Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů
Povolání: Čalouník
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v technických dokumentech včetně čtení výkresů pro výrobu jedno nebo třídílných matrací z přírodních materiálů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst dodanou technickou dokumentaci konkrétního výrobku včetně 3D zobrazení v listinné nebo elektronické formě, předvést měření v metrické soustavě a vypočítat zadané rozměry Praktické předvedení a ústní ověření
b Určit šířku a délku matrace podle zadání a určeného uživatele podle jeho rozměrů a hmotnosti Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Volba materiálů, technologických postupů, strojů, nástrojů a nářadí pro výrobu jedno nebo třídílných matrací z přírodních materiálů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat přírodní materiály na výrobu matrací, druhy matrací, klasickou technologii a způsoby výroby matrací Písemné ověření
b Zvolit druh a množství plnicích, pomocných a kypřicích přírodních materiálů podle zadání, popsat funkci a způsob použití zadaného matracového dílce Praktické předvedení a ústní ověření
c Určit podle technické dokumentace postup práce, zdůvodnit způsob provedení technologických operací Praktické předvedení a ústní ověření
d Popsat stroje a zařízení a jejich funkci pro výrobu matrací z přírodních materiálů Písemné ověření
e Zvolit stroje a zařízení, nástroje, nářadí, pomůcky a měřidla pro výrobu zadaného matracového dílce, zdůvodnit výběr Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Přípravné práce pro zhotovování jednodílných nebo třídílných matrací z přírodních materiálů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uspořádat pracoviště podle potřeby manipulace s materiálem, podle postupu práce a připravit pomůcky pro konkrétní výrobek Praktické předvedení
b Vytvořit šablony a střihové plány matracových textilií podle zadaných rozměrů a výkresové dokumentace Praktické předvedení
c Stanovit spotřebu technických textilií a matracovin, rozměřit materiál a zakreslit předlohu matracového dílce Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Ruční a strojové dělení materiálů pro zhotovování matrací z přírodních materiálů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Seřídit a zkontrolovat stroje, zdůvodnit a nastavit parametry seřízení odpovídající zpracovávanému materiálu a zadání Praktické předvedení a ústní ověření
b Rozvolnit přírodní plnicí materiály z provazců na rozvolňovacím stroji Praktické předvedení
c Rozvolnit přírodní kypřicí materiál strojově nebo ručně Praktické předvedení
d Navážit rozvolněný přírodní plnicí a kypřicí materiál podle zadání Praktické předvedení
e Vystřihnout nebo vyříznout díly technických textilií, matracovin, potahových materiálů podle šablon nebo zakresleného střihu Praktické předvedení
f Při všech pracovních operacích dodržet zásady BOZP a PO Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zhotovování dílů a výrobků na šicích strojích, ruční šití

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Seřídit a zkontrolovat šicí stroj, zdůvodnit a nastavit parametry seřízení odpovídající zpracovávanému materiálu a zadání Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést zadané operace na šicích strojích včetně všití etikety nesoucí informaci o použitých materiálech a údržbě výrobku Praktické předvedení
c Dokončit výrobek ručním šitím, použít skrytý nebo jiný steh podle potřeby Praktické předvedení
d Při všech pracovních operacích dodržet zásady BOZP a PO Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Ruční zhotovování jedno nebo třídílné matrace z přírodních materiálů a pružinové kostry

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zkontrolovat a upravit pružinovou kostru podle stanovených rozměrů, určit a doplnit chybějící spoje Praktické předvedení a ústní ověření
b Navléknout pružinovou kostru do ušitého pytle z technické textilie, zašít a ručně přišít technickou textilii na ploše a na hranách, na funkčních plochách zhotovit podsteh Praktické předvedení
c Vytvořit tvarovací vrstvu matrace podle technické dokumentace Praktické předvedení
d Vytvořit kypřicí vrstvu matrace podle technické dokumentace Praktické předvedení
e Potáhnout matraci, potah zašít, zkrášlit zdobnými prvky Praktické předvedení
f Dokončit výrobek konečnou úpravou Praktické předvedení
g Při všech pracovních operacích dodržet zásady BOZP a PO Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Ruční zhotovování jedno nebo třídílné matrace z přírodních materiálů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zhotovit matraci ručním zpracováním přírodních plnicích vlákenných nebo pojených materiálů, zdůvodnit postup práce Praktické předvedení a ústní ověření
b Zhotovit matracový potah ručním šitím, prošíváním a obšíváním ploch a hran, zdůvodnit postup práce Praktické předvedení a ústní ověření
c Dokončit výrobek konečnou úpravou Praktické předvedení
d Při všech pracovních operacích dodržet zásady BOZP a PO Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Strojní zhotovování matrací z přírodních materiálů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit a zdůvodnit výběr vhodného strojního zařízení, nástrojů a nářadí podle druhu materiálů a zadání Praktické předvedení a ústní ověření
b Zhotovit matracový dílec podle zadání za použití strojních zařízení na šití, hranování a prošívání Praktické předvedení
c Dokončit výrobek strojově a ručně konečnou úpravou Praktické předvedení
d Při všech pracovních operacích dodržet zásady BOZP a PO Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Kontrola, balení a expedice čalouněných výrobků a čalounických materiálů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat způsoby a zásady provádění kontroly v celém procesu výroby a skladování čalounických materiálů Písemné a ústní ověření
b Zkontrolovat kvalitu hotových výrobků Praktické předvedení
c Popsat zásady označování výrobků nebo čalounických materiálů podle platných právních předpisů Písemné a ústní ověření
d Popsat způsoby balení výrobků, polotovarů, materiálů podle charakteru a množství výrobků a způsobu expedice a dopravy Písemné a ústní ověření
e Popsat zásady manipulace a skladování výrobků a materiálů v procesu čalounické výroby Písemné a ústní ověření
f Popsat zásady expedice a přepravy výrobků a materiálů vzhledem k použitému přepravnímu prostředku Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Nakládání s odpady v čalounictví a dekoratérství

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Objasnit vznik a druhy odpadů dřeva a dřevních materiálů včetně jejich recyklace a likvidace Písemné a ústní ověření
b Objasnit vznik a druhy odpadů z výroby a zpracování pěnových polotovarů a prefabrikátů včetně jejich recyklace a likvidace Písemné a ústní ověření
c Objasnit vznik a druhy odpadů kypřicích materiálů včetně jejich recyklace a likvidace Písemné a ústní ověření
d Objasnit vznik a druhy odpadů potahových, dekoračních a technických textilií, usní, syntetických náhrad usní včetně jejich recyklace a likvidace Písemné a ústní ověření
e Definovat i jiné než přímé materiálové odpady včetně likvidace použitých nožů a nástrojů Písemné a ústní ověření
f Roztřídit odpady vzniklé při výrobě nebo opravě zadaného výrobku a navrhnout jejich recyklaci a likvidaci Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zaznamenávání technických údajů a výsledků práce v čalounické výrobě a dekoratérství

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zaznamenat do formuláře technické údaje v čalounické výrobě a dekoratérství Praktické předvedení
b Podle ergonomických zásad vypočítat a upravit celkové a dílčí rozměry výrobku Praktické předvedení
c Zpracovat provozní evidenci a dokumentaci – dokumentace zakázky, evidence materiálu, spotřeby materiálu, odpadu Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam. Zdravotní způsobilost pro vykonání zkoušky není vyžadována.

Při zkoušce uchazeč zhotoví:

  1. Ručně jeden díl třídílné matrace o rozměru (80 x 65 x 16) cm s pružinovou kostrou Bonell a přírodními materiály
  2. Ručně jeden díl třídílné matrace o rozměru (80 x 65 x 12) cm plněný přírodním materiálem s potahem z matracoviny
  3. Strojově jeden díl třídílné matrace o rozměru (80 x 65 x 14) cm plněný přírodním materiálem se strojově ušitým potahem z matracoviny

 

Písemné ověřování kritérií hodnocení bude realizováno formou odpovědí uchazeče na otevřené otázky (vypracovaných na PC nebo na označené listy papíru) týkající se úkolů a zadání vyplývajících z příslušných kritérií hodnocení. Ústním ověřením se rozumí stručné slovní doplnění písemně zpracovaných úkolů a zadání.

 

Při ověřování kritérií hodnocení způsobem "Praktické předvedení a ústní ověření" se požaduje stručné slovní doplnění předvedené činnosti ve smyslu vysvětlení nebo obhajoby zvoleného postupu či řešení.

 

Při ověřování kritérií hodnocení formou praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů, ke kvalitě práce, vzhledu a funkčnosti zhotoveného výrobku, k znalosti čalounických materiálů, prefabrikátů, druhů matrací a k znalosti údržby a značení čalouněných výrobků. Měření materiálů a polotovarů musí být v souladu s platnými normami.

 

Na zkoušku si účastník přinese vlastní pracovní oděv a obuv.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro dřevozpracující a papírenský průmysl, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Cech čalouníků a dekoratérů, z. s.

JITONA, a. s., Klatovy

Čalounictví Bednář, Jamné nad Orlicí

RENO DESIGN s. r. o., Černá Hora