Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Skupina oborů: Tělesná kultura, tělovýchova a sport
Platnost standardu: Od 30.1.2024 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v anatomii, fyziologii člověka a fyziologii zátěže, kineziologii a biomechanice pro potřeby instruktora běžeckého lyžování

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Prokázat znalost struktury pohybového systému lidského těla a jeho funkčních možností Písemné ověření
b Prokázat znalost tvaru a funkcí jednotlivých kostí, kloubů, částí páteře, kloubních rozsahů s důrazem na klouby hlezenní, kolenní a kyčelní u dolních končetin, ramene, lokte a zápěstí u horních končetin s ohledem na jejich využití v běžeckém lyžování Písemné ověření
c Prokázat znalost nejdůležitějších svalů, svalových skupin a jejich řetězení z hlediska funkce při běžeckém lyžování Písemné ověření
d Prokázat znalosti obecné fyziologie člověka i fyziologie zátěže, krevního zásobení svalů při pohybu, energetických zdrojů svalové činnosti, projevů únavy a možnosti regenerace s důrazem na využití v běžeckém lyžování Písemné ověření
e Prokázat znalosti biomechanických zákonitostí a vlivu sil působících na lyžaře při běžeckém lyžování Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Orientace v pedagogice, psychologii a didaktice pro potřeby instruktora běžeckého lyžování

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat hlavní zásady průběhu výukové lekce běžeckého lyžování; popsat a vysvětlit strukturu výukové lekce a uvést význam jejích jednotlivých částí Ústní ověření
b Uvést a popsat základní didaktické zásady a objasnit jejich využití při výuce běžeckého lyžování Ústní ověření
c Uvést metody využívané při výuce běžeckého lyžování a jednu z nich popsat podle výběru zkušební komise Ústní ověření
d Vyjmenovat a popsat fáze motorického učení v kontextu výuky běžeckého lyžování Ústní ověření
e Vysvětlit způsoby komunikace a druhy zpětné vazby využívané při výuce běžeckého lyžování, popsat možnosti ovlivnění motivace klienta Ústní ověření
f Vysvětlit význam sportovní psychologie pro výuku běžeckého lyžování a popsat způsob její aplikace na konkrétním příkladu z praxe výuky běžeckého lyžování Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Orientace v právních aspektech profese instruktora lyžování/snowboardingu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Prokázat základní orientaci v právních aspektech podnikání se zaměřením na činnost instruktora lyžování a provoz lyžařské školy Písemné ověření
b Prokázat znalosti z oblasti právní odpovědnosti při výkonu profese instruktora lyžování a při provozování lyžařské školy Písemné ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Analýza pohybu běžce na lyžích

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit princip analýzy pohybu běžce na lyžích Ústní ověření
b Provést okamžitou verbální analýzu pohybu běžce na lyžích (figuranta) v terénu a navrhnout postup následného nácviku korekce pohybu Praktické předvedení a ústní ověření
c Natočit videosekvenci jízdy běžce na lyžích (figuranta) na vhodně zvoleném místě a ve vhodném terénu, ve zkušební místnosti provést video analýzu pohybu lyžaře (figuranta) a navrhnout postup následného nácviku korekce pohybu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Běžecké lyžování pro potřeby instruktora běžeckého lyžování

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést klasickou techniku jízdy střídavým během dvoudobým na úseku dlouhém 80–100 m do mírného svahu Praktické předvedení
b Předvést klasickou techniku jízdy soupažným během jednodobým na úseku dlouhém 80–100 m po rovině Praktické předvedení
c Předvést změnu klasické techniky jízdy ze soupažného běhu jednodobého po rovině do techniky jízdy střídavým během dvoudobým do mírného svahu Praktické předvedení
d Předvést klasickou techniku jízdy soupažným během prostým na úseku dlouhém 80–100 m po rovině Praktické předvedení
e Předvést bruslařskou techniku jízdy oboustranným bruslením jednodobým na úseku dlouhém 80–100 m po rovině Praktické předvedení
f Předvést bruslařskou techniku jízdy oboustranným bruslením dvoudobým asymetrickým na úseku dlouhém 80–100 m do mírného svahu Praktické předvedení
g Předvést bruslařskou techniku jízdy oboustranným bruslením dvoudobým symetrickým na úseku dlouhém 80–100 m po rovině Praktické předvedení
h Předvést změnu bruslařské techniky jízdy z oboustranného bruslení jednodobého na rovině do techniky jízdy oboustranného bruslení dvoudobého asymetrického do mírného svahu Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Vedení výukové lekce běžeckého lyžování

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit výuku základů techniky jízdy na běžeckých lyžích Ústní ověření
b Předvést ukázku výukové lekce běžeckého lyžování v rozsahu 25–30 minut Praktické předvedení
c Uplatňovat pedagogické a didaktické zásady při vedení lekce běžeckého lyžování Praktické předvedení
d Vést výuku s ohledem na bezpečnost, používat vhodnou úroveň komunikace s ohledem na věk a dosavadní dovednosti klienta, klást důraz na vhodný způsob vysvětlení vyučovaného prvku a správné provedení ukázky Praktické předvedení
e Diagnostikovat případné chyby klientů a vhodným způsobem je opravovat Praktické předvedení
f Vhodně motivovat klienty, udržovat při lekci pozitivní atmosféru a správným způsobem výuku zakončit Praktické předvedení
g Připravit obratnostní trať pro běžecké lyžování, zaměřenou na zdokonalení různých základních lyžařských pohybových dovedností na běžeckých lyžích Praktické předvedení
h Naplánovat turistickou akci na běžeckých lyžích, vysvětlit zásady jejího vedení a zásady orientace v terénu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Dodržování zásad bezpečnosti a prevence nehod při výuce běžeckého lyžování

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Prokázat znalost ČSN 01 8027 (Značení a zabezpečení v zimním středisku) v platném znění s ohledem na činnost instruktora běžeckého lyžování Písemné ověření
b Vyjmenovat a vysvětlit zásady bezpečnosti při lyžování a vedení výuky lyžování na běžeckých tratích s přihlédnutím k výcviku v družstvech Ústní ověření
c Vyjmenovat a vysvětlit zásady bezpečného pohybu na běžeckých lyžařských tratích a lyžařských stadionech Ústní ověření
d Vyjmenovat a vysvětlit zásady bezpečnosti při lyžování na lyžařských turistických trasách Ústní ověření
e Dodržovat zásady bezpečnosti a prevence nehod při výuce běžeckého lyžování Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Poskytování první pomoci při výuce lyžování/snowboardingu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést s využitím figuranta základní úkony první pomoci při úrazu: zajištění místa nehody, bezpečí zraněného i zachránce, diagnostika stavu z hlediska ohrožujícího krvácení, vědomí či bezvědomí, přivolání zdravotnické první pomoci při dodržení pravidel telefonické komunikace se záchranáři Praktické předvedení
b Předvést s použitím figuranta postup resuscitace dospělého či dítěte v bezvědomí Praktické předvedení
c Předvést s použitím figuranta postup první pomoci dospělému či dítěti při vědomí u úrazu či náhlém stavu vzniklém působením vnějšího prostředí podle výběru zkušební komise Praktické předvedení
Kritérium a) musí být splněno vždy, z kritérií b)–c) zkušební komise zadá uchazeči jedno dle svého výběru
4

Poskytování poradenských služeb instruktora běžeckého lyžování

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Poskytnout poradenství při výběru běžecké lyžařské výstroje, výzbroje a dalších součástí s ohledem na věkovou kategorii, pohlaví, technickou vyspělost a terén podle zadání zkušební komise Praktické předvedení
b Poskytnout klientovi poradenství při ošetřování skluznice a mazání běžeckých lyží na klasickou techniku i bruslení, provést instruktáž základního způsobu ošetření skluznice a mazání běžeckých lyží na klasickou techniku i bruslení podle aktuálních trendů Praktické předvedení
c Předvést základní způsob ručního ošetření skluznice běžeckých lyží a základní způsoby přípravy běžeckých lyží na skluz i na odraz Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

1. Vstupní předpoklady pro účast na zkoušce

Uchazečem o zkoušku může být každá fyzická osoba starší 18 let, která získala alespoň základy vzdělání, nebo účastník rekvalifikace podle zákona č. 435/2004 Sb., zákon o zaměstnanosti.

Zdravotní způsobilost pro vykonání zkoušky je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP – https://nsp.cz/jednotka-prace/instruktor-horske-sluzby#zdravotni-zpusobilost).

Autorizovaná osoba zároveň s odesláním pozvánky ke zkoušce písemnou formou sdělí, kde a jakým způsobem se uchazeč může informovat o svých povinnostech a průběhu zkoušky a které doklady/dokumenty musí uchazeč předložit bezprostředně před započetím zkoušky.

Uchazeč si ke zkoušce přinese vlastní běžeckou lyžařskou výzbroj a výstroj (vhodný oděv, lyže pro běžecké lyžování adekvátně připravené pro klasickou techniku a bruslení).

Uchazeč může využívat v rámci přípravy na zkoušku i v průběhu zkoušky databázi platných právních předpisů.

2. Průběh zkoušky

Před zahájením zkoušky uchazeč předloží zkoušejícímu průkaz totožnosti a případně další dokumenty opravňující k připuštění ke zkoušce uvedené v části 1. Vstupní předpoklady pro účast na zkoušce.

Bezprostředně před zahájením zkoušky autorizovaná osoba seznámí uchazeče s pracovištěm, s organizací zkoušky, s jeho právy a povinnostmi v rámci zkoušky podle zákona č. 179/2006 Sb., a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž autorizovaná osoba vyhotoví a uchazeč podepíše písemný záznam.

Zkoušející uzná, a tedy nemusí ověřovat, ty odborné způsobilosti, které byly již dříve u uchazeče ověřeny v rámci zkoušky z jiné profesní kvalifikace (nutno doložit osvědčením o získání profesní kvalifikace), a které jsou shodné svým rozsahem i obsahem. Rozsah a obsah odborné způsobilosti určují její jednotlivá kritéria a pokyny k provedení zkoušky popsané v hodnoticím standardu. Zkoušející tyto odborné způsobilosti neuzná jako již ověřené, pokud by tím nebylo zajištěno řádné ověření ostatních požadavků stanovených tímto hodnoticím standardem (například při nutnosti dodržení technologických postupů a časové souslednosti různých činností).

Zkouška se koná v českém jazyce.

Zkouška je veřejná. Praktická část zkoušky a praktická zkouška není veřejná v případech, kdy to je nutné z hygienických důvodů nebo z důvodu ochrany zdraví a bezpečnosti práce.

Odborná způsobilost Orientace v anatomii, fyziologii člověka a fyziologii zátěže, kineziologii a biomechanice pro potřeby instruktora běžeckého lyžování bude ověřena písemným testem, který bude zahrnovat následující témata:

 • základní znalosti soustav lidského těla a jejich funkcí,

 • orientace v hlavních částech pohybové a opěrné soustavy: klouby, kosti, svaly,

 • metabolismus člověka,

 • termoregulace lidského těla,

 • reakce organismu člověka na zatížení,

 • řízení motoriky,

 • trup, horní končetiny a dolní končetiny a jejich funkce,

 • zapojení svalových skupin pro jednotlivé pohyby člověka,

 • lokomoce člověka,

 • biomechanika běhu na lyžích,

 • hypoxické prostředí při sportovním výkonu,

 • únava a přetrénování, jejich projevy,

 • regenerace.

Odborná způsobilost Orientace v právních aspektech profese instruktora lyžování/snowboardingu: kritéria a), b) budou ověřena písemným testem, který bude zahrnovat následující témata:

kritérium a):

 • živnostenské oprávnění,

 • daně a odvody,

 • pracovní vztahy a typy smluv,

 • obchodní podmínky.

kritérium b):

 • kategorie odpovědnosti – smluvní a mimosmluvní, občanskoprávní a trestněprávní,

 • odpovědnost za újmu, újma majetková a nemajetková (na zdraví),

 • právní odpovědnost lyžaře (obecná), právní odpovědnost instruktora běžeckého lyžování (profesní),

 • právní odpovědnost provozovatele lyžařské školy,

 • právní odpovědnost při organizaci závodů, tréninků a sportovních akcí,

 • pojištění proti úrazu a pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou jiné osobě nebo zařízení, pojištění na běžecké tratě, pro pohyb na lyžařských turistických trasách, pojištění do zahraničí.

Cílem je ověření znalosti právních aspektů při výkonu profese, se zvláštním aspektem na bezpečnost a prevenci vzniku újmy.

V odborné způsobilosti Analýza pohybu běžce na lyžích je hodnoceno:

 • znalost práce s videotechnikou,

 • správné členění postupu při analýze pohybu běžce na lyžích na vstupní, průběžnou a závěrečnou část,

 • správná volba terénu pro získání adekvátního videozáznamu pro analýzu konkrétního pohybu běžce na lyžích,

 • správný popis jízdy nebo jejích částí,

 • označení zásadních chyb,

 • správná lyžařská terminologie,

 • správnost navrženého řešení oprav chyb.

Odborná způsobilost Vedení výukové lekce běžeckého lyžování:

Kritérium b): Autorizovaná osoba vybere jednu kombinaci velikosti skupiny, věku, struktury a dalších specifik dvě varianty modelového příkladu výukové lekce běžeckého lyžování, které musí uchazeč předvést formou simulované výuky. Pro realizaci ukázkové lekce zadá uchazeči autorizovaná osoba jednu z osmi technik jízdy uvedených v kritériích a) až h) odborné způsobilosti Běžecké lyžování pro potřeby instruktora běžeckého lyžování. Uchazeč musí reagovat okamžitě, bez další přípravy. Doba trvání každé modelové výukové lekce je 25–30 min. Výuka bude probíhat s využitím 2 figurantů v rámci modelové cílové skupiny podle zadání zkušební komise a níže uvedené tabulky. 

Tabulka

Velikost skupinyVěkStruktura skupinyDalší specifika
1 osobaDěti do 6 letHomogenníZačátečník až pokročilý
2 osobyDěti 6–10 letRodinaRozdílná úroveň dovedností
Skupina 1–2 osobyDěti 10–13 letŠkolní skupinaStrach
Skupina 3–4 osobyTeenagerSkupina přátelSoutěživost
Skupina 5 a více osobDospělý Lidé, kteří se neznajíS instruktorem se vidí
poprvé nebo v již pokračující výuce
Starší klientZdravotní omezení
Nedisciplinovanost
Nedostatečný zájem

Kritérium g): Uchazeč postaví část tratě v délce od 150 do 200 metrů s ohledem na modelovou cílovou skupinu a trať zároveň přizpůsobí danému terénu (sklon svahu, změny směru tratě a zvládnutí terénních nerovností). Cílovou skupinu namodeluje autorizovaná osoba pomocí výše uvedené tabulky kombinací 4 charakteristik: velikost skupiny, věk, struktura skupiny, další specifika.

Odborná způsobilost Dodržování zásad bezpečnosti a prevence nehod při výuce běžeckého lyžování

autorizovaná osoba v průběhu zkoušky zadává otázky z následujících tematických okruhů:

 1. Objektivní a subjektivní nebezpečí při lyžování.

 2. Pravidla bezpečného pohybu na lyžařských tratích s přihlédnutím na běžecké lyžování.

 3. Zásady bezpečného výcviku běhu na lyžích, výcvik v družstvech.

 4. Zásady chování a bezpečnosti při běžeckém lyžování na závodních tratích i turistických trasách, charakteristika
  lavinového terénu, stupnice lavinového nebezpečí.

Odborná způsobilost Poskytování první pomoci při výuce lyžování/snowboardingu
kritérium c): Autorizovaná osoba vybere dvě praktická témata ze sedmi níže uvedených, která musí uchazeč s fiktivně zraněným figurantem správně předvést a odpovědět na doplňující otázky autorizované osoby, vybrané z pěti teoretických tematických okruhů. Praktické téma č. 1 je povinné, další téma volí autorizovaná osoba.

Praktická témata:

 1. Základní úkony při nestandardní situaci nebo úrazu na lyžařské trati nebo turistické trase, zajištění bezpečnosti zraněného i zachránce, diagnostika stavu postiženého při vědomí či bezvědomí, uložení postiženého do odpovídající polohy podle řešeného stavu, přivolání zdravotnické první pomoci a pravidla telefonické komunikace se záchranáři.

 2. Neodkladná resuscitace dospělého či dítěte.

 3. Ošetření a zástava krvácení.

 4. Postup první pomoci při poranění končetin (klouby, kosti).

 5. Postup první pomoci při podezření na poranění páteře, hlavy a krku.

 6. Postup první pomoci při poranění břicha, pánve a hrudníku.

 7. Postup první pomoci při známkách podchlazení či omrzlin.

Odborná způsobilost Poskytování poradenských služeb instruktora běžeckého lyžování:

Kritérium a): Autorizovaná osoba vybere z osmi navržených praktických situací variantu klienta, kterému bude uchazeč poskytovat praktické poradenství v oblasti výběru běžeckých lyží a další lyžařské výzbroje:

 1. dítě mladší školní věk, začátečník – vybavení na základní výcvik na trať pro běh na lyžích

 2. dospělá žena, drobná postava, začátečnice – vybavení na trať pro běh na lyžích

 3. dospělý, muž, nadváha, začátečník – vybavení na trať pro běh na lyžích

 4. dospělý pokročilý lyžař – vybavení na trať pro běh na lyžích na neupravených turistických tratích

 5. dospělý, muž, expert – vybavení na trať pro běh na lyžích na neupravených turistických tratích

 6. senior, muž – vybavení na lyžařskou trať

 7. seniorka, žena – vybavení na lyžařskou trať.

Zkušební komise hodnotí v rámci ověřování všech odborných způsobilostí:

 • dodržování pravidel bezpečnosti podle FIS pravidel a ČSN 01 8027,

 • správné používání lyžařské terminologie.

Pravidla pro aplikaci písemného testu jako způsobu ověřování:

 • Písemným testem se ověřují všechna kritéria, u kterých je jako způsob ověření uvedeno „písemné ověření". Písemný test bude obsahovat minimálně 22 otázek, ke každému kritériu budou v testu minimálně 2 otázky.

 • Testové otázky jsou uzavřené s výběrem ze 3–4 variant odpovědí, přičemž vždy právě jedna je správná.

 • Za úspěšné splnění testu se považuje 80 % správně zodpovězených otázek s tím, že pro každé kritérium musí být správně zodpovězeno alespoň 50 % otázek.

 • Celkový soubor otázek, z něhož autorizovaná osoba generuje testy pro jednotlivé uchazeče, obsahuje pro každé takto ověřované kritérium minimálně 4 otázky.

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby je oprávněný předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede autorizovaná osoba do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravil Národní pedagogický institut ČR ve spolupráci s Národní radou pro kvalifikace, Ministerstvem práce a sociálních věcí, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a odborníky z praxe z těchto subjektů:

 • Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy, Praha

 • Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, Praha

 • Fakulta sportovních studií Masarykovy Univerzity, Brno

 • Pedagogická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

 • EDUSKI ČR

 • Svaz lyžařů České republiky

Kvalifikační standard profesní kvalifikace schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR.