Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba
Povolání: Mechanik opravář motorových vozidel
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Dodržování zásad BOZP a PO, ochrany zdraví a životního prostředí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v pravidlech BOZP a PO souvisejících s opravami automobilů (zvedací zařízení, ruční nářadí) a pravidla dodržovat Praktické předvedení a ústní ověření
b Orientovat se v zásadách práce s nebezpečnými látkami při opravách automobilů Písemné a ústní ověření
c Orientovat se v zásadách ekologické likvidace dílů a nebezpečných látek užívaných v autoopravárenství Písemné a ústní ověření
d Orientovat se v pravidlech bezpečnosti na závodišti Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Práce s technickou dokumentací závodních automobilů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyhledat tři určené náhradní díly v katalogu dílů k automobilu Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést jeden zadaný montážní úkon na podvozku vozidla podle instrukcí popsaných v manuálu k automobilu Praktické předvedení a ústní ověření
c Vyhledat v technických předpisech závodních automobilů parametry hmotnosti vozidla a sání motoru Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v elektrotechnice a elektronice závodních automobilů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v elektrotechnických schématech, vyhledat konkrétní vodič od spotřebiče do ECU (řídicí jednotka) nebo PDU (protokolová datová jednotka) podle schématu Praktické předvedení a ústní ověření
b Navrhnout jednoduchý elektrický okruh pro přídavný ventilátor s vypínačem a ovládacím relé, nakreslit jeho schéma a vysvětlit funkci Praktické předvedení a ústní ověření
c Měřit multimetrem, vyhledat přerušený vodič pomocí změření napětí na jednotlivých částech elektrického obvodu Praktické předvedení a ústní ověření
d Zkontrolovat funkci určeného snímače systému řízení motoru Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Ruční dovednosti při provozu, údržbě, opravách, renovaci dílů závodních automobilů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Slepit dva různé materiály ze skupin kov, karbon, plast, dural, kevlar, určit vhodné lepidlo, přípravit povrch před lepením (broušení, čištění) Praktické předvedení a ústní ověření
b Opravit závit šroubu závitníkem Praktické předvedení a ústní ověření
c Předvést vrtání otvoru o průměru 8 mm do materiálu o tloušťce minimálně 3 mm, namontovat závitové vložky a provést zkoušku dotažením šroubu na předepsaný moment 25 Nm Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v odlišnostech závodních a běžných automobilů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat legislativní rozdíly mezi silničním a závodním vozem Písemné a ústní ověření
b Popsat konstrukční rozdíly mezi silničním a závodním vozem Písemné a ústní ověření
c Popsat povinné vybavení závodního vozidla, které není běžnou součástí motorových vozidel Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Manipulace se závodním vozidlem

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat přípravu na transport včetně popisu demontáže dílů a zásady upevnění závodního vozidla na transportním zařízení Ústní ověření
b Předvést upevnění závodního vozidla na transportním zařízení včetně opatření proti pohybu (návěs, přívěs, odtahový vůz) Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat možnosti zvedání závodního automobilu pomocí zvedacího zařízení pro provedení základních servisních úkonů, samostatně pro jednotlivé druhy závodních automobilů Ústní ověření
d Zvednout závodní vozidlo pomocí zvedacího zařízení do pozice pro provedení standartního mezizávodního servisu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Diagnostika během běžné údržby závodního automobilu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést demontáž určeného dílu závodního vozu na základě dokumentace Praktické předvedení a ústní ověření
b Změřit tlaky ve válcích motoru vozidla včetně přípravy na měření a vyhodnocení naměřených hodnot Praktické předvedení a ústní ověření
c Zkontrolovat povrch pístu endoskopem a vyhodnotit jeho stav Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Kontrola, výměna, obnova kol a pneumatik závodního automobilu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zkontrolovat a vyhodnotit stav nové a ojeté pneumatiky, vyhodnotit opotřebení a popsat vliv nastavení geometrie automobilu na opotřebení pneumatiky Praktické předvedení a ústní ověření
b Obnovit stav pneumatiky škrábáním ojeté pneumatiky s nabaleným pickupem z trati Praktické předvedení a ústní ověření
c Vyměnit pneumatiku a vyvážit kolo Praktické předvedení a ústní ověření
d Orientovat se ve značení a použití pneumatik Ústní ověření
e Namontovat kolo s centrální matkou na automobil za použití ručních a pneumatických nebo elektrických nástrojů a zařízení Praktické předvedení a ústní ověření
f Popsat specifika užití centrálních matek kol závodních vozidel Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Předstartovní příprava závodního automobilu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést předstartovní kontrolu automobilu, kontrolu dotažení kol, těsnosti vedení oleje, chladicí a brzdové kapaliny, palivového vedení, kontrolu tlaků v pneumatikách a teploty ráfků, kontrolu množství benzínu v nádrži automobilu Praktické předvedení a ústní ověření
b Spustit spalovací motor vozidla a zahřát provozní kapaliny na provozní teplotu, zkontrolovat funkčnost a vyhodnotit správnost funkce čidel Praktické předvedení a ústní ověření
c Připravit další sadu kol, nahřát ji v nahřívacích dekách Praktické předvedení a ústní ověření
d Vysvětlit rozdíl zahřívání kol v peci na kola a v nahřívacích dekách, a vliv teploty pneumatiky a ráfku na tlak v pneumatice Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Činnosti mechanika při zastávce v boxech/depu v průběhu závodu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Změřit tlaky v pneumatikách v časovém limitu 60 sekund včetně zapsání hodnot Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat možnosti tankování závodního vozidla, prakticky předvést tankování vozidla za pomoci rychlotankovacího sudu, nebo rychlotankovacího zařízení a vytankování vozidla s ohledem na dodržení platných předpisů PO Praktické předvedení a ústní ověření
c Vyměnit kola na vozidle s centrální matkou za použití mechanických nástrojů (vozidlo připraveno v pozici pro výměnu kola bez doteku pneumatiky země; časový limit 75 sekund na výměnu 4 kol) Praktické předvedení a ústní ověření
d Předvést asistenci při výměně jezdců (roztažení pásů po prvním jezdci, upoutání druhého jezdce, nastavení volantu a pedálové desky nebo sedačky do správné polohy, pevné upoutání druhého jezdce v poloze vyhovující řízení) Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Nastavení set-upu závodního automobilu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Nastavit set-upu vozidla podle nastavovacího listu (dovážení vozidla, nastavení vah na jednotlivá kola, výšky vozidla, odklonů a sbíhavosti kol, nastavení charakteristiky tlumičů) Praktické předvedení a ústní ověření
b Zvolit kartografii řízení motoru podle jízdních podmínek Praktické předvedení a ústní ověření
c Přenastavit aerodynamický prvek vozidla Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Diagnostika závad a opravy během závodu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyčíst závady řídicí jednotky motoru za pomocí OBD diagnostiky Praktické předvedení a ústní ověření
b Dohledat závady na elektroinstalaci a závadu opravit (motor nestartuje, limit 10 min) Praktické předvedení a ústní ověření
c Dohledat závady na sekvenčním řazení (nereaguje řazení na pokyn řadicími pádly limit 10 min) Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Kontrola a výměna poškozených dílů závodního automobilu na čas

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyměnit lambda sondu a snímač množství nasávaného vzduchu (limit 7 min) Praktické předvedení a ústní ověření
b Vyměnit rameno zavěšení a tlumič pérování (limit 15 min) Praktické předvedení a ústní ověření
c Vyměnit poškozený díl karoserie za nepoškozený (limit podle náročnosti výměny) Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v systémech datarecordingu a analýza naměřených dat

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v grafech, zaznamenaných datovým záznamníkem (datalogerem) během jízdy závodního automobilu Praktické předvedení a ústní ověření
b Určit závadu vozidla na základě předložených dat a výstupů z datového záznamníku (datalogeru), popsat postup nalezení závady Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP – https://nsp.cz/jednotka-prace/mechanik-opravar-motorovy#zdravotni-zpusobilost).

 

Vstupním předpokladem uchazeče o zkoušku je oprávnění k řízení vozidel skupiny „CE“ ("B"). Pro připuštění ke zkoušce z profesní kvalifikace musí uchazeč splňovat minimálně § 5 dle vyhlášky č. 50/1978 Sb. Proškolení na § 5 dle platného znění vyhlášky č. 50/1978 Sb. zajistí dle potřeby autorizovaná osoba. Doba trvání školení se nezapočítává do doby zkoušky a musí proběhnout před její realizací.

 

V průběhu praktického ověřování ve všech částech je nutné klást důraz na:

  • dodržování pravidel bezpečnosti a hygieny práce

  • nakládání s nebezpečnými odpady

  • kvalitu odvedené práce

  • pochopení a dodržování technologických postupů podle dokumentace výrobce vozidla

  • plnění časových norem oprav podle dokumentace výrobce vozidla

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro ostatní služby, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

RTR projects

ISŠ automobilní Brno

SAČR