Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo kultury
Skupina oborů: Umění a užité umění
Povolání: Herní vývojář
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v technologických postupech digitální 3D produkce v herním vývoji

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat nejčastěji používané 3D herní enginy, charakterizovat a vysvětlit jejich vzájemné rozdíly Ústní ověření
b Vysvětlit pojem textura z pohledu užití, popsat vhodné i nevhodné formáty, objasnit, co jsou tzv. mipmapy a jejich význam Ústní ověření
c Vysvětlit pojem model (geometrie, triangly, LOD) Ústní ověření
d Vysvětlit pojmy základní vektorové algebry (vektor, matice, dot product, cross product) a uvést příklady použití ve 3D grafice Ústní ověření
e Popsat produkční postup (workflow/pipeline) v herním vývoji (od výroby 3D objektu po jeho zobrazení ve hře) Ústní ověření
f Charakterizovat nejvíce využívané softwarové programy ve 3D grafice Ústní ověření
g Popsat základní simulaci látek v herním vývoji, jejich vzájemné rozdíly, limitace a použití Ústní ověření
h Popsat další techniky, které se používají v kombinaci se simulací látek pro vylepšení gameplay hry Ústní ověření
i Na příkladu jedné videohry navrhnout a popsat způsob výroby jednoho vybraného objektu nebo vizuálního efektu (feature) Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Výroba zničitelného modelu objektu s texturou ve videohře

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Připravit 3D model pro destrukci (fragmentace, verze, nebo obojí) Praktické předvedení
b Připravit plán kolizí s důrazem na optimalizaci ve fyzikálním enginu Praktické předvedení
c Nastavit 3D model v herním editoru tak, aby se správně fyzikálně simuloval Praktické předvedení
d Otestovat 3D model v herním enginu Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Vytvoření skriptu/nástroje pro grafický program ve videohře

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vytvořit skript (programovací kód) dle zadání Praktické předvedení
b Aplikovat skript na připravený zničitelný 3D model Praktické předvedení
c Předvést funkčnost naprogramovaného nástroje Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Vytvoření a modifikace shaderu ve videohře

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vytvořit shader na základě existujícího a modifikovat ho dle zadání Praktické předvedení
b Otestovat výsledný shader v herním enginu Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Výroba simulované textilie ve videohře

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Připravit si zadaná vstupní data pro export textilie do herního enginu Praktické předvedení
b Nastavit parametry simulačních dat textilie dle zadání Praktické předvedení
c Otestovat výslednou simulaci textilie v herním enginu Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Generování procedurálního obsahu ve videohře

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyrobit optimalizovaný 3D model (low-poly) dle zadání Praktické předvedení
b Vyrobit vhodné funkční UV mapy Praktické předvedení
c Vytvořit vhodné textury pro daný objekt (3D model) Praktické předvedení
d Předvést výsledné funkcionality v herním enginu nebo softwaru Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Měření grafického výkonu ve videohře

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat a vyhodnotit optimální zobrazení scén ve vybraném herním enginu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit toto kritérium.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede autorizovaná osoba do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace není vyžadována.

Kompetence Orientace v technologických postupech digitální 3D produkce v herním vývoji. Uchazeč vysvětlí odborné termíny: real-time simulace, baked simulace, blendshapes, blendování normál.

Kompetence Výroba zničitelného modelu objektu s texturou ve videohře: Uchazeč dostane od autorizované osoby 3D model s texturou. Autorizovaná osoba připraví model tak, aby se ve hře rozbil při zásahu zbraní.

Kompetence Vytvoření skriptu/nástroje pro grafický program ve videohře:

uchazeč si vybere software a skriptovací jazyk (Python, MaxScript, JavaScript), naprogramuje jednoduchý nástroj pro grafika a předvede jeho funkcionalitu v praxi.

Parametry zadání:

 • vytvořit script 3D modelu s texturou, nařezaný na části

 • vygenerovat každému elementu unikátní ID

 • uložit unikátní ID do UV2.x objektu

Kompetence Vytvoření a modifikace shaderu ve videohře: Uchazeč vytvoří shader a materiál pro zničitelný 3D model s texturou, kde využije již vytvořená data z kompetencí “Výroba zničitelného modelu objektu s texturou" a "Vytvoření skriptu/nástroje pro grafický program ve videohře".

Uchazeč dle zadání modifikuje shader a materiál použitý na objektu tak, aby:

 • jednotlivé elementy zničitelného objektu po několika vteřinách naráz zmizely

 • každý element zmizel v jinou dobu

Kompetence Výroba simulované textilie ve videohře: Uchazeč vytvoří simulaci postavy s kabátem, která se opře o zeď. Uchazeč dostane FBX se vstupními daty (animace, geometrie). Vybere si herní editor, ve kterém simulaci provede.

Kompetence Generování procedurálního obsahu ve videohře: Uchazeč si vybere herní engine (např. Unreal, Unity) nebo 3D grafický program (např. Maya, 3DSMax), pro který vytvoří digitální model (digital asset) v 3D grafickém programu (např. Houdini nebo jeho ekvivalent jako Cinema, Blender) používající procedurální postup tvorby a skriptovací jazyk (např. Python, MaxScript, JavaScript), naprogramuje jednoduchý nástroj pro grafika a předvede jeho funkcionalitu v praxi. Cílem je výroba parametrického 3D modelu.

Parametry zadání:

 • výroba generátoru modulárního plotu (modular fence)

 • objekt s alespoň třemi volitelnými parametry (šířka prken, hustota sloupků, křivka definující trajektorii plotu)

Kompetence Měření grafického výkonu ve videohře: Uchazeč si vybere herní engine. Záměrem je předvést znalost ladicích nástrojů se zaměřením na zobrazení grafiky (render-debug tools). Uchazeč bude mít k dispozici 3 scény k vyhodnocení výkonu zobrazení (render performance). 

Uchazeč dále navrhne změny k dosažení optimálního výkonu zobrazení pro danou scénu. Na každé scéně uchazeč vyhodnotí parametry:

 • hustota trianglů

 • počet draw calls

 • počet materiálů

 • hustota světel

 • komplexnost shaderů

 • přepínání LOD a jejich vzdáleností

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro kulturu, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

2K Czech

Bohemian Multimedia

Martin Vaňo, OSVČ