Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Obchod
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 5

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v legislativě v oblasti energetiky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat a vysvětlit zákon na ochranu spotřebitele č. 634/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů Písemné ověření
b Popsat a vysvětlit energetický zákon č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů Písemné ověření
c Popsat a vysvětlit zákon o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů Písemné ověření
d Popsat a vysvětlit občanský zákoník č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů Písemné ověření
e Popsat a vysvětlit zákon o ochraně osobních údajů a o změně dalších zákonů č. 101/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Orientace na trhu s energiemi

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat a vysvětlit organizaci trhu s energiemi, účastníky trhu a jejich role Ústní ověření
b Vyjmenovat orgány státní správy a vysvětlit jejich kompetence Ústní ověření
c Charakterizovat výrobu, přenos a distribuci jednotlivých druhů energií Ústní ověření
d Vysvětlit princip tvorby cen energií, včetně tvorby cen prostřednictvím elektronické aukce velkoobchodního trhu s energiemi Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Orientace v obchodní činnosti energetického poradce

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat základní typy smluv mezi účastníky energetického trhu a jejich obsahové náležitosti Ústní ověření
b Vysvětlit význam obchodní činnosti organizace pro energetický trh Ústní ověření
c Vyjmenovat kontrolní orgány v oblasti obchodní činnosti a vysvětlit jejich kompetence Ústní ověření
d Charakterizovat jednotlivé funkce obchodní činnosti Ústní ověření
e Vysvětlit principy fungování dodavatelsko-odběratelských vztahů Ústní ověření
f Vysvětlit zákazníkovi možnosti výběru dodavatele energie prostřednictvím elektronické aukce Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Uplatňování komunikačních dovedností ve styku se zákazníkem

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit pravidla etického chování vůči zákazníkovi Ústní ověření
b Zodpovědět otázky zákazníka z oblasti energetiky Praktické předvedení
c Řešit různé konfliktní situace při komunikaci se zákazníkem s ohledem na věk a typ zákazníka, formu prodeje a druh nabízené energie Praktické předvedení
d Vysvětlit na konkrétním příkladu postupy při řešení reklamace nebo jiných sporů Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Odborné poradenství zákazníkovi a nabídka dodávek energií

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat a vysvětlit různé možnosti dodávek jednotlivých druhů energií Ústní ověření
b Informovat zákazníka o přednostech jednotlivých druhů energií vzhledem k jeho potřebám Praktické předvedení
c Poradit zákazníkovi možnosti výběru dodavatele energie prostřednictvím elektronické aukce Praktické předvedení
d Poskytnout zákazníkovi odborné poradenství z hlediska efektivního a ekonomického provozu z pohledu spotřeby energií Praktické předvedení
e Zpracovat nabídku na příslušnou dodávku energie Praktické předvedení
f Vyplnit vzorovou smlouvu na příslušnou dodávku energie Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Kalkulace plateb a vyúčtování služeb za energie

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat a vysvětlit rozsah, náležitosti a termíny vyúčtování dodávek jednotlivých druhů energií a jejich služeb Ústní ověření
b Provést kontrolu zálohových plateb za určité období Praktické předvedení
c Vypočítat platby za dodávky energie a související služby Praktické předvedení
d Vypočítat daně z energií Praktické předvedení
e Popsat a vysvětlit skladbu spotřeby energií v domácnosti Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

Zdravotní způsobilost pro vykonání zkoušky není vyžadována.

 

Pro účely standardu je zákazníkem:

  • domácnost
  • firma

 

Druhy nabízených energií:

  • elektřina
  • plyn
  • tepelná energie

 

Daně z energií:

  • DPH
  • ekologická daň

 

Pravidla pro aplikaci testů jako způsobu ověřování

Testové otázky pro testy stanovuje autorizovaná osoba podle požadavků hodnoticího standardu. Musí přitom splňovat následující pravidla:

 

A. Testy pro jednotlivé uchazeče musí být generovány z dostatečně velkého souboru otázek, aby bylo umožněno řádově několik desítek různě sestavených testů.

B. Při každé zkoušce musí být ověřeny všechny kompetence kvalifikačního standardu. To znamená, že v případě, kdy se některé kompetence nebo kritéria ověřují pomocí testů, musí být splněné následující podmínky:

B1. Pro celkový soubor otázek, z něhož se generují jednotlivé testy: Pro každé kritérium existuje několik otázek.

B2. Pro jednotlivé vygenerované testy:

Každý uchazeč má ve svém testu pro každé kritérium (u něhož je test způsobem ověření a v návaznosti na pokyn o tom, která kritéria je třeba u zkoušky splnit) alespoň jednu otázku.

B3. Pro úspěšné splnění požadavků testu:

Za úspěšné splnění testu se považuje 75 % správně zodpovězených otázek s tím, že pro každé kritérium musí být správně zodpovězeno alespoň 50 % otázek.

 

Písemný test zpracuje autorizovaná osoba. Otázky písemného testu vychází z kompetencí a kritérií hodnoticího standardu:

  • Orientace v legislativě v oblasti energetiky - kritéria hodnocení a) – e)

 

Před zahájením zkoušky autorizovaná osoba zadá uchazeči případovou studii, kterou vypracuje na přípravě před zkouškou. Podkladem je vyúčtování za energie, za jeden rok odběru, smlouva s dodavatelem energie včetně obchodních podmínek. Obsahem případové studie je zpracování a vyčíslení nákladů na energie (tepelná energie, elektřina, plyn) - posouzení stávajícího smluvního vztahu klienta, zhodnocení jeho potřeb, navržení optimálního řešení požadavků zákazníka, představení cenových nabídek s ohledem na stávající typ smluvního vztahu – doba určitá, neurčitá atd.).

 

Kritéria, u kterých je uvedeno praktické předvedení, bude uchazeč řešit u zkoušky, s využitím případové studie, kterou si vypracuje v rámci přípravy na zkoušku. Jde o tyto kompetence a kritéria:

  • Odborné poradenství zákazníkovi a nabídka dodávek energií - kritéria hodnocení b – f)

kritérium b) Na základě vyúčtování za energii vyhledá uchazeč ceny za jednotlivé druhy energií. Provede jejich cenové srovnání, včetně orientačních nákladů na změnu topného média a výpočtu návratnosti a informuje zákazníka o přednostech jednotlivých druhů energií.

kritérium c) Uchazeč vysvětlí pojem elektronické aukce, vyhledá poskytovatele, provede srovnání podmínek zajištění aukce a vysvětlí klady a zápory energetické aukce u vyhledaných poskytovatelů na základě zveřejněných informací.

kritérium d) Vyhledá ceny od jiných dodavatelů a provede cenové srovnání. Výsledkem je orientace v cenách nabízených na energetickém trhu a výstupem grafické znázornění cenových kalkulací.

kritérium e) Na základě cenového srovnání připraví uchazeč přehlednou nabídku s doporučením ekonomicky výhodného dodavatele. Zde je nutné zapracovat typ smlouvy a obchodních podmínek se stávajícím dodavatelem (výpovědní doba, sankce, pokuty, datum přechodu k novému dodavateli, termín zaslání výpovědi stávajícímu dodavateli, forma zaslání).

kritérium f) Vyplnění smlouvy s navrženým dodavatelem.

 

  • Kalkulace plateb a vyúčtování služeb za energie - kritéria hodnocení b) – d)

kritérium b) Podle předloženého vyúčtování přepočítat zálohové platby, které byli stávajícím dodavatelem předepsány a vyhodnotit zda by adekvátní k roční spotřebě, včetně zdůvodnění rozdílu.

kritérium c) Na základě doporučení z případové studie vypočítat platby za dodávky energie a související služby pro následující období.

kritérium d) Vypočítat DPH a ekologickou daň.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro obchod a marketing, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Českomoravská asociace energetických poradců

ČEZ, a. s.