Hodnoticí standard

Autorizující orgán: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Skupina oborů: Tělesná kultura, tělovýchova a sport
Platnost standardu: Od 11.2.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Hodnoticí standard


Kritéria a způsoby hodnoceni

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v anatomii, fyziologii a fyziologii zátěže, kineziologii a biomechanice pro potřeby instruktora sjezdového lyžování

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Prokázat znalost struktury pohybového systému lidského těla a jeho funkčních možností Písemné ověření
b Prokázat znalost tvaru a funkcí jednotlivých kostí, kloubů, částí páteře, kloubních rozsahů s důrazem na klouby hlezenní, kolenní, kyčelní, páteř a pánev s ohledem na jejich využití ve sjezdovém lyžování Písemné ověření
c Prokázat znalost nejdůležitějších svalů, svalových skupin a jejich řetězení z hlediska funkce při sjezdovém lyžování Písemné ověření
d Prokázat znalosti obecné fyziologie svalové činnosti i fyziologie zátěže, krevního zásobení svalů při pohybu, energetických zdrojů svalové činnosti, projevů únavy a možnosti regenerace s důrazem na využití ve sjezdovém lyžování Písemné ověření
e Prokázat znalosti biomechanických zákonitostí a vlivu sil působících na lyžaře při sjezdovém lyžování Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Orientace v pedagogice, psychologii, didaktice pro potřeby instruktora sjezdového lyžování

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat hlavní zásady průběhu výukové lekce lyžování a vysvětlit význam jednotlivých částí výukové lekce Ústní ověření
b Vyjmenovat a popsat základní didaktické zásady a vysvětlit jejich využití při výuce sjezdového lyžování Písemné ověření
c Vyjmenovat metody využívané při výuce sjezdového lyžování a jednu z nich, dle zadání zkušební komise, popsat Písemné ověření
d Popsat fáze motorického učení v kontextu výuky sjezdového lyžování Písemné ověření
e Vyjmenovat komunikační kanály a druhy zpětné vazby využívané při výuce lyžování, popsat možnosti ovlivnění motivace klienta Ústní ověření
f Uplatňovat pedagogické a didaktické zásady při vedení lekce sjezdového lyžování Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Orientace v právních aspektech profese instruktora lyžování/snowboardingu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Prokázat základní orientaci v právních aspektech podnikání se zaměřením na činnost instruktora lyžování a provoz lyžařské školy Písemné ověření
b Prokázat znalosti z oblasti právní odpovědnosti při výkonu profese instruktora lyžování a při provozování lyžařské školy Písemné ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Analýza pohybu lyžaře pro potřeby instruktora sjezdového lyžování

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit princip analýzy pohybu lyžaře Ústní ověření
b Provést okamžitou verbální analýzu pohybu lyžaře (figuranta) v terénu a navrhnout postup následné výuky Praktické předvedení a ústní ověření
c Natočit videosekvenci jízdy lyžaře (figuranta) na vhodně zvoleném místě a ve vhodném terénu, ve zkušební místnosti provést videoanalýzu pohybu lyžaře (figuranta) a navrhnout postup následné výuky Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Sjezdové lyžování pro potřeby instruktora sjezdového lyžování

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést správnou techniku jízdy oblouku v pluhu na modré sjezdové trati na 150-200 m dlouhém úseku Praktické předvedení
b Předvést správnou techniku jízdy paralelního oblouku středního rádia na červené sjezdové trati na cca 200 m dlouhém úseku Praktické předvedení
c Předvést správnou techniku jízdy krátkého oblouku na červené sjezdové trati na cca 200 m dlouhém úseku Praktické předvedení
d Předvést správnou techniku jízdy carvingového oblouku o středním až dlouhém rádiu na modré sjezdové trati na cca 400 m úseku Praktické předvedení
e Na cca 200 m dlouhém úseku na modré sjezdové trati předvést správnou techniku provedení 2 průpravných prvků dle výběru zkušební komise z následujících: čapí oblouk, javelin, pivoting, kombinace 3 oblouků – podupávání, skákání, šoupání Praktické předvedení
f Na cca 400 m dlouhém úseku na červené sjezdové trati správně předvést jednu techniku sportovní jízdy dle výběru zkušební komise z následujících: dynamická jízda krátkými paralelními oblouky, změna rytmu a rychlosti jízdy dle terénu, jízda ve variabilních podmínkách Praktické předvedení
g Předvést správnou techniku přechodu jízdy dlouhými oblouky do jízdy krátkými oblouky na cca 400 m dlouhém úseku, na modré nebo červené sjezdové trati s místem změny rytmu jízdy zhruba 250–300 m od začátku úseku Praktické předvedení
h Předvést technicky korektní a z hlediska dynamiky efektivní sportovní jízdu v branách obřího slalomu (délka tratě 350–450 m, výškový rozdíl mezi startem a cílem 160–220 m; vzdálenost mezi GS branami 20–25 m) Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Vedení výukové lekce ve sjezdovém lyžování

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zahájit výukovou lekci sjezdového lyžování v rozsahu 25–30 minut, pro modelovou cílovou skupinu dle zadání zkušební komise s využitím figurantů Praktické předvedení
b Vést výuku s ohledem na bezpečnost, používat vhodnou úroveň komunikace s ohledem na věk a dosavadní dovednosti klienta, důraz na vhodný způsob vysvětlení vyučovaného prvku a správné provedení ukázky Ústní ověření
c Diagnostikovat případné chyby klientů, vhodným způsobem je opravovat Praktické předvedení
d Vhodně motivovat klienty, udržovat při lekci pozitivní atmosféru a správným způsobem výuku zakončit Praktické předvedení
e Vysvětlit výuku základů techniky a taktiky jízdy v obřím slalomu Ústní ověření
f Vystavět část tratě obřího slalomu v rozsahu 6–8 bran se vzdáleností bran 20–25 m pro sportovně-rekreační lyžování modelové cílové skupiny dle zadání zkušební komise. Praktické předvedení a ústní ověření
g Vysvětlit specifika postupu výuky lyžaře se zrakovým, sluchovým a mentálním handicapem Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Dodržování zásad bezpečnosti a prevence nehod při výuce sjezdového lyžování/snowboardingu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Prokázat znalost ČSN 01 8027 (Značení a zabezpečení v zimním středisku) s ohledem na činnost instruktora sjezdového lyžování Písemné ověření
b Vyjmenovat a vysvětlit zásady bezpečnosti při lyžování a vedení výuky lyžování jednotlivce i skupiny na sjezdových tratích Ústní ověření
c Vyjmenovat a vysvětlit zásady bezpečného pohybu lyžaře ve volném terénu mimo vyznačené sjezdové tratě uvnitř nebo v bezprostřední blízkosti lyžařského areálu (okolí sjezdových tratí, spojovací trasy, přesuny mezi areály apod.) Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria
4

Poskytování první pomoci při výuce lyžování/snowboardingu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést s využitím figuranta základní úkony první pomoci při úrazu: zajištění místa nehody, zajištění bezpečí zraněného i zachránce, diagnostika stavu z hlediska ohrožujícího krvácení, vědomí či bezvědomí, přivolání zdravotnické první pomoci při dodržení pravidel telefonické komunikace se záchranáři Praktické předvedení
b Předvést s použitím figuranta postup resuscitace dospělého či dítěte v bezvědomí Praktické předvedení
c Předvést s použitím figuranta postup první pomoci dospělému či dítěti při vědomí u úrazu či náhlém stavu vzniklém působením vnějšího prostředí dle výběru zkušební komise Praktické předvedení
Kritérium a) musí být splněno vždy, z kritérií b) a c) zkušební komise zadá uchazeči jedno dle svého výběru
4

Poskytování poradenských služeb instruktora sjezdového lyžování

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Poskytnout poradenství při výběru lyžařské výzbroje a jejích dalších
součástí s ohledem na věkovou kategorii, pohlaví, technickou vyspělost a terén dle zadání zkušební komise
Praktické předvedení
b Poskytnout klientovi poradenství při ošetřování skluznice a hran lyží; provést instruktáž základního způsobu ošetření skluznice a ošetření hran sjezdových lyží brouskem s možným úhlováním Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede autorizovaná osoba do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na příbuzné povolání v NSP – https://nsp.cz/jednotka-prace/instruktor-horske-sluzby#zdravotni-zpusobilost).

Profesní kvalifikace Instruktor/instruktorka sjezdového lyžování ověřuje kompetence instruktora sjezdového lyžování na sjezdovkách a v lyžařských areálech, nikoliv instruktora lyžování ve volném terénu.

Uchazeč si ke zkoušce přinese vlastní lyžařskou výzbroj a výstroj (vhodné oblečení, lyže pro sjezdové lyžování, lyžařská přilba). Doporučen je chránič páteře.

 

Uchazeč může využívat v rámci přípravy na zkoušku i v průběhu zkoušky databázi platných právních předpisů.

 

Zkušební komise hodnotí v rámci ověřování všech kompetencí:

 • dodržování pravidel bezpečnosti dle FIS pravidel a ČSN 01 8027

 • správné používání lyžařské terminologie

 • využívání bezpečnostních ochranných prvků lyžařské výstroje / výzbroje (zvl. přilba)

Specifikace pokynů pro vybraná kritéria

 

Kompetence Orientace v anatomii, fyziologii a fyziologii zátěže, kineziologii a biomechanice pro potřeby instruktora sjezdového lyžování:

 • Kritéria a)–e) jsou ověřována testem. Ke každému z kritérií jsou v testu minimálně dvě otázky s výběrovou odpovědí volenou ze 3-4 variant, přičemž správná je vždy právě jedna varianta odpovědi.

Kompetence Orientace v právních aspektech profese instruktora sjezdového lyžování:

 • Kritérium a) je ověřováno testem. Ke každému z následujících témat jsou v testu minimálně dvě otázky s výběrovou odpovědí volenou ze 3–4 variant, přičemž správná je vždy právě jedna varianta odpovědi:

  1. živnostenské oprávnění

  2. daně a odvody

  3. pracovní vztahy a typy smluv

  4. obchodní podmínky

 • Kritérium b) je ověřováno testem. Ke každému z následujících témat a) - f) jsou v testu minimálně dvě otázky s výběrovou odpovědí volenou ze 3–4 variant, přičemž správná je vždy právě jedna varianta odpovědi. Cílem je ověření znalostí zásad a povinností při výkonu profese, se zvláštním akcentem na bezpečnost a prevenci vzniku újmy. Každá otázka se specificky vztahuje k výkonu profese instruktora sjezdového lyžování, resp. k provozování lyžařské školy:

  1. kategorizace odpovědnosti – smluvní/mimosmluvní (deliktní), občanskoprávní/trestněprávní, subjektivní/objektivní

  2. odpovědnost za újmu – újma majetková a nemajetková (na zdraví), povinnost náhrady újmy

  3. profesní odpovědnost instruktora sjezdového lyžování

  4. profesní odpovědnost provozovatele lyžařské školy

  5. odpovědnost při organizaci závodů, tréninků a sportovních akcí

  6. odpovědnost lyžaře

Kompetence Sjezdové lyžování pro potřeby instruktora sjezdového lyžování:

Autorizovaná osoba hodnotí u kritérií a)–g):

 • tvar oblouku „S“ a plynulost jízdy

 • kontrolu rychlosti a poloměru

 • načasování, intenzitu a rozsah otáčení

 • načasování, intenzitu a rozsah kontroly tlaku

 • načasování, intenzitu a rozsah hranění

 • funkční polohu těla – udržení dynamické rovnováhy a efektivního pohybu

 • paralelní vedení lyží po celou dobu oblouku vyjma oblouků v přívratném postavení

 • načasování a funkční zapíchnutí hole při přehranění

Autorizovaná osoba hodnotí u kritéria h):

 • načasování, intenzitu a rozsah otáčení

 • načasování, intenzitu a rozsah kontroly tlaku

 • načasování, intenzitu a rozsah hranění

 • funkční polohu těla

 • udržení dynamické rovnováhy a efektivního pohybu

 • volbu funkční linie jízdy vzhledem ke sklonu svahu, vytyčené trati a typu sněhové pokrývky

Hodnotí se s ohledem na tzv. „školní provedení“ jízdy, tj. vzorová jízda instruktora, který demonstruje korektně provedenou jízdu klientovi.

Kompetence Vedení výukové lekce ve sjezdovém lyžování:

 • Kritérium a) Cílová skupina bude namodelována zkušení komisí pomocí tabulky č. 1 kombinací 4 charakteristik: velikost skupiny, věk, struktura skupiny, další specifika. Po zadání úkolu uchazeč reaguje bez přípravy na zadané parametry a další faktory.

Tabulka č. 1

Velikost skupinyVěkStruktura skupinyDalší specifika
1 osobaDěti do 6 letHomogenníZačátečník až pokročilý
2 osobyDěti 6–10 letRodinaRozdílná úroveň dovedností
Skupina 3–4 osobDěti 10–13 letSkupina přátelStrach, soutěživost
Skupina 5 a více osobDospělýLidé, kteří se neznajíS instruktorem se vidí poprvé nebo již pokračují
Starší klientZdravotní omezení
Nedisciplinovanost, malý zájem

 • Kritérium f) Uchazeč postaví část tratě s ohledem na modelovou cílovou skupinu a trať zároveň přizpůsobí danému terénu (sklon svahu, změny směru tratě a zvládnutí terénních nerovností). Cílová skupina bude namodelována autorizovanou osobou pomocí tabulky č. 1 kombinací 4 charakteristik: velikost skupiny, věk, struktura skupiny, další specifika. Uchazeč dále ústně zodpoví dotazy autorizované osoby na téma výuka techniky a taktiky jízdy v obřím slalomu.

Kompetence Dodržování zásad bezpečnosti a prevence nehod při výuce sjezdového lyžování/snowboardingu:

 • Kritérium a) je ověřováno testem. Ke každému z následujících témat jsou v testu minimálně dvě otázky s výběrovou odpovědí volenou ze 3-4 variant, přičemž správná je vždy právě jedna varianta odpovědi. Součástí otázek jsou v relevantních případech i obrázky.

  1. základní orientace v oblasti značení sjezdových tratí

  2. zdroje nebezpečí – rozlišení typické/atypické nebezpečí (bezpečnostní prvky při lyžování)

  3. pravidla pro další činnosti v lyžařském areálu

  4. pravidla pro pořádání závodů a závodních tréninků v lyžařském areálu

  5. 10 FIS pravidel chování při lyžování

Kompetence Poskytování první pomoci při výuce lyžování a snowboardingu; kritérium c) - úraz či náhlý stav k výběru: řezná rána, distorze, zlomenina, otřes mozku, omrzliny

Kompetence Poskytování poradenských služeb instruktora sjezdového lyžování:

 • Kritérium a) Modelový klient bude namodelován autorizovanou osobou pomocí tabulky č. 2 kombinací 4 charakteristik: věk a pohlaví, zdatnost, terén a další specifika.

 • Kritérium b) Klienta předvádí člen zkušební komise, včetně typických dotazů.

Tabulka č. 2

VěkPohybová úroveňTerénDalší specifika
Děti do 6 letZačátečníkSjezdová traťNižší hmotnost, štíhlý(á)
Děti 6–10 letPokročilýSjezdová traťNadváha
Děti 10–13 letExpertSjezdová traťSportovní postava
Dospělá ženaZávodníkSnowparkStrach z rychlosti
Dospělý mužBývalý závodníkPreference rychlé jízdy
Klient senior/kaZdravotní omezení

Pravidla pro aplikaci písemného testu jako způsobu ověřování:

 • Písemným testem jsou ověřována všechna kritéria, u kterých je tento způsob ověření výslovně předepsán, přičemž každý uchazeč má ve svém testu ke každému kritériu minimálně dvě otázky.  

 • Testové otázky jsou uzavřené s výběrem ze 3–4 možností, přičemž vždy právě jedna je správná.

 • Za úspěšné splnění testu se považuje 80 % správně zodpovězených otázek s tím, že pro každé kritérium musí být správně zodpovězeno alespoň 50 % otázek.

 • Celkový soubor otázek, z něhož autorizovaná osoba generuje testy pro jednotlivé uchazeče, obsahuje pro každé takto ověřované kritérium minimálně 4 otázky.

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před zkušební komisí složenou ze 2 členů, kteří jsou autorizovanými fyzickými osobami s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci nebo autorizovanými zástupci autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat minimálně jednu z uvedených variant:

 1. Střední vzdělání s maturitní zkouškou a osvědčení o absolvování akreditovaného kurzu MŠMT instruktor lyžování dle zákona č. 435/2004 Sb, ve znění pozdějších předpisů, v minimální časové dotaci 250 hodin, nebo jiný adekvátní doklad o odborné kvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným podle zvláštních právních předpisů nebo zařízením akreditovaným MŠMT a alespoň 5 let aktivní sezonní odborné instruktorské praxe v oblasti lyžování v minimálním rozsahu 500 dnů a zároveň úspěšné absolvování kurzu první pomoci v rozsahu minimálně 20 vyučovacích hodin;

 2. Alespoň střední vzdělání s maturitní zkouškou a odbornou kvalifikaci Učitel lyžování (nebo Diplomovaný učitel lyžování), kterou udělují fakulty vysokých škol s akreditací oboru Tělovýchova a sport ve spolupráci se Svazem lyžařů ČR, nebo odbornou kvalifikaci Instruktor lyžování APUL A, kterou uděluje Asociace profesionálních učitelů lyžování a alespoň 5 let aktivní sezonní odborné instruktorské praxe v oblasti lyžování  v minimálním rozsahu 500 dnů;

 3. Vyšší odborné vzdělání zaměřené na tělesnou kulturu, tělovýchovu a sport a alespoň 5 let aktivní sezonní odborné instruktorské praxe v oblasti lyžování v minimálním rozsahu 500 dnů;

 4. Vysokoškolské vzdělání bakalářského nebo magisterského stupně tělovýchovného směru a alespoň 5 let aktivní sezonní odborné instruktorské praxe v oblasti lyžování v minimálním rozsahu 500 dnů;

 5. Profesní kvalifikace 74-040-H Instruktor/instruktorka sjezdového lyžování + střední vzdělání s maturitní zkouškou a alespoň 5 let aktivní sezonní odborné instruktorské praxe v oblasti lyžování v minimálním rozsahu 500 dnů.

 

Další požadavky:

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor dalšího vzdělávání, může být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.

 

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost autorizujícímu orgánu, a to předložením dokladu nebo dokladů o získání odborné způsobilosti v souladu s hodnoticím standardem této profesní kvalifikace, nebo takovým postupem, který je v souladu s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu této profesní kvalifikace autorizujícím orgánem stanoven.

 

Žádost o udělení autorizace naleznete na internetových stránkách autorizujícího orgánu: www.msmt.cz

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

 • zkušební místnost pro realizaci písemného testu, ústního zkoušení a pro videoanalýzu pohybu lyžaře

 • vymezená, zabezpečená sjezdová trať (část sjezdové tratě):

  • délka tratě 350–450 m

  • výškový rozdíl mezi startem a cílem obřího slalomu 180–250 m

  • vzdálenost mezi GS branami 20–25 m

 • videotechnika (kamera, notebook, promítací zařízení)

 • papír, tužka

 • nabitý mobilní telefon

 • slalomové tyče pro GS

 • vrtačka na tyče

 • verze písemných testů a odpovědní archy

 • pomůcky k dětské výuce

 • vosky

 • mazací stolice či stůl se svěráky

 • žehlička

 • škrabka

 • čistič

 • brousek s úhlováním

 • minimálně 2 figuranti

 • lyžařská výzbroj a výstroj (pro pohyb na svahu): lyže, hole, ochranná přilba

 • přenosná lékárnička pro PP v horském prostředí

 • databáze platných právních předpisů

 

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Zajištění vhodných prostor pro provádění zkoušky prokazuje žadatel odpovídajícím dokladem (např. výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouva, dohoda) umožňujícím jejich užívání po dobu platnosti autorizace.

Doba přípravy na zkoušku

Uchazeč má nárok na celkovou dobu přípravy na zkoušku v trvání 30 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky jednoho uchazeče (bez času na přestávky a na přípravu) je 6 až 8 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Celková doba trvání všech písemných částí zkoušky jednoho uchazeče je 60 minut. Zkouška může být rozložena do více dnů.

Na tvorbě standardu se podíleli

Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro osobní služby, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy

Svaz lyžařů ČR

EDUSKI ČR

Český svaz lyžařských škol

Asociace profesionálních učitelů lyžování

Asociace instruktorů sportů na sněhu