Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Obchod
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 5

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v základních ekonomických pojmech

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat a popsat druhy účetnictví pro právnické a fyzické osoby Ústní ověření
b Vyjmenovat přímé a nepřímé daně s určením, které se vztahují k DPH Ústní ověření
c Vyjmenovat základní druhy nákladů ovlivňujících hospodaření podniku Ústní ověření
d Vyjmenovat jednotlivé druhy výnosů ovlivňujících hospodaření podniku Ústní ověření
e Popsat a zpracovat kalkulaci ceny výrobku Praktické předvedení a ústní ověření
f Vysvětlit pojem "Rentabilita" a její vliv na hospodaření podniku a vypočítat rentabilitu tří výrobků Praktické předvedení a ústní ověření
g Vysvětlit pojem "Privátní značka", její podstatu a přínos pro maloobchod Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Obsluha programů pro analytické zpracování statistických a marketingových dat

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat základní typy informačních systémů v podniku a vysvětlit jejich význam a fungování Ústní ověření
b Popsat dva jakékoliv nejpoužívanější balíčky SW pro zpracování a vyhodnocení dat Ústní ověření
c Vyjmenovat tři programy, které jsou vhodné pro tvorbu finančních statistik a analýz, a popsat jejich strukturu a funkčnost Ústní ověření
d Zpracovat ve zvoleném programu statistickou cenovou tabulku včetně její analýzy Praktické předvedení a ústní ověření
e Vytvořit v tabulkovém procesoru na základě zadaných údajů tři druhy grafů a jejich popisy Praktické předvedení a ústní ověření
f Vytvořit tiskový soubor ze statistických dat a odeslat je elektronickou formou zadavateli Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Orientace v metodách a postupech zaměřených na průzkum trhu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat a popsat jednotlivé druhy průzkumů trhu Ústní ověření
b Zpracovat elektronický formulář v tabulkovém procesoru, vhodný pro provedení cenového průzkumu trhu Praktické předvedení a ústní ověření
c Vyjmenovat a popsat možnosti zjišťování konkurenčních cen na trhu Ústní ověření
d Vyjmenovat a popsat možnosti zjišťování nových výrobků u konkurenčních firem Ústní ověření
e Předvést zjišťování cen a nových výrobků s využítím software Praktické předvedení a ústní ověření
f Popsat uplatnění marketingových postupů a znalostí při průzkumu trhu Ústní ověření
g Popsat uplatnění merchandisingových postupů a znalostí při průzkumu trhu Ústní ověření
h Předvést a popsat "Analýzu věrnostního programu" se zaměřením na Analýzu nákupního košíku, Analýzu zákazníků zařazených do věrnostního programu a Analýzu promočních akcí, a to z hlediska ekonomického i logistického Praktické předvedení a ústní ověření
i Popsat "Analýzu pomocí práce v terénu" se zaměřením na posouzení pobočkové sítě, konkurenční analýzu a Mystery shopping (kvalitativní výzkum trhu, který měří maloobchodní kvalitu služeb, nebo kdy se získávají informace o produktech a službách vlastní či konkurenční firmy) a vysvětlit její vliv na markentingové rozhodování firmy Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Sběr dat a analýza údajů, statistické metody

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zdůvodnit důležitost kontinuálního sledování a vyhodnocování konkurenčních výrobků, cen a metod prodeje Ústní ověření
b Analyzovat na základě zadaných dat cenový vývoj v jednotlivých kategoriích výrobků podle sledovaných subjektů a zpracovat data ve sloupcovém diagramu Praktické předvedení a ústní ověření
c Analyzovat na základě zadaných dat změny položek v jednotlivých kategoriích výrobků podle sledovaných subjektů a zpracovat data do tabulky v tabulkovém procesoru Praktické předvedení a ústní ověření
d Analyzovat propagační letáky vybraných subjektů a na základě této analýzy zpracovat rozbor zaměření promočních akcí na koncového spotřebitele Praktické předvedení a ústní ověření
e Analyzovat předložené propagační letáky, na základě této analýzy vyhodnotit zaměření trhu na jednotlivá roční období a na základě tohoto vyhodnocení zpracovat návrh ročního plánu propagace Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Analýza a její členění

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit pojem a popsat "Fundamentální analýza" Ústní ověření
b Vysvětlit pojem a popsat "Psychologická analýza" Ústní ověření
c Vysvětlit pojem a popsat "Technická analýza" Ústní ověření
d Popsat a předvést postup při "Analýze zákazníka" pomocí "Segmentace zákazníků" a RFM analýzy ((Recency(počet dní), Frequency(Frekvence nákupů), Monetary value(celková hodnota transakce)) Praktické předvedení a ústní ověření
e Popsat a předvést postup při "Analýze konkurence" a druhy sběru dat při této analýze Praktické předvedení a ústní ověření
f Vysvětlit pojem "Vnitřní analýza" a očekávané výstupy z této analýzy Ústní ověření
g Vysvětlit pojem "Zákaznické výzkumy" a vyjmenovat jejich druhy Ústní ověření
h Popsat a předvést postup při "Analýze zásobování" z hlediska nadzásob a podzásob, včetně výpočtu obrátky zásob Praktické předvedení a ústní ověření
i Popsat a předvést postup při "Analýze obsazenosti a efektivity skladu" Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Vliv analytických výstupů na subjekt maloobchodního trhu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat vliv analytického výstupu na maloobchodní subjekt Ústní ověření
b Popsat a předvést postup při úpravě identity značky na základě analytického průzkumu Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat a předvést postup při nastavení inovačních procesů na základě analytického průzkumu Praktické předvedení a ústní ověření
d Popsat postup při definici relevantních cílových skupin na základě analytického průzkumu Ústní ověření
e Popsat a předvést postup při úpravě stávajícího systému řízení vztahů se zákazníky na základě analytického průzkumu Praktické předvedení a ústní ověření
f Popsat vliv analytického průzkumu na PR (Public relations neboli „vztahy s veřejností“) a reklamní taktiku maloobchodního subjektu Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam. Zdravotní způsobilost pro vykonání zkoušky není vyžadována.

V rámci zkoušky na pozici Analytik průzkumu maloobchodního trhu se autorizovaná osoba zaměří na teoretické znalosti a praktické činnosti, které charakterizují danou pozici. Veškeré uvedené úkoly a činnosti se uskuteční na pracovišti, které bude mít dostatečné zázemí a prostory k vykonámí zkoušky, včetně technického vybavení, které je uvedeno v další části tohoto dokumentu (viz nezbytné materiálně-technické předpoklady pro provedení zkoušky.)

Podstatnou částí hodnocení je prověření znalostí a gramotnosti práce na PC, při přípravě a zpracování poskytnutých dat, za využití software a kancelářských balíčků. Pro splnění některých úkolů uvedených v kritériích hodnocení je potřeba poskytnout uchazeči firemní podklady, které jsou součástí materiálně - technických předpokladů pro provedení zkoušky.

Z hlediska správnosti a kontroly vypracování úkolů obdrží uchazeč podklady a materiály při samotné zkoušce, kde je také následně vypracuje a popíše jednotlivé výstupy autorizované osobě.

 

Seznam úkolů:

Při plnění kritéria Obsluha programů pro analytické zpracování statistických a marketingových dat - bod d) e) f)

1) Uchazeč dostane k dispozici cenová data 10 výrobků, z nichž zpracuje statistickou tabulku včetně analytického vyhodnocení. Následně tato data zpracuje do tří různých typů grafů, včetně jejich popisů, a vytvoří tiskový soubor, který elektronicky odešle na zadanou adresu.

Při plnění kritéria Orientace v metodách a postupech zaměřených na průzkum trhu - bod b)

2) Uchazeč dostane k dispozici data 20 druhů výrobků od pěti obchodníků, pro jejichž výzkum zpracuje elektronický formulář.

Při plnění kritéria Sběr dat a analýza údajů, statistické metody- bod b) c)

3) Uchazeč dostane k dispozici cenová data 10 cen v pěti kategoriích u tří subjektů, zanalyzuje cenový vývoj a změny dat u jednotlivých položek, zpracuje data do tabulky v tabulkovém procesoru a vytvoří sloupcový diagram.

Při plnění kritéria Sběr dat a analýza údajů, statistické metody- bod d) e)

4) Uchazeč obdrží propagační letáky konkurenčních subjektů a zpracuje analýzu podle zadání se zaměřením na koncového spotřebitele, včetně návrhu na roční plán propagace.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro obchod a marketing, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

COOP - Jednota

Kaufland

Automotive Lighting

Škola hotelnictví a gastronomie