Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Skupina oborů: Tělesná kultura, tělovýchova a sport
Platnost standardu: Od 19.6.2020 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Poskytování první pomoci při lekcích skupinového cvičení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyhodnotit rychle nenadálou situaci, určit druh a rozsah poranění či poškození a navrhnout způsoby řešení Praktické předvedení a ústní ověření
b Předvést správnou podobu rozhovoru při volání na záchranný systém Praktické předvedení
c Předvést a objasnit správný postup při neodkladné resuscitaci u dítěte a dospělého Praktické předvedení
d Předvést a vysvětlit správný postup poskytnutí první pomoci při nejčastějších úrazech Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Orientace v základech somatologie a kineziologie

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Prokázat znalost základní stavby lidského těla a funkcí jednotlivých kostí a kloubů Písemné ověření
b Prokázat znalost základních svalových skupin a rozlišit jejich funkce Písemné ověření
c Předvést minimálně 5 cviků zaměřených na rozcvičení dětí v předškolním věku a v návaznosti na funkci svalů a kloubů, vysvětlit jejich význam Praktické předvedení a ústní ověření
d Prokázat znalost funkce oběhové a dýchací soustavy ve vztahu k tělesné zátěži Písemné ověření
e Prokázat znalosti o základní stavbě nervového systému a CNS Písemné ověření
f Prokázat znalosti fyziologie cvičenců ve vztahu k věku a dozrávání organismu Písemné ověření
g Popsat správné držení těla a uvést nejčastější odchylky od normy Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Orientace ve vývojových specifikách dětí předškolního věku

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Prokázat vědomosti o tělesném a fyziologickém vývoji dítěte předškolního věku ve vztahu k tělesné zátěži Písemné ověření
b Prokázat znalost specifik psychického a sociálního vývoje dětí předškolního věku Písemné ověření
c Prokázat vědomosti o motorickém vývoji dítěte v předškolním věku Písemné ověření
d Předvést minimálně tři cviky zaměřené na rozvoj hrubé motoriky a tři cviky zaměřené na rozvoj jemné motoriky u dítěte v předškolním věku Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Efektivní komunikace s cvičenci na základě orientace v psychologii a pedagogice

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Prokázat znalost základních pojmů pedagogiky a psychologie ve vztahu ke cvičení předškolních dětí a dospělých Písemné ověření
b Popsat základní rozdíly v přístupu k předškolním dětem a dospělým ve spojení s cvičením předškolních dětí a cvičení rodičů s dětmi Ústní ověření
c Vysvětlit odborné, osobní a charakterové vlastnosti instruktora cvičení rodičů s předškolními dětmi a cvičení předškolních dětí bez rodičů Ústní ověření
d Předvést komunikaci s cvičenci při modelovém řízení cvičební jednotky Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Orientace v rozvoji pohybových schopností a dovedností dětí v předškolním věku

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Prokázat znalost pojmu pohybová schopnost a vybrat způsoby rozvoje pohybových schopností u dětí předškolního věku Písemné ověření
b Prokázat znalost pojmu pohybová dovednost a prokázat znalosti o vývoji pohybových dovedností v předškolním věku Písemné ověření
c Předvést minimálně 3 vhodná vyrovnávací cvičení při vadném držení těla Praktické předvedení
d Předvést a vysvětlit metodiku nácviku určených pohybových dovedností Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Plánování a sestavení cvičební jednotky rodičů s dětmi a cvičební jednotky předškolních dětí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat základní strukturu cvičební jednotky, vyjmenovat její části a popsat jejich význam a možný obsah, uvést rozdíly mezi cvičební jednotkou rodičů s dětmi a cvičební jednotkou předškolních dětí Ústní ověření
b Sestavit a prezentovat tematický plán cvičebních jednotek rodičů s dětmi a předškolních dětí se zvoleným cílem v určitém období Praktické předvedení
c Na základě praktického předvedení určené části cvičební jednotky kriticky zhodnotit vlastní přípravu na cvičební jednotku a navrhnout korekci případných nedostatků Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Vedení a organizace cvičební jednotky rodičů s dětmi a cvičební jednotky předškolních dětí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat a objasnit rozdíly ve vedení a organizaci cvičební jednotky v různém prostředí Ústní ověření
b Vybrat vhodnou formu organizace cvičenců vzhledem k obsahové náplni cvičební jednotky a úrovni cvičenců Praktické předvedení a ústní ověření
c Vést cvičební jednotku pomoci dostatečné, srozumitelné verbální i neverbální komunikace vzhledem ke specifikům cvičenců Praktické předvedení
d Předvést určenou část cvičební jednotky cvičení rodičů s dětmi Praktické předvedení
e Předvést určenou část cvičební jednotky cvičení předškolních dětí Praktické předvedení
f Prokázat znalost správného názvosloví základní cvičební polohy a pohyby Písemné ověření
g Předvést vhodné využití rytmizace, zpěvu a hudby ve cvičební jednotce předškolních dětí a cvičební jednotce rodičů s dětmi Praktické předvedení
h Diagnostikovat případné chyby v technice provedení pohybu u cvičenců a vhodným způsobem je opravit Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Dodržování zásad bezpečnosti a prevence úrazů při práci instruktora cvičení rodičů s předškolními dětmi a cvičení předškolních dětí bez rodičů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Prokázat znalost zásad bezpečnosti a prevence úrazů při práci instruktora cvičení rodičů s předškolními dětmi a cvičení předškolních dětí bez rodičů Písemné ověření
b Prokázat znalost základních hygienických návyků a základních hygienických norem při pohybových aktivitách Písemné ověření
c Prokázat znalosti o pedagogickém dohledu nad nezletilými cvičenci v průběhu sportovních aktivit Písemné ověření
d Předvést správný postup dopomoci a záchrany při cvičení dětí v předškolním věku Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

 

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

 

Zdravotní způsobilost pro vykonání zkoušky není vyžadována.

Dítě je chápáno v rámci tohoto standardu ve věku 2 – 6 let, tj. v období předškolního věku.

Autorizovaná osoba zajistí min. 4 cvičence v předškolním věku pro modelové řízení určené části cvičební jednotky, dále min. 1 dospělého (např. další účastník zkoušky) pro ukázku metodiky nácviku určené pohybové dovednosti a ukázku dopomoci a záchrany při cvičení na nářadí.

 

Zkouška se skládá z písemného testu, ústního přezkoušení a praktické části (poskytnutí první pomoci, ukázky rozcvičení, ukázky vyrovnávacích cvičení, ukázky metodiky nácviku určené pohybové dovednosti, modelového řízení určené části cvičební jednotky, ukázky dopomoci a záchrany při cvičení).

 

Uchazeč si s sebou ke zkoušce přinese:

 1. Vhodný cvičební oděv a obuv
 2. Psací potřeby
 3. Vlastní hudbu na CD nebo ve formátu MP3
 4. Písemně zpracovanou přípravu na cvičební jednotku rodičů s dětmi
 5. Písemně zpracovanou přípravu na cvičební jednotku předškolních dětí
 6. Písemně zpracovaný tematický plán v rozsahu min. 5 cvičebních jednotek

 

Ad Kompetence Poskytování první pomoci při lekcích skupinového cvičení

Kritérium a) bude ověřeno na modelové situaci, kterou si vylosuje účastník. Jedná se o tyto modelové situace: bezvědomí, neodkladná resuscitace, dušení (uzávěr dýchacích cest cizím tělesem), astmatický záchvat, epileptický záchvat, mdloby, nevolnost, krvácení, šok, poranění hlavy, otřes mozku, poranění páteře a míchy, poranění hrudníku, poranění břicha, svalově-kosterní poranění, popálení.

Kritérium d) bude ověřeno na modelovém příkladu, který si uchazeč vylosuje. Autorizovaná osoba připraví soubor modelových příkladů nejčastějších poranění: krvácení, poranění hlavy, otřes mozku, poranění páteře a míchy, poranění hrudníku, poranění břicha, svalově-kosterní poranění, popálení.

 

Ad Kompetence Orientace v základech somatologie a kineziologie

Kritéria a), b), d), e), f) budou ověřena písemným testem s uzavřenými otázkami s výběrem odpovědi, který připraví autorizovaná osoba. Každé kritérium bude prověřeno min. 5 otázkami.

Kritérium c) bude ověřeno v rámci praktické části zkoušky. Uchazeč předvede minimálně 5 cviků zaměřených na rozcvičení dítěte v předškolním věku a slovně u každého cviku vysvětlí účel a význam cviku.

Kritérium g) bude ověřeno písemným testem se dvěma otevřenými otázkami se stručnou odpovědí.

 

Ad Kompetence Orientace ve vývojových specifikách

Kritéria a) – c) budou ověřena písemným testem s uzavřenými otázkami s výběrem odpovědi, který připraví autorizovaná osoba. Každé kritérium bude prověřeno min. 5 otázkami.

Kritérium d) bude ověřeno v rámci praktické části zkoušky - ukázka rozcvičení.

 

Ad Kompetence Efektivní komunikace s cvičenci na základě orientace v psychologii a pedagogice

Kritérium a) bude ověřeno písemným testem s uzavřenými otázkami s výběrem odpovědi, který připraví autorizovaná osoba. Kritérium bude prověřeno min. 5 otázkami. Pojmy budou vybrány z těchto okruhů: základní pedagogické zásady, didaktické metody, formy a styly, výchovné metody, věková specifika cvičenců, motorické učení, psychologie osobnosti.

Kritérium d) bude ověřeno v rámci praktické části zkoušky v průběhu modelového řízení určené části cvičební jednotky.

 

Ad Kompetence Orientace v rozvoji pohybových schopností a dovedností dětí v předškolním věku

Kritéria a), b) budou ověřena písemným testem s uzavřenými otázkami s výběrem odpovědi, který připraví autorizovaná osoba. Každé kritérium bude prověřeno min. 5 otázkami.

Kritérium c) bude ověřeno v rámci praktické části zkoušky ústním uvedením nejčastějších odchylek od správného držení těla a praktickým předvedením vyrovnávacích cvičení. Zkoušející zadá modelový příklad chybného držení těla a uchazeč vysvětlí a předvede na jednom modelovém cvičenci jeho korekci.

Kritérium d) bude ověřeno v rámci praktické části zkoušky - ukázka metodiky nácviku určené pohybové dovednosti. Uchazeč si vylosuje 2 pohybové dovednosti, u kterých předvede a vysvětlí metodiku nácviku na jednom modelovém cvičenci. Autorizovaná osoba připraví soubor modelových příkladů dovedností z následujících oblastí: přirozená cvičení (lezení, chůze, běh, skok, házení a chytání), akrobatická cvičení, psychomotorika, cvičení na nářadí, cvičení s náčiním, pohybové hry.

 

Ad Kompetence Plánování a sestavení cvičební jednotky rodičů s dětmi a cvičební jednotky předškolních dětí

Kritérium b) bude ověřeno:

 1. Uchazeč písemně zpracuje tematický plán návaznosti cvičebních jednotek (jednu z variant): cvičení rodičů s dětmi, cvičení předškolních dětí
 2. Autorizovaná osoba zadá téma po dohodě s uchazečem 2 měsíce před dnem konáním zkoušky

Práce bude obsahovat:

 1. jméno uchazeče
 2. specifikace cvičenců podle věku
 3. uvažovaný cíl plánu v návaznosti na věkovou skupinu a plnění specifických parametrů
 4. specifické parametry – zaměření na nácvik a výcvik dovedností, rozvoj rychlostních, silových, vytrvalostních a obratnostních schopností, flexibility, případně na kombinaci schopností
 5. použití vhodné motivace pro plánované cvičební jednotky
 6. délku cvičebních jednotek
 • Uchazeč práci odevzdá autorizované osobě minimálně 1 měsíc před dnem konání zkoušky. Práci odevzdá v elektronické podobě (PDF) a 1x v tištěné podobě.
 • Minimální požadovaný rozsah práce je stanoven na 6 normostran formátu A4.
 • Připravený plán bude uchazečem prezentován v rozsahu 10-15 minut.

 

Ad Kompetence Vedení a organizace cvičební jednotky rodičů s dětmi a cvičební jednotky předškolních dětí

Kritéria b) – e), h) budou ověřena v praktické části zkoušky:

 • Uchazeč písemně zpracuje přípravu na cvičební jednotku rodičů s dětmi
 • Uchazeč písemně zpracuje přípravu na cvičební jednotku předškolních dětí
 • Autorizovaná osoba zadá téma po dohodě s uchazečem 2 měsíce před dnem konání zkoušky

Práce bude obsahovat:

 1. jméno uchazeče;
 2. specifikace cvičenců podle věku
 3. cíle cvičební jednotky – zejména nácvik a výcvik dovedností, rozvoj pohybových schopností
 4. specifické parametry – zaměření na nácvik a výcvik dovedností, rozvoj rychlostních, silových, vytrvalostních a obratnostních schopností, flexibility, případně na kombinaci schopností
 5. popis cvičební jednotky a jejich částí
 6. pomůcky potřebné pro realizaci cvičební jednotky
 7. délku cvičební jednotky
 8. popis organizace cvičební jednotky
 • Minimální požadovaný rozsah práce je stanoven na 4 normostrany formátu A4.
 • Uchazeč práce odevzdá autorizované osobě minimálně 1 měsíc před dnem konání zkoušky, práce odevzdá v elektronické podobě (PDF) a 1x v tištěné podobě.
 • Připravené písemné přípravy na cvičební jednotku budou uchazečem ústně prezentovány.
 • Zkoušející zadá jednu vybranou část cvičební jednotky z předložených příprav pro následné modelové předvedení uchazečem v rozsahu 15 - 20 minut.
 • Modelové předvedení bude provedeno v daném rozsahu s tím, že některé cviky budou představeny pouze informativně v menším rozsahu tak, aby bylo jasné, že jsou součástí cvičební jednotky.
 • Uchazeč bude mít k dispozici figuranty v předškolním věku, v minimálním počtu 4, které zajistí autorizovaná osoba.

 

Kritérium g) bude ověřeno v praktické části zkoušky v rámci modelového předvedení, za předpokladu, že uchazeč ve své přípravě na cvičební jednotku zařadil rytmizaci, zpěv a hudbu. Pokud není součástí modelového předvedení, bude ověřeno samostatně na základě zadání zkoušejících. Uchazeč předvede využití rytmizace, zpěvu a hudby ve cvičební jednotce v délce max. 5 minut.

Kritérium f) bude ověřeno písemným testem z názvosloví s otevřenými otázkami, který připraví autorizovaná osoba. Kritérium bude prověřeno min. 10 otázkami. Autorizovaná osoba připraví soubor otázek z následujících oblastí: základní názvosloví, polohy a pohyby celého těla, pohyby a polohy částí těla, cvičení prostná, cvičení akrobatická, cvičení s náčiním.

 

Ad Kompetence Dodržování zásad bezpečnosti a prevence úrazů při práci instruktora cvičení rodičů s předškolními dětmi a cvičení předškolních dětí

Kritéria a) – c) budou ověřena písemným testem s uzavřenými otázkami s výběrem odpovědi, který připraví autorizovaná osoba. Každé kritérium bude prověřeno min. 5 otázkami.

Otázky budou zaměřeny zejména na oblasti: Základní pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví při práci instruktora, postup při úrazech, mimořádné události, pravidla bezpečnosti při cvičení a ostatních akcích, pravidla bezpečnosti zejména při akcích mimo pravidelná cvičení, chování a činnost instruktora v tísňových situacích, a vybrané oblasti uvedených zákonů a norem (nejedená se o taxativní výčet): zákon č 89/2012 Sb. občanský zákoník,(§ 2894 – 2971), zákon č. 262/2006 Sb. - zákoník práce (§ 301), zákon č. 40/2009 Sb. - Trestní zákoník (§ 12, 28 –31, 141 – 148, 158), zákon o specifických zdravotních službách č. 373/2011 Sb. - Zdravotní způsobilost ke vzdělávání, tělesné výchově a sportu (§ 51, 52), vyhláška č. 106/2001 Sb. o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti, vyhláška MZ 391/2013 sb. o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu, Metodický pokyn MŠMT k zajištění bezpečnosti a ochrany žáků a studentů.

Kritérium d) bude ověřeno v praktické části zkoušky na modelovém příkladu, který zadá zkoušející. Uchazeč předvede a vysvětlí optimální způsob dopomoci a záchrany u určeného cviku. Dopomoc a záchrana bude předvedena s využitím dospělých figurantů (např. další účastníci zkoušky). Autorizovaná osoba připraví soubor modelových příkladů z následujících oblastí: akrobatická cvičení (převaly, kotouly, rovnovážné polohy, párová akrobacie rodič - dítě), cvičení na nářadí (chůze a lezení, skoky a přeskoky).

 

Uchazeč má nárok na přípravu u ústní části zkoušky v délce 15 minut, v praktické části zkoušky v délce 30 minut

 

Autorizovaná osoba si připraví soubor otázek pro ústní i písemné ověření teoretických znalostí uchazeče.

 

U kritérií, pro která bude ústní ověřování probíhat formou losování otázek, je nutné dodržet následující pravidla:

 

Pravidla pro aplikaci ústního ověřování formou vylosovaných otázek

Soubor otázek pro ústní ověřování stanovuje autorizovaná osoba podle požadavků hodnoticího standardu. Musí přitom splňovat následující pravidla:

 

Při každé zkoušce musí být ověřeny všechny kompetence kvalifikačního standardu. To znamená, že v případě, kdy se některé kompetence nebo kritéria ověřují pomocí losovaných otázek, musí být splněné následující dvě podmínky:

A. Pro celkový soubor otázek:

Každé kritérium je zohledněno v několika otázkách.

B. Pro soubor vylosovaných otázek konkrétního uchazeče:

Každý uchazeč musí mít v souboru svých vylosovaných otázek zohledněno alespoň jednou každé kritérium (myslí se kritérium, u něhož jsou losované otázky způsobem ověření a v návaznosti na pokyn o tom, která kritéria je třeba u zkoušky splnit).

 

U kritérií, pro která bude písemné ověřování uskutečněné formou testu, je nutné dodržet následující pravidla:

 

Pravidla pro aplikaci písemných testů jako způsobu ověřování:

 

Soubor otázek pro testy stanovuje autorizovaná osoba podle požadavků hodnotícího standardu. Musí splňovat následující pravidla:

A. Testy pro jednotlivé uchazeče musí být generovány z dostatečně velkého souboru otázek, aby bylo umožněno řádově několik desítek různě sestavených testů.

B. Při každé zkoušce musí být ověřeny všechny kompetence kvalifikačního standardu. To znamená, že v případě, kdy se některé kompetence nebo kritéria ověřují pomocí testů, musí být splněné následující podmínky:

B1. Pro celkový soubor otázek, z něhož se generují jednotlivé testy:

Pro každé kritérium existuje nejméně 20 (dvacet) otázek.

 

B2. Pro jednotlivé vygenerované testy:

Každý uchazeč má ve svém testu pro každé kritérium (u něhož je test způsobem ověření a v návaznosti na pokyn o tom, která kritéria je třeba u zkoušky splnit) stanovený minimální počet otázek.

 

B3. Pro úspěšné splnění požadavků testu:

Za úspěšné splnění testu se považuje 80 % správně zodpovězených otázek s tím, že pro každé kritérium musí být správně zodpovězeno alespoň 60 % otázek.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro osobní služby, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Česká obec sokolská

Česká asociace sportu pro všechny

Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze