Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 6

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v legislativě týkající se ekologického zemědělství

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Prokázat znalost právních předpisů pro ekologické zemědělství v ČR (zákon č. 242/2000 Sb., vyhláška 16/2006 Sb., NR (ES) č. 834/2007, NK. č. 889/2008), ve znění platných předpisů, včetně platných metodických pokynů Ministerstva zemědělství Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit toto kritérium.
5

Navrhování technologie pěstování zemědělských plodin v ekologickém zemědělství

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zpracovat pětiletý osevní sled při zadané struktuře zemědělských plodin – pšenice, ječmen, brambory, víceleté a jednoleté pícniny Praktické předvedení
b Vysvětlit pojem bonitovaná půdně-ekologická jednotka (BPEJ), definovat půdní typy/druhy a jejich návaznost na úrodnost Písemné ověření
c Vysvětlit pojem půdní úrodnost a způsoby jejího udržování a zvyšování v ekologickém zemědělství Písemné ověření
d Zhodnotit vliv zjištěných povětrnostních podmínek na růst a vývoj plodin; provést prognózu opatření za vegetace s ohledem na předpověď počasí u jedné ze zadaných skupin plodin – obilniny, okopaniny, pícniny Praktické předvedení
e Zhodnotit bilanci organické hmoty a živin v půdě a jejich doplňování v ekologickém zemědělství Praktické předvedení a ústní ověření
f Vysvětlit principy ochrany rostlin v ekologickém zemědělství a prokázat znalost zásad a postupů pro eliminaci kontaminace bioprodukce pesticidními látkami z konvenčního zemědělství Písemné a ústní ověření
g Navrhnout předseťovou přípravu od sklizně dané předplodiny do setí, sázení u dvou zemědělských plodin, z toho jedné obilniny, při zadaných půdních a klimatických podmínkách, včetně doporučeného zpracování půdy vhodnou technikou, navržení výživy, ochrany zakládaného porostu a stanovení hloubky setí, sázení a výsevku na hektar bio a jiných osiv Praktické předvedení a ústní ověření
h Zhodnotit situaci na konkrétním pozemku z pohledu zpracování půdy a založení porostu, určit vyskytující se plevele a škodlivé činitele; posoudit způsob přípravy a založení porostu a navrhnout další pěstební opatření Praktické předvedení
i Uvést faktory ovlivňující příjem živin a určit nejznámější příznaky nedostatku nebo nadbytku základních živin a mikroelementů u základních zemědělských plodin a jejich vliv na produkční ukazatele porostů a výslednou kvalitu rostlinných komodit Praktické předvedení a ústní ověření
j Vysvětlit zásady zakládání a ošetřování travních porostů, produkce objemných krmiv a krmných plodin Ústní ověření
k Zpracovat návrh nejvhodnější technologie sklizně dvou zemědělských plodin, z toho jedné obilniny, sestavit sklizňovou linku a popsat posklizňové ošetření sklizené produkce, případně její konzervace Praktické předvedení a ústní ověření
l Stanovit v porostu plodiny stupeň zralosti, odhadnout termín začátku sklizně a navrhnout nejvhodnější technologie sklizně, včetně posklizňového ošetření Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Orientace ve zpeněžování a možnostech odbytu ekologické produkce

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat způsoby zpeněžování jatečných zvířat a vyjmenovat faktory ovlivňující optimální realizaci, popsat zásady systému SEUROP s ohledem na druh a kategorie hospodářských zvířat Ústní ověření
b Popsat zpěněžování a možnosti odbytu rostlinných produktů Ústní ověření
c Provést kalkulaci rentability produkce hlavních komodit v daném podniku, orientovat se v realizačních cenách obilnin, mléka, masa a dalších produktů ekologického zemědělství Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Orientace v požadavcích pro nakládání s vodou, odpady, krmivy a rostlinnými produkty

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat pravidla pro nakládání s krmivy a rostlinnými produkty určenými pro potravinářské využití Písemné a ústní ověření
b Popsat základní požadavky pro hospodaření s vodou (havarijní plán, povolení k odběru vody, povolení k vypouštění vody, výpočet bilance spotřeby vody, základní hodnocení rizika ekologické újmy) Písemné a ústní ověření
c Popsat základní požadavky pro nakládání s odpady Písemné a ústní ověření
d Vysvětlit pojem ekologické újmy pro hospodaření s vodou Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Řízení výživy a krmení v ekologických chovech hospodářských zvířat

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat jednotlivé živiny a vysvětlit jejich význam v krmných dávkách pro jednotlivé druhy a kategorie hospodářských zvířat Ústní ověření
b Charakterizovat krmiva, případně možnosti využití konvenčních krmiv, pro jednotlivé druhy a kategorie hospodářských zvířat, popsat zásady pro jejich získávání, zakládání, skladování a zkrmování Ústní ověření
c Zhodnotit úroveň výživy a techniky krmení (na základě předložené evidence a kontroly ve stáji), zhodnotit základní nedostatky a chyby v konkrétním chovu a navrhnout zlepšující opatření Praktické předvedení a ústní ověření
d Navrhnout krmnou dávku pro zadanou kategorii hospodářských zvířat Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Posuzování technologie krmení a ustájení a navrhování opatření v ekologických chovech hospodářských zvířat

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat různé systémy ustájení a technologie krmení a napájení pro jednotlivé druhy a kategorie zvířat, charakterizovat způsoby odklizení, uskladnění, likvidace či využití výkalů zvířat Ústní ověření
b Zhodnotit konkrétní systém ustájení a technologii chovu a navrhnout opatření pro jednotlivé druhy a kategorie zvířat v zemědělském podniku Praktické předvedení
c Vypočítat a zhodnotit obrat stáda zadaného chovu Praktické předvedení
d Vysvětlit působení jednotlivých systémů ustájení na produkční ukazatele, ekonomiku chovu a welfare Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Posuzování plemenářské práce, reprodukce a péče o zdraví v ekologických chovech hospodářských zvířat

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyhodnotit aktuální situaci plemenářské práce podle předložených dat konkrétního stáda, popsat a charakterizovat vyskytující se problémy, stanovit vhodné způsoby nápravy zjištěných nedostatků Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat výběr plemeníků z hlediska chovného cíle a ekonomické efektivnosti Ústní ověření
c Popsat specifika reprodukce a péče o zdraví (povolené, zakázané postupy) v ekologickém chovu Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Vedení prvotní evidence v ekologickém zemědělství

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat význam dostupných databází a informačních systémů na Portálu farmáře Ústní ověření
b Vyjmenovat povinné údaje v záznamech o používání hnojiv a přípravků na ochranu rostlin; provést záznam aplikace do předložené evidence Praktické předvedení a ústní ověření
c Charakterizovat povinné údaje v IZR (Integrovaný zemědělský registr) Písemné a ústní ověření
d Uvést zásady a význam dalších evidencí v ekologickém chovu zvířat Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Orientace v dotační politice EU a ČR vztahující se k ekologickému zemědělství

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat přímé platby, jejich základní principy, způsoby podání žádosti a požadavky na žadatele u jednotlivých složek přímých plateb Ústní ověření
b Popsat priority Programu rozvoje venkova, jeho jednotlivá opatření, požadavky na žadatele, způsoby podání žádosti o dotaci Ústní ověření
c Zjistit u konkrétního žadatele možnost čerpání dotací, určit dotační tituly, stanovit výši a určit závazky pro žadatele, které z toho vyplynou Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Posouzení podmínek kontrol podmíněnosti

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat význam a základní princip kontrol podmíněnosti (CC) Ústní ověření
b Představit přehled aktuálně platných požadavků kontroly podmíněnosti ve vztahu ke standardům Dobrého zemědělského a environmentálního stavu (DZES) a jednotlivým povinným požadavkům na hospodaření (PPH) Písemné a ústní ověření
c Posoudit na modelové situaci konkrétní nedodržení CC při pěstování rostlin na ekologické farmě, a to z hlediska Dobrého zemědělského a environmentálního stavu (DZES) a povinných požadavků na hospodaření (PPH). Zhodnotit dopady a navrhnout nápravná opatření při tomto nedodržení legislativy Praktické předvedení
d Posoudit na modelové situaci konkrétní nedodržení CC v chovu zvířat z hlediska standardů welfare zvířat, zhodnotit dopady a navrhnout nápravná opatření při tomto nedodržení legislativy Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Zpracování, prezentace a obhajoba poradenského projektu pro ekologickou farmu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zpracovat poradenský projekt pro ekologickou farmu Praktické předvedení
b Prezentovat a obhájit řešení navržená v projektu Ústní obhajoba přinesené práce
Je třeba splnit toto kritérium.
6

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

 

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede autorizovaná osoba do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

 

Zdravotní způsobilost pro vykonání zkoušky není vyžadována.

Zkouška se bude konat v průběhu vegetačního období. Některá kritéria budou ověřována přímo na zadaném konkrétním pozemku nebo ve stáji. V chovu hospodářských zvířat budou znalosti ověřovány především z oblasti chovu dojnic, výkrmu skotu a prasat. Pro účely ověřování byly stanoveny tyto skupiny základních plodin: obilniny, olejniny, okopaniny, víceleté a jednoleté pícniny.

 

U kritérií s písemným a ústním ověřením uchazeč nejprve zpracuje zadané úkoly písemně a následně bude zkoušející ověřovat schopnost aplikace poznatků a porozumění formou rozhovoru s uchazečem.

 

U kompetence „Navrhování technologie pěstování zemědělských plodin v ekologickém zemědělství“ bude kritérium e) ověřeno na základě předložené evidence hnojiv a pěstovaných plodin, kritérium l) bude ověřeno v porostu plodiny na poli.

U kompetence „Řízení výživy a krmení v ekologických chovech hospodářských zvířat“ bude kritérium c) ověřeno v konkrétním chovu a u kritéria d) bude konkretizována kategorie zvířat (dojnice a výkrm skotu a prasat) a krmiva včetně obsahu živin.

U kompetence „Posuzování plemenářské práce, reprodukce a péče o zdraví v ekologických chovech hospodářských zvířat“ bude kritérium b) posuzováno v konkrétním chovu hospodářských zvířat.

 

Uchazeč může během zkoušky za účelem vyhledání podkladů používat jakékoliv tištěné nebo elektronické pomůcky, včetně připojení k internetu.

 

Součástí zkoušky je obhajoba projektu zadaného autorizovanou osobou v rozsahu 10 až 15 minut. Projekt je založen na řešení praktického poradenského úkolu na ekologicky zaměřené farmě, např. řešení doporučení agrotechnických opatření pro zvýšení výnosu dané plodiny, podání žádosti o dotaci apod. Uchazeč zpracuje projekt před vykonáním zkoušky a odevzdá ho nejpozději 10 dnů před vykonáním zkoušky. Pro zpracování projektu se doporučuje tato struktura: název projektu, základní informace o projektu, cíl projektu, vlastní práce, doporučení pro praxi, závěr. Minimální rozsah projektu je 10 stran formátu A4, formu jeho předání (písemně, elektronicky) určuje autorizovaná osoba.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro zemědělství, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Česká zemědělská univerzita v Praze

Integrovaná střední škola Cheb

Kontrola ekologického zemědělství, o. p. s.