Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba
Povolání: Mechanik strojů a zařízení
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Dodržování předpisů BOZP a PO souvisejících s opravami motorových strojů a zdrojů VN

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v pravidlech BOZP a PO souvisejících s opravami motorových strojů a zdrojů vysokého napětí a pravidla dodržovat Praktické předvedení a ústní ověření
b Orientovat se v zásadách práce s nebezpečnými látkami během oprav spalovacích motorů a zásady dodržovat Praktické předvedení a ústní ověření
c Orientovat se v zásadách ekologické likvidace pracovních prostředků, pomůcek a částí strojů Ústní ověření
d Orientovat se v zásadách práce na zdrojích vysokého napětí Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v technické dokumentaci elektrocentrál

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v příručkách pro opravy elektrocentrál v elektronické nebo tištěné podobě Ústní ověření
b Vyhledat způsob opravy a parametry seřízení dílu nebo celku určeného autorizovanou osobou v příručce pro opravy Praktické předvedení a ústní ověření
c Vyhledat v katalogu náhradních dílů díl určený autorizovanou osobou Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v základech elektrotechniky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v základních pojmech elektrotechniky Ústní ověření
b Měřit základní elektrické veličiny za použití vhodných měřicích přístrojů Praktické předvedení a ústní ověření
c Orientovat se v tvorbě jednotlivých druhů základních elektrických obvodů Ústní ověření
d Číst elektrická schemata včetně schemat kabeláže Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v typech stacionárních spalovacích motorů určených k pohonu elektrocentrál

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat konstrukci běžných typů spalovacích motorů používaných pro pohon elektrocentrál, identifikovat a popsat jejich jednotlivé části Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat princip přípravy směsi spalovacího motoru vybaveného karburátorem, identifikovat a popsat jednotlivé části a jejich funkci Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat princip přípravy směsi spalovacího motoru vybaveného vstřikováním, identifikovat a popsat jednotlivé části systému vstřikování a jejich funkci Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v typech alternátorů používaných v elektrocentrálách

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v typech alternátorů používaných v elektrocentrálách, v jejich názvosloví, identifikovat a popsat jednotlivé části a jejich funkci Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat jednotlivé druhy regulace alternátorů používaných v elektrocentrálách, identifikovat a popsat jednotlivé části a jejich funkci Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat pokročilé systémy řízení elektrocentrál a principy vazeb mezi alternátorem a motorem Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Demontáž a montáž jednotlivých částí elektrocentrály

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Demontovat spalovací motor z rámu Praktické předvedení a ústní ověření
b Demontovat alternátor z rámu Praktické předvedení a ústní ověření
c Smontovat jednotlivé skupiny a díly elektrocentrály Praktické předvedení a ústní ověření
d Zapojit elektroinstalaci, včetně regulace elektrocentrály Praktické předvedení a ústní ověření
e Provést funkční zkoušku Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Provádění předepsaných servisních úkonů na elektrocentrále

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyhledat v technické dokumentaci rozsah pravidelné servisní prohlídky stanovené výrobcem elektrocentrály a provést pravidelnou údržbu elektrocentrály podle předpisu výrobce Praktické předvedení a ústní ověření
b Vyhledat výrobcem deklarované parametry na výstupu alternátoru a provést jejich ověření měřením Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Diagnostika a oprava spalovacího motoru elektrocentrál

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Diagnostikovat a odstranit závadu mazací soustavy motoru elektrocentrály určené autorizovanou osobou Praktické předvedení a ústní ověření
b Diagnostikovat a odstranit závadu palivové soustavy motoru elektrocentrály určené autorizovanou osobou Praktické předvedení a ústní ověření
c Diagnostikovat a odstranit závadu zapalovacího systému motoru elektrocentrály určené autorizovanou osobou Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Diagnostika a oprava alternátoru elektrocentrály

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Diagnostikovat a odstranit závadu části rotoru nebo statoru určené autorizovanou osobou Praktické předvedení a ústní ověření
b Diagnostikovat a odstranit závadu části regulace alternátoru určené autorizovanou osobou Praktické předvedení a ústní ověření
c Diagnostikovat a odstranit závadu části rozvaděče alternátoru určené autorizovanou osobou Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením.

Onemocnění omezující výkon povolání / specializace povolání:

Závažná endokrinní onemocnění.

Poruchy vidění.

Onemocnění končetin s poruchou funkce včetně poúrazových stavů.

Závažná onemocnění pohybového a nervového systému, omezující jemnou motoriku a koordinaci pohybů.

Závrať jakékoliv etiologie.

Duševní poruchy.

Poruchy chování.

Závažná psychosomatická onemocnění.

Epilepsie a jiná záchvatová onemocnění.

Závažná nervová onemocnění.

 

Onemocnění vylučující výkon povolání / specializace povolání:

Prognosticky závažná onemocnění končetin, znemožňující jemnou motoriku.

Prognosticky závažná onemocnění končetin, znemožňující jemnou motoriku a koordinaci pohybů.

Záchvatovité a kolapsové stavy.

Závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování.

Vstupním předpokladem uchazeče o zkoušku je odborná způsobilost podle vyhlášky č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice § 6 – pracovníci pro samostatnou činnost.

 

V průběhu praktického ověřování ve všech částech je nutné klást důraz na:

  • dodržování pravidel bezpečnosti a hygieny práce

  • nakládání s nebezpečnými odpady

  • kvalitu odvedené práce

  • pochopení a dodržování technologických postupů podle dokumentace výrobce elektrocentrál

  • plnění časových norem oprav podle dokumentace výrobce elektrocentrál

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro ostatní služby, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

SAČR

ISŠ automobilní Brno

BG Technik CS, a. s. Praha

Stroje Polák, s. r. o. Brno