Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví
Platnost standardu: Od 12.10.2021 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Příprava pracoviště pro ošetření velkých zvířat manuálními technikami

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat pracoviště z hlediska organizace provedení manuálních technik u velkých zvířat, navrhnout úpravu pracoviště v daných podmínkách Praktické předvedení a ústní ověření
b Dodržovat zásady BOZP a PO včetně vybavení ochrannými pracovními
pomůckami
Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Příprava na práci s velkým zvířetem

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vymezit legislativní rámec vztahující se k náplni práce pracovníka pro rekondici a regeneraci velkých zvířat Ústní ověření
b Vysvětlit pojem pohoda zvířat (welfare) Ústní ověření
c Posoudit stav předvedeného zvířete z hlediska výživového a zdravotního stavu Praktické předvedení a ústní ověření
d Popsat základní pravidla pro manipulaci se zvířetem a předvést přístup ke zvířeti Praktické předvedení a ústní ověření
e Zajistit spolehlivou fixaci zvířete a dodržet zásady BOZP pro práci se zvířaty Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v základní anatomii, anatomické topografii a fyziologii pohybového aparátu velkých zvířat

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat a ukázat krajiny těla, obecnou stavbu kostí, kloubů, pojivových tkání, svalů velkého zvířete Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat a ukázat anatomické struktury páteře a končetin velkého zvířete Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat anatomii kloubu a uvést význam a funkci jednotlivých typů spojení u velkého zvířete Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Orientace v základní patofyziologii pohybového aparátu velkých zvířat

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat a posoudit biomechaniku pohybu na předvedeném velkém zvířeti Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat mechanismus nečistoty pohybu a kulhání u velkého zvířete Ústní ověření
c Popsat nejčastější a nejvýznamnější nemoci opěrného aparátu velkých zvířat Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Orientace v základní anatomii a fyziologii orgánových soustav velkých zvířat ve vztahu k pojivovým tkáním (fasciálnímu systému)

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat anatomii a funkci oběhového a lymfatického systému a vysvětlit souvislost s fasciálním systémem u velkého zvířete Ústní ověření
b Popsat anatomii a funkci trávicí soustavy a vysvětlit souvislost s fasciálním systémem u velkého zvířete Ústní ověření
c Popsat anatomii a funkci nervové soustavy a vysvětlit souvislost s fasciálním systémem u velkého zvířete Ústní ověření
d Popsat anatomii a funkci vylučovací soustavy a vysvětlit souvislost s fasciálním systémem u velkého zvířete Ústní ověření
e Popsat anatomii a funkci reprodukční soustavy a vysvětlit souvislost s fasciálním systémem u velkého zvířete Ústní ověření
f Popsat anatomii a funkci dýchací soustavy a vysvětlit souvislost s fasciálním systémem u velkého zvířete Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Orientace v procesech hojení pojivové tkáně a manuální ošetření zjizvené tkáně na velkém zvířeti

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat principy fyziologického hojení pojivové tkáně a uvést možné patologické procesy při hojení a popsat typy jizev u velkého zvířete Ústní ověření
b Popsat a předvést techniky k remobilizaci zjizvené tkáně na velkém zvířeti Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Provádění manuálních technik k ošetření velkých zvířat

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Posoudit a vyhodnotit funkční biomechaniku kloubních spojení na předvedeném velkém zvířeti Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat a předvést způsob použití manuálních technik k mobilizaci kloubů a pojivových tkání u velkého zvířete Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat a na velkém zvířeti ukázat povrchová lymfatická centra a předvést způsob jejich ošetření k udržení či zlepšení činnosti oběhového a lymfatického systému Praktické předvedení a ústní ověření
d Zvolit a předvést manuální techniky za účelem udržení či zlepšení činnosti
orgánových soustav, jejich vzájemné mobility a motility velkého zvířete
Praktické předvedení a ústní ověření
e Zvolit a předvést manuální techniky za účelem zmírnění a zlepšení následků operačních zákroků - jizev a adhezí u velkého zvířete Praktické předvedení a ústní ověření
f Zvolit a předvést manuální techniky za účelem udržení či zlepšení činnosti nervového systému velkého zvířete Praktické předvedení a ústní ověření
g Zvolit a předvést manuální techniky za účelem udržení či zlepšení mobility a funkčnosti nervového systému a zjizvené tkáně velkého zvířete Praktické předvedení a ústní ověření
h Zvolit a předvést manuální techniky k ošetření nervového systému velkého zvířete v zátěži Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Provádění rekondičního cvičení velkých zvířat v rámci poradenství pro majitele zvířat

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat obecné principy sestavování rekondičního a tréninkového plánu pro velké zvíře Ústní ověření
b Popsat a sestavit rekondiční plán velkého zvířete s ohledem na aktuální odchylku (disbalance) a kompenzace Ústní ověření
c Popsat cviky využívané v rekondičních plánech pro velká zvířata Ústní ověření
d Předvést cviky využívané v rekondičních plánech pro velká zvířata Praktické předvedení a ústní ověření
e Popsat a předvést využití pomůcek a tréninkových metod v programu přípravy sportovně a pracovně využívaných velkých zvířat Praktické předvedení a ústní ověření
f Popsat poskytnutí první pomoci velkému zvířeti a předvést komunikaci s odborným veterinárním pracovištěm při řešení akutních stavů Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Provádění rekondičních a regeneračních technik ve speciálním režimu u velkých zvířat

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat a předvést principy manuálního ošetření u geriatrického velkého zvířete Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat a předvést principy manuální terapie u obézního velkého zvířete Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat a předvést principy manuální terapie u velmi mladých velkých zvířat Praktické předvedení a ústní ověření
d Popsat principy paliativní péče u velkých zvířat Ústní ověření
e Popsat a předvést manuální techniky vedoucí ke zmírnění následků nevhodného zacházení s velkým zvířetem (týrání zvířete) a pobytu v nevhodném prostředí Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Vedení evidence související s praxí pracovníka pro rekondici a regeneraci velkých zvířat

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat a předvést způsob vedení záznamů, souvisejících s hlavní náplní činnosti pracovníka pro rekondici a regeneraci velkých zvířat Praktické předvedení a ústní ověření
b Předvést postup při sjednávání objednávky k ošetření Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Komunikace a organizace práce pracovníka pro rekondici a regeneraci velkých zvířat

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat zásady uspokojování zákaznických potřeb z pozice pracovníka pro rekondici a regeneraci velkých zvířat ve vztahu ke klientům Ústní ověření
b Popsat zásady efektivní komunikace z pozice pracovníka pro rekondici a regeneraci velkých zvířat ve vztahu ke klientům Ústní ověření
c Popsat a rozlišit základní komunikační projevy velkých zvířat a předvést navázaní kontaktu s ošetřovaným zvířetem Praktické předvedení a ústní ověření
d Popsat zásady plánování a organizace práce, vytvořit časový harmonogramu práce v souladu s potřebami okolí, popsat prevenci syndromu vyhoření v pomáhajících profesích Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Poskytování poradenské služby majitelům velkých zvířat

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat principy správné výživy zvířat a předvést edukaci majitele Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat správné podmínky pro chov velkých zvířat a předvést komunikaci s majitelem ohledně úpravy stávajících podmínek pro chov velkých zvířat Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat a předvést používání ochranných pomůcek, postrojů, manipulačních pomůcek, včetně bezpečnostních zásad manipulace s velkými zvířaty majiteli velkého zvířete Praktické předvedení a ústní ověření
d Popsat prevenci úrazů a vzniku vadných pohybových stereotypů u velkých zvířat a předvést instruktáž preventivních opatření majiteli velkého zvířete Praktické předvedení a ústní ověření
e Předvést poskytování poradenské služby majitelům velkých zvířat v oblasti chovu zvířat Praktické předvedení a ústní ověření
f Popsat bezpečnou manipulaci se zvířetem z pohledu zákona na ochranu zvířat proti týrání a veterinárního zákona a předvést instruktáž majiteli velkého zvířete Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na jednotku práce v NSP: https://www.nsp.cz/jednotka-prace/veterinarni-technik).

Kompetence budou ověřovány nejen v učebně, ale také ve stáji / v jízdárně / na místě určeném pro manipulaci se zvířaty. V průběhu zkoušky je třeba hodnotit přístup ke zvířatům a respektování zásad pohody zvířat (welfare). Velkými zvířaty se pro potřeby této PK rozumí koně, skot, ovce a kozy. Uchazeč si k vykonání zkoušky přinese vlastní pracovní oděv.

U kompetence Příprava pracoviště pro ošetření velkých zvířat manuálními technikami uchazeč ve všech kritériích prokáže znalosti prakticky a potvrdí je ústně před vlastním provedením praktické zkoušky.

Jednotlivá kritéria kompetence Příprava na práci s velkým zvířetem uchazeč nejdříve ústně popíše, a poté předvede prakticky na živém zvířeti. V kritériu e) předvede uchazeč instruktáž pomocníkovi tak, aby byla zajištěna spolehlivá fixace zvířete.

U kompetence Orientace v základní anatomii, anatomické topografii a fyziologii pohybového aparátu velkých zvířat v kritériích a), b) a c) bude mít uchazeč k dispozici anatomický obraz koně nebo přežvýkavce (bez popisků), trvalý preparát kostry koně nebo přežvýkavce nebo živého koně nebo přežvýkavce.

Pro ověřování kompetence Orientace v základní patofyziologii pohybového aparátu velkých zvířat bude mít uchazeč ke kritériím a), b), c) k dispozici anatomický obraz pohybové soustavy koně nebo přežvýkavce. Pro kritéria a) a b) bude mít uchazeč k dispozici videozáznam pohybu koně nebo přežvýkavce.

U kompetence Orientace v základní anatomii a fyziologii orgánových soustav velkých zvířat ve vztahu k pojivovým tkáním (fasciálnímu systému) bude mít uchazeč ve všech kritériích k dispozici  anatomický obraz koně nebo přežvýkavce (bez popisků), model vnitřních orgánů koně nebo přežvýkavce nebo živého koně či přežvýkavce.

V kompetenci Orientace v procesech hojení pojivové tkáně a manuální ošetření zjizvené tkáně na velkém zvířeti uchazeč kritérium b) nejdříve ústně popíše a poté předvede prakticky na živém zvířeti.

V kompetenci Provádění manuálních technik k ošetření velkých zvířat uchazeč v kritériích c) a d) nejdříve ústně popíše a poté předvede prakticky na živém zvířeti. Uchazeč v kritériu d) provede uvolnění areolární tkáně nebo restrikci v oblasti hiátů. Kritérium e) uchazeč nejdříve ústně popíše a poté předvede prakticky na živém zvířeti manuální techniku na podporu vlastního i vzájemného pohybu orgánů při plnění fyziologických funkcí. Při ověřování kritéria se klade důraz na popis přesné topografie orgánů a vzájemných fasciálních vztahů se sousedními orgány. Kritéria f), g), h) uchazeč nejdříve ústně popíše a poté předvede. Uchazeč v kritériu f) předvede manuální techniky na podporu homeostázy organizmu a v kritériu g) popíše a předvede manuální techniky na udržení mobility fasciálních struktur nervu v oblasti zjizvené tkáně.

V kompetenci Provádění rekondičního cvičení velkých zvířat v rámci poradenství pro majitele zvířat v kritériu f) uchazeč předvede na modelové situaci komunikaci s veterinárním odborným pracovištěm při řešení akutních stavů zvířete.

V kompetenci Provádění rekondičních a regeneračních technik ve speciálním režimu u velkých zvířat uchazeč v kritériu a) zvolí vhodnou techniku manuálního ošetření u geriatrického zvířete nebo navrhne časovou osu nebo četnost ošetření geriatrického zvířete. V kritériu b) se klade důraz na zvládnutí anatomické topografie obézního zvířete a volby vhodné manuální techniky. U kritérií c) a e) se klade důraz na přizpůsobení vhodné manuální techniky, posouzení psychiky zvířete, stanovení časové osy ošetření a délky terapie. Všechna kritéria budou ověřována nejdříve ústně, a s výjimkou kritéria d) budou předvedena prakticky na živém zvířeti.

V kompetenci Komunikace a organizace práce pracovníka pro rekondici a regeneraci velkých zvířat v kritériu a) uchazeč na modelové situaci předvede zásady vstřícného profesionálního chování a vystupování a předvede zvládnutí konfliktní situace. V kritériu b) uchazeč na modelové situaci předvede profesionální komunikaci s majitelem zvířete s důrazem na vytvoření bezpečného prostředí pro otevřenou komunikaci a aktivní naslouchání.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR zemědělství, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

ŠCHK - KUBIŠTA s. r. o. - Michaela Vinčálková

Institut zdraví zvířat s. r. o. - Andrea Dunová

OSVČ - veterinární lékařka se zaměřením na hipiatrii - MVDr. Věra Benešová, DoTh

Střední škola zemědělská a veterinární Lanškroun - MVDr. Dominika Švehlová

JČU České Budějovice - Ing. Kateřina Kumble