Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo kultury
Skupina oborů: Umění a užité umění
Povolání: Herní vývojář
Platnost standardu: Od 12.10.2021 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v historii herního vývoje a teorii videoher

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat historii a vývoj videoher v ČR i ve světě Ústní ověření
b Vyjmenovat a charakterizovat alespoň pět videoher (z toho jednu českou) napříč žánry a platformami, které měly významný vliv na rozvoj svého žánru; u každé uvést, proč byla pro vývoj žánru důležitá Ústní ověření
c Vysvětlit a popsat alespoň tři ze základních herních žánrů a ke každému z nich uvést jednu videohru Ústní ověření
d Vyjmenovat tři oborové akce v oblasti vývoje videoher (veletrhy, konference) ve světě Ústní ověření
e Popsat libovolně zvolenou herní platformu, popsat její specifika a základní související hardwarové součásti Ústní ověření
f Vyjmenovat profese podílející se na vývoji videoher a vývojové nástroje používané při vývoji videohry Ústní ověření
g Na příkladu libovolně zvolené videohry popsat její herní mechanismy, postup vývoje a technologie Ústní ověření
h Na příkladu libovolně zvolené videohry popsat její nedostatky a problémy z pohledu herního designu a navrhnout jejich řešení Praktické předvedení a ústní ověření
i Popsat druhy vyprávění příběhů ve videohrách a prostředky k tomu určené Ústní ověření
j Popsat herní mechaniky a pravidla, vyjmenovat základní elementy ve videohře a popsat herní interakce Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Návrh prototypu klíčových herních mechanik pro tvorbu videoher

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Navrhnout postup vývoje prototypu videohry a způsob, jakým má prototyp ověřit klíčové mechaniky podle zadání autorizované osoby Praktické předvedení
b Navrhnout vhodnou technologii (herní engine) pro vývoj prototypu videohry; v případě alternativních technologických řešení vysvětlit rozdíly mezi dostupnými nástroji Praktické předvedení
c Posoudit a vyhodnotit příležitosti a problémy související s přizpůsobením prototypu videohry pro různé herní platformy a světové regiony Praktické předvedení a ústní ověření
d Vysvětlit a popsat u návrhu prototypu videohry navazující procesy z pohledu tvorby výrobního plánu, obchodního modelu a marketingové strategie Praktické předvedení a ústní ověření
e Prioritizovat herní mechaniky s ohledem na jejich důležitost pro danou videohru, možnosti jejich odstranění z projektu a definovat jejich vzájemné provázání Praktické předvedení
f Vytvořit základní dokument k videohře (concept document) s identifikací a popisem unikátních a inovativních prvků podle zadání autorizované osoby Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Příprava kompletní dokumentace pro výrobu videohry

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vytvořit design dokument s popisem klíčových herních mechanismů, herního prostoru, pravidel, cílů, interakcí, postav a dialogů pro výrobu videohry Praktické předvedení a ústní ověření
b Navrhnout konkrétní design jedné části videohry (např. průchod questem, ovládání, UI, mapka, flowchart) Praktické předvedení a ústní ověření
c Vytvořit model systému vývoje hráče v průběhu hry a vývoje zdrojů, které dostává hráč postupně k dispozici ve vztahu ke zvyšující se obtížnosti hry Praktické předvedení a ústní ověření
d Navrhnout projektový plán pro výrobu videohry včetně složení týmu z pohledu profesí, stanovit časovou náročnost výroby, produkční milníky a použité technologie Praktické předvedení a ústní ověření
e Navrhnout obchodní plán videohry včetně prodejních argumentů (Key selling point), distribuční platformy a obchodního modelu se zohledněním cílové skupiny uživatelů Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede autorizovaná osoba do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

Zdravotní způsobilost pro vykonání zkoušky není vyžadována.

Pro ověření všech kompetencí obdrží uchazeč bezprostředně před zahájením zkoušky od autorizované osoby zadání pro vytvoření návrhu konceptu videohry, ve kterém budou upřesněny následující parametry a požadavky:

  • žánr

  • minimálně 3 herní mechaniky

  • herní platformu

  • rozpočet

  • výrobní lhůta konečného produktu max. 6 měsíců

  • určení počtu členů týmu

  • prototyp videohry

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro kulturu, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Warhorse Studios, s. r. o.

Stefan Durmek (OSVČ)

Martin Vaňo (OSVČ)

Západočeská univerzita v Plzni

Jaroslav Wagner (OSVČ)

Bohemian Multimedia, spol. s r. o.