Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo životního prostředí
Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví
Povolání: Zahradnický technik
Platnost standardu: Od 28.5.2024 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Používání projektové dokumentace zelených střech

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Pracovat se stavební projektovou dokumentací budovy se zelenou střechou Praktické předvedení
b Posoudit projektovou dokumentaci sadových úprav pro zelenou střechu Praktické předvedení
c Objasnit technické požadavky na konstrukci střešního pláště podle předložené stavební projektové dokumentace Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Navrhování vegetačního souvrství zelených střech

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Identifikovat rostliny vyskytující se na zelených střechách a určit, které z nich jsou vhodné pro extenzivní, polointenzivní a intenzivní zelené střechy Praktické předvedení a ústní ověření
b Navrhnout způsoby založení vegetačního krytu zelených střech Ústní ověření
c Klasifikovat zelené střechy podle nároků na péči, podle sklonu střechy, skladby vegetačního souvrství, podle doplňkové funkce, přístupnosti a prostorové vazby na terén Ústní ověření
d Vyjmenovat základní funkce zelených střech z hlediska biologického, ekonomického, z hlediska ochrany budov a adaptace na změnu klimatu Ústní ověření
e Uvést faktory ovlivňující volbu vhodného typu vegetačního souvrství Ústní ověření
f Určit a popsat vrstvy vegetačního souvrství ploché zelené střechy Praktické předvedení a ústní ověření
g Určit a popsat vrstvy vegetačního souvrství šikmé zelené střechy a uvést specifické požadavky na jejich návrh a provedení Praktické předvedení a ústní ověření
h Určit a popsat vhodné materiály a technické prvky používané při realizaci zelených střech Praktické předvedení a ústní ověření
i Navrhnout střešní substráty a identifikovat vhodný a nevhodný substrát či jeho komponenty z předložených vzorků Praktické předvedení a ústní ověření
j Navrhnout skladbu vegetačního souvrství pro extenzivní, polointenzivní a intenzivní typy zelených střech a sestavit z předložených materiálů model vegetačního souvrství Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Příprava a organizace prací při zakládání zelené střechy

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Posoudit podmínky stavby pro dopravu materiálu Praktické předvedení
b Zvolit vhodnou mechanizaci při zajištění zakázky Praktické předvedení
c Stanovit adekvátní opatření pro zajištění bezpečnosti práce a požární ochrany na staveništi Praktické předvedení
d Sestavit harmonogram prací pro provedení zelené střechy Praktické předvedení
e Navrhnout organizaci prací při zakládání zelené střechy Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Zakládání vegetačního pokryvu zelených střech

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Připravit plochu pro výsev, výsadbu, položení vegetačního koberce Praktické předvedení a ústní ověření
b Vyset travní směs nebo druhově pestrý porost Praktické předvedení a ústní ověření
c Položit travnatý nebo rozchodníkový koberec Praktické předvedení a ústní ověření
d Připravit rostliny pro výsadbu a vysadit rostliny s balem Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Péče a údržba zelených střech

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést zásady péče o extenzivní, polointenzivní a intenzivní typ zelené střechy, charakterizovat základní pracovní úkony údržby Ústní ověření
b Zhodnotit stav vegetace zelené střechy, navrhnout vhodná opatření a provést údržbu zelené střechy Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

1. Vstupní předpoklady pro účast na zkoušce

Uchazečem o zkoušku může být každá fyzická osoba starší 18 let, která získala alespoň základy vzdělání, nebo účastník rekvalifikace podle zákona č. 435/2004 Sb., zákon o zaměstnanosti.

Zdravotní způsobilost pro vykonání zkoušky je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP – https://www.nsp.cz/jednotka-prace/technik-arborista).

Autorizovaná osoba zároveň s odesláním pozvánky ke zkoušce písemnou formou sdělí, kde a jakým způsobem se uchazeč může informovat o svých povinnostech a průběhu zkoušky a které doklady/dokumenty musí uchazeč předložit bezprostředně před započetím zkoušky.

2. Průběh zkoušky

Před zahájením zkoušky uchazeč předloží zkoušejícímu průkaz totožnosti a případně další dokumenty opravňující k připuštění ke zkoušce uvedené v části 1. Vstupní předpoklady pro účast na zkoušce.

Bezprostředně před zahájením zkoušky autorizovaná osoba seznámí uchazeče s pracovištěm, s organizací zkoušky, s jeho právy a povinnostmi v rámci zkoušky podle zákona č. 179/2006 Sb., a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž autorizovaná osoba vyhotoví a uchazeč podepíše písemný záznam.

Zkoušející uzná, a tedy nemusí ověřovat, ty odborné způsobilosti, které byly již dříve u uchazeče ověřeny v rámci zkoušky z jiné profesní kvalifikace (nutno doložit osvědčením o získání profesní kvalifikace), a které jsou shodné svým rozsahem i obsahem. Rozsah a obsah odborné způsobilosti určují její jednotlivá kritéria a pokyny k provedení zkoušky popsané v hodnoticím standardu. Zkoušející tyto odborné způsobilosti neuzná jako již ověřené, pokud by tím nebylo zajištěno řádné ověření ostatních požadavků stanovených tímto hodnoticím standardem (například při nutnosti dodržení technologických postupů a časové souslednosti různých činností).

Zkouška se koná v českém jazyce.

Zkouška je veřejná. Praktická část zkoušky a praktická zkouška není veřejná v případech, kdy to je nutné z hygienických důvodů nebo z důvodu ochrany zdraví a bezpečnosti práce.

U odborné způsobilosti Používání projektové dokumentace zelených střech bude uchazeči předložena projektová dokumentace rodinného domu se zelenou střechou o ploše do 200 m2 včetně doplňkových staveb rodinné zahrady.

V kritériu a) je požadováno, aby uchazeč četl v předložené stavební projektové dokumentaci budovy se zelenou střechou, vyjmenoval a popsal jednotlivé stavební prvky výkresu. Pro úspěšné splnění kritéria b) se požaduje, aby uchazeč posoudil předloženou projektovou dokumentaci sadových úprav pro zelenou střechu a navrhl vhodná opatření v případě zjevného pochybení v projektu nebo nesouladu projektu s požadavkem investora. V kritériu c) se vyžaduje, aby uchazeč vysvětlil splnění těchto požadavků: vhodnost navrženého řešení vzhledem k nosnosti střešní konstrukce, vhodnost navržené skladby střešního pláště, sklon a spádování střechy, způsob odvodnění.

U odborné způsobilosti Navrhování vegetačního souvrství zelených střech je pro splnění kritéria a) nezbytné, aby uchazeč správně identifikoval rostliny vyskytující se na zelených střechách. V níže uvedených seznamech je uvedeno 21 ks plevelných a 56 okrasných rostlin, přípustné je i využití fotografií. Z těchto seznamů bude vybráno 10 druhů plevelných rostlin a 30 druhů okrasných rostlin.

Plevelné rostliny

Aegopodium podagraria - bršlice kozí noha, Amaranthus powellii - laskavec zelenoklasý, Amaranthus retroflexus - laskavec ohnutý, Atriplex patula - lebeda rozkladitá, Cardamine hirsuta - řeřišnice trsnatá, Echinochloa crus-galli - ježatka kuří noha, Equisetum arvense - přeslička rolní, Elymus repens - pýr plazivý, Erigeron annuus - turan roční, Galinsoga parviflora - pěťour maloúborný, Chenopodium album - merlík bílý, Marchantia polymorpha - porostnice mnohotvárná (játrovka), Oxalis corniculata - šťavel růžkatý, Portulaca oleracea - šrucha zelná, Polygonum aviculare - truskavec ptačí (rdesno ptačí), Senecio vulgaris - starček obecný, Sonchus arvensis - mléč rolní, Stellaria media - ptačinec prostřední, Taraxacum officinale - pampeliška lékařská, Trifolium campestre - jetel ladní, Urtica dioica - kopřiva dvoudomá

Okrasné rostliny

Achillea millefolium - řebříček obecný, Achillea tomentosa - řebříček, Allium schoenoprasum - pažitka, Amelanchier ovalis - muchovník oválný, Anthemis tinctoria - rmen barvířský, Aster linosyris - hvězdnice zlatovlásek, Betula pendula - bříza bělokorá, Bromus tectorum - sveřep střešní, Campanula rotundifolia - zvonek okrouhlolistý, Carex flacca - ostřice chabá, Caryopteris clandonensis - ořechokřídlec clandonský, Centaurea scabiosa - chrpa čekánek, Cytisus purpureus - čilimník purpurový, Dianthus carthusianorum - hvozdík kartouzek, Festuca amethystina - kostřava ametystová, Festuca ovina - kostřava ovčí, Festuca valesiaca - kostřava valiská, Genista lydia - kručinka, Hieracium pilosella - jestřábník chlupáček, Hieracium x rubrum - jestřábník oranžový, Chrysanthemum leucanthemum - kopretina bílá, Iris pumila - kosatec nízký, Jovibarba spec. - netřesk výběžkatý, Juniperus communis - jalovec obecný, Juniperus horizontalis - jalovec vodorovný, Linaria cymbalaria - lnice zední, Melica ciliata - strdivka brvitá, Origanum vulgare - dobromysl obecná, Perovskia atriplicifolia - perovskie lebedolistá, Petrorhagia saxifraga - hvozdíček lomikámen, Pinus mugo mughus - borovice kleč, Poa compressa - lipnice smáčknutá, Potentilla verna - mochna jarní, Prunella grandiflora - černohlávek velkokvětý, Pulsatilla vulgaris - koniklec německý, Rosa rugosa - růže svraskalá, Salix lanata - vrba bobkolistá, Saponaria ocymoides - mydlice bazalkovitá, Saponaria officinalis - mydlice lékařská, Scabiosa canescens - hlaváč šedavý, Sedum album - rozchodník bílý, Sedum floriferum - rozchodník květonosný, Sedum hispanicum - rozchodník španělský, Sedum hybridum - rozchodník, Sedum reflexum - rozchodník skalní, Sedum sexangulare - rozchodník šestiřadý, Sedum spurium - rozchodník pochybný, Sedum telephium (Hylotelephium telephium) - rozchodníkovec nachový, Sempervivum arachnoideum - netřesk pavučinatý, Sempervivum montanum - netřesk horský, Thymus pulegioides - mateřídouška vejčitá, Thymus serphyllum - mateřídouška úzkolistá, Verbascum nigrum - divizna černá, Verbascum phoeniceum - divizna brunátná, Veronica teucrium - rozrazil ožankovitý, Viola arvensis - violka rolní.

Při identifikaci rostlin je přípustné používání jak českých tak latinských názvů. Uchazeč stanoví u okrasných druhů rostlin jejich vhodnost pro extenzivní nebo intenzivní typ zelené střechy, u plevelných druhů stačí uvést jen jejich názvy. Za úspěšné splnění kritéria se považuje minimálně 70 % správně určených rostlin v každé z obou skupin.

U odborné způsobilosti Navrhování vegetačního souvrství zelených střech je pro splnění kritéria f) uchazeč ukáže a popíše na reálné ploché zelené střeše nebo na modelu ploché zelené střechy o velikosti 8 až 10 m2 jednotlivé vrstvy vegetačního souvrství. Pro splnění kritéria g) uchazeč ukáže a popíše na reálné šikmé zelené střeše nebo na modelu šikmé zelené střechy o velikosti 8 až 10 m2 jednotlivé vrstvy vegetačního souvrství a uvede odlišnosti od ploché zelené střechy. V kritériu h) je nezbytné, aby uchazeč správně určil a popsal minimálně 18 ks vhodných technických prvků zelených střech ze souboru 20 ks předložených vzorků. Dále bude uchazeči předloženo 10 vzorků materiálů, uchazeč posoudí jejich vhodnost pro použití u zelených střech. Uchazeč správně posoudí minimálně 9 předložených vzorků. V kritériu j) uchazeč navrhne z předložených materiálů model vegetačního souvrství. Modelem se rozumí základní plocha o rozměrech 100 x 100 centimetrů a soubor vzorků materiálů pro jednotlivé vrstvy vegetačního souvrství zelených střech. Z těchto materiálů sestaví uchazeč modelová vegetační souvrství pro ploché i šikmé zelené střechy. V kritériu i) bude uchazeči předloženo 5 vzorků substrátů, každý o hmotnosti 1 kg, od těžkého jílovitého přes substrát s vysokým podílem rašeliny až k písčitému, a navrhne odpovídající složení pro jednu zadanou střechu.

 

U odborné způsobilosti Příprava a organizace prací při zakládání zelené střechy bude uchazeči předložena projektová dokumentace rodinného domu se zelenou střechou o ploše do 200 m2 včetně doplňkových staveb rodinné zahrady. Pro splnění kritéria a) nezbytné posoudit na základě předložené situace možnosti organizace dopravy materiálu na stavbu z hlediska přístupnosti, možných překážek, konfigurace terénu staveniště. Pro úspěšné splnění kritéria b) je nezbytné, aby uchazeč zvolil na základě předložené situace využití strojů a mechanizačních prostředků pro realizaci posuzované zelené střechy. V kritériu c) uchazeč popíše možná bezpečnostní rizika a riziko vzniku požáru při práci na zelené střeše a na na jejich základě stanoví dodržování adekvátních opatření BOZP a PO. Pro úspěšné splnění kritéria d) uchazeč využije při sestavení harmonogramu prací tabulky, jejíž součástí bude zjištění stavu a připravenosti staveniště, příprava materiálu, příprava střechy, zajištění nářadí, počet pracovníků, postup prací s časovou náročností jednotlivých činností, potřeba mechanizace, zajištění vody, elektrické energie. V kritériu e) navrhne uchazeč organizaci prací při zakládání zelené střechy, určí počet pracovníků a technologický postup prací v časové souslednosti.

U odborné způsobilosti Zakládání vegetačního pokryvu zelených střech je pro splnění kritéria a) požadováno, aby uchazeč připravil plochu 4 m2 pro výsev rostlin, 4 m2 pro výsadbu rostlin a 4 m2 pro položení vegetačního koberce. V kritériu b) vyseje uchazeč osivo rostlin na ploše 4 m2. Zkoušející určí, zda bude vysévat travní směs, nebo druhově pestrý porost. V kritériu c) položí uchazeč vegetační koberec na ploše 4 m2. Zkoušející určí druh pokládaného koberce. Pro splnění kritéria d) připraví uchazeč 30 rostlin k výsadbě a vysadí je.

U odborné způsobilosti Péče a údržba zelených střech v kritériu b) uchazeč pro úspěšné splnění kritéria zhodnotí stav vegetace na konkrétní zelené střeše podle zadání zkoušejícího a navrhne vhodná pěstební opatření. Následně provede údržbu střechy v rozsahu minimálně 10 m2 podle aktuálního stavu a ročního období. Údržba střechy spočívá v kontrole a případné údržbě technických prvků střechy, v rámci údržby vegetačního krytu provede uchazeč nezbytná pěstební opatření pro zachování, případně obnovu jeho funkce.

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby je oprávněný předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede autorizovaná osoba do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravil Národní pedagogický institut ČR ve spolupráci s Národní radou pro kvalifikace, Ministerstvem práce a sociálních věcí, Ministerstvem životního prostředí a odborníky z praxe z těchto subjektů:

  • Green Ville service s. r. o

  • Hanyz s. r. o.

  • Svaz zakládání a údržby zeleně

  • Ekrost s. r. o.

  • Střední zahradnická škola, Ostrava, příspěvková organizace

Kvalifikační standard profesní kvalifikace schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR.