Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Obchod
Platnost standardu: Od 7.4.2021 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 5

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Organizace práce týmu sběru výzkumných dat

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit zásady řízení lidí a komunikace s nimi v rámci sběru výzkumných dat Ústní ověření
b Charakterizovat administrativní agendu a přípravu související s řízením externích spolupracovníků v rámci projektů Ústní ověření
c Vysvětlit způsob kontroly procesů a hodnocení práce externích spolupracovníků Ústní ověření
d Vysvětlit postup přípravy podkladů pro výplatu odměn externím spolupracovníkům Ústní ověření
e Navrhnout postup přípravy externích spolupracovníků (tazatelů, oblastních zástupců, rekrutátorů kvalitativního výzkumu) na sběr dat Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Orientace v kvantitativních a kvalitativních výzkumných metodách a technikách

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat jednotlivé kvantitativní metody a techniky sběru dat (CATI, CAPI, CAWI, CASI, PAPI) Písemné ověření
b Popsat jednotlivé kvalitativní metody a techniky sběru dat (FGD, IDI) Písemné ověření
c Charakterizovat možnosti moderních výzkumných metod a technik Ústní ověření
d Zvolit vhodnou techniku sběru dat vzhledem ke zvolené metodě sběru dat a ke specifikům výzkumného zadání/marketingového problému Praktické předvedení
e Definovat způsob statistického zjišťování Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Nastavení výzkumného projektu v terénu a řízení sběru dat

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit způsoby rekrutace respondentů pro jednotlivé výzkumné metody (CAPI, CATI, CAWI, FGD, IDI) Ústní ověření
b Popsat zdroje a podklady pro přípravu výběrových plánů, popsat proces přípravy výběrového plánu Ústní ověření
c Vypracovat plán práce s interními a externími spolupracovníky (tazatelé/ioperátoři/rekrutátoři) Praktické předvedení
d Popsat monitorování jednotlivých aktivit externích spolupracovníků v regionech při sběru výzkumných dat – osobní dotazování Ústní ověření
e Navrhnout způsob a formu zodpovědnosti za plnění plánu práce a kvalitu sběru dat Praktické předvedení
f Charakterizovat přípravu a dohled nad realizací sběru dat podle časového plánu Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Návrh postupu sběru dat a způsobu kontroly sběru dat

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat způsoby práce na rozvoji tazatelské sítě pro CAPI/PAPI - nábor a školení externích spolupracovníků/tazatelů Písemné ověření
b Navrhnout parametry náboru a osnovu školení externích spolupracovníků (CATI operátorů) pro výzkum dle zadání případové studie. Praktické předvedení a ústní ověření
c Zpracovat a připravit pokyny (dotazový úkol) pro externí spolupracovníky a zajistit rovnoměrné pokrytí tazatelské sítě Praktické předvedení
d Popsat organizaci sběru dat pro jednotlivé typy projektů – (osobní dotazování, rekrutace účastníků kvalitativního výzkumu, mystery shopping) Ústní ověření
e Navrhnout plán následné kontroly sebraných dat Praktické předvedení
f Navrhout způsob kontroly sběru dat pro jednu z výzkumných metod (CAPI, CATI, CAWI, FGD) podle zadání. Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Orientace v softwarových a statistických nástrojích pro elektronický sběr dat a jejich vyhodnocení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat základní požadavky na funkce SW řešení pro elektronický sběr dat a kontrolu v terénu Ústní ověření
b Orientovat se v základních způsobech analýzy dat a používaných SW pro kvalitativní i kvantitativní výzkum Ústní ověření
c Orientovat se v základních způsobech kontroly kvality dat pomocí SW řešení Ústní ověření
d Orientovat se v základech deskriptivní statistiky Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Orientace v příslušné legislativě, etických a seberegulačních principech ve výzkumu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v relevantních částech Zákoníku práce v platném znění Písemné ověření
b Aplikovat zásady ochrany osobních údajů na výzkumné projekty Písemné ověření
c Aplikovat etická oborová pravidla a zásady pro sběr dat Ústní ověření
d Charakterizovat základní standardy kvality sběru dat Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

 

Zdravotní způsobilost pro vykonání zkoušky není vyžadována.

Při vypracování případové studie je povoleno používat externí informace, případovou studii však nelze s nikým konzultovat.

Zkouška začíná testem. Test trvá 30 minut. 


Případovou studii zadá autorizovaná osoba. Uchazeč dostane 120 minut na vypracování návrhu podle zadání v místě zkoušky. Navrhované řešení daného problému pak prakticky předvede a obhájí před autorizovanou osobou. Doba prezentace zpracované případové studie a následného dialogu se zkušební komisí je minimálně 45 minut. Autorizovaná osoba specifikuje, kolik času připadá na prezentaci případové studie a kolik na dialog s komisí, například 20 minut na prezentaci a 25 na diskusi a doplňující otázky. Autorizovaná osoba má pak možnost klást doplňkové otázky na další ústní prokázání kompetencí, tato část zkoušky trvá cca 20 min.

 

I. Případová studie

Případová studie je dána zpracováním plánu sběru dat podle zadané specifikace.

 

Pro vytvoření plánu poskytne autorizovaná osoba specifikaci výzkumného projektu, obsahující potřeby zadavatele a základní parametry výzkum. Specifikace potřeb zadavatele obsahuje obchodní a marketingové cíle, které má výzkum řešit (pro kontext přípravy plánu). Základní parametry výzkumu budou obsahovat použití kombinace kvalitativních i kvantitativních metod sběru dat, definici cílové skupiny a požadovanou velikost vzorku a načasování projektu.

 

Uchazeč následně připraví odpovídající plán sběru dat. V rámci plánu musí být pokryty následující oblasti:

  • Statistická charakteristika (struktura) cílové skupiny

  • Způsob naplnění výběrového souboru/souborů z hlediska jeho struktury - uchazeč zdůvodní, jakým způsobem budou vybráni respondenti – např. census nebo výběrový plán, vzorek, definovat výběrový soubor pro kvantitativní výzkum

  • Stanovit velikost výběrového souboru (podle intervalu spolehlivosti, stupně třídění dat atp.)

  • Plán práce s interními a externími spolupracovníky (tazatelé/ operátoři /rekrutátoři), návrh dotazového úkolu a vypracování návrhu odměňování

  • Plán průběžné kontroly sběru dat

  • Plán následné kontroly sebraných dat

  • Přibližné načasování sběru dat

 

Případová studie zahrnuje všechna prakticky ověřovaná kritéria.

 

II. Pokyny k ústnímu ověření

 

Ústní ověření u kompetencí, jejichž součástí je praktické předvedení, musí být navázané na případovou studii.

 

Při ověřování Aplikace legislativního rámce, etických a seberegulačních principů ve výzkumu, kritérium c): autorizovaná osoba prověří, zda je uchazeč obeznámen s mezinárodně uznávanými etickými pravidly a normami pro výzkumný obor, kterým je například ICC/ESOMAR Kodex, případně jiná podobná pravidla a etické normy.

 

Aplikace legislativního rámce, etických a seberegulačních principů ve výzkumu, kritérium d): u zásad průběhu sběru dat autorizovaná osoba prověří, že uchazeč si je vědom základních parametrů načasování sběru dat, je schopen vysvětlit zásady kontroly kvality sběru dat a případně vysvětlit, jakým způsobem se realizuje dosběr dat.

 

III. Pravidla pro ověřování formou písemného testu

 

Písemný test je použit pro všechna písemně ověřovaná kritéria. Autorizovaná osoba si připraví soubor 105 otázek (15 na každé písemně ověřované kritérium) s třemi variantami odpovědí, z nichž vždy přesně jedna je správně. Test se skládá z celkem 35 otázek a doba na jeho vykonání je 30 minut.

 

Pravidla pro aplikaci písemného ověřování formou testu

 

Soubor otázek pro testy stanovuje autorizovaná osoba podle požadavků hodnoticího standardu. Musí přitom splňovat následující pravidla:

 

A. Testy pro jednotlivé uchazeče musí být generovány z dostatečně velkého souboru otázek, aby bylo umožněno řádově několik desítek různě sestavených testů.

 

B. Při každé zkoušce musí být ověřeny všechny kompetence kvalifikačního standardu. To znamená, že v případě, kdy se některé kompetence nebo kritéria ověřují pomocí testů, musí být splněny následující podmínky:

 

B1. Pro celkový soubor otázek, z něhož se generují jednotlivé testy:

Pro každé kritérium existuje několik otázek.

 

B2. Pro jednotlivé vygenerované testy: Každý uchazeč má ve svém testu pro každé kritérium (u něhož je test způsobem ověření a v návaznosti na pokyn o tom, která kritéria je třeba u zkoušky splnit) alespoň jednu otázku.

 

B3. Pro úspěšné splnění požadavků testu:

Za úspěšné splnění testu se považuje 80 % správně zodpovězených otázek s tím, že pro každé kritérium musí být správně zodpovězeno alespoň 50 % otázek.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro obchod a marketing, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Sdružení agentur pro výzkum trhu a veřejného mínění SIMAR

Kantar CZ, s. r. o.

STEM/MARK

OSVČ