Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Skupina oborů: Tělesná kultura, tělovýchova a sport
Platnost standardu: Od 19.6.2020 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v anatomii a fyziologii člověka pro potřeby instruktorů lezení na skalách

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat strukturu, tvar a funkci vybraných kostí a pohyby ve vybraných kloubech Písemné a ústní ověření
b Popsat nejdůležitější svalové skupiny z hlediska funkce a zatížení při lezeckém pohybu Ústní ověření
c Vysvětlit problematiku jednostranné zátěže a uvést vhodná kompenzační cvičení při pravidelném tréninku lezení Ústní ověření
d Předvést základní uvolňovací a protahovací cvičení po lezecké činnosti a v návaznosti na fyziologii svalů vysvětlit jejich význam Praktické předvedení a ústní ověření
e Předvést základní mobilizační a protahovací cvičení před začátkem lezecké činnosti a v návaznosti na fyziologii svalů, vysvětlit jejich význam Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Sestavení programu výuky lezení na skalách s ohledem na klienty a na počet lekcí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Prezentovat a obhájit sestavený výukový plán lezení začátečníků s důrazem na metodickou posloupnost Praktické předvedení a ústní ověření
b Sestavit, prezentovat a obhájit plán výukové jednotky Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
5

Prokázání odborných a technických znalostí a dovedností instruktora lezení na skalách

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit označování cest podle obtížnostních tabulek (UIAA a Francouzská stupnice) Ústní ověření
b Vyjmenovat používané pomůcky a lezecký materiál, druhy jištění, vysvětlit styly přelezů a běžně užívané zkratky v oblasti sportovního lezení Ústní ověření
c Vysvětlit druhy a použití různých druhů lan, smyček a pomocných šňůr, orientace v jejich značení a nosnosti Praktické předvedení a ústní ověření
d Vysvětlit druhy a použití karabin, jejich značení a nosnosti Ústní ověření
e Popsat správné používání, skladování, evidenci, kontrolu a vyřazování lezeckého materiálu v souladu s normou EN a pokyny výrobce Ústní ověření
f Předvést a popsat výpočet pádového faktoru a rázové síly, vysvětlit souvislost s různými druhy jištění, fixního osazení skal Praktické předvedení a ústní ověření
g Předvést a popsat použití zakládaných jisticích pomůcek Praktické předvedení a ústní ověření
h Předvést a popsat správné budování jisticího stanoviště na fixně osazených jisticích bodech (nýty, kruhy, borháky) Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit vybrané kritérium
4

Aplikace technik lezení na skalách

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést kineziologicky správný pohyb v ukloněném, kolmém, rovném a převislém profilu včetně správného využívání chytů a stupů Praktické předvedení
b Vylézt cestu na skále minimální obtížnosti 5 UIAA stylem RP Praktické předvedení
c Uvázat a vysvětlit vhodné použití uzlů: osmičkový i protisměrný, vůdcovský, protisměrný vůdcovský (UIAA), poloviční lodní uzel, lodní uzel, prusikový uzel Praktické předvedení
d Předvést nasazení a použití sedacího úvazu, celotělového úvazu, správné navázání úvazku na lano, provázání sedacího a prsního úvazku Praktické předvedení
e Předvést správné jištění druholezce pomocí ATC (kyblík), HMS, poloautomaty Praktické předvedení
f Předvést správné spouštění druholezce pomocí ATC (kyblík), HMS, poloautomaty Praktické předvedení
g Předvést správné jištění prvolezce pomocí ATC (kyblík), HMS, poloautomaty Praktické předvedení
h Předvést s pomocí druhé osoby zachycení pádu prvolezce v pozici lezce a jističe Praktické předvedení
i Předvést a vysvětlit správné vedení lana a procvakávání jisticích bodů při lezení prvolezce Praktické předvedení
j Předvést správné jištění prvolezce a druholezce na jisticím stanovišti (jednodélkové a vícedélkové cesty) Praktické předvedení
k Vylézt a bezpečně zajistit cestu obtížnosti 4 UIAA s pomocí zakládaných jisticích pomůcek Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Analýza lezeckého pohybu a technických dovedností

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Podle videoukázky zhodnotit předvedenou techniku jištění, prvolezce a druholezce odhalit chyby, doporučit postupy vedoucí k jejich odstranění Praktické předvedení a ústní ověření
b Podle videoukázky zhodnotit techniku lezeckého pohybu a odhalit základní chyby, doporučit lezecká cvičení vedoucí k jejich odstranění Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Výuka technických dovedností a lezeckého pohybu na skalách

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vést výuku technických dovedností na skalách Praktické předvedení
b Vést výuku lezeckého pohybu na skalách Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria
4

Zajišťování bezpečnosti a prevence úrazů při výuce lezení na skalách

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést vhodné aktivity a cvičení pro zahřátí organismu Praktické předvedení
b Vysvětlit správné používání úvazků v různých věkových kategoriích Ústní ověření
c Předvést správný postup využití jištění záložním lanem při lezení TR a jištění záložním (druhým) jističem Praktické předvedení
d Vysvětlit a předvést postup poskytování první pomoci (úrazy způsobené pádem z výšky, bezvědomí, dušení, oběhová zástava, šok, zlomeniny, křeče, bolest), vysvětlit správný postup při volání na záchranný systém Praktické předvedení a ústní ověření
e Vysvětlit základní pravidla výběru vhodného oděvu a doplňků, upozornit na nebezpečné osobní předměty, které mohou způsobit zranění, nevhodnou úpravu zevnějšku. Vysvětlit důvody nutnosti použití horolezecké přilby Ústní ověření
f Vysvětlit základní pravidla bezpečného pohybu a chování v nelezeckém terénu (přístupové cesty), lezeckém terénu (okrajové skály, věže) Ústní ověření
g Předvést vhodné záchranné techniky, záchrana zraněného směrem nahoru a dolů Praktické předvedení
h Popsat a předvést posouzení kvality osazeného jištění pro výuku a lezení na skalách Praktické předvedení a ústní ověření
i Vysvětlit specifika pobytu ve venkovním prostředí při lezeckých programech - vliv počasí, teploty, větru a vlhka, popsat prevenci a první pomoc při podchlazení, přehřátí Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Orientace v pedagogice a didaktice pro potřeby instruktora lezení na skalách

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat základní skladbu cvičební jednotky a význam jednotlivých částí Ústní ověření
b Popsat specifika různých věkových skupin pro volbu organizace a metod výuky na lezecké stěně nebo skalách Ústní ověření
c Popsat základní didaktické zásady a vysvětlit jejich využití při výuce Ústní ověření
d Určit vhodný počet osob ve skupině při vedení různých druhů výcviku. Praktické předvedení a ústní ověření
e Uvést a charakterizovat nezbytnou dokumentaci pro vedení klienta (základní zdravotní deklarace, dohoda o pravidlech a zodpovědnosti klienta a instruktora) Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Orientace ve skalních oblastech

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat významné skalní oblasti v ČR, popsat specifika těchto skalních oblastí Ústní ověření
b Popsat základní vlastnosti různých druhů hornin (žuly, vápence, břidlice, pískovce) z hlediska lezení (pevnost, tření, možnosti jištění) Ústní ověření
c Vysvětlit a popsat značení cest (horolezecké značky) Ústní ověření
d Předvést využití tištěných lezeckých průvodců Praktické předvedení
e Vysvětlit návaznost na ochranu životního prostředí, povolení vstupu do skalních oblastí Ústní ověření
f Předvést vyhledávání aktuálních informací o povolení lezecké činnosti Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

 

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

 

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na příbuzné povolání v NSP - https://nsp.cz/jednotka-prace/instruktor-horske-sluzby#zdravotni-zpusobilost).

Zkouška se skládá z teoretické části – ústní obhajoby písemných příprav výuky a ústního zkoušení a praktické části ověření dovedností a praktického předvedení vedení výuky skupiny (metodického výstupu).

Skupinou rozumíme 6 dospělých klientů.

Uchazeč si s sebou přinese ke zkoušce sedací a prsní úvazek, plochou nesešitou smyčku o délce 150 cm s nosností alespoň 15 KN, lano délky alespoň 40 m, alespoň jednu jisticí pomůcku typu ATC (jisticí pomůcky na základě Štichtovy brzdy, "kyblík"), alespoň jednu karabinu HMS, jeden poloautomatický jisticí prostředek (např. Grigri, Matic, Click Up, Alpine Up), alespoň 3 karabiny se šroubovací pojistkou, alespoň 5 ks expres setů, REP šňůry průměru 6 mm v délkách (1 ks 5 m, 1 ks 3 m, 2 ks 1,5 m), 3 ks ploché sešité smyčky délky 120 cm, helmu, sadu jisticích pomůcek určených jako postupové jištění (vklíněnce, friendy a pod.).

 

Kompetence Orientace v anatomii a fyziologii člověka pro potřeby instruktorů lezení na skalách:

Kritérium a) - uchazeč popíše strukturu, tvar a funkci páteře a dlouhých kostí na končetinách.

Kritérium b) - uchazeč popíše nejdůležitější svalové skupiny – svaly fyzické a posturální (trapézový sval, svalstvo mezilopatkové, prsní svaly, svaly břišní, svaly bederní oblasti, hýžďové svaly, svaly zadní strany stehen, 4hlavý sval stehenní, lýtkové svaly, svaly paží (deltový, triceps, biceps), svalstvo předloktí.

 

Kompetence Sestavení programu výuky lezení na skalách s ohledem na klienty a na počet lekcí

Kritérium a) - uchazeč sestaví výukový plán lezení začáteníků s důrazem na metodickou posloupnost s ohledem na věk klientů

- Uchazeč sestaví a přinese ke zkoušce rámcové plány pro výuku lezení na skalách v délce trvání nejméně 6 hodin. Písemné plány u zkoušky ústně obhájí. Autorizovaná osoba specifikuje elektronicky – e-mailem minimálně 21 dní před zkouškou: délku kurzu, věk klientů, specifika klientů a velikost skupiny.

- Plán bude obsahovat: hlavní cíl lezecké výuky pro celý kurz; postupné cíle výuky (je-li to vhodné); stručný obsah jednotlivých lekcí; rozdělené na úvodní, hlavní částí a závěrečnou část + poznámky k realizaci včetně organizace + volba a využití metod + volba a využití pomůcek + zajištění bezpečnosti; kontrolní cvičení pro sledování postupu v pohybovém učení.

Kritérium b)

Uchazeč sestaví na místě program výuky, kdy si vylosuje jednu z možností a), b), c) d): Uchazeč sestaví na místě program výuky, vybere při tom jednu z níže uvedených možností a, b, c, d.

a) bouldrování – lezení bez lana nízko nad zemí

b) při lezení na zkoušku v rozsahu 1-2 hod

c) na skalách v rozsahu 4-6 hodin

d) pro lezení s dětmi

Autorizovaná osoba blíže specifikuje zadání (velikost skupiny, věk, omezení, pokročilost účastníků) - plán bude obsahovat: cíl této jednotky, stručný obsah rozdělený na úvodní, hlavní částí a závěrečnou část + poznámky k realizaci včetně organizace + volba a využití metod + volba a využití pomůcek + zajištění bezpečnosti.

Kompetence Aplikace technik lezení na skalách

Kritéria e), f), g) - pro každé kritérium bude použit jiný druh jisticí pomůcky v pořadí podle výběru autorizované osoby.

Kompetence Analýza lezeckého pohybu a technických dovedností

Kritéria a), b) - Autorizovaná osoba připraví 2 videozáznamy k analýze, kterou bude provádět uchazeč. Každý uchazeč bude hodnotit dvě části, analýzu lezeckého pohybu a analýzu technických dovedností. Uchazeč na záznamu odhalí chyby a doporučí nápravu. (Videem rozumíme video ukázku, která obsahuje manipulaci s lanem při jištění nebo ukázku osoby při lezení v délce 5 minut).

Kompetence Výuka technických dovedností a lezeckého pohybu na skalách

Kritérium a)

autorizovaná osoba při zkoušce vybere pro každého uchazeče jednu z nabízených možností technické výuky skupiny. Tuto výuku uchazeč prakticky předvede se skupinou klientů - 6 osob. Uchazeč povede výuku nejméně 15 minut.

a) Předvést výuku uzlů - osmičkový i protisměrný, vůdcovský, protisměrný vůdcovský (UIAA), poloviční lodní uzel, lodní uzel, prusikový uzel

b) Předvést výuku oblékání sedacího úvazu, celotělového a kombinovaného úvazu, navázání, partnercheck

c) Předvést výuku jištění s horním lanem včetně spuštění lezce s využitím různých jisticích pomůcek, jejich zablokování

d) Předvést výuku jištění, výstup prvolezce s využitím různých jisticích pomůcek, jejich zablokování

e) Předvést výuku slaňování se sebezajištěním

f) Předvést výuku jištění prvolezce a druholezce na jisticím stanovišti

g) Předvést výuku postupu rušení vratného bodu – spuštění a slanění

h) Předvést výuku a nácvik jištění pádů

i) Předvést komunikaci lezce a jističe včetně partnerské kontroly při lezení

 

Kritérium b)

autorizovaná osoba při zkoušce vybere pro každého uchazeče jednu z nabízených možností technické výuky skupiny. Tuto výuku uchazeč prakticky předvede se skupinou klientů. Uchazeč povede výuku nejméně 15 minut.

a) Předvést výuku základního pohybu na ukloněných a kolmých stěnách

b) Předvést výuku lezení: hrany, kouty, spáry, převislé profily

c) Popsat a předvést zdokonalovací cvičení lezecké techniky, pohyb nohou, rukou, práce s těžištem

d) Popsat a uvést 4 lezecké hry a herní cvičení pro zlepšení techniky lezení

e) Předvést a popsat využívání přirozené struktury skály pro techniku lezení a cvičení techniky na skalách

 

Kompetence Zajišťování bezpečnosti a prevence úrazů při výuce lezení na skalách

Kritérium d) autorizovaná osoba vybere 2 situace vyžadující poskytnutí první pomoci, z nichž nejméně jedna je život ohrožující. Způsob ověření praktické předvedení na figuríně nebo figurantovi, v závislosti na druhu zranění.

 

Orientace v pedagogice a didaktice pro potřeby instruktora lezení na skalách

Kritérium d)

Uchazeč uvede počet osob na instruktora při boulderingu, výuce lezení s horním jištěním a při postupovém jištění na skalách a navrhne vhodnou organizaci skupiny.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro osobní služby, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Česká obec sokolská

Český horolezecký svaz

Univerzita Palackého v Olomouci, Fakulta tělesné kultury

Česká asociace horských vůdců

Zástupci provozovatelů umělých stěn