Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví
Platnost standardu: Od 30.1.2024 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Příprava pracoviště pro ošetření malých zvířat manuálními technikami

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat pracoviště z hlediska organizace provedení manuálních technik u malých zvířat, navrhnout úpravu pracoviště v daných podmínkách Praktické předvedení a ústní ověření
b Dodržovat zásady BOZP a PO včetně vybavení ochrannými pracovními pomůckami Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Vedení evidence a příprava na rekondiční a regenerační ošetření malého zvířete

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vymezit legislativní rámec vztahující se k náplni práce pracovníka pro rekondici a regeneraci malých zvířat Ústní ověření
b Vysvětlit pojem pohoda zvířat (welfare) Ústní ověření
c Popsat zásady uspokojování zákaznických potřeb z pozice pracovníka pro rekondici a regeneraci malých zvířat ve vztahu ke klientům Ústní ověření
d Popsat zásady efektivní komunikace z pozice pracovníka pro rekondici a regeneraci malých zvířat ve vztahu ke klientům Ústní ověření
e Popsat a předvést způsob vedení záznamů, sjednávání objednávky k ošetření, zjištění předběžné anamnézy a vyloučení kontraindikací k ošetření souvisejících s hlavní náplní činnosti pracovníka pro rekondici a regeneraci malých zvířat Praktické předvedení a ústní ověření
f Popsat a předvést zajištění souboru informací potřebných k bližší analýze pohybového stavu zvířete (anamnézu) a předvést vyplnění karty ošetřovaného zvířete Praktické předvedení a ústní ověření
g Popsat a modelově předvést vyplnění karty ošetřovaného zvířete a popsat její náležitosti s ohledem na aktuální právní předpisy Praktické předvedení a ústní ověření
h Předvést komunikaci s majitelem o zacházení se zvířetem během ošetření manuálními technikami s cílem úspěšného průběhu rekondice a regenerace malého zvířete Praktické předvedení a ústní ověření
i Posoudit stav předvedeného zvířete z hlediska výživového a zdravotního stavu a vyjmenovat fyziologické hodnoty a popsat způsob jejich vyhodnocení, určit fyziologické rozmezí a popsat odchylky od fyziologického stavu Praktické předvedení a ústní ověření
j Popsat a rozlišit základní komunikační projevy malých zvířat a předvést navázaní kontaktu s ošetřovaným zvířetem Praktické předvedení a ústní ověření
k Popsat základní pravidla pro manipulaci se zvířetem a předvést přístup ke zvířeti Praktické předvedení a ústní ověření
l Předvést bezpečnou fixaci zvířete, předvést a popsat edukaci majitele a dodržet zásady BOZP pro práci se zvířaty Praktické předvedení a ústní ověření
m Orientačně prověřit aktuální stav předvedeného zvířete pohledem a pohmatem (kožní napětí, kožní citlivost a bolestivost) Praktické předvedení
n Provést systémové posouzení pohybového systému (základní funkční testy svalové aktivity, základní funkční testy kloubní pohyblivosti apod.) a objektivně vyhodnotit aktuální stav pohybového aparátu malého zvířete Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Orientace v základní anatomii, anatomické topografii, fyziologii a patofyziologii pohybového aparátu malých zvířat

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat a ukázat krajiny těla, obecnou stavbu kostí, kloubů, pojivových tkání, svalů malého zvířete Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat a ukázat mezidruhové rozdíly pohybového aparátu kočky, psa a králíka Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat a ukázat anatomické struktury páteře a končetin malého zvířete Praktické předvedení a ústní ověření
d Popsat anatomii kloubu a uvést význam a funkci jednotlivých typů kloubních spojení u malého zvířete Ústní ověření
e Popsat a ukázat anatomii svalové soustavy a uvést funkci hlavních svalových skupin Praktické předvedení a ústní ověření
f Popsat a posoudit biomechaniku pohybu na předvedeném malém zvířeti Praktické předvedení a ústní ověření
g Popsat mechanismus nečistoty pohybu a kulhání u malého zvířete Ústní ověření
h Popsat nejčastější a nejvýznamnější nemoci opěrného aparátu malých zvířat Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Orientace v základní anatomii a fyziologii orgánových soustav malých zvířat ve vztahu k pojivovým tkáním (fasciálnímu systému)

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat anatomii a funkci oběhového a lymfatického systému a vysvětlit souvislost s fasciálním systémem u malého zvířete Ústní ověření
b Popsat anatomii a funkci trávicí soustavy a vysvětlit souvislost s fasciálním systémem u malého zvířete Ústní ověření
c Popsat anatomii a funkci nervové soustavy a vysvětlit souvislost s fasciálním systémem u malého zvířete Ústní ověření
d Popsat anatomii a funkci vylučovací soustavy a vysvětlit souvislost s fasciálním systémem u malého zvířete Ústní ověření
e Popsat anatomii a funkci reprodukční soustavy a vysvětlit souvislost s fasciálním systémem u malého zvířete Ústní ověření
f Popsat anatomii a funkci dýchací soustavy a vysvětlit souvislost s fasciálním systémem u malého zvířete Ústní ověření
g Popsat anatomii a funkci kosterní a svalové soustavy a vysvětlit souvislost s fasciálním systémem u malého zvířete Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Orientace v procesech hojení pojivové tkáně a manuální ošetření zjizvené tkáně na malém zvířeti

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat histologii pojivových tkání Ústní ověření
b Charakterizovat principy fyziologického hojení pojivové a svalové tkáně a uvést možné patologické procesy při hojení a popsat typy jizev Ústní ověření
c Popsat a předvést techniky k remobilizaci zjizvené tkáně na malém zvířeti Praktické předvedení a ústní ověření
d Popsat negativní vliv poškozené pojivové tkáně na organismus jako celek a uvést příklady možných patologických jevů Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Provádění manuálních technik k ošetření malých zvířat

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Posoudit a vyhodnotit funkční biomechaniku kloubních spojení na předvedeném malém zvířeti Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat a předvést způsob použití manuálních technik k mobilizaci kloubů a pojivových tkání u malého zvířete Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat a na malém zvířeti ukázat povrchová lymfatická centra a předvést způsob jejich ošetření k udržení či zlepšení činnosti oběhového a lymfatického systému Praktické předvedení a ústní ověření
d Zvolit a předvést manuální techniky za účelem udržení či zlepšení činnosti orgánových soustav, jejich vzájemné mobility a motility u malého zvířete Praktické předvedení a ústní ověření
e Zvolit a předvést manuální techniky za účelem zmírnění a zlepšení následků operačních zákroků – jizev a adhezí u malého zvířete Praktické předvedení a ústní ověření
f Zvolit a předvést manuální techniky za účelem udržení či zlepšení činnosti nervového systému malého zvířete Praktické předvedení a ústní ověření
g Zvolit a předvést manuální techniky za účelem udržení či zlepšení vzájemné mobility a funkčnosti nervového systému a zjizvené tkáně malého zvířete Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Provádění rekondičního cvičení malých zvířat v rámci poradenství pro majitele zvířat

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat obecné principy sestavování rekondičního plánu pro malé zvíře Ústní ověření
b Popsat a sestavit rekondiční plán malého zvířete s ohledem na aktuální odchylky (disbalance) a kompenzace Ústní ověření
c Popsat cviky využívané v rekondičních plánech pro malá zvířata Ústní ověření
d Předvést cviky využívané v rekondičních plánech pro malá zvířata Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Poskytování první pomoci malým zvířatům

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat a předvést resuscitaci na modelu psa Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat vypuzovací manévry při dušení cizím tělesem u malých zvířat Ústní ověření
c Popsat první pomoc při přehřátí psa, vyjmenovat základní příčiny přehřátí a příznaky Ústní ověření
d Popsat specifika transportu psa při podezření na poranění páteře Ústní ověření
e Popsat a předvést fixaci tlamy na živém psovi Praktické předvedení a ústní ověření
f Popsat poskytnutí první pomoci během ošetření psa (při epileptickém záchvatu, při náhlé zástavě srdeční aktivity, při dušení cizím tělesem, při alergické reakci na bodnutí hmyzem) Ústní ověření
g Popsat a modelově předvést komunikaci s odborným veterinárním pracovištěm při řešení akutních stavů Praktické předvedení a ústní ověření
h Popsat zajištění transportu zvířete v akutním stavu z provozovny Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Provádění rekondičních a regeneračních technik u malých zvířat ve speciálním režimu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat a předvést principy manuálních technik u geriatrického malého zvířete Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat a předvést principy manuálních technik u obézního malého zvířete Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat a předvést principy manuálních technik u velmi mladých malých zvířat Praktické předvedení a ústní ověření
d Popsat principy paliativní péče u malých zvířat Ústní ověření
e Popsat a předvést manuální techniky vedoucí ke zmírnění následků nevhodného zacházení s malým zvířetem (týrání zvířete) a pobytu v nevhodném prostředí Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Poskytování poradenské služby majitelům malých zvířat

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat principy správné výživy zvířat a popsat odpovídající pomůcky při krmení. Předvést edukaci majitele Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat správné podmínky pro chov malých zvířat a předvést komunikaci s majitelem ohledně úpravy stávajících podmínek pro chov malých zvířat Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat prevenci úrazů a vzniku vadných pohybových stereotypů u malých zvířat a předvést instruktáž preventivních opatření majiteli malého zvířete Praktické předvedení a ústní ověření
d Na modelové situaci předvést poskytování poradenské služby majitelům malých zvířat v oblasti chovu zvířat Praktické předvedení a ústní ověření
e Popsat bezpečnou manipulaci se zvířetem z pohledu zákona na ochranu zvířat proti týrání a veterinárního zákona a předvést instruktáž majiteli malého zvířete Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

1. Vstupní předpoklady pro účast na zkoušce

Uchazečem o zkoušku může být každá fyzická osoba starší 18 let, která získala alespoň základy vzdělání, nebo účastník rekvalifikace podle zákona č. 435/2004 Sb., zákon o zaměstnanosti.

Zdravotní způsobilost pro vykonání zkoušky je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP – https://www.nsp.cz/jednotka-prace/veterinarni-technik)

Autorizovaná osoba zároveň s odesláním pozvánky ke zkoušce písemnou formou sdělí, kde a jakým způsobem se uchazeč může informovat o svých povinnostech a průběhu zkoušky a které doklady/dokumenty musí uchazeč předložit bezprostředně před započetím zkoušky.

Uchazeč si přinese vhodný pracovní oděv.

2. Průběh zkoušky

Před zahájením zkoušky uchazeč předloží zkoušejícímu průkaz totožnosti a případně další dokumenty opravňující k připuštění ke zkoušce uvedené v části 1. Vstupní předpoklady pro účast na zkoušce.

Bezprostředně před zahájením zkoušky autorizovaná osoba seznámí uchazeče s pracovištěm, s organizací zkoušky, s jeho právy a povinnostmi v rámci zkoušky podle zákona č. 179/2006 Sb., a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž autorizovaná osoba vyhotoví a uchazeč podepíše písemný záznam.

Zkoušející uzná, a tedy nemusí ověřovat, ty odborné způsobilosti, které byly již dříve u uchazeče ověřeny v rámci zkoušky z jiné profesní kvalifikace (nutno doložit osvědčením o získání profesní kvalifikace), a které jsou shodné svým rozsahem i obsahem. Rozsah a obsah odborné způsobilosti určují její jednotlivá kritéria a pokyny k realizaci zkoušky popsané v hodnoticím standardu. Zkoušející tyto odborné způsobilosti neuzná jako již ověřené, pokud by tím nebylo zajištěno řádné ověření ostatních požadavků stanovených tímto hodnotícím standardem (například při nutnosti dodržení technologických postupů a časové souslednosti různých činností).

Zkouška se koná v českém jazyce.

Zkouška je veřejná. Praktická část zkoušky a praktická zkouška není veřejná v případech, kdy to je nutné z hygienických důvodů nebo z důvodu ochrany zdraví a bezpečnosti práce.

Pro potřeby zkoušky se živým malým zvířetem rozumí pes.

Kritéria ověřovaná praktickým předvedením a ústním ověřením nejprve uchazeč slovně popíše a následně předvede.

V odborné způsobilosti Vedení evidence a příprava na rekondiční a regenerační ošetření malého zvířete se vymezením legislativního rámce rozumí v kritériu a) zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 501/2020 Sb. , kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů. V kritériu j) bude kladen důraz na komunikační projevy v oblasti mimiky a postoje zvířete (zvláště oči, uši) a jeho zvukové projevy.

V odborné způsobilosti Orientace v základní anatomii, anatomické topografii, fyziologii a patofyziologii pohybového aparátu malých zvířat bude mít uchazeč pro kritéria a) c) d) k dispozici anatomický obraz (bez popisků) psa a v kritériu b) anatomické obrazy (bez popisků) králíka a kočky. V kritériu f) bude k dispozici živé zvíře, pro ověření kritéria g) videozáznam. V kritériu h) jsou nejčastějšími onemocněními pohybového aparátu míněny: spondylóza, dysplazie kyčelního kloubu, dysplazie loketního kloubu, osteochondróza, Legg Calve Perthes.

V odborné způsobilosti Poskytování první pomoci malým zvířatům bude kritérium d) ověřeno na modelových situacích ze skupin A a B. Autorizovaná osoba zvolí uchazeči z každé skupiny jednu modelovou situaci. Skupina A: bezpečné nasazování a svlékání postrojů nebo obleků, bezpečná manipulace s malým zvířetem do dopravních prostředků včetně vhodného zabezpečení během jízdy, popsat správnou manipulaci s malým zvířetem na vodítku. Modelová skupina situací B: pes v bezvědomí, mnohočetná zranění, zlomenina končetiny, podezření na poranění páteře, prakticky bude předvedeno na zdravém psovi. Modelovou situací pro kritérium g) se rozumí simulovaný telefonický rozhovor s veterinárním pracovištěm. Autorizovaná osoba uchazeči vybere 1 modelovou situaci: zvíře v bezvědomí, obstrukce dýchacích cest, srdeční selhání, epileptický záchvat).

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby je oprávněný předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede autorizovaná osoba do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravil Národní pedagogický institut ČR ve spolupráci s Národní radou pro kvalifikace, Ministerstvem práce a sociálních věcí, Ministerstvem zemědělství a odborníky z praxe z těchto subjektů: 

  • Institut zdraví zvířat s. r. o.

  • Canine Centrum s. r. o.

Kvalifikační standard profesní kvalifikace schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.