Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví
Povolání: Dělník ve strojírenské výrobě
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 2

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Dodržování předpisů bezpečnosti práce a požární ochrany při opravách v živočišné výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat základní ustanovení bezpečnosti práce při opravách v živočišné výrobě Ústní ověření
b Předvést a popsat použití osobních ochranných pracovních pomůcek používaných při opravách v živočišné výrobě Praktické předvedení a ústní ověření
c Dodržovat zásady BOZP a PO při údržbě a opravách v živočišné výrobě Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Orientace v technických podkladech pro opravářské práce v živočišné výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyhledat základní informace v dílenských příručkách a katalozích náhradních dílů Praktické předvedení
b Číst dílčí výkresy vztahující se k technickým zařízením v živočišné výrobě Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
2

Ruční obrábění a zpracování kovových materiálů řezáním, stříháním, pilováním, vrtáním, broušením, ohýbáním

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést stanovené operace ručního obrábění a zpracování kovových materiálů (řezání, střihání, pilování, vrtání, broušení, ohýbání) s využitím výrobní dokumentace Praktické předvedení
b Provést kontrolu dodržení stanovených parametrů dokončené práce (výrobku) s použitím vhodných měřidel Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Svařování kovových součástí používaných v zemědělské výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést svaření dvou určených kovových součástí používaných v zemědělské výrobě (obloukové svařování obalenou elektrodou nebo tavicí se elektrodou v aktivním plynu) Praktické předvedení
b Provést kontrolu pevnosti a kvality provedeného sváru Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
2

Demontáž a montáž strojů a zařízení v živočišné výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést demontážní a montážní práce při opravě krmného vozu Praktické předvedení
b Předvést obsluhu ručního zvedáku Praktické předvedení
c Provést agregaci traktoru s krmným vozem Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Provádění údržby traktoru

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat úkony pravidelné údržby traktoru a údržbu předvést Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést ruční a mechanizované očištění traktoru Praktické předvedení
c Provést údržbu akumulátoru Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Provádění údržby a pomocných opravářských prací v živočišné výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat a provést údržbu určeného mechanizačního prostředku nebo zařízení v živočišné výrobě (dopravníků, linek, dojicího zařízení) Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat postup práce při opravě a opravit a seřídit určený mechanizační prostředek nebo zařízení podle zootechnických požadavků na jejich činnost Praktické předvedení a ústní ověření
c Provést závěrečnou kontrolu provedené opravy zadaného stroje nebo zařízení používaného v chovu zvířat Praktické předvedení
d Odzkoušet funkčnost opraveného stroje nebo zařízení Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

 

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na příbuznou jednotku práce v NSP - https://www.nsp.cz/jednotka-prace/opravar-stroju-a-zarizeni-3c34#zdravotni-zpusobilost).

 

Pro ověření kompetence "Provádění údržby a pomocných opravářských prací v živočišné výrobě" zkoušející pro kritéria b) a c) vybere příslušný stroj nebo zařízení z následujících: krmný vůz, traktor s radlicí či čelním nakladačem a základní stroje a zařízení v chovu zvířat, traktorový přívěs či kontejner, cisterna s aplikátorem močůvky a kejdy.

 

V průběhu zkoušky je třeba dodržovat zásady welfare zvířat a minimalizovat vliv opravárenských činností na životní prostředí.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro zemědělství, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Agrima Žatec, s. r. o.

Česká zemědělská univerzita v Praze, Technická fakulta

SOU Liběchov

Zemědělský svaz ČR, územní organizace Mělník