržby a kategorie provozu) Písemné a ústní ověření
b Vyhledat v technické dokumentaci rozsah autorizovanou osobou určené servisní prohlídky Praktické předvedení a ústní ověření
c Provést autorizovanou osobou určené úkony servisní prohlídky středního typu převodových systémů Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
d Provést autorizovanou osobou určené úkony servisní prohlídky středního typu zpomalovacích systémů Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
e Provést základní úkony s diagnostickým zařízením (vyčtení paměti závad) Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Provádění oprav převodového ústrojí nákladních vozidel a autobusů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést diagnostiku kompletního kinematického řetězce Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
b Provést opravu autorizovanou osobou určeného typu převodovky, včetně přídavných systémů pro zvýšení počtu rychlostních stupňů Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
c Provést opravu rozvodovky včetně seřízení soukolí Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
d Provést kontrolu a opravu hnacího kloubového hřídele Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Diagnostika a oprava ovládacích mechanizmů převodového ústrojí nákladních vozidel a autobusů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést diagnostiku a opravu manuálního ovládání převodových systémů Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
b Provést diagnostiku a opravu automatizovaného ovládání převodových systémů Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
c Provést diagnostiku elektromagnetických ventilů a systému přívodu vzduchu Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Orientace v uspořádání a funkci třecí spojky a hydrodynamického měniče

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat konstrukci, hlavní části a funkci jedno a vícekotoučové třecí spojky Písemné a ústní ověření
b Charakterizovat jednotlivé druhy ovládání spojky, jejich hlavní části a funkci Písemné a ústní ověření
c Popsat konstrukci, hlavní části a funkci hydrodynamického měniče Písemné a ústní ověření
d Vysvětlit důvody použití odpojitelných zpomalovacích systémů v návaznosti na ekonomiku provozu vozidel Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Diagnostika a oprava dílů kotoučové třecí spojky a hydrodynamického měniče

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést kontrolu stavu a opotřebení hlavních částí třecí spojky Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
b Provést opravu kotoučové třecí spojky, její demontáž, výměnu opotřebených dílů a zpětnou montáž, včetně potřebného seřízení vypínání spojky Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
c Provést diagnostiku a navrhnout způsob opravy hydrodynamického měniče Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Diagnostika, údržba, oprava a seřízení ovládacího mechanizmu spojky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést diagnostiku, údržbu, opravu a seřízení hydraulického ovládacího mechanizmu spojky Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
b Provést diagnostiku, údržbu, opravu a nastavení elektrohydraulického ovládacího mechanizmu spojky Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Orientace v uspořádání a funkci hlavních typů zpomalovacích zařízení nákladních vozidel a autobusů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat zpomalovací systémy a jejich funkci (hlavní části, uspořádání, řízení) Písemné a ústní ověření
b Charakterizovat funkci hydraulického a elektrického zpomalovacího zařízení Písemné a ústní ověření
c Popsat vzájemnou součinnost brzdového a zpomalovacího systému Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Diagnostika a oprava zpomalovacích systémů nákladních vozidel a autobusů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Diagnostikovat zpomalovací zařízení napojené na kinematický řetězec Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
b Provést opravu zpomalovacího zařízení napojeného na kinematický řetězec Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
c Provést kontrolu vzájemné součinnosti brzdového a zpomalovacího systému Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
d Provést kontrolu automatického odpojení a připojení zpomalovacího zařízení na kinematický řetězec vozidla Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://www.nsp.cz/jednotka-prace/mechanik-nakladnich-vozid#zdravotni-zpusobilost).

Vstupním předpokladem uchazeče o zkoušku je oprávnění k řízení vozidel skupiny „C“ nebo „D“.

 

V průběhu realizace praktického ověřování ve všech částech je nutné klást důraz na:

  • dodržování pravidel bezpečnosti a hygieny práce

  • nakládání s nebezpečnými odpady

  • kvalitu odvedené práce

  • pochopení a dodržování technologických postupů podle dokumentace výrobce vozidla

  • plnění časových norem oprav podle dokumentace výrobce vozidla

 

Uchazeč si ke zkoušce přinese vlastní pracovní oděv a pracovní obuv.

Specifikace podmínek ověřování některých odborných kompetencí.

U odborné kompetence Provádění pravidelných servisních prohlídek a údržby převodových a zpomalovacích systémů nákladních vozidel a autobusů, kritérium b), c), d) se jedná o servisní prohlídku středního typu.

U odborné kompetence Provádění oprav převodového ústrojí nákladních vozidel a autobusů,

kritérium b) oprava bude prováděna na převodovce vymontované z vozidla;

kritérium c) oprava bude prováděna formou demontáže a montáže rozvodovky včetně seřízení, rozvodovka bude vymontována z vozidla.

U odborné kompetence Diagnostika a oprava dílů kotoučové třecí spojky a hydrodynamického měniče, kritérium b) úkony provést na demontovaném motoru z vozidla.

U odborné kompetence Diagnostika a oprava zpomalovacích systémů nákladních vozidel a autobusů,

kritérium a) úkony provést na hydraulickém nebo elektrickém zpomalovacím zařízení;

kritérium b) úkony provést na hydraulickém nebo elektrickém zpomalovacím zařízení, zpomalovací zařízení demontováno z vozidla;

kritérium a) až c) úkony provést na vozidle s odpojitelným hydraulickým nebo elektrickým zpomalovacím zařízením.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro ostatní služby, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

SAČR

SCANIA

IVECO Moravia

PAS Zábřeh

ContiTrade Services

ISŠA Brno